Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1 Cronache

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 12 12,1 καὶ οὗτοι οἱ ἐλθόντες πρὸς Δαυιδ εἰς Σωκλαγ ἔτι συνεχομένου ἀπὸ προσώπου Σαουλ υἱοῦ Κις καὶ οὗτοι ἐν τοῖς δυνατοῖς βοηθοῦντες ἐν πολέμῳ
Interconfessionale Il Signore dice: «Èfraim mi raggira con menzogne e Israele con inganni; e Giuda si ribella ancora contro di me, il suo Dio fedele e santo.
12,1 mi raggira con menzogne Os 4,2; 7,1; 10,4.13; 12,2. — Giuda Os 1,7+. 12,1 Èfraim e Israele: vedi nota a 4,17. — e Giuda… fedele e santo: altri: ma Giuda è ancora con Dio e resta fedele al Santo.
AT greco 12,2 καὶ τόξῳ ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ ἀριστερῶν καὶ σφενδονῆται ἐν λίθοις καὶ τόξοις ἐκ τῶν ἀδελφῶν Σαουλ ἐκ Βενιαμιν
Interconfessionale Èfraim si nutre di vento, tutto il giorno insegue il vento dell’est, moltiplica menzogne e violenze. Fa trattati con l’Assiria, conclude affari con l’Egitto».
12,2 di vento Os 8,7; Qo 1,6. — vento dell’est Os 13,15. — politica doppia Os 7,11+.
AT greco 12,3 ὁ ἄρχων Αχιεζερ καὶ Ιωας υἱὸς Ασμα τοῦ Γεβωθίτου καὶ Ιωηλ καὶ Ιωφαλητ υἱοὶ Ασμωθ καὶ Βερχια καὶ Ιηουλ ὁ Αναθωθι
Interconfessionale Il Signore ha un processo contro il popolo di Giuda, punirà anche Giacobbe per il suo modo d’agire, lo ripagherà per quel che ha fatto.
12,3 Il Signore ha un processo Os 2,4+.
AT greco 12,4 καὶ Σαμαιας ὁ Γαβαωνίτης δυνατὸς ἐν τοῖς τριάκοντα καὶ ἐπὶ τῶν τριάκοντα
Interconfessionale Già nel seno materno Giacobbe litigava con il fratello gemello Esaù; da adulto ha lottato con Dio.
12,4 Giacobbe litigava col fratello Gn 25,26; 27,35-36. 12,4 Giacobbe è considerato qui come il capostipite del popolo d’Israele. Il verbo litigare in ebraico forma un gioco di parole con il nome Giacobbe (vedi Genesi 25,26); l’espressione: ha lottato con Dio forma un gioco di parole con il nome Israele (vedi Genesi 32,29). I due nomi Giacobbe e Israele sono nomi propri ma indicano spesso il popolo che discende da Giacobbe, chiamato anche Israele (vedi nota a Genesi 35,21).
AT greco 12,5 Ιερμιας καὶ Ιεζιηλ καὶ Ιωαναν καὶ Ιωζαβαδ ὁ Γαδαραθι
Interconfessionale Egli ha lottato contro un angelo e ha vinto. Poi ha pianto e ha domandato grazia. Ha ritrovato Dio a Betel e là Dio gli ha parlato.
12,5 Giacobbe lotta con Dio Gn 32,25-29. — Giacobbe a Betel Gn 28,12-19. — Dio gli ha parlato Gn 35,15. 12,5 gli ha parlato: così secondo le antiche traduzioni greca e siriaca (vedi Genesi 35,15); il testo ebraico ha: ci ha parlato, lasciando intendere che il popolo si riconosce nel capostipite.
AT greco 12,6 Ελιαζαι καὶ Ιαριμουθ καὶ Βααλια καὶ Σαμαρια καὶ Σαφατια ὁ Χαραιφι
Interconfessionale 12,6 «Signore, Dio dell’universo, Signore» è il nome con il quale deve essere invocato.
AT greco 12,7 Ηλκανα καὶ Ιησουνι καὶ Οζριηλ καὶ Ιωαζαρ καὶ Ιεσβοαμ οἱ Κορῖται
Interconfessionale Ma voi, discendenti di Giacobbe, tornate al vostro Dio. Siate fedeli e giusti, aspettate continuamente il vostro Dio.
12,7 ritorno a Dio Os 11,5+.
AT greco 12,8 καὶ Ελια καὶ Ζαβαδια υἱοὶ Ιρααμ υἱοὶ τοῦ γεδωρ
Interconfessionale Il Signore dice: «La gente di Canaan usa bilance truccate per imbrogliare i suoi clienti.
12,8 La gente di Canaan imbroglia Zc 14,21; Prv 31,24.
AT greco 12,9 καὶ ἀπὸ τοῦ Γαδδι ἐχωρίσθησαν πρὸς Δαυιδ ἀπὸ τῆς ἐρήμου ἰσχυροὶ δυνατοὶ ἄνδρες παρατάξεως πολέμου αἴροντες θυρεοὺς καὶ δόρατα καὶ πρόσωπον λέοντος πρόσωπα αὐτῶν καὶ κοῦφοι ὡς δορκάδες ἐπὶ τῶν ὀρέων τῷ τάχει
Interconfessionale E così fa anche Èfraim, e dice: “Come ci siamo arricchiti! Abbiamo accumulato una fortuna, ma così nessuno può dire che ci siamo arricchiti con inganni”.
12,9 arricchiti Ap 3,17-18.
AT greco 12,10 Αζερ ὁ ἄρχων Αβδια ὁ δεύτερος Ελιαβ ὁ τρίτος
Interconfessionale Ma io, il Signore Dio vostro che vi ho portato fuori dall’Egitto, vi farò abitare di nuovo nelle tende come quando ci incontravamo nel deserto.
12,10 il Signore Dio vostro Os 13,4; Es 20,2; Dt 5,6. — di nuovo nelle tende cfr. Os 2,16; 13,5. — incontro Es 33,7.
AT greco 12,11 Μασεμαννη ὁ τέταρτος Ιερμια ὁ πέμπτος
Interconfessionale Ho parlato ai profeti, ho mandato loro molte visioni e, attraverso i profeti, ho dato avvertimenti al mio popolo.
12,11 profeti, visioni Nm 12,2-8; Dt 18,15.18-22; Sal 74,9; Lam 2,9. 12,11 Ho parlato… ho mandato… ho dato: altri: Parlerò… manderò… darò.
AT greco 12,12 Εθθι ὁ ἕκτος Ελιαβ ὁ ἕβδομος
Interconfessionale «Se Gàlaad è piena di peccato, i suoi abitanti saranno distrutti. Se a Gàlgala sacrificano tori, gli altari saranno ridotti a mucchi di pietre nei solchi dei campi».
12,12 Gàlaad Os 6,8+. — Gàlgala Os 4,15+.
AT greco 12,13 Ιωαναν ὁ ὄγδοος Ελιαζερ ὁ ἔνατος
Interconfessionale Giacobbe fuggì nella regione di Aram. Per poter prendere moglie lavorò al servizio di un altro uomo e pascolò le pecore.
12,13 Giacobbe nella regione di Aram Gn 29,1-30.
AT greco 12,14 Ιερμια ὁ δέκατος Μαχαβανναι ὁ ἑνδέκατος
Interconfessionale Il Signore ha mandato un profeta per liberare Israele dall’Egitto e per mezzo di un profeta si è preso cura di loro.
12,14 Mosè profeta Nm 12,6-8; Dt 18,15.18.
AT greco 12,15 οὗτοι ἐκ τῶν υἱῶν Γαδ ἄρχοντες τῆς στρατιᾶς εἷς τοῖς ἑκατὸν μικρὸς καὶ μέγας τοῖς χιλίοις
Interconfessionale 12,15 Ma il popolo di Èfraim ha offeso amaramente Dio, per questo merita la morte. Il Signore ripagherà questo popolo per le sue offese.
AT greco 12,16 οὗτοι οἱ διαβάντες τὸν Ιορδάνην ἐν τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ καὶ οὗτος πεπληρωκὼς ἐπὶ πᾶσαν κρηπῖδα αὐτοῦ καὶ ἐξεδίωξαν πάντας τοὺς κατοικοῦντας αὐλῶνας ἀπὸ ἀνατολῶν ἕως δυσμῶν
AT greco 12,17 καὶ ἦλθον ἀπὸ τῶν υἱῶν Βενιαμιν καὶ Ιουδα εἰς βοήθειαν τοῦ Δαυιδ
AT greco 12,18 καὶ Δαυιδ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν αὐτῶν καὶ εἶπεν αὐτοῖς εἰ εἰς εἰρήνην ἥκατε πρός με εἴη μοι καρδία καθ’ ἑαυτὴν ἐφ’ ὑμᾶς καὶ εἰ τοῦ παραδοῦναί με τοῖς ἐχθροῖς μου οὐκ ἐν ἀληθείᾳ χειρός ἴδοι ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ ἐλέγξαιτο
AT greco 12,19 καὶ πνεῦμα ἐνέδυσε τὸν Αμασαι ἄρχοντα τῶν τριάκοντα καὶ εἶπεν πορεύου καὶ ὁ λαός σου Δαυιδ υἱὸς Ιεσσαι εἰρήνη εἰρήνη σοι καὶ εἰρήνη τοῖς βοηθοῖς σου ὅτι ἐβοήθησέν σοι ὁ θεός σου καὶ προσεδέξατο αὐτοὺς Δαυιδ καὶ κατέστησεν αὐτοὺς ἄρχοντας τῶν δυνάμεων
AT greco 12,20 καὶ ἀπὸ Μανασση προσεχώρησαν πρὸς Δαυιδ ἐν τῷ ἐλθεῖν τοὺς ἀλλοφύλους ἐπὶ Σαουλ εἰς πόλεμον καὶ οὐκ ἐβοήθησεν αὐτοῖς ὅτι ἐν βουλῇ ἐγένετο παρὰ τῶν στρατηγῶν τῶν ἀλλοφύλων λεγόντων ἐν ταῖς κεφαλαῖς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων ἐπιστρέψει πρὸς τὸν κύριον αὐτοῦ Σαουλ
AT greco 12,21 ἐν τῷ πορευθῆναι αὐτὸν εἰς Σωκλαγ προσεχώρησαν αὐτῷ ἀπὸ Μανασση Εδνα καὶ Ιωζαβαθ καὶ Ιωδιηλ καὶ Μιχαηλ καὶ Ιωσαβεθ καὶ Ελιμουθ καὶ Σελαθι ἀρχηγοὶ χιλιάδων εἰσὶν τοῦ Μανασση
AT greco 12,22 καὶ αὐτοὶ συνεμάχησαν τῷ Δαυιδ ἐπὶ τὸν γεδδουρ ὅτι δυνατοὶ ἰσχύος πάντες καὶ ἦσαν ἡγούμενοι ἐν τῇ στρατιᾷ ἐν τῇ δυνάμει
AT greco 12,23 ὅτι ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ἤρχοντο πρὸς Δαυιδ εἰς δύναμιν μεγάλην ὡς δύναμις θεοῦ
AT greco 12,24 καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀρχόντων τῆς στρατιᾶς οἱ ἐλθόντες πρὸς Δαυιδ εἰς Χεβρων τοῦ ἀποστρέψαι τὴν βασιλείαν Σαουλ πρὸς αὐτὸν κατὰ τὸν λόγον κυρίου
AT greco 12,25 υἱοὶ Ιουδα θυρεοφόροι καὶ δορατοφόροι ἓξ χιλιάδες καὶ ὀκτακόσιοι δυνατοὶ παρατάξεως
AT greco 12,26 τῶν υἱῶν Συμεων δυνατοὶ ἰσχύος εἰς παράταξιν ἑπτὰ χιλιάδες καὶ ἑκατόν
AT greco 12,27 τῶν υἱῶν Λευι τετρακισχίλιοι ἑξακόσιοι
AT greco 12,28 καὶ Ιωαδαε ὁ ἡγούμενος τῷ Ααρων καὶ μετ’ αὐτοῦ τρεῖς χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι
AT greco 12,29 καὶ Σαδωκ νέος δυνατὸς ἰσχύι καὶ τῆς πατρικῆς οἰκίας αὐτοῦ ἄρχοντες εἴκοσι δύο
AT greco 12,30 καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βενιαμιν τῶν ἀδελφῶν Σαουλ τρεῖς χιλιάδες καὶ ἔτι τὸ πλεῖστον αὐτῶν ἀπεσκόπει τὴν φυλακὴν οἴκου Σαουλ
AT greco 12,31 καὶ ἀπὸ υἱῶν Εφραιμ εἴκοσι χιλιάδες καὶ ὀκτακόσιοι δυνατοὶ ἰσχύι ἄνδρες ὀνομαστοὶ κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν
AT greco 12,32 καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσους φυλῆς Μανασση δέκα ὀκτὼ χιλιάδες οἳ ὠνομάσθησαν ἐν ὀνόματι τοῦ βασιλεῦσαι τὸν Δαυιδ
AT greco 12,33 καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισσαχαρ γινώσκοντες σύνεσιν εἰς τοὺς καιρούς γινώσκοντες τί ποιήσαι Ισραηλ εἰς τὰς ἀρχὰς αὐτῶν διακόσιοι καὶ πάντες ἀδελφοὶ αὐτῶν μετ’ αὐτῶν
AT greco 12,34 καὶ ἀπὸ Ζαβουλων ἐκπορευόμενοι εἰς παράταξιν πολέμου ἐν πᾶσιν σκεύεσιν πολεμικοῖς πεντήκοντα χιλιάδες βοηθῆσαι τῷ Δαυιδ οὐχ ἑτεροκλινῶς
AT greco 12,35 καὶ ἀπὸ Νεφθαλι ἄρχοντες χίλιοι καὶ μετ’ αὐτῶν ἐν θυρεοῖς καὶ δόρασιν τριάκοντα ἑπτὰ χιλιάδες
AT greco 12,36 καὶ ἀπὸ τῶν Δανιτῶν παρατασσόμενοι εἰς πόλεμον εἴκοσι ὀκτὼ χιλιάδες καὶ ὀκτακόσιοι
AT greco 12,37 καὶ ἀπὸ τοῦ Ασηρ ἐκπορευόμενοι βοηθῆσαι εἰς πόλεμον τεσσαράκοντα χιλιάδες
AT greco 12,38 καὶ ἐκ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἀπὸ Ρουβην καὶ Γαδδι καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσους φυλῆς Μανασση ἐν πᾶσιν σκεύεσιν πολεμικοῖς ἑκατὸν εἴκοσι χιλιάδες
AT greco 12,39 πάντες οὗτοι ἄνδρες πολεμισταὶ παρατασσόμενοι παράταξιν ἐν ψυχῇ εἰρηνικῇ καὶ ἦλθον εἰς Χεβρων τοῦ βασιλεῦσαι τὸν Δαυιδ ἐπὶ πάντα Ισραηλ καὶ ὁ κατάλοιπος Ισραηλ ψυχὴ μία τοῦ βασιλεῦσαι τὸν Δαυιδ
AT greco 12,40 καὶ ἦσαν ἐκεῖ ἡμέρας τρεῖς ἐσθίοντες καὶ πίνοντες ὅτι ἡτοίμασαν αὐτοῖς οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν
AT greco 12,41 καὶ οἱ ὁμοροῦντες αὐτοῖς ἕως Ισσαχαρ καὶ Ζαβουλων καὶ Νεφθαλι ἔφερον αὐτοῖς ἐπὶ τῶν καμήλων καὶ τῶν ὄνων καὶ τῶν ἡμιόνων καὶ ἐπὶ τῶν μόσχων βρώματα ἄλευρα παλάθας σταφίδας οἶνον καὶ ἔλαιον μόσχους καὶ πρόβατα εἰς πλῆθος ὅτι εὐφροσύνη ἐν Ισραηλ