Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
BibbiaEDU-logo

1 Cronache

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 22 22,1καὶ εἶπεν Δαυιδ οὗτός ἐστιν ὁ οἶκος κυρίου τοῦ θεοῦ καὶ τοῦτο τὸ θυσιαστήριον εἰς ὁλοκαύτωσιν τῷ Ισραηλ
Interconfessionale 1Cr22,1Perciò aveva concluso: «Qui è la casa del Signore Dio, in questo luogo! Questo è l’altare dove gli Israeliti dovranno offrire i loro sacrifici».
AT greco 22,2καὶ εἶπεν Δαυιδ συναγαγεῖν πάντας τοὺς προσηλύτους ἐν γῇ Ισραηλ καὶ κατέστησεν λατόμους λατομῆσαι λίθους ξυστοὺς τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ θεῷ
Interconfessionale 1CrDopo questi fatti Davide ordinò di radunare gli stranieri che abitavano nella terra d’Israele. Incaricò alcuni di loro di tagliare pietre squadrate per la costruzione del tempio.
Rimandi
22,2-5 preparativi 1 Re 5,15-32.
Note al Testo
22,2 stranieri: indica le popolazioni non israelitiche che abitavano la Palestina prima che vi giungessero gli Ebrei. Venivano adibiti a lavori straordinari o pesanti.
AT greco 22,3καὶ σίδηρον πολὺν εἰς τοὺς ἥλους τῶν θυρωμάτων καὶ τῶν πυλῶν καὶ τοὺς στροφεῖς ἡτοίμασεν Δαυιδ καὶ χαλκὸν εἰς πλῆθος οὐκ ἦν σταθμός
Interconfessionale 1Cr22,3Fece preparare ferro in quantità per fabbricare le spranghe e i chiodi per i battenti delle porte. Accumulò anche una quantità incalcolabile di bronzo
AT greco 22,4καὶ ξύλα κέδρινα οὐκ ἦν ἀριθμός ὅτι ἐφέροσαν οἱ Σιδώνιοι καὶ οἱ Τύριοι ξύλα κέδρινα εἰς πλῆθος τῷ Δαυιδ
Interconfessionale 1Cr22,4ed enormi partite di legname di cedro, portate dai fornitori di Tiro e Sidone.
AT greco 22,5καὶ εἶπεν Δαυιδ Σαλωμων ὁ υἱός μου παιδάριον ἁπαλόν καὶ ὁ οἶκος τοῦ οἰκοδομῆσαι τῷ κυρίῳ εἰς μεγαλωσύνην ἄνω εἰς ὄνομα καὶ εἰς δόξαν εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἑτοιμάσω αὐτῷ καὶ ἡτοίμασεν Δαυιδ εἰς πλῆθος ἔμπροσθεν τῆς τελευτῆς αὐτοῦ
Interconfessionale 1Cr22,5Infatti Davide pensava: «Bisogna costruire al Signore un tempio grandioso, che sarà celebrato in tutto il mondo per imponenza e bellezza. Ma mio figlio Salomone è ancora troppo giovane e senza esperienza. Devo fare io i preparativi per lui». Per questo Davide fece grandi preparativi prima della sua morte.
AT greco 22,6καὶ ἐκάλεσεν Σαλωμων τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον τῷ κυρίῳ θεῷ Ισραηλ
Interconfessionale 1Cr22,6Davide chiamò suo figlio Salomone e gli ordinò di costruire il tempio del Signore, Dio d’Israele.
AT greco 22,7καὶ εἶπεν Δαυιδ Σαλωμων τέκνον ἐμοὶ ἐγένετο ἐπὶ ψυχῇ τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματι κυρίου θεοῦ
Interconfessionale 1CrGli disse:
«Figlio mio, avevo intenzione di costruire io il tempio dedicato al Nome del Signore mio Dio.
Rimandi
22,7-10 l’intenzione di Davide 2 Sam 7,1-17+.
AT greco 22,8καὶ ἐγένετο ἐπ’ ἐμοὶ λόγος κυρίου λέγων αἷμα εἰς πλῆθος ἐξέχεας καὶ πολέμους μεγάλους ἐποίησας οὐκ οἰκοδομήσεις οἶκον τῷ ὀνόματί μου ὅτι αἵματα πολλὰ ἐξέχεας ἐπὶ τῆς γῆς ἐναντίον μου
Interconfessionale 1Cr22,8Ma il Signore mi ha detto: “Tu hai combattuto troppe guerre importanti e hai fatto morire troppe persone. Hai bagnato di troppo sangue la mia terra e perciò non costruirai il mio tempio.
AT greco 22,9ἰδοὺ υἱὸς τίκτεταί σοι οὗτος ἔσται ἀνὴρ ἀναπαύσεως καὶ ἀναπαύσω αὐτὸν ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν κυκλόθεν ὅτι Σαλωμων ὄνομα αὐτῷ καὶ εἰρήνην καὶ ἡσυχίαν δώσω ἐπὶ Ισραηλ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ
Interconfessionale 1CrMa tu avrai un figlio: egli sarà un uomo di pace, perché io terrò a freno tutti i suoi nemici su tutte le frontiere. Il suo nome sarà Salomone, perché durante il suo regno io assicurerò pace e sicurezza al popolo d’Israele.
Note al Testo
22,9 Il testo ebraico stabilisce un legame tra il nome Salomone (Shelomo) e la parola pace (shalom).
AT greco 22,10οὗτος οἰκοδομήσει οἶκον τῷ ὀνόματί μου καὶ οὗτος ἔσται μοι εἰς υἱὸν κἀγὼ αὐτῷ εἰς πατέρα καὶ ἀνορθώσω θρόνον βασιλείας αὐτοῦ ἐν Ισραηλ ἕως αἰῶνος
Interconfessionale 1CrLui mi costruirà il tempio: lui sarà un figlio per me e io gli sarò padre. Gli assicurerò una dinastia senza fine a capo d’Israele”.
Rimandi
22,10 un figlio 2 Sam 7,14+. — Gli assicurerò una dinastia 2 Sam 7,12+.
AT greco 22,11καὶ νῦν υἱέ μου ἔσται μετὰ σοῦ κύριος καὶ εὐοδώσει καὶ οἰκοδομήσεις οἶκον τῷ κυρίῳ θεῷ σου ὡς ἐλάλησεν περὶ σοῦ
Interconfessionale 1Cr22,11«E ora, figlio mio, — continuò Davide, — il Signore tuo Dio sia con te, mantenga la sua promessa e ti faccia riuscire nella costruzione del suo tempio.
AT greco 22,12ἀλλ’ ἢ δῴη σοι σοφίαν καὶ σύνεσιν κύριος καὶ κατισχύσαι σε ἐπὶ Ισραηλ καὶ τοῦ φυλάσσεσθαι καὶ τοῦ ποιεῖν τὸν νόμον κυρίου τοῦ θεοῦ σου
Interconfessionale 1CrIl Signore ti dia sapienza e intelligenza, ti stabilisca a capo di Israele per osservare la legge del Signore tuo Dio.
Rimandi
22,12 intelligenza e sapienza 1 Re 3.
AT greco 22,13τότε εὐοδώσει ἐὰν φυλάξῃς τοῦ ποιεῖν τὰ προστάγματα καὶ τὰ κρίματα ἃ ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ ἐπὶ Ισραηλ ἀνδρίζου καὶ ἴσχυε μὴ φοβοῦ μηδὲ πτοηθῇς
Interconfessionale 1CrSe vuoi riuscire bene, non trascurare mai i comandamenti e le leggi che il Signore ha dato a Israele per mezzo di Mosè. Sii deciso ed energico, non aver paura e non scoraggiarti.
Rimandi
22,13 deciso ed energico Dt 31,23; Gs 1,6-9.
AT greco 22,14καὶ ἰδοὺ ἐγὼ κατὰ τὴν πτωχείαν μου ἡτοίμασα εἰς οἶκον κυρίου χρυσίου ταλάντων ἑκατὸν χιλιάδας καὶ ἀργυρίου ταλάντων χιλίας χιλιάδας καὶ χαλκὸν καὶ σίδηρον οὗ οὐκ ἔστιν σταθμός ὅτι εἰς πλῆθός ἐστιν καὶ ξύλα καὶ λίθους ἡτοίμασα καὶ πρὸς ταῦτα πρόσθες
Interconfessionale 1Cr22,14«Per il tempio del Signore io mi sono preoccupato nonostante tutto di mettere da parte tremilacinquecento tonnellate d’oro e trentacinquemila tonnellate d’argento, oltre a un’incalcolabile quantità di bronzo e di ferro. Ho fatto preparare anche legname e pietre. Tu aggiungerai altro materiale.
AT greco 22,15καὶ μετὰ σοῦ εἰς πλῆθος ποιούντων ἔργα τεχνῖται καὶ οἰκοδόμοι λίθων καὶ τέκτονες ξύλων καὶ πᾶς σοφὸς ἐν παντὶ ἔργῳ
Interconfessionale 1CrAvrai a disposizione moltissimi operai: scalpellini, lavoratori della pietra e del legno e operai specializzati in tutti i tipi di lavoro.
Rimandi
22,15 avrai a disposizione moltissimi operai 1 Re 5,27-29.
AT greco 22,16ἐν χρυσίῳ ἐν ἀργυρίῳ ἐν χαλκῷ καὶ ἐν σιδήρῳ οὐκ ἔστιν ἀριθμός ἀνάστηθι καὶ ποίει καὶ κύριος μετὰ σοῦ
Interconfessionale 1Cr22,16Hai oro, argento, bronzo e ferro in quantità incalcolabile. Mettiti all’opera e il Signore sia con te».
AT greco 22,17καὶ ἐνετείλατο Δαυιδ τοῖς πᾶσιν ἄρχουσιν Ισραηλ ἀντιλαβέσθαι τῷ Σαλωμων υἱῷ αὐτοῦ
Interconfessionale 1Cr22,17Davide ordinò a tutti i capi del popolo d’Israele di aiutare Salomone, suo figlio. Disse loro:
AT greco 22,18οὐχὶ κύριος μεθ’ ὑμῶν καὶ ἀνέπαυσεν ὑμᾶς κυκλόθεν ὅτι ἔδωκεν ἐν χερσὶν τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν καὶ ὑπετάγη ἡ γῆ ἐναντίον κυρίου καὶ ἐναντίον λαοῦ αὐτοῦ
Interconfessionale 1Cr22,18«Avete visto che il Signore vostro Dio è con voi. Vi ha dato tranquillità: non ci sono più nemici che vi disturbano da quando il Signore ha messo in mio potere tutte le popolazioni del paese. Adesso sono tutti sottomessi al Signore e al suo popolo.
AT greco 22,19νῦν δότε καρδίας ὑμῶν καὶ ψυχὰς ὑμῶν τοῦ ζητῆσαι τῷ κυρίῳ θεῷ ὑμῶν καὶ ἐγέρθητε καὶ οἰκοδομήσατε ἁγίασμα κυρίῳ τῷ θεῷ ὑμῶν τοῦ εἰσενέγκαι τὴν κιβωτὸν διαθήκης κυρίου καὶ σκεύη τὰ ἅγια τοῦ θεοῦ εἰς οἶκον τὸν οἰκοδομούμενον τῷ ὀνόματι κυρίου
Interconfessionale 1Cr22,19Perciò è l’ora di pensare al Signore vostro Dio e di impegnarsi a cercare la sua volontà con tutto il cuore. Dovete mettervi al lavoro per costruire il santuario del Signore Dio. Quando avrete costruito il tempio dedicato al Nome del Signore, vi collocherete l’arca dell’alleanza del Signore e tutti gli oggetti per il culto di Dio».