Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
BibbiaEDU-logo

1 Cronache

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 4 4,1καὶ υἱοὶ Ιουδα Φαρες Αρσων καὶ Χαρμι καὶ Ωρ Σουβαλ
Interconfessionale 1CrFigli di Giuda: Peres, Chesron, Carmì, Cur e Sobal.
Rimandi
4,1-23 2,3-55.
Note al Testo
4,1-10 Alcuni nomi di questo nuovo elenco dei discendenti di Giuda sono già stati elencati in 2,4-5.7.19.24.50.
AT greco 4,2καὶ Ραια υἱὸς αὐτοῦ καὶ Σουβαλ ἐγέννησεν τὸν Ιεθ καὶ Ιεθ ἐγέννησεν τὸν Αχιμι καὶ τὸν Λααδ αὗται αἱ γενέσεις τοῦ Σαραθι
Interconfessionale 1Cr4,2Da Sobal nacque Reaià, da Reaià Iacat, da Iacat Acumài e Laad. Da questi discendono le famiglie dei Soreatiti.
AT greco 4,3καὶ οὗτοι υἱοὶ Αιταμ Ιεζραηλ καὶ Ραγμα καὶ Ιαβας καὶ ὄνομα ἀδελφῆς αὐτῶν Εσηλεββων
AT greco 4,4καὶ Φανουηλ πατὴρ Γεδωρ καὶ Αζηρ πατὴρ Ωσαν οὗτοι υἱοὶ Ωρ τοῦ πρωτοτόκου Εφραθα πατρὸς Βαιθλαεμ
AT greco 4,5καὶ τῷ Σαουρ πατρὶ Θεκωε ἦσαν δύο γυναῖκες Αωδα καὶ Θοαδα
Interconfessionale 1Cr4,5Ascur, padre di Tekoa, aveva due mogli: Chelea e Naarà.
AT greco 4,6καὶ ἔτεκεν αὐτῷ Αωδα τὸν Ωχαζαμ καὶ τὸν Ηφαδ καὶ τὸν Θαιμαν καὶ τὸν Ασθηραν πάντες οὗτοι υἱοὶ Αωδας
Interconfessionale 1Cr4,6Da Naarà discendono Acuzzàm, Chefer, i Temaniti e gli Acastariti;
AT greco 4,7καὶ υἱοὶ Θοαδα Σαρεθ καὶ Σααρ καὶ Εθναν
Interconfessionale 1Crda Chelea: Seret, Socar, Etnan e Kos.
Note al Testo
4,7 Kos è aggiunto da un’antica traduzione aramaica, ed è in accordo con quanto segue.
AT greco 4,8καὶ Κως ἐγέννησεν τὸν Ενωβ καὶ τὸν Σαβηβα καὶ γεννήσεις ἀδελφοῦ Ρηχαβ υἱοῦ Ιαριμ
Interconfessionale 1Cr4,8Kos fu il padre di Anub e Assobebà e l’antenato delle famiglie di Acarchèl, figlio di Arum.
AT greco 4,9καὶ ἦν Ιγαβης ἔνδοξος ὑπὲρ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ιγαβης λέγουσα ἔτεκον ὡς γαβης
Interconfessionale 1CrUn certo Iabes fu più onorato dei suoi fratelli. Sua madre, però, gli aveva dato quel nome perché il parto era stato molto doloroso.
Note al Testo
4,9 doloroso: questo termine in ebraico presenta un gioco di parole con il nome Iabes.
AT greco 4,10καὶ ἐπεκαλέσατο Ιγαβης τὸν θεὸν Ισραηλ λέγων ἐὰν εὐλογῶν εὐλογήσῃς με καὶ πληθύνῃς τὰ ὅριά μου καὶ ᾖ ἡ χείρ σου μετ’ ἐμοῦ καὶ ποιήσεις γνῶσιν τοῦ μὴ ταπεινῶσαί με καὶ ἐπήγαγεν ὁ θεὸς πάντα ὅσα ᾐτήσατο
Interconfessionale 1Cr4,10Iabes pregò il Dio d’Israele dicendo: «Benedicimi, ti prego, concedimi terreni sempre più vasti, tienimi sul capo la tua mano e allontana da me disgrazie e dolori». E Dio gli concesse quello che aveva domandato.
AT greco 4,11καὶ Χαλεβ πατὴρ Ασχα ἐγέννησεν τὸν Μαχιρ οὗτος πατὴρ Ασσαθων
Interconfessionale 1Cr4,11Chelub, fratello di Suca, fu il padre di Mechir e Mechir di Eston.
AT greco 4,12καὶ Ασσαθων ἐγέννησεν τὸν Βαθρεφαν καὶ τὸν Φεσσηε καὶ τὸν Θανα πατέρα πόλεως Ναας ἀδελφοῦ Εσελων τοῦ Κενεζι οὗτοι ἄνδρες Ρηφα
Interconfessionale 1Cr4,12Eston fu il padre di Bet-Rafa, Pasèach e Techinnà, padre di Ir-Nacas. Questa è la gente di Reca.
AT greco 4,13καὶ υἱοὶ Κενεζ Γοθονιηλ καὶ Σαραια καὶ υἱοὶ Γοθονιηλ Αθαθ
Interconfessionale 1CrFigli di Kenaz: Otnièl e Seraia. Figli di Otnièl: Catat e Meonotài.
Note al Testo
4,13 Meonotài è preso da un’antica traduzione greca, ed è in accordo con quanto segue.
AT greco 4,14καὶ Μαναθι ἐγέννησεν τὸν Γοφερα καὶ Σαραια ἐγέννησεν τὸν Ιωαβ πατέρα Αγεαδδαϊρ ὅτι τέκτονες ἦσαν
Interconfessionale 1Cr4,14Meonotài generò Ofra e Seraia generò Ioab, il capostipite degli artigiani che abitano la valle detta appunto valle degli Artigiani.
AT greco 4,15καὶ υἱοὶ Χαλεβ υἱοῦ Ιεφοννη Ηρα Αλα καὶ Νοομ καὶ υἱοὶ Αλα Κενεζ
Interconfessionale 1Cr4,15Figli di Caleb, figlio di Iefunnè: Ir, Ela, padre di Kenaz, e Naam.
AT greco 4,16καὶ υἱὸς αὐτοῦ Γεσεηλ Αμηαχι καὶ Ζαφα καὶ Ζαιρα καὶ Εσεραηλ
Interconfessionale 1Cr4,16Figli di Ieallelèl: Zif e Zifa, Tirià e Asarèl.
AT greco 4,17καὶ υἱοὶ Εσρι Ιεθερ Μωραδ καὶ Αφερ καὶ Ιαλων καὶ ἐγέννησεν Ιεθερ τὸν Μαρων καὶ τὸν Σεμαι καὶ τὸν Μαρεθ πατέρα Εσθεμων
AT greco 4,18καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ αὕτη Αδια ἔτεκεν τὸν Ιαρεδ πατέρα Γεδωρ καὶ τὸν Αβερ πατέρα Σωχων καὶ τὸν Ιεκθιηλ πατέρα Ζανω καὶ οὗτοι υἱοὶ Γελια θυγατρὸς Φαραω ἣν ἔλαβεν Μωρηδ
AT greco 4,19καὶ υἱοὶ γυναικὸς τῆς Ιδουιας ἀδελφῆς Ναχεμ καὶ Δαλια πατὴρ Κεϊλα καὶ Σεμειων πατὴρ Ιωμαν καὶ υἱοὶ Ναημ πατρὸς Κεϊλα Αγαρμι καὶ Εσθεμωη Μαχαθι
Interconfessionale 1CrOdia sposò la sorella di Nacam ed ebbe da lei Dalia, padre di Keila, il Garmita, ed Estemòa, il Maacatita.
Note al Testo
4,19 Odia… Maacatita: il testo ebraico del v. 19 è per noi molto oscuro.
AT greco 4,20καὶ υἱοὶ Σεμιων Αμνων καὶ Ρανα υἱὸς Αναν καὶ Θιλων καὶ υἱοὶ Ισεϊ Ζωαθ καὶ υἱοὶ Ζωαθ
Interconfessionale 1Cr4,20Figli di Simone: Ammon, Rinna, Ben-Canan e Tilon. Discendenti di Isì: Zochet e Ben-Zòchet.
AT greco 4,21υἱοὶ Σηλωμ υἱοῦ Ιουδα Ηρ πατὴρ Ληχα καὶ Λααδα πατὴρ Μαρησα καὶ γενέσεις οἰκιῶν εφραθ αβακ τῷ οἴκῳ Εσοβα
Interconfessionale 1Cr4,21Discendenti di Sela, figlio di Giuda: Er, padre di Leca, Lada, padre di Maresà, le famiglie dei lavoratori del lino in Bet-Asbèa,
AT greco 4,22καὶ Ιωακιμ καὶ ἄνδρες Χωζηβα καὶ Ιωας καὶ Σαραφ οἳ κατῴκησαν ἐν Μωαβ καὶ ἀπέστρεψεν αὐτοὺς αβεδηριν αθουκιιν
Interconfessionale 1CrIokim, gli abitanti di Cozebà, infine Ioas e Saraf, i quali sposarono donne moabite e si stabilirono a Lèchem: si tratta di fatti molto antichi.
Note al Testo
4,22 sposarono donne moabite: altri: furono capi dei Moabiti.
AT greco 4,23οὗτοι κεραμεῖς οἱ κατοικοῦντες ἐν Ναταϊμ καὶ Γαδηρα μετὰ τοῦ βασιλέως ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ ἐνίσχυσαν καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ
Interconfessionale 1Cr4,23I loro discendenti facevano i vasai e abitavano a Netaìm e Ghederà, dove lavoravano al servizio del re.
AT greco 4,24υἱοὶ Συμεων Ναμουηλ καὶ Ιαμιν Ιαριβ Ζαρε Σαουλ
Interconfessionale 1CrFigli di Simeone: Nemuèl, Iamin, Iarib, Zerach, Saul.
Rimandi
AT greco 4,25Σαλεμ υἱὸς αὐτοῦ Μαβασαμ υἱὸς αὐτοῦ Μασμα υἱὸς αὐτοῦ
Interconfessionale 1Cr4,25Discendenti di Saul: Sallum, Mibsam, Misma,
AT greco 4,26Αμουηλ υἱὸς αὐτοῦ Σαβουδ υἱὸς αὐτοῦ Ζακχουρ υἱὸς αὐτοῦ Σεμεϊ υἱὸς αὐτοῦ
Interconfessionale 1Cr4,26Cammuèl, Zaccur, Simei.
AT greco 4,27καὶ τῷ Σεμεϊ υἱοὶ ἑκκαίδεκα καὶ θυγατέρες τρεῖς καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν οὐκ ἦσαν υἱοὶ πολλοί καὶ πᾶσαι αἱ πατριαὶ αὐτῶν οὐκ ἐπλεόνασαν ὡς υἱοὶ Ιουδα
Interconfessionale 1CrSimei ebbe sedici figli e sei figlie, ma gli altri membri della tribù ebbero pochi figli, perciò le famiglie di Simeone non furono numerose come quelle dei discendenti di Giuda.
Note al Testo
4,27 La piccola tribù di Simeone fu probabilmente assorbita da quella di Giuda al tempo di Davide.
AT greco 4,28καὶ κατῴκησαν ἐν Βηρσαβεε καὶ Σαμα καὶ Μωλαδα καὶ Εσηρσουαλ
AT greco 4,29καὶ ἐν Βαλαα καὶ Βοασομ καὶ Θουλαδ
AT greco 4,30καὶ Βαθουηλ καὶ Ερμα καὶ Σεκλαγ
AT greco 4,31καὶ Βαιθμαρχαβωθ καὶ ἥμισυ Σωσιμ καὶ οἶκον Βαρουμσεωριμ αὗται πόλεις αὐτῶν ἕως βασιλέως Δαυιδ
AT greco 4,32καὶ ἐπαύλεις αὐτῶν Αιταμ καὶ Ηνρεμμων καὶ Θοκκαν καὶ Αισαν πόλεις πέντε
Interconfessionale 1Cr4,32Abitarono anche in Etam, Ain, Rimmon, Tochen e Asan
AT greco 4,33καὶ πᾶσαι αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν κύκλῳ τῶν πόλεων τούτων ἕως Βααλ αὕτη ἡ κατάσχεσις αὐτῶν καὶ ὁ καταλοχισμὸς αὐτῶν
Interconfessionale 1Cr4,33e nei villaggi situati nei dintorni di queste città fino a Baal. Queste furono le loro sedi. Essi conservano i loro registri genealogici.
AT greco 4,34καὶ Μοσωβαβ καὶ Ιεμολοχ καὶ Ιωσια υἱὸς Αμασια
AT greco 4,35καὶ Ιωηλ καὶ οὗτος υἱὸς Ισαβια υἱὸς Σαραια υἱὸς Ασιηλ
AT greco 4,36καὶ Ελιωηναι καὶ Ιακαβα καὶ Ιασουια καὶ Ασαια καὶ Εδιηλ καὶ Ισμαηλ καὶ Βαναια
AT greco 4,37καὶ Ζουζα υἱὸς Σεφεϊ υἱοῦ Αλλων υἱοῦ Ιεδια υἱοῦ Σαμαρι υἱοῦ Σαμαιου
AT greco 4,38οὗτοι οἱ διελθόντες ἐν ὀνόμασιν ἀρχόντων ἐν ταῖς γενέσεσιν αὐτῶν καὶ ἐν οἴκοις πατριῶν αὐτῶν ἐπληθύνθησαν εἰς πλῆθος
AT greco 4,39καὶ ἐπορεύθησαν ἕως τοῦ ἐλθεῖν Γεραρα ἕως τῶν ἀνατολῶν τῆς Γαι τοῦ ζητῆσαι νομὰς τοῖς κτήνεσιν αὐτῶν
Interconfessionale 1Cr4,39più numerose essi si spinsero fino nella zona di Ghedor, a est della valle, alla ricerca di pascoli per i loro greggi.
AT greco 4,40καὶ εὗρον νομὰς πίονας καὶ ἀγαθάς καὶ ἡ γῆ πλατεῖα ἐναντίον αὐτῶν καὶ εἰρήνη καὶ ἡσυχία ὅτι ἐκ τῶν υἱῶν Χαμ τῶν κατοικούντων ἐκεῖ ἔμπροσθεν
Interconfessionale 1Cr4,40Qui trovarono pascoli ricchi e buoni in una regione vasta e molto tranquilla. Prima era stata abitata dai discendenti di Cam.
AT greco 4,41καὶ ἤλθοσαν οὗτοι οἱ γεγραμμένοι ἐπ’ ὀνόματος ἐν ἡμέραις Εζεκιου βασιλέως Ιουδα καὶ ἐπάταξαν τοὺς οἴκους αὐτῶν καὶ τοὺς Μιναίους οὓς εὕροσαν ἐκεῖ καὶ ἀνεθεμάτισαν αὐτοὺς ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ᾤκησαν ἀντ’ αὐτῶν ὅτι νομαὶ τοῖς κτήνεσιν αὐτῶν ἐκεῖ
Interconfessionale 1CrMa, al tempo del re di Giuda Ezechia, i capi nominati sopra andarono a distruggere le tende e le abitazioni dei discendenti di Cam e li sterminarono, tanto che oggi non vi è più traccia di loro. Poi si stabilirono al loro posto perché la regione era ricca di pascoli.
Note al Testo
4,41 le tende… Cam: altri: le loro tende e i Meuniti.
AT greco 4,42καὶ ἐξ αὐτῶν ἀπὸ τῶν υἱῶν Συμεων ἐπορεύθησαν εἰς ὄρος Σηιρ ἄνδρες πεντακόσιοι καὶ Φαλεττια καὶ Νωαδια καὶ Ραφαια καὶ Οζιηλ υἱοὶ Ιεσι ἄρχοντες αὐτῶν
Interconfessionale 1Cr4,42Altri discendenti di Simeone, circa cinquecento persone, andarono invece sulle montagne di Seir, guidati da Pelatia, Nearia, Refaià e Uzzièl, tutti figli di Isì.
AT greco 4,43καὶ ἐπάταξαν τοὺς καταλοίπους τοὺς καταλειφθέντας τοῦ Αμαληκ καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης
Interconfessionale 1CrUccisero gli ultimi Amaleciti che abitavano là e si stabilirono al loro posto; ancora oggi i loro discendenti abitano là.
Note al Testo
4,43 Amaleciti: erano un popolo nomade che abitava il deserto al sud della Palestina e facilmente si spostavano in tutta la penisola del Sinai.