Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
BibbiaEDU-logo

1 Cronache

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 5 5,1καὶ υἱοὶ Ρουβην πρωτοτόκου Ισραηλ ὅτι οὗτος ὁ πρωτότοκος καὶ ἐν τῷ ἀναβῆναι ἐπὶ τὴν κοίτην τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἔδωκεν εὐλογίαν αὐτοῦ τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ιωσηφ υἱῷ Ισραηλ καὶ οὐκ ἐγενεαλογήθη εἰς πρωτοτόκια
Interconfessionale 1CrRuben era il figlio primogenito di Israele. Tuttavia, poiché Ruben era andato con una delle donne di suo padre, il diritto di primogenitura fu dato a Giuseppe, lui pure figlio di Israele, e così Ruben non fu più registrato come primogenito.
Note al Testo
5,1 Allusione a quanto si dice in Genesi 35,22.
AT greco 5,2ὅτι Ιουδας δυνατὸς ἰσχύι καὶ ἐν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ καὶ εἰς ἡγούμενον ἐξ αὐτοῦ καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Ιωσηφ
Interconfessionale 1Cr5,2Giuda fu il più grande tra i figli d’Israele e fu l’antenato del futuro re: nonostante questo, il primogenito è considerato Giuseppe.
AT greco 5,3υἱοὶ Ρουβην πρωτοτόκου Ισραηλ Ενωχ καὶ Φαλλους Αρσων καὶ Χαρμι
Interconfessionale 1CrI figli di Ruben, primo figlio d’Israele, sono: Enoc, Pallu, Chesron e Carmì.
Rimandi
AT greco 5,4υἱοὶ Ιωηλ Σεμεϊ καὶ Βαναια υἱὸς αὐτοῦ καὶ υἱοὶ Γουγ υἱοῦ Σεμεϊ
AT greco 5,5υἱὸς αὐτοῦ Μιχα υἱὸς αὐτοῦ Ρηχα υἱὸς αὐτοῦ Βααλ
AT greco 5,6υἱὸς αὐτοῦ Βεηρα ὃν μετῴκισεν Θαγλαθφαλνασαρ βασιλεὺς Ασσουρ οὗτος ἄρχων τῶν Ρουβην
AT greco 5,7καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ τῇ πατριᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς καταλοχισμοῖς αὐτῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν ὁ ἄρχων Ιωηλ καὶ Ζαχαρια
Interconfessionale 1Cr5,7I suoi parenti, elencati nei registri della tribù come capi di gruppi di famiglie sono: primo Ieiel, poi Zaccaria,
AT greco 5,8καὶ Βαλεκ υἱὸς Οζουζ υἱὸς Σαμα υἱὸς Ιωηλ οὗτος κατῴκησεν ἐν Αροηρ καὶ ἐπὶ Ναβαυ καὶ Βεελμαων
Interconfessionale 1Crpoi Bela figlio di Azaz nipote di Sema e pronipote di Gioele.
Essi vivevano nella zona situata tra Aroèr e il monte Nebo e la città di Baal-Meon.
Rimandi Note al Testo
5,8 Sema va forse identificato col Semaià dei vv. 4-6.
AT greco 5,9καὶ πρὸς ἀνατολὰς κατῴκησεν ἕως ἐρχομένων τῆς ἐρήμου ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτου ὅτι κτήνη αὐτῶν πολλὰ ἐν γῇ Γαλααδ
Interconfessionale 1CrEssi avevano numerosi greggi nella regione di Gàlaad e si erano estesi verso est fino al limite del deserto, al di là del quale scorre il fiume Eufrate.
Note al Testo
5,9 La regione di Gàlaad (a est del Giordano) si trova più a nord del territorio dei Rubeniti, ma può darsi che anticamente si chiamasse così anche una regione più a sud.
AT greco 5,10καὶ ἐν ἡμέραις Σαουλ ἐποίησαν πόλεμον πρὸς τοὺς παροίκους καὶ ἔπεσον ἐν χερσὶν αὐτῶν κατοικοῦντες ἐν σκηναῖς ἕως πάντες κατ’ ἀνατολὰς τῆς Γαλααδ
Interconfessionale 1Cr5,10Al tempo del re Saul i Rubeniti fecero la guerra agli Agareni, li vinsero e si stabilirono nei loro accampamenti in tutta la zona orientale del Gàlaad.
AT greco 5,11υἱοὶ Γαδ κατέναντι αὐτῶν κατῴκησαν ἐν τῇ Βασαν ἕως Σελχα
Interconfessionale 1CrI discendenti di Gad vivevano a nord della tribù di Ruben, nella regione di Basan e si estendevano a est fino a Salca.
Note al Testo
5,11 La regione di Basan è a est del lago di Genèsaret, quindi a nord di Gàlaad. — Salca: località a circa 100 km a sud-est dello stesso lago.
AT greco 5,12Ιωηλ ὁ πρωτότοκος καὶ Σαφαμ ὁ δεύτερος καὶ Ιανι ὁ γραμματεὺς ἐν Βασαν
Interconfessionale 1Cr5,12I capi della tribù di Gad nella regione di Basan erano: primo Gioele, secondo Safam, poi Ianài e Safat.
AT greco 5,13καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν Μιχαηλ Μοσολλαμ καὶ Σεβεε καὶ Ιωρεε καὶ Ιαχαν καὶ Ζουε καὶ Ωβηδ ἑπτά
Interconfessionale 1Cr5,13Vi erano sette gruppi di famiglie: quelli di Michele, Mesullàm, Seba, Iorài, Iacan, Zia ed Eber.
AT greco 5,14οὗτοι υἱοὶ Αβιχαιλ υἱοῦ Ουρι υἱοῦ Ιδαι υἱοῦ Γαλααδ υἱοῦ Μιχαηλ υἱοῦ Ισαι υἱοῦ Ιουρι υἱοῦ Ζαβουχαμ
Interconfessionale 1Cr5,14Questi erano figli di Abicàil. Gli antenati di Abicàil, in linea ascendente, erano: Curi, Iaròach, Gàlaad, Michele, Iesisài, Iacdo, Buz.
AT greco 5,15υἱοῦ Αβδιηλ υἱοῦ Γουνι ἄρχων οἴκου πατριῶν
Interconfessionale 1Cr5,15Il capo di questi gruppi di famiglie era Achì, figlio di Abdièl, nipote di Gunì.
AT greco 5,16κατῴκουν ἐν Γαλααδ ἐν Βασαν καὶ ἐν ταῖς κώμαις αὐτῶν καὶ πάντα τὰ περίχωρα Σαρων ἕως ἐξόδου
Interconfessionale 1Cr5,16I discendenti di Gad vivevano nei territori di Basan e Gàlaad e nelle località vicine, compresi tutti i pascoli di Saròn.
AT greco 5,17πάντων ὁ καταλοχισμὸς ἐν ἡμέραις Ιωαθαμ βασιλέως Ιουδα καὶ ἐν ἡμέραις Ιεροβοαμ βασιλέως Ισραηλ
Interconfessionale 1CrTutti questi furono registrati nelle liste genealogiche al tempo di Iotam re di Giuda e di Geroboamo re d’Israele.
Note al Testo
5,17 Geroboamo: si tratta di Geroboamo II che regnò sul regno d’Israele dal 787 al 747 a.C.
AT greco 5,18υἱοὶ Ρουβην καὶ Γαδ καὶ ἥμισυ φυλῆς Μανασση ἐξ υἱῶν δυνάμεως ἄνδρες αἴροντες ἀσπίδας καὶ μάχαιραν καὶ τείνοντες τόξον καὶ δεδιδαγμένοι πόλεμον τεσσαράκοντα καὶ τέσσαρες χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι καὶ ἑξήκοντα ἐκπορευόμενοι εἰς παράταξιν
Interconfessionale 1Cr5,18La tribù di Ruben, quella di Gad e la metà orientale della tribù di Manasse disponevano di un esercito di quarantaquattromilasettecentosessanta soldati, ben addestrati a combattere con scudo, spada e arco e pronti a uscire in battaglia.
AT greco 5,19καὶ ἐποίουν πόλεμον μετὰ τῶν Αγαρηνῶν καὶ Ιτουραίων καὶ Ναφισαίων καὶ Ναδαβαίων
Interconfessionale 1Cr5,19Essi fecero guerra alla tribù degli Agareni e ai discendenti di Ietur, Nafis e Nodab.
AT greco 5,20καὶ κατίσχυσαν ἐπ’ αὐτῶν καὶ ἐδόθησαν εἰς χεῖρας αὐτῶν οἱ Αγαραῖοι καὶ πάντα τὰ σκηνώματα αὐτῶν ὅτι πρὸς τὸν θεὸν ἐβόησαν ἐν τῷ πολέμῳ καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῖς ὅτι ἤλπισαν ἐπ’ αὐτόν
Interconfessionale 1Cr5,20Per questo combattimento essi pregarono Dio. Dio li ascoltò perché avevano riposto fiducia in lui, li aiutò e così poterono sconfiggere gli Agareni e tutti i loro alleati.
AT greco 5,21καὶ ᾐχμαλώτευσαν τὴν ἀποσκευὴν αὐτῶν καμήλους πεντακισχιλίας καὶ προβάτων διακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας ὄνους δισχιλίους καὶ ψυχὰς ἀνδρῶν ἑκατὸν χιλιάδας
Interconfessionale 1Cr5,21Si impadronirono del loro bestiame: cinquantamila cammelli, duecentocinquantamila pecore e duemila asini, e fecero prigioniere centomila persone.
AT greco 5,22ὅτι τραυματίαι πολλοὶ ἔπεσον ὅτι παρὰ τοῦ θεοῦ ὁ πόλεμος καὶ κατῴκησαν ἀντ’ αὐτῶν ἕως τῆς μετοικεσίας
Interconfessionale 1CrMolti nemici caddero colpiti in battaglia perché quella guerra era stata guidata da Dio. I vincitori abitarono in quei territori fino al tempo dell’esilio.
Note al Testo
5,22 fino al tempo dell’esilio, cioè fino alla conquista assira avvenuta verso il 733 a.C. (vedi 2 Re 15,29).
AT greco 5,23καὶ οἱ ἡμίσεις φυλῆς Μανασση κατῴκησαν ἐν τῇ γῇ ἀπὸ Βασαν ἕως Βααλερμων καὶ Σανιρ καὶ ὄρος Αερμων καὶ ἐν τῷ Λιβάνῳ αὐτοὶ ἐπλεονάσθησαν
Interconfessionale 1CrMetà della tribù di Manasse si stabilì nella regione che si estende da Basan a sud fino a Baal-Ermon, a Senir e al monte Ermon a nord. La sua popolazione era molto numerosa.
Rimandi
5,23 Nm 32,39.
AT greco 5,24καὶ οὗτοι ἀρχηγοὶ οἴκου πατριῶν αὐτῶν Οφερ καὶ Ισεϊ καὶ Ελιηλ καὶ Εσδριηλ καὶ Ιερμια καὶ Ωδουια καὶ Ιεδιηλ ἄνδρες ἰσχυροὶ δυνάμει ἄνδρες ὀνομαστοί ἄρχοντες τῶν οἴκων πατριῶν αὐτῶν
Interconfessionale 1Cr5,24I capi delle varie famiglie erano: Efer, Isì, Elièl, Azrièl, Geremia, Odavia e Iacdièl, tutti uomini di valore e capi famosi.
AT greco 5,25καὶ ἠθέτησαν ἐν θεῷ πατέρων αὐτῶν καὶ ἐπόρνευσαν ὀπίσω θεῶν λαῶν τῆς γῆς οὓς ἐξῆρεν ὁ θεὸς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν
AT greco 5,26καὶ ἐπήγειρεν ὁ θεὸς Ισραηλ τὸ πνεῦμα Φαλωχ βασιλέως Ασσουρ καὶ τὸ πνεῦμα Θαγλαθφαλνασαρ βασιλέως Ασσουρ καὶ μετῴκισεν τὸν Ρουβην καὶ τὸν Γαδδι καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆς Μανασση καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς Χαλαχ καὶ Χαβωρ καὶ ἐπὶ ποταμὸν Γωζαν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης
AT greco 5,27υἱοὶ Λευι Γεδσων Κααθ καὶ Μεραρι
Interconfessionale 1CrFigli di Levi: Gherson, Keat e Merarì.
Rimandi
5,27 Gn 46,11; Es 6,16.
Note al Testo
5,27-41 In alcune traduzioni questi vv. sono numerati come 6,1-15.
AT greco 5,28καὶ υἱοὶ Κααθ Αμβραμ καὶ Ισσααρ Χεβρων καὶ Οζιηλ
Interconfessionale 1CrFigli di Keat: Amram, Isar, Ebron e Uzzièl.
Rimandi
5,28 Es 6,18.
AT greco 5,29καὶ υἱοὶ Αμβραμ Ααρων καὶ Μωυσῆς καὶ Μαριαμ καὶ υἱοὶ Ααρων Ναδαβ καὶ Αβιουδ Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ
Interconfessionale 1CrFigli di Amram: Aronne, Mosè e Miriam. Figli di Aronne: Nadab, Abiu, Eleàzaro e Itamàr.
Rimandi
5,29 Es 6,20.23.
AT greco 5,30Ελεαζαρ ἐγέννησεν τὸν Φινεες Φινεες ἐγέννησεν τὸν Αβισου
Interconfessionale 1CrDiscendenti di Eleàzaro: Finees, Abisuà,
Rimandi
5,30 Es 6,25.
AT greco 5,31Αβισου ἐγέννησεν τὸν Βωκαι Βωκαι ἐγέννησεν τὸν Οζι
Interconfessionale 1Cr5,31Bukkì, Uzzì,
AT greco 5,32Οζι ἐγέννησε τὸν Ζαραια Ζαραια ἐγέννησεν τὸν Μαριηλ
Interconfessionale 1Cr5,32Zerachia, Meraiòt,
AT greco 5,33καὶ Μαριηλ ἐγέννησεν τὸν Αμαρια καὶ Αμαρια ἐγέννησεν τὸν Αχιτωβ
Interconfessionale 1Cr5,33Amaria, Achitùb,
AT greco 5,34καὶ Αχιτωβ ἐγέννησεν τὸν Σαδωκ καὶ Σαδωκ ἐγέννησεν τὸν Αχιμαας
Interconfessionale 1Cr5,34Sadoc, Achimàas,
AT greco 5,35καὶ Αχιμαας ἐγέννησεν τὸν Αζαρια καὶ Αζαριας ἐγέννησεν τὸν Ιωαναν
Interconfessionale 1Cr5,35Azaria, Giovanni,
AT greco 5,36καὶ Ιωανας ἐγέννησεν τὸν Αζαριαν οὗτος ἱεράτευσεν ἐν τῷ οἴκῳ ᾧ ᾠκοδόμησεν Σαλωμων ἐν Ιερουσαλημ
Interconfessionale 1Cr5,36Azaria, che fu sacerdote nel tempio costruito da Salomone a Gerusalemme.
AT greco 5,37καὶ ἐγέννησεν Αζαρια τὸν Αμαρια καὶ Αμαρια ἐγέννησεν τὸν Αχιτωβ
Interconfessionale 1Cr5,37Discendenti di Azaria: Amaria, Achitùb,
AT greco 5,38καὶ Αχιτωβ ἐγέννησεν τὸν Σαδωκ καὶ Σαδωκ ἐγέννησεν τὸν Σαλωμ
Interconfessionale 1Cr5,38Sadoc, Sallum,
AT greco 5,39καὶ Σαλωμ ἐγέννησεν τὸν Χελκιαν καὶ Χελκιας ἐγέννησεν τὸν Αζαρια
Interconfessionale 1Cr5,39Chelkia, Azaria,
AT greco 5,40καὶ Αζαριας ἐγέννησεν τὸν Σαραια καὶ Σαραιας ἐγέννησεν τὸν Ιωσαδακ
Interconfessionale 1Cr5,40Seraia, Iosadàk.
AT greco 5,41καὶ Ιωσαδακ ἐπορεύθη ἐν τῇ μετοικίᾳ μετὰ Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ ἐν χειρὶ Ναβουχοδονοσορ
Interconfessionale 1CrIosadàk andò in esilio quando il Signore fece deportare gli abitanti di Giuda e di Gerusalemme per mezzo di Nabucodònosor.
Rimandi
5,41 Nabucodònosor 2 Re 25+.