Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
BibbiaEDU-logo

1 Cronache

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 11 11,1καὶ ἦλθεν πᾶς Ισραηλ πρὸς Δαυιδ ἐν Χεβρων λέγοντες ἰδοὺ ὀστᾶ σου καὶ σάρκες σου ἡμεῖς
CEI 1974 1Cr Tutti gli Israeliti si raccolsero intorno a Davide in Ebron e gli dissero: "Ecco noi siamo tue ossa e tua carne.
11,1 cfr 2 Sam 5, 1-10. cfr 2 Sam 23, 8-39.
AT greco 11,2καὶ ἐχθὲς καὶ τρίτην ὄντος Σαουλ βασιλέως σὺ ἦσθα ὁ ἐξάγων καὶ εἰσάγων τὸν Ισραηλ καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεός σού σοι σὺ ποιμανεῖς τὸν λαόν μου τὸν Ισραηλ καὶ σὺ ἔσῃ εἰς ἡγούμενον ἐπὶ Ισραηλ
CEI 1974 1Cr11,2 Anche prima, quando regnava Saul, tu guidavi nei movimenti le truppe di Israele. Inoltre il Signore tuo Dio ti ha detto: Tu pascerai il mio popolo, Israele; tu sarai capo del mio popolo Israele".
AT greco 11,3καὶ ἦλθον πάντες πρεσβύτεροι Ισραηλ πρὸς τὸν βασιλέα εἰς Χεβρων καὶ διέθετο αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς Δαυιδ διαθήκην ἐν Χεβρων ἐναντίον κυρίου καὶ ἔχρισαν τὸν Δαυιδ εἰς βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ κατὰ τὸν λόγον κυρίου διὰ χειρὸς Σαμουηλ
CEI 1974 1Cr11,3 Tutti gli anziani di Israele si presentarono al re in Ebron. Davide concluse con loro un`alleanza in Ebron davanti al Signore. Con l`unzione consacrarono Davide re su Israele, secondo la parola pronunziata dal Signore per mezzo di Samuele.
Davide conquista Gerusalemme
AT greco 11,4καὶ ἐπορεύθη ὁ βασιλεὺς καὶ ἄνδρες Ισραηλ εἰς Ιερουσαλημ αὕτη Ιεβους καὶ ἐκεῖ οἱ Ιεβουσαῖοι οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν
CEI 1974 1Cr11,4 Davide con tutto Israele marciò contro Gerusalemme, cioè Gebus, ove c`erano i Gebusei, abitanti del paese.
AT greco 11,5εἶπαν δὲ οἱ κατοικοῦντες Ιεβους τῷ Δαυιδ οὐκ εἰσελεύσῃ ὧδε καὶ προκατελάβετο τὴν περιοχὴν Σιων αὕτη ἡ πόλις Δαυιδ
CEI 1974 1Cr11,5 Ma gli abitanti di Gebus dissero a Davide: "Tu qui non entrerai". Ma Davide prese la cittadella di Sion, che è la città di Davide.
AT greco 11,6καὶ εἶπεν Δαυιδ πᾶς τύπτων Ιεβουσαῖον ἐν πρώτοις καὶ ἔσται εἰς ἄρχοντα καὶ εἰς στρατηγόν καὶ ἀνέβη ἐπ’ αὐτὴν ἐν πρώτοις Ιωαβ υἱὸς Σαρουια καὶ ἐγένετο εἰς ἄρχοντα
CEI 1974 1Cr11,6 Davide aveva detto: "Chi colpirà per primo i Gebusei diventerà capo e principe". Salì per primo Ioab, figlio di Zeruià, che divenne così capo.
AT greco 11,7καὶ ἐκάθισεν Δαυιδ ἐν τῇ περιοχῇ διὰ τοῦτο ἐκάλεσεν αὐτὴν πόλιν Δαυιδ
CEI 1974 1Cr11,7 Davide si stabilì nella cittadella, che perciò fu chiamata città di Davide.
AT greco 11,8καὶ ᾠκοδόμησεν τὴν πόλιν κύκλῳ καὶ ἐπολέμησεν καὶ ἔλαβεν τὴν πόλιν
CEI 1974 1Cr11,8 Egli fortificò la città tutt`intorno, dal Millo per tutto il suo perimetro; Ioab restaurò il resto della città.
AT greco 11,9καὶ ἐπορεύετο Δαυιδ πορευόμενος καὶ μεγαλυνόμενος καὶ κύριος παντοκράτωρ μετ’ αὐτοῦ
CEI 1974 1Cr11,9 Davide cresceva sempre più in potenza e il Signore degli eserciti era con lui.
Gli eroi di Davide
AT greco 11,10καὶ οὗτοι οἱ ἄρχοντες τῶν δυνατῶν οἳ ἦσαν τῷ Δαυιδ οἱ κατισχύοντες μετ’ αὐτοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ μετὰ παντὸς Ισραηλ τοῦ βασιλεῦσαι αὐτὸν κατὰ τὸν λόγον κυρίου ἐπὶ Ισραηλ
CEI 1974 1Cr11,10 Questi sono i capi dei prodi di Davide, che si erano affermati con il valore nel suo regno e che, insieme con tutto Israele, lo avevano costituito re, secondo la parola del Signore nei riguardi di Israele.
AT greco 11,11καὶ οὗτος ὁ ἀριθμὸς τῶν δυνατῶν τοῦ Δαυιδ Ιεσεβααλ υἱὸς Αχαμανι πρῶτος τῶν τριάκοντα οὗτος ἐσπάσατο τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ ἅπαξ ἐπὶ τριακοσίους τραυματίας ἐν καιρῷ ἑνί
CEI 1974 1Cr11,11 Ecco l`elenco dei prodi di Davide: Iasobeam figlio di un Cacmonita, capo dei Tre; egli brandì la lancia su trecento vittime in una sola volta.
AT greco 11,12καὶ μετ’ αὐτὸν Ελεαζαρ υἱὸς Δωδαι ὁ Αχωχι οὗτος ἦν ἐν τοῖς τρισὶν δυνατοῖς
CEI 1974 1Cr11,12 Dopo di lui c`era Eleàzaro figlio di Dodo, l`Acochita; era uno dei tre prodi.
AT greco 11,13οὗτος ἦν μετὰ Δαυιδ ἐν Φασοδομιν καὶ οἱ ἀλλόφυλοι συνήχθησαν ἐκεῖ εἰς πόλεμον καὶ ἦν μερὶς τοῦ ἀγροῦ πλήρης κριθῶν καὶ ὁ λαὸς ἔφυγεν ἀπὸ προσώπου ἀλλοφύλων
CEI 1974 1Cr11,13 Egli fu con Davide in Pas-Dammim. I Filistei vi si erano riuniti per combattere; c`era un campo pieno di orzo. La truppa fuggì di fronte ai Filistei.
AT greco 11,14καὶ ἔστη ἐν μέσῳ τῆς μερίδος καὶ ἔσωσεν αὐτὴν καὶ ἐπάταξεν τοὺς ἀλλοφύλους καὶ ἐποίησεν κύριος σωτηρίαν μεγάλην
CEI 1974 1Cr11,14 Egli allora si appostò in mezzo al campo, lo difese e sconfisse i Filistei; così il Signore operò una grande vittoria.
AT greco 11,15καὶ κατέβησαν τρεῖς ἐκ τῶν τριάκοντα ἀρχόντων εἰς τὴν πέτραν πρὸς Δαυιδ εἰς τὸ σπήλαιον Οδολλαμ καὶ παρεμβολὴ τῶν ἀλλοφύλων παρεμβεβλήκει ἐν τῇ κοιλάδι τῶν γιγάντων
CEI 1974 1Cr11,15 Scesero tre dei trenta capi sulla roccia presso Davide, nella fortezza di Adullàm; il campo dei Filistei si estendeva nella valle di Rè faim.
AT greco 11,16καὶ Δαυιδ τότε ἐν τῇ περιοχῇ καὶ τὸ σύστεμα τῶν ἀλλοφύλων τότε ἐν Βαιθλεεμ
CEI 1974 1Cr11,16 Davide era nella fortezza, mentre un presidio di Filistei era in Betlemme.
AT greco 11,17καὶ ἐπεθύμησεν Δαυιδ καὶ εἶπεν τίς ποτιεῖ με ὕδωρ ἐκ τοῦ λάκκου Βαιθλεεμ τοῦ ἐν τῇ πύλῃ
CEI 1974 1Cr11,17 Davide ebbe un desiderio che espresse a parole: "Potessi bere l`acqua della cisterna che sta alla porta di Betlemme!".
AT greco 11,18καὶ διέρρηξαν οἱ τρεῖς τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοφύλων καὶ ὑδρεύσαντο ὕδωρ ἐκ τοῦ λάκκου τοῦ ἐν Βαιθλεεμ ὃς ἦν ἐν τῇ πύλῃ καὶ ἔλαβον καὶ ἦλθον πρὸς Δαυιδ καὶ οὐκ ἠθέλησεν Δαυιδ τοῦ πιεῖν αὐτὸ καὶ ἔσπεισεν αὐτὸ τῷ κυρίῳ
CEI 1974 1Cr11,18 I tre attraversarono il campo dei Filistei, attinsero l`acqua dalla cisterna che era alla porta di Betlemme e la portarono a Davide, ma egli non volle berla; la versò in libazione al Signore.
AT greco 11,19καὶ εἶπεν ἵλεώς μοι ὁ θεὸς τοῦ ποιῆσαι τὸ ῥῆμα τοῦτο εἰ αἷμα ἀνδρῶν τούτων πίομαι ἐν ψυχαῖς αὐτῶν ὅτι ἐν ψυχαῖς αὐτῶν ἤνεγκαν αὐτό καὶ οὐκ ἐβούλετο πιεῖν αὐτό ταῦτα ἐποίησαν οἱ τρεῖς δυνατοί
CEI 1974 1Cr11,19 Egli disse: "Mi guardi il mio Dio dal compiere una cosa simile. Dovrei bere il sangue di quegli uomini insieme con la loro vita? Difatti l`hanno portata a rischio della propria vita". Non volle berla. Tali gesta compirono i tre prodi.
AT greco 11,20καὶ Αβεσσα ἀδελφὸς Ιωαβ οὗτος ἦν ἄρχων τῶν τριῶν οὗτος ἐσπάσατο τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ ἐπὶ τριακοσίους τραυματίας ἐν καιρῷ ἑνί καὶ οὗτος ἦν ὀνομαστὸς ἐν τοῖς τρισίν
CEI 1974 1Cr11,20 Abisài fratello di Ioab era capo dei Trenta. Egli brandì la lancia contro trecento vittime e così divenne famoso fra i Trenta.
AT greco 11,21ἀπὸ τῶν τριῶν ὑπὲρ τοὺς δύο ἔνδοξος καὶ ἦν αὐτοῖς εἰς ἄρχοντα καὶ ἕως τῶν τριῶν οὐκ ἤρχετο
CEI 1974 1Cr11,21 Fu stimato doppiamente fra i Trenta; divenne loro capo, ma non giunse ad eguagliare i Tre.
AT greco 11,22καὶ Βαναιας υἱὸς Ιωδαε υἱὸς ἀνδρὸς δυνατοῦ πολλὰ ἔργα αὐτοῦ ὑπὲρ Καβασαηλ οὗτος ἐπάταξεν τοὺς δύο αριηλ Μωαβ καὶ οὗτος κατέβη καὶ ἐπάταξεν τὸν λέοντα ἐν τῷ λάκκῳ ἐν ἡμέρᾳ χιόνος
CEI 1974 1Cr11,22 Benaià, da Kabzeè l, era figlio di Ioiadà, uomo valoroso e pieno di prodezze. Egli uccise i due figli di Ariè l di Moab; inoltre, sceso in una cisterna in un giorno di neve, vi uccise un leone.
AT greco 11,23καὶ οὗτος ἐπάταξεν τὸν ἄνδρα τὸν Αἰγύπτιον ἄνδρα ὁρατὸν πεντάπηχυν καὶ ἐν χειρὶ τοῦ Αἰγυπτίου δόρυ ὡς ἀντίον ὑφαινόντων καὶ κατέβη ἐπ’ αὐτὸν Βαναιας ἐν ῥάβδῳ καὶ ἀφείλατο ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ Αἰγυπτίου τὸ δόρυ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτὸν ἐν τῷ δόρατι αὐτοῦ
CEI 1974 1Cr11,23 Egli uccise anche un Egiziano alto cinque cubiti, il quale aveva in mano una lancia come un subbio di tessitore; gli andò incontro con un bastone, strappò la lancia dalla mano dell`Egiziano e lo uccise con la stessa lancia.
AT greco 11,24ταῦτα ἐποίησεν Βαναιας υἱὸς Ιωδαε καὶ τούτῳ ὄνομα ἐν τοῖς τρισὶν τοῖς δυνατοῖς
CEI 1974 1Cr11,24 Tale gesta compì Benaià, figlio di Ioiadà; egli divenne famoso fra i trenta prodi.
AT greco 11,25ὑπὲρ τοὺς τριάκοντα ἔνδοξος οὗτος καὶ πρὸς τοὺς τρεῖς οὐκ ἤρχετο καὶ κατέστησεν αὐτὸν Δαυιδ ἐπὶ τὴν πατριὰν αὐτοῦ
CEI 1974 1Cr11,25 Fra i Trenta fu molto stimato, ma non giunse a eguagliare i Tre. Davide lo mise a capo della sua guardia del corpo.
AT greco 11,26καὶ δυνατοὶ τῶν δυνάμεων Ασαηλ ἀδελφὸς Ιωαβ Ελεαναν υἱὸς Δωδω ἐκ Βαιθλαεμ
CEI 1974 1Cr11,26 Ecco i prodi valorosi: Asaè l fratello di Ioab, Elcanan figlio di Dodo, di Betlemme,
AT greco 11,27Σαμμωθ ὁ Αδι Χελλης ὁ Φελωνι
CEI 1974 1Cr11,27 Sammòt di Charod, Chelez di Pelet,
AT greco 11,28Ωραι υἱὸς Εκκης ὁ Θεκωι Αβιεζερ ὁ Αναθωθι
CEI 1974 1Cr11,28 Ira figlio di Ikkes di Tekòa, Abiè zer di Anatòt,
AT greco 11,29Σοβοχαι ὁ Ασωθι Ηλι ὁ Αχωι
CEI 1974 1Cr11,29 Sibbekai di Cusa, Ilai di Acoch,
AT greco 11,30Μοοραι ὁ Νετωφαθι Χολοδ υἱὸς Νοοζα ὁ Νετωφαθι
CEI 1974 1Cr11,30 Macrai di Netofa, Cheled figlio di Baana, di Netofa,
AT greco 11,31Αιθι υἱὸς Ριβαι ἐκ βουνοῦ Βενιαμιν Βαναιας ὁ Φαραθωνι
CEI 1974 1Cr11,31 Itai figlio di Ribai, di Gàbaa dei figli di Beniamino, Benaià di Piraton,
AT greco 11,32Ουρι ἐκ Ναχαλιγαας Αβιηλ ὁ Γαραβεθθι
CEI 1974 1Cr11,32 Curai di Nacale-Gaas, Abiel di Arbot,
AT greco 11,33Αζμωθ ὁ Βεερμι Ελιαβα ὁ Σαλαβωνι
CEI 1974 1Cr11,33 Azmàvet di Bacurìm, Eliacba di Saalbon,
AT greco 11,34Βενναιας Οσομ ὁ Γεννουνι Ιωναθαν υἱὸς Σωλα ὁ Αραρι
CEI 1974 1Cr11,34 Iasen di Gun, Giònata figlio di Saghe, di Charar,
AT greco 11,35Αχιμ υἱὸς Σαχαρ ὁ Αραρι Ελφαλ υἱὸς Ουρ
CEI 1974 1Cr11,35 Achiam figlio di Sacar, di Carar, Elifè let figlio di Ur,
AT greco 11,36Οφαρ ὁ Μοχοραθι Αχια ὁ Φελωνι
CEI 1974 1Cr11,36 Efer di Mechera, Achia di Pelon,
AT greco 11,37Ησεραι ὁ Χαρμαλι Νααραι υἱὸς Αζωβαι
CEI 1974 1Cr11,37 Chezro del Carmelo, Naarai figlio di Ezbai,
AT greco 11,38Ιωηλ ἀδελφὸς Ναθαν Μεβααρ υἱὸς Αγαρι
CEI 1974 1Cr11,38 Gioele fratello di Natàn, Mibcar figlio di Agri,
AT greco 11,39Σεληκ ὁ Αμμωνι Ναχωρ ὁ Βερθι αἴρων σκεύη Ιωαβ υἱοῦ Σαρουια
CEI 1974 1Cr11,39 Zelek l`Ammonita, Nacrai di Berot, scudiero di Ioab figlio di Zeruià,
AT greco 11,40Ιρα ὁ Ιεθηρι Γαρηβ ὁ Ιεθηρι
CEI 1974 1Cr11,40 Ira di Ieter, Gareb di Ieter,
AT greco 11,41Ουριας ὁ Χεττι Ζαβετ υἱὸς Αχλια
CEI 1974 1Cr11,41 Uria l`Hittita, Zabad figlio di Aclai,
AT greco 11,42Αδινα υἱὸς Σαιζα τοῦ Ρουβην ἄρχων καὶ ἐπ’ αὐτῷ τριάκοντα
CEI 1974 1Cr11,42 Adina figlio di Zisa il Rubenita, capo dei Rubeniti, e con lui altri trenta,
AT greco 11,43Αναν υἱὸς Μοωχα καὶ Ιωσαφατ ὁ Βαιθανι
CEI 1974 1Cr11,43 Canan, figlio di Maaca, Giòsafat di Meten,
AT greco 11,44Οζια ὁ Ασταρωθι Σαμμα καὶ Ιιηλ υἱοὶ Χωθαν τοῦ Αραρι
CEI 1974 1Cr11,44 Uzzia di Astarot, Sama e Ieiel, figli di Cotam di Aroer,
AT greco 11,45Ιεδιηλ υἱὸς Σαμερι καὶ Ιωαζαε ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ Ιεασι
CEI 1974 1Cr11,45 Iediael figlio di Simri e Ioca suo fratello, di Tisi,
AT greco 11,46Ελιηλ ὁ Μιι καὶ Ιαριβι καὶ Ιωσια υἱὸς αὐτοῦ Ελνααμ καὶ Ιεθεμα ὁ Μωαβίτης
CEI 1974 1Cr11,46 Eliel di Macavim, Ieribài e Osea, figli di Elnaam, Itma il Moabita,
AT greco 11,47Αλιηλ καὶ Ωβηδ καὶ Ιεσιηλ ὁ Μισαβια
CEI 1974 1Cr11,47 Eliel, Obed e Iaasiel di Zoba.