Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
BibbiaEDU-logo

1 Cronache

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 16 16,1καὶ εἰσήνεγκαν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ καὶ ἀπηρείσαντο αὐτὴν ἐν μέσῳ τῆς σκηνῆς ἧς ἔπηξεν αὐτῇ Δαυιδ καὶ προσήνεγκαν ὁλοκαυτώματα καὶ σωτηρίου ἐναντίον τοῦ θεοῦ
Interconfessionale 1Cr16,1Alla fine l’arca di Dio fu deposta al centro della tenda che Davide aveva fatto preparare e furono offerti a Dio sacrifici completi e sacrifici di pace.
AT greco 16,2καὶ συνετέλεσεν Δαυιδ ἀναφέρων ὁλοκαυτώματα καὶ σωτηρίου καὶ εὐλόγησεν τὸν λαὸν ἐν ὀνόματι κυρίου
Interconfessionale 1Cr16,2Terminati i sacrifici completi e i sacrifici di pace, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore.
AT greco 16,3καὶ διεμέρισεν παντὶ ἀνδρὶ Ισραηλ ἀπὸ ἀνδρὸς καὶ ἕως γυναικὸς τῷ ἀνδρὶ ἄρτον ἕνα ἀρτοκοπικὸν καὶ ἀμορίτην
Interconfessionale 1CrDistribuì viveri a tutti gli Israeliti, uomini e donne: diede a ciascuno una forma di pane, una porzione di carne e dell’uva secca.
Note al Testo
16,3 porzione di carne: altri: torta di datteri.
AT greco 16,4καὶ ἔταξεν κατὰ πρόσωπον τῆς κιβωτοῦ διαθήκης κυρίου ἐκ τῶν Λευιτῶν λειτουργοῦντας ἀναφωνοῦντας καὶ ἐξομολογεῖσθαι καὶ αἰνεῖν κύριον τὸν θεὸν Ισραηλ
Interconfessionale 1CrDavide stabilì alcuni leviti per compiere il loro servizio davanti all’arca del Signore. Dovevano onorare il Signore, Dio d’Israele, con canti e inni di lode.
Rimandi
16,4 Asaf Sal 50,1+. — gli strumenti dei leviti Esd 3,10+.
AT greco 16,5Ασαφ ὁ ἡγούμενος καὶ δευτερεύων αὐτῷ Ζαχαριας Ιιηλ Σεμιραμωθ Ιιηλ Ματταθιας Ελιαβ καὶ Βαναιας καὶ Αβδεδομ καὶ Ιιηλ ἐν ὀργάνοις νάβλαις καὶ κινύραις καὶ Ασαφ ἐν κυμβάλοις ἀναφωνῶν
Interconfessionale 1Cr16,5Erano Ieiel, Semiramòt, Iechièl, Mattatia, Eliàb, Benaia, Obed-Edom e leièl. Suonavano le arpe e le cetre. Asaf, invece, suonava il cembalo e dirigeva l’esecuzione, assistito da Zaccaria.
AT greco 16,6καὶ Βαναιας καὶ Οζιηλ οἱ ἱερεῖς ἐν ταῖς σάλπιγξιν διὰ παντὸς ἐναντίον τῆς κιβωτοῦ τῆς διαθήκης τοῦ θεοῦ
Interconfessionale 1CrI sacerdoti Benaia e Iacazièl suonavano in continuazione le trombe davanti all’arca dell’alleanza di Dio.
Rimandi
16,6 i sacerdoti con le trombe Esd 3,10+.
AT greco 16,7ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τότε ἔταξεν Δαυιδ ἐν ἀρχῇ τοῦ αἰνεῖν τὸν κύριον ἐν χειρὶ Ασαφ καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ
Interconfessionale 1Cr16,7In quel giorno Davide, per la prima volta, diede ad Asaf e ai suoi compagni l’incarico di lodare il Signore con questo cantico.

AT greco 16,8ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ ἐπικαλεῖσθε αὐτὸν ἐν ὀνόματι αὐτοῦ γνωρίσατε ἐν λαοῖς τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ
Interconfessionale 1CrLodate il Signore, invocate il suo nome,
fate conoscere le sue opere agli altri popoli.
Rimandi
16,8-22 Sal 105,1-15.
AT greco 16,9ᾄσατε αὐτῷ καὶ ὑμνήσατε αὐτῷ διηγήσασθε πᾶσιν τὰ θαυμάσια αὐτοῦ ἃ ἐποίησεν κύριος
Interconfessionale 1Cr16,9Cantate, suonate per lui,
raccontate tutti i suoi prodigi.
AT greco 16,10αἰνεῖτε ἐν ὀνόματι ἁγίῳ αὐτοῦ εὐφρανθήσεται καρδία ζητοῦσα τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ
Interconfessionale 1Cr16,10Siate fieri di lui, il Dio santo;
gioite voi che cercate il Signore!
AT greco 16,11ζητήσατε τὸν κύριον καὶ ἰσχύσατε ζητήσατε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διὰ παντός
Interconfessionale 1Cr16,11Cercate il Signore e la sua forza,
non stancatevi di ricercare la sua presenza.
AT greco 16,12μνημονεύετε τὰ θαυμάσια αὐτοῦ ἃ ἐποίησεν τέρατα καὶ κρίματα τοῦ στόματος αὐτοῦ
Interconfessionale 1Cr16,12Ricordatevi le meraviglie che egli ha fatto,
non dimenticate i suoi miracoli
e le sentenze uscite dalla sua bocca,
AT greco 16,13σπέρμα Ισραηλ παῖδες αὐτοῦ υἱοὶ Ιακωβ ἐκλεκτοὶ αὐτοῦ
Interconfessionale 1Cr16,13voi, discendenti d’Israele suo servo,
figli di Giacobbe, da lui scelti!

AT greco 16,14αὐτὸς κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ
Interconfessionale 1Cr16,14È lui il Signore, il nostro Dio,
che governa tutta la terra.
AT greco 16,15μνημονεύων εἰς αἰῶνα διαθήκης αὐτοῦ λόγον αὐτοῦ ὃν ἐνετείλατο εἰς χιλίας γενεάς
Interconfessionale 1Cr16,15Non dimenticate mai la sua alleanza,
parola data per mille generazioni,
AT greco 16,16ὃν διέθετο τῷ Αβρααμ καὶ τὸν ὅρκον αὐτοῦ τῷ Ισαακ
Interconfessionale 1Cr16,16alleanza conclusa con Abramo,
giuramento fatto a Isacco,
AT greco 16,17ἔστησεν αὐτὸν τῷ Ιακωβ εἰς πρόσταγμα τῷ Ισραηλ διαθήκην αἰώνιον
Interconfessionale 1Cr16,17decisione confermata a Giacobbe,
promessa eterna in favore d’Israele,
AT greco 16,18λέγων σοὶ δώσω τὴν γῆν Χανααν σχοίνισμα κληρονομίας ὑμῶν
Interconfessionale 1Cr16,18quando egli disse: «Ti do la terra di Canaan,
come eredità assegnata a te!».

AT greco 16,19ἐν τῷ γενέσθαι αὐτοὺς ὀλιγοστοὺς ἀριθμῷ ὡς ἐσμικρύνθησαν καὶ παρῴκησαν ἐν αὐτῇ
Interconfessionale 1Cr16,19Erano allora un piccolo numero,
solo un gruppo di emigranti.
AT greco 16,20καὶ ἐπορεύθησαν ἀπὸ ἔθνους εἰς ἔθνος καὶ ἀπὸ βασιλείας εἰς λαὸν ἕτερον
Interconfessionale 1Cr16,20Vagavano da una nazione all’altra,
passavano da un regno a un altro popolo.
AT greco 16,21οὐκ ἀφῆκεν ἄνδρα τοῦ δυναστεῦσαι αὐτοὺς καὶ ἤλεγξεν περὶ αὐτῶν βασιλεῖς
Interconfessionale 1Cr16,21Ma Dio non permise a nessuno di opprimerli,
e per difenderli minacciò anche i re:
AT greco 16,22μὴ ἅψησθε τῶν χριστῶν μου καὶ ἐν τοῖς προφήταις μου μὴ πονηρεύεσθε
Interconfessionale 1Cr«Non toccate i miei consacrati,
non fate del male ai miei profeti!».

Note al Testo
16,22 consacrati: l’ebraico usa qui il termine “messia” (“unto”, “consacrato con l’unzione”) impiegato talvolta per i re d’Israele.
AT greco 16,23ᾄσατε τῷ κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ ἀναγγείλατε ἐξ ἡμέρας εἰς ἡμέραν σωτηρίαν αὐτοῦ
Interconfessionale 1CrCantate al Signore, abitanti del mondo.
Ogni giorno annunziate: è lui che ci salva!
Rimandi
16,23-33 Sal 96.
AT greco 16,24
Interconfessionale 1Cr16,24Raccontate la sua gloria a tutte le nazioni,
a tutti i popoli narrate le sue imprese.
AT greco 16,25ὅτι μέγας κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα φοβερός ἐστιν ἐπὶ πάντας τοὺς θεούς
Interconfessionale 1Cr16,25Grande è il Signore, e degno di lode,
più terribile di tutti gli dèi.
AT greco 16,26ὅτι πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν εἴδωλα καὶ ὁ θεὸς ἡμῶν οὐρανὸν ἐποίησεν
Interconfessionale 1Cr16,26Gli dèi dei popoli sono un nulla.
Il Signore ha fatto l’universo:
AT greco 16,27δόξα καὶ ἔπαινος κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ ἰσχὺς καὶ καύχημα ἐν τόπῳ αὐτοῦ
Interconfessionale 1Cr16,27attorno a lui splendore e maestà,
nel suo santuario potenza ed esultanza.
AT greco 16,28δότε τῷ κυρίῳ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν δότε τῷ κυρίῳ δόξαν καὶ ἰσχύν
Interconfessionale 1Cr16,28Rendete al Signore, popoli del mondo,
rendete al Signore gloria e potenza,
AT greco 16,29δότε τῷ κυρίῳ δόξαν ὀνόματος αὐτοῦ λάβετε δῶρα καὶ ἐνέγκατε κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ προσκυνήσατε τῷ κυρίῳ ἐν αὐλαῖς ἁγίαις αὐτοῦ
Interconfessionale 1Crrendete a lui la gloria che gli spetta.
Entrate con offerte nel suo tempio,
adoratelo quando appare nella santità;
Note al Testo
16,29 quando appare nella santità: altri: vestito di sacri ornamenti.
AT greco 16,30φοβηθήτω ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ πᾶσα ἡ γῆ κατορθωθήτω ἡ γῆ καὶ μὴ σαλευθήτω
Interconfessionale 1Cr16,30tremate davanti a lui, abitanti del mondo.
Egli rende stabile il mondo, che non sarà mai scosso.
AT greco 16,31εὐφρανθήτω ὁ οὐρανός καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ καὶ εἰπάτωσαν ἐν τοῖς ἔθνεσιν κύριος βασιλεύων
Interconfessionale 1Cr16,31Si rallegrino i cieli, esulti la terra,
e dicano a tutti gli uomini: Dio regna.
AT greco 16,32βομβήσει ἡ θάλασσα σὺν τῷ πληρώματι καὶ ξύλον ἀγροῦ καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ
Interconfessionale 1Cr16,32Frema il mare, e quanto contiene,
sia in festa tutta la campagna,
AT greco 16,33τότε εὐφρανθήσεται τὰ ξύλα τοῦ δρυμοῦ ἀπὸ προσώπου κυρίου ὅτι ἦλθεν κρῖναι τὴν γῆν
Interconfessionale 1Cr16,33danzino di gioia gli alberi del bosco,
davanti al Signore
che viene a giudicare la terra.
AT greco 16,34ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ ὅτι ἀγαθόν ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ
Interconfessionale 1CrLodate il Signore: egli è buono,
eterno è il suo amore per noi.
Rimandi
16,34 Sal 106,1.
AT greco 16,35καὶ εἴπατε σῶσον ἡμᾶς ὁ θεὸς τῆς σωτηρίας ἡμῶν καὶ ἐξελοῦ ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐθνῶν τοῦ αἰνεῖν τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν σου καὶ καυχᾶσθαι ἐν ταῖς αἰνέσεσίν σου
Interconfessionale 1CrDite a lui: «Salvaci, Dio, nostro Salvatore!
Liberaci e salvaci dalle nazioni straniere
e renderemo grazie al tuo santo nome,
felici di cantare le tue lodi.
Rimandi
16,35-36 Sal 106,47-48.
AT greco 16,36εὐλογημένος κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος καὶ ἐρεῖ πᾶς ὁ λαός αμην καὶ ᾔνεσαν τῷ κυρίῳ
Interconfessionale 1CrBenedetto il Signore, Dio d’Israele,
di generazione in generazione».
Allora tutto il popolo acclamò: «Amen! Alleluia!».
Note al Testo
16,36 Alleluia: questo termine, usato talvolta anche nei Salmi, significa “Lodate il Signore”.
AT greco 16,37καὶ κατέλιπον ἐκεῖ ἔναντι τῆς κιβωτοῦ διαθήκης κυρίου τὸν Ασαφ καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοῦ λειτουργεῖν ἐναντίον τῆς κιβωτοῦ διὰ παντὸς τὸ τῆς ἡμέρας εἰς ἡμέραν
Interconfessionale 1Cr16,37Davide incaricò Asaf e i suoi parenti di curare tutti i giorni, con regolarità, il servizio davanti all’arca dell’alleanza del Signore.
AT greco 16,38καὶ Αβδεδομ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἑξήκοντα καὶ ὀκτώ καὶ Αβδεδομ υἱὸς Ιδιθων καὶ Οσσα εἰς πυλωρούς
Interconfessionale 1Cr16,38Affidò l’incarico di portinai a Obed-Edom figlio di Iedutùn, aiutato da sessantotto parenti e da Cosa.
AT greco 16,39καὶ τὸν Σαδωκ τὸν ἱερέα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς ἱερεῖς ἐναντίον σκηνῆς κυρίου ἐν Βαμα τῇ ἐν Γαβαων
Interconfessionale 1CrDavide affidò al sacerdote Sadoc e ai suoi parenti l’incarico del culto nell’Abitazione del Signore posta in Gàbaon, sulla collina.
Note al Testo
16,39 Gàbaon: vedi nota a 14,9.
AT greco 16,40τοῦ ἀναφέρειν ὁλοκαυτώματα τῷ κυρίῳ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου τῶν ὁλοκαυτωμάτων διὰ παντὸς τὸ πρωὶ καὶ τὸ ἑσπέρας καὶ κατὰ πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν νόμῳ κυρίου ὅσα ἐνετείλατο ἐφ’ υἱοῖς Ισραηλ ἐν χειρὶ Μωυσῆ τοῦ θεράποντος τοῦ θεοῦ
Interconfessionale 1Cr16,40Ogni mattina e ogni sera, regolarmente, essi dovevano bruciare al Signore sacrifici sull’altare e applicare tutte le norme scritte nella legge che il Signore aveva stabilito per gli Israeliti.
AT greco 16,41καὶ μετ’ αὐτοῦ Αιμαν καὶ Ιδιθων καὶ οἱ λοιποὶ ἐκλεγέντες ἐπ’ ὀνόματος τοῦ αἰνεῖν τὸν κύριον ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ
Interconfessionale 1CrErano aiutati da Eman, da Iedutùn e da altri che erano stati scelti personalmente per lodare il Signore con il canto, che dice: «Eterno è il suo amore per noi».
Rimandi
16,41 Eman 15,17+. — Iedutùn Sal 39,1+.
AT greco 16,42καὶ μετ’ αὐτῶν σάλπιγγες καὶ κύμβαλα τοῦ ἀναφωνεῖν καὶ ὄργανα τῶν ᾠδῶν τοῦ θεοῦ υἱοὶ Ιδιθων εἰς τὴν πύλην
Interconfessionale 1Cr16,42Eman e Iedutùn avevano trombe e cembali per i suonatori e tutti gli strumenti per cantare le lodi di Dio. I figli di Iedutùn erano portinai.
AT greco 16,43καὶ ἐπορεύθη ἅπας ὁ λαὸς ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἐπέστρεψεν Δαυιδ τοῦ εὐλογῆσαι τὸν οἶκον αὐτοῦ
Interconfessionale 1CrTerminata la festa del trasporto dell’arca tutti ritornarono alle loro case. Anche Davide andò a salutare la sua famiglia.
Rimandi
16,43 2 Sam 6,19-20.