Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
BibbiaEDU-logo

1 Cronache

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 16 16,1καὶ εἰσήνεγκαν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ καὶ ἀπηρείσαντο αὐτὴν ἐν μέσῳ τῆς σκηνῆς ἧς ἔπηξεν αὐτῇ Δαυιδ καὶ προσήνεγκαν ὁλοκαυτώματα καὶ σωτηρίου ἐναντίον τοῦ θεοῦ
CEI 1974 1Cr16,1 Così introdussero e collocarono l`arca di Dio al centro della tenda eretta per essa da Davide; offrirono olocausti e sacrifici di comunione a Dio.
AT greco 16,2καὶ συνετέλεσεν Δαυιδ ἀναφέρων ὁλοκαυτώματα καὶ σωτηρίου καὶ εὐλόγησεν τὸν λαὸν ἐν ὀνόματι κυρίου
CEI 1974 1Cr16,2 Terminati gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo in nome del Signore.
AT greco 16,3καὶ διεμέρισεν παντὶ ἀνδρὶ Ισραηλ ἀπὸ ἀνδρὸς καὶ ἕως γυναικὸς τῷ ἀνδρὶ ἄρτον ἕνα ἀρτοκοπικὸν καὶ ἀμορίτην
CEI 1974 1Cr16,3 Distribuì a tutti gli Israeliti, uomini e donne, una pagnotta, una porzione di carne e una schiacciata d`uva.
AT greco 16,4καὶ ἔταξεν κατὰ πρόσωπον τῆς κιβωτοῦ διαθήκης κυρίου ἐκ τῶν Λευιτῶν λειτουργοῦντας ἀναφωνοῦντας καὶ ἐξομολογεῖσθαι καὶ αἰνεῖν κύριον τὸν θεὸν Ισραηλ
CEI 1974 1Cr16,4 Egli stabilì che alcuni leviti stessero davanti all`arca del Signore come ministri per celebrare, ringraziare e lodare il Signore, Dio di Israele.
AT greco 16,5Ασαφ ὁ ἡγούμενος καὶ δευτερεύων αὐτῷ Ζαχαριας Ιιηλ Σεμιραμωθ Ιιηλ Ματταθιας Ελιαβ καὶ Βαναιας καὶ Αβδεδομ καὶ Ιιηλ ἐν ὀργάνοις νάβλαις καὶ κινύραις καὶ Ασαφ ἐν κυμβάλοις ἀναφωνῶν
CEI 1974 1Cr16,5 Erano Asaf il capo, Zaccaria il suo secondo, Uzziel, Semiramot, Iechiel, Mattatia, Eliàb, Benaià, Obed-Edom e Ieiel, che suonavano strumenti musicali, arpe e cetre; Asaf suonava i cembali.
AT greco 16,6καὶ Βαναιας καὶ Οζιηλ οἱ ἱερεῖς ἐν ταῖς σάλπιγξιν διὰ παντὸς ἐναντίον τῆς κιβωτοῦ τῆς διαθήκης τοῦ θεοῦ
CEI 1974 1Cr I sacerdoti Benaià e Iacaziel con le trombe erano sempre davanti all`arca dell`alleanza di Dio.
16,6 Le trombe erano riservate ai sacerdoti; i cembali dei capi-coro segnavano il ritmo.
AT greco 16,7ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τότε ἔταξεν Δαυιδ ἐν ἀρχῇ τοῦ αἰνεῖν τὸν κύριον ἐν χειρὶ Ασαφ καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ
CEI 1974 1Cr Proprio in quel giorno Davide per la prima volta affidò ad Asaf e ai suoi fratelli questa lode al Signore:

Cantico di Davide
16,7 L'inno riprende brani di: cfr. Sal 104, 1-15. cfr. Sal 95, 1-13. cfr. Sal 105, 1-47 ss.
AT greco 16,8ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ ἐπικαλεῖσθε αὐτὸν ἐν ὀνόματι αὐτοῦ γνωρίσατε ἐν λαοῖς τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ
CEI 1974 1Cr16,8 Lodate il Signore, acclamate il suo nome;
manifestate ai popoli le sue gesta.
AT greco 16,9ᾄσατε αὐτῷ καὶ ὑμνήσατε αὐτῷ διηγήσασθε πᾶσιν τὰ θαυμάσια αὐτοῦ ἃ ἐποίησεν κύριος
CEI 1974 1Cr16,9 Cantate in suo onore, inneggiate a lui,
ripetete tutti i suoi prodigi.
AT greco 16,10αἰνεῖτε ἐν ὀνόματι ἁγίῳ αὐτοῦ εὐφρανθήσεται καρδία ζητοῦσα τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ
CEI 1974 1Cr16,10 Gloriatevi sul suo santo nome;
gioisca il cuore di quanti ricercano il Signore.
AT greco 16,11ζητήσατε τὸν κύριον καὶ ἰσχύσατε ζητήσατε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διὰ παντός
CEI 1974 1Cr16,11 Cercate il Signore e la sua forza,
ricercate sempre il suo volto.
AT greco 16,12μνημονεύετε τὰ θαυμάσια αὐτοῦ ἃ ἐποίησεν τέρατα καὶ κρίματα τοῦ στόματος αὐτοῦ
CEI 1974 1Cr16,12 Ricordate i prodigi che egli ha compiuti,
i suoi miracoli e i giudizi della sua bocca.
AT greco 16,13σπέρμα Ισραηλ παῖδες αὐτοῦ υἱοὶ Ιακωβ ἐκλεκτοὶ αὐτοῦ
CEI 1974 1Cr16,13 Stirpe di Israele suo servo,
figli di Giacobbe, suoi eletti,
AT greco 16,14αὐτὸς κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ
CEI 1974 1Cr16,14 egli, il Signore, è il nostro Dio;
in tutta la terra fanno legge i suoi giudizi.
AT greco 16,15μνημονεύων εἰς αἰῶνα διαθήκης αὐτοῦ λόγον αὐτοῦ ὃν ἐνετείλατο εἰς χιλίας γενεάς
CEI 1974 1Cr16,15 Si ricorda sempre dell`alleanza,
della parola data a mille generazioni,
AT greco 16,16ὃν διέθετο τῷ Αβρααμ καὶ τὸν ὅρκον αὐτοῦ τῷ Ισαακ
CEI 1974 1Cr16,16 dell`alleanza conclusa con Abramo,
del giuramento fatto a Isacco,
AT greco 16,17ἔστησεν αὐτὸν τῷ Ιακωβ εἰς πρόσταγμα τῷ Ισραηλ διαθήκην αἰώνιον
CEI 1974 1Cr16,17 confermato a Giacobbe come statuto,
a Israele come alleanza perenne:
AT greco 16,18λέγων σοὶ δώσω τὴν γῆν Χανααν σχοίνισμα κληρονομίας ὑμῶν
CEI 1974 1Cr16,18 "A te darò il paese di Canaan,
come tua parte di eredità".
AT greco 16,19ἐν τῷ γενέσθαι αὐτοὺς ὀλιγοστοὺς ἀριθμῷ ὡς ἐσμικρύνθησαν καὶ παρῴκησαν ἐν αὐτῇ
CEI 1974 1Cr16,19 Eppure costituivano un piccolo numero;
erano pochi e per di più stranieri nel paese.
AT greco 16,20καὶ ἐπορεύθησαν ἀπὸ ἔθνους εἰς ἔθνος καὶ ἀπὸ βασιλείας εἰς λαὸν ἕτερον
CEI 1974 1Cr16,20 Passarono dall`una all`altra nazione,
da un regno a un altro popolo.
AT greco 16,21οὐκ ἀφῆκεν ἄνδρα τοῦ δυναστεῦσαι αὐτοὺς καὶ ἤλεγξεν περὶ αὐτῶν βασιλεῖς
CEI 1974 1Cr16,21 Egli non tollerò che alcuno li opprimesse;
per essi egli castigò i re:
AT greco 16,22μὴ ἅψησθε τῶν χριστῶν μου καὶ ἐν τοῖς προφήταις μου μὴ πονηρεύεσθε
CEI 1974 1Cr16,22 "Non toccate i miei consacrati,
non maltrattate i miei profeti".
AT greco 16,23ᾄσατε τῷ κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ ἀναγγείλατε ἐξ ἡμέρας εἰς ἡμέραν σωτηρίαν αὐτοῦ
CEI 1974 1Cr Cantate al Signore, abitanti di tutta la terra;
annunziate ogni giorno la sua salvezza.
16,23 La terra è la Palestina; nei vv. 32-33 ha un significato più ampio.
AT greco 16,24
CEI 1974 1Cr16,24 Proclamate fra i popoli la sua gloria,
fra tutte le nazioni i suoi prodigi.
AT greco 16,25ὅτι μέγας κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα φοβερός ἐστιν ἐπὶ πάντας τοὺς θεούς
CEI 1974 1Cr16,25 Difatti grande è il Signore, degnissimo di lode
e tremendo sopra tutti gli dei.
AT greco 16,26ὅτι πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν εἴδωλα καὶ ὁ θεὸς ἡμῶν οὐρανὸν ἐποίησεν
CEI 1974 1Cr16,26 Tutti gli dei venerati dai popoli sono un nulla;
il Signore, invece, ha formato il cielo.
AT greco 16,27δόξα καὶ ἔπαινος κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ ἰσχὺς καὶ καύχημα ἐν τόπῳ αὐτοῦ
CEI 1974 1Cr16,27 Splendore e maestà stanno davanti a lui;
potenza e bellezza nel suo santuario.
AT greco 16,28δότε τῷ κυρίῳ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν δότε τῷ κυρίῳ δόξαν καὶ ἰσχύν
CEI 1974 1Cr16,28 Date per il Signore, stirpi dei popoli,
date per il Signore gloria e onore.
AT greco 16,29δότε τῷ κυρίῳ δόξαν ὀνόματος αὐτοῦ λάβετε δῶρα καὶ ἐνέγκατε κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ προσκυνήσατε τῷ κυρίῳ ἐν αὐλαῖς ἁγίαις αὐτοῦ
CEI 1974 1Cr16,29 Date per il Signore gloria al suo nome;
con offerte presentatevi a lui.
Prostratevi al Signore in sacri ornamenti.
AT greco 16,30φοβηθήτω ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ πᾶσα ἡ γῆ κατορθωθήτω ἡ γῆ καὶ μὴ σαλευθήτω
CEI 1974 1Cr16,30 Tremate davanti a lui, abitanti di tutta la terra;
egli fissò il mondo sì che non crolli.
AT greco 16,31εὐφρανθήτω ὁ οὐρανός καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ καὶ εἰπάτωσαν ἐν τοῖς ἔθνεσιν κύριος βασιλεύων
CEI 1974 1Cr16,31 Gioiscano i cieli ed esulti la terra;
si dica fra i popoli: "Il Signore regna".
AT greco 16,32βομβήσει ἡ θάλασσα σὺν τῷ πληρώματι καὶ ξύλον ἀγροῦ καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ
CEI 1974 1Cr16,32 Frema il mare con quanto contiene;
tripudi la campagna con quanto è in essa.
AT greco 16,33τότε εὐφρανθήσεται τὰ ξύλα τοῦ δρυμοῦ ἀπὸ προσώπου κυρίου ὅτι ἦλθεν κρῖναι τὴν γῆν
CEI 1974 1Cr16,33 Gridino di giubilo gli alberi della foresta
di fronte al Signore, perché viene
per giudicare la terra.
AT greco 16,34ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ ὅτι ἀγαθόν ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ
CEI 1974 1Cr16,34 Lodate il Signore, perché è buono,
perché la sua grazia dura sempre.
AT greco 16,35καὶ εἴπατε σῶσον ἡμᾶς ὁ θεὸς τῆς σωτηρίας ἡμῶν καὶ ἐξελοῦ ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐθνῶν τοῦ αἰνεῖν τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν σου καὶ καυχᾶσθαι ἐν ταῖς αἰνέσεσίν σου
CEI 1974 1Cr16,35 Dite: "Salvaci, Dio della nostra salvezza;
raccoglici, liberaci dalle genti
sì che possiamo celebrare il tuo santo nome,
gloriarci della tua lode.
AT greco 16,36εὐλογημένος κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος καὶ ἐρεῖ πᾶς ὁ λαός αμην καὶ ᾔνεσαν τῷ κυρίῳ
CEI 1974 1Cr16,36 Sia benedetto il Signore, Dio di Israele,
di secolo in secolo".
E tutto il popolo disse: "Amen, alleluia".

Incarichi dei leviti
AT greco 16,37καὶ κατέλιπον ἐκεῖ ἔναντι τῆς κιβωτοῦ διαθήκης κυρίου τὸν Ασαφ καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοῦ λειτουργεῖν ἐναντίον τῆς κιβωτοῦ διὰ παντὸς τὸ τῆς ἡμέρας εἰς ἡμέραν
CEI 1974 1Cr16,37 Quindi Davide lasciò Asaf e i suoi fratelli davanti all`arca dell`alleanza del Signore, perché officiassero davanti all`arca secondo il rituale quotidiano;
AT greco 16,38καὶ Αβδεδομ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἑξήκοντα καὶ ὀκτώ καὶ Αβδεδομ υἱὸς Ιδιθων καὶ Οσσα εἰς πυλωρούς
CEI 1974 1Cr16,38 lasciò Obed-Edom figlio di Idutun, e Cosà, insieme con sessantotto fratelli, come portieri.
AT greco 16,39καὶ τὸν Σαδωκ τὸν ἱερέα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς ἱερεῖς ἐναντίον σκηνῆς κυρίου ἐν Βαμα τῇ ἐν Γαβαων
CEI 1974 1Cr16,39 Egli incaricò della Dimora del Signore che era sull`altura di Gàbaon il sacerdote Zadòk e i suoi fratelli,
AT greco 16,40τοῦ ἀναφέρειν ὁλοκαυτώματα τῷ κυρίῳ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου τῶν ὁλοκαυτωμάτων διὰ παντὸς τὸ πρωὶ καὶ τὸ ἑσπέρας καὶ κατὰ πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν νόμῳ κυρίου ὅσα ἐνετείλατο ἐφ’ υἱοῖς Ισραηλ ἐν χειρὶ Μωυσῆ τοῦ θεράποντος τοῦ θεοῦ
CEI 1974 1Cr16,40 perché offrissero olocausti al Signore sull`altare degli olocausti per sempre, al mattino e alla sera, e compissero quanto è scritto nella legge che il Signore aveva imposta a Israele.
AT greco 16,41καὶ μετ’ αὐτοῦ Αιμαν καὶ Ιδιθων καὶ οἱ λοιποὶ ἐκλεγέντες ἐπ’ ὀνόματος τοῦ αἰνεῖν τὸν κύριον ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ
CEI 1974 1Cr16,41 Con loro erano Eman, Idutun e tutti gli altri scelti e designati per nome perché lodassero il Signore, perché la sua grazia dura sempre.
AT greco 16,42καὶ μετ’ αὐτῶν σάλπιγγες καὶ κύμβαλα τοῦ ἀναφωνεῖν καὶ ὄργανα τῶν ᾠδῶν τοῦ θεοῦ υἱοὶ Ιδιθων εἰς τὴν πύλην
CEI 1974 1Cr16,42 Con loro avevano trombe e cembali per suonare e altri strumenti per il canto divino. I figli di Idutun erano incaricati della porta.
AT greco 16,43καὶ ἐπορεύθη ἅπας ὁ λαὸς ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἐπέστρεψεν Δαυιδ τοῦ εὐλογῆσαι τὸν οἶκον αὐτοῦ
CEI 1974 1Cr16,43 Infine tutto il popolo andò a casa e Davide tornò per salutare la sua famiglia.