Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1 Cronache

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 9 9,1 καὶ πᾶς Ισραηλ ὁ συλλοχισμὸς αὐτῶν καὶ οὗτοι καταγεγραμμένοι ἐν βιβλίῳ τῶν βασιλέων Ισραηλ καὶ Ιουδα μετὰ τῶν ἀποικισθέντων εἰς Βαβυλῶνα ἐν ταῖς ἀνομίαις αὐτῶν
Interconfessionale Popolo d’Israele, finiscila di celebrare le feste con gli altri popoli! Ti sei allontanato dal tuo Dio, praticando la prostituzione. Tu credevi che il grano fosse il compenso che ti spettava e l’hai accettato.
9,1 prostituzione Os 1,2+.
AT greco 9,2 καὶ οἱ κατοικοῦντες πρότερον ἐν ταῖς κατασχέσεσιν αὐτῶν ἐν ταῖς πόλεσιν Ισραηλ οἱ ἱερεῖς οἱ Λευῖται καὶ οἱ δεδομένοι
Interconfessionale Ma il grano e l’olio non ti nutriranno e il vino nuovo ti mancherà.
9,2 raccolti che gioveranno ad altri Os 2,11; 8,7; cfr. Is 65,22; Dt 28,3.8-43.
AT greco 9,3 καὶ ἐν Ιερουσαλημ κατῴκησαν ἀπὸ τῶν υἱῶν Ιουδα καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Βενιαμιν καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Εφραιμ καὶ Μανασση
Interconfessionale Èfraim non rimarrà nella terra del Signore, ritornerà in Egitto e sarà deportato in Assiria, dove mangerà cibi impuri.
9,3 ritorno in Egitto Os 8,13+. — in Assiria Os 10,6; 11,5. 9,3 Èfraim: vedi nota a 4,17.
AT greco 9,4 Γωθι υἱὸς Αμμιουδ υἱοῦ Αμρι υἱοῦ υἱῶν Φαρες υἱοῦ Ιουδα
Interconfessionale Non faranno più offerte di vino al Signore. Egli non gradirà i loro sacrifici. Il loro pane renderà impuro chiunque lo mangerà, come il pane che si mangia nella casa dove c’è un morto. Potranno pure mangiarselo tutto il loro pane, perché esso non entrerà nel tempio del Signore.
9,4 come il pane… morto: la presenza di un cadavere rendeva impuri gli alimenti preparati nella casa del defunto; probabilmente si vuole dire che anche ogni cibo mangiato in esilio è impuro, perché si è lontani dalla terra del Signore.
AT greco 9,5 καὶ ἐκ τῶν Σηλωνι Ασαια πρωτότοκος αὐτοῦ καὶ υἱοὶ αὐτοῦ
Interconfessionale Che cosa faranno nel giorno della festa dedicata al Signore?
9,5 festa Es 23,4-17. 9,5 che… Signore: si tratta probabilmente della festa d’autunno chiamata festa delle Capanne; in esilio non potrà essere celebrata perché è una festa di pellegrinaggio e non ci si potrà presentare al Signore nel suo santuario.
AT greco 9,6 ἐκ τῶν υἱῶν Ζαρα Ιιηλ καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν ἑξακόσιοι καὶ ἐνενήκοντα
Interconfessionale Sfuggiranno alla devastazione e si rifugeranno in Egitto, ma la città di Menfi sarà la loro tomba. I loro tesori d’argento e le abitazioni saranno ricoperti di ortiche e di rovi.
9,6 Menfi: città egiziana situata all’inizio della ramificazione del delta del Nilo.
AT greco 9,7 καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βενιαμιν Σαλω υἱὸς Μοσολλαμ υἱοῦ Ωδουια υἱοῦ Σαναα
Interconfessionale 9,7 È arrivato il momento della punizione. In quel giorno il popolo avrà quel che si merita: lo saprai bene, Israele. Voi dite: «Questo profeta è un pazzo, l’uomo ispirato vaneggia». Voi lo disprezzate così, perché il vostro peccato è troppo grande, troppo violento il vostro odio per lui.
AT greco 9,8 καὶ Ιβαναα υἱὸς Ιρααμ καὶ οὗτοι υἱοὶ Οζι υἱοῦ Μαχιρ καὶ Μασσαλημ υἱὸς Σαφατια υἱοῦ Ραγουηλ υἱοῦ Βαναια
Interconfessionale Il Signore ha mandato il profeta come sentinella su Èfraim. Ma ovunque egli vada è tesa una trappola per catturarlo. Proprio nella terra del Signore la gente è nemica del profeta.
9,8 il profeta come sentinella Ger 6,17; Ez 3,17; 33,2-7. — profeta perseguitato Am 7,10-17; Ger 20,1-6; 36,26; 37,15-16; 38,4-6; 2Cr 24,20-21; Mt 23,29-36; Lc 11,51. 9,8 Proprio nella terra… profeta: altri: ostilità fin nella casa del suo Dio.
AT greco 9,9 καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν ἐννακόσιοι πεντήκοντα ἕξ πάντες οἱ ἄνδρες ἄρχοντες πατριῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν
Interconfessionale Sono ormai corrotti del tutto, come lo erano a Gàbaa. Ma Dio si ricorderà del loro peccato e li punirà.
9,9 come a Gàbaa, Os 10,9. — Dio si ricorderà Os 7,2+. 9,9 Gàbaa: in questa città alcuni Israeliti della tribù di Beniamino violentarono la concubina di un levita causando una guerra civile (vedi Giudici 19-21).
AT greco 9,10 καὶ ἀπὸ τῶν ἱερέων Ιωδαε καὶ Ιωαριμ καὶ Ιαχιν
Interconfessionale Il Signore dice: «Quando ho trovato Israele è stato per me come trovare uva nel deserto. Ho avuto riguardo per i vostri antenati, come se fossero i primi fichi della stagione. Ma appena arrivati a Baal-Peor, essi iniziarono ad adorare il dio Baal e subito divennero disgustosi come gli idoli che veneravano.
9,10 nel deserto Os 2,16; Dt 32,10. — Baal (o Bet)-Peor Dt 3,29; 4,46; 34,6. 9,10 Baal-Peor: località chiamata anche Bet-Peor, dove era situato un centro di culto in onore del dio Baal (vedi Numeri 25, specialmente v. 3).
AT greco 9,11 καὶ Αζαρια υἱὸς Χελκια υἱοῦ Μοσολλαμ υἱοῦ Σαδωκ υἱοῦ Μαραιωθ υἱοῦ Αχιτωβ ἡγούμενος οἴκου τοῦ θεοῦ
Interconfessionale 9,11 La grandezza di Èfraim volerà via, come un uccello. Non ci saranno più neonati, né donne in attesa di un figlio, né saranno concepiti bambini.
AT greco 9,12 καὶ Αδαια υἱὸς Ιρααμ υἱοῦ Πασχωρ υἱοῦ Μαλχια καὶ Μαασαια υἱὸς Αδιηλ υἱοῦ Ιεδιου υἱοῦ Μοσολλαμ υἱοῦ Μασελμωθ υἱοῦ Εμμηρ
Interconfessionale Ma anche se alleveranno figli, io li eliminerò tutti. Se abbandono questo popolo, succederanno cose terribili.
9,12 privati dei figli Dt 32,25.
AT greco 9,13 καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν ἄρχοντες οἴκων πατριῶν χίλιοι ἑπτακόσιοι ἑξήκοντα ἰσχυροὶ δυνάμει εἰς ἐργασίαν λειτουργίας οἴκου τοῦ θεοῦ
Interconfessionale Vedo Èfraim come una palma piantata in un luogo verdeggiante, ma Èfraim condurrà i suoi figli al macello».
9,13 Traduzione congetturale di un testo ebraico per noi oscuro.
AT greco 9,14 καὶ ἐκ τῶν Λευιτῶν Σαμαια υἱὸς Ασωβ υἱοῦ Εσρικαμ υἱοῦ Ασαβια ἐκ τῶν υἱῶν Μεραρι
Interconfessionale Signore, da’ loro…! Ma che cosa darai? Rendi le loro donne sterili! Rendile incapaci di nutrire i loro figli!
9,14 donne sterili Gb 3,11-12; Lc 23,29.
AT greco 9,15 καὶ Βακβακαρ καὶ Αρης καὶ Γαλαλ καὶ Μανθανιας υἱὸς Μιχα υἱοῦ Ζεχρι υἱοῦ Ασαφ
Interconfessionale Il Signore dice: «Tutte le loro colpe hanno avuto inizio a Gàlgala. Lì, ho cominciato a odiarli. Ma per le loro malvagità io li scaccerò dalla mia terra, non li amerò più. Tutti i loro capi si sono ribellati contro di me.
9,15 Gàlgala: vedi 4,15 e nota; 1 Samuele 11,15; 13,17-15; 15,10-33. 9,15 Gàlgala Os 4,15+. — la terra del Signore Os 8,1+.
AT greco 9,16 καὶ Αβδια υἱὸς Σαμια υἱοῦ Γαλαλ υἱοῦ Ιδιθων καὶ Βαραχια υἱὸς Οσσα υἱοῦ Ηλκανα ὁ κατοικῶν ἐν ταῖς κώμαις Νετωφατι
Interconfessionale 9,16 Èfraim è stato colpito. È simile a una pianta dalle radici secche, e per questo non dà frutti. Non avrà più figli, ma anche se ne avesse io farò morire quei bambini».
AT greco 9,17 οἱ πυλωροί Σαλωμ καὶ Ακουβ καὶ Ταλμαν καὶ Αιμαν καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν Σαλωμ ὁ ἄρχων
Interconfessionale 9,17 Il Dio che io servo respingerà il suo popolo, perché non l’hanno ascoltato. Andranno vagabondi tra le altre nazioni.
AT greco 9,18 καὶ ἕως ταύτης ἐν τῇ πύλῃ τοῦ βασιλέως κατ’ ἀνατολάς αὗται αἱ πύλαι τῶν παρεμβολῶν υἱῶν Λευι
AT greco 9,19 καὶ Σαλωμ υἱὸς Κωρη υἱοῦ Αβιασαφ υἱοῦ Κορε καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἰς οἶκον πατρὸς αὐτοῦ οἱ Κορῖται ἐπὶ τῶν ἔργων τῆς λειτουργίας φυλάσσοντες τὰς φυλακὰς τῆς σκηνῆς καὶ πατέρες αὐτῶν ἐπὶ τῆς παρεμβολῆς κυρίου φυλάσσοντες τὴν εἴσοδον
AT greco 9,20 καὶ Φινεες υἱὸς Ελεαζαρ ἡγούμενος ἦν ἐπ’ αὐτῶν ἔμπροσθεν καὶ οὗτοι μετ’ αὐτοῦ
AT greco 9,21 Ζαχαριας υἱὸς Μασαλαμι πυλωρὸς τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου
AT greco 9,22 πάντες οἱ ἐκλεκτοὶ ταῖς πύλαις ἐν ταῖς πύλαις διακόσιοι καὶ δέκα δύο οὗτοι ἐν ταῖς αὐλαῖς αὐτῶν ὁ καταλοχισμὸς αὐτῶν τούτους ἔστησεν Δαυιδ καὶ Σαμουηλ ὁ βλέπων τῇ πίστει αὐτῶν
AT greco 9,23 καὶ οὗτοι καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἐπὶ τῶν πυλῶν ἐν οἴκῳ κυρίου ἐν οἴκῳ τῆς σκηνῆς τοῦ φυλάσσειν
AT greco 9,24 κατὰ τοὺς τέσσαρας ἀνέμους ἦσαν αἱ πύλαι κατ’ ἀνατολάς θάλασσαν βορρᾶν νότον
AT greco 9,25 καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν ἐν ταῖς αὐλαῖς αὐτῶν τοῦ εἰσπορεύεσθαι κατὰ ἑπτὰ ἡμέρας ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν μετὰ τούτων
AT greco 9,26 ὅτι ἐν πίστει εἰσὶν τέσσαρες δυνατοὶ τῶν πυλῶν οἱ Λευῖται ἦσαν ἐπὶ τῶν παστοφορίων καὶ ἐπὶ τῶν θησαυρῶν οἴκου τοῦ θεοῦ
AT greco 9,27 καὶ περικύκλῳ οἴκου τοῦ θεοῦ παρεμβαλοῦσιν ὅτι ἐπ’ αὐτοὺς φυλακή καὶ οὗτοι ἐπὶ τῶν κλειδῶν τὸ πρωὶ πρωὶ ἀνοίγειν τὰς θύρας τοῦ ἱεροῦ
AT greco 9,28 καὶ ἐξ αὐτῶν ἐπὶ τὰ σκεύη τῆς λειτουργίας ὅτι ἐν ἀριθμῷ εἰσοίσουσιν αὐτὰ καὶ ἐν ἀριθμῷ ἐξοίσουσιν αὐτά
AT greco 9,29 καὶ ἐξ αὐτῶν καθεσταμένοι ἐπὶ τὰ σκεύη καὶ ἐπὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ ἅγια καὶ ἐπὶ τῆς σεμιδάλεως τοῦ οἴνου τοῦ ἐλαίου τοῦ λιβανωτοῦ καὶ τῶν ἀρωμάτων
AT greco 9,30 καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν ἱερέων ἦσαν μυρεψοὶ τοῦ μύρου καὶ εἰς τὰ ἀρώματα
AT greco 9,31 καὶ Ματταθιας ἐκ τῶν Λευιτῶν οὗτος ὁ πρωτότοκος τῷ Σαλωμ τῷ Κορίτῃ ἐν τῇ πίστει ἐπὶ τὰ ἔργα τῆς θυσίας τοῦ τηγάνου τοῦ μεγάλου ἱερέως
AT greco 9,32 καὶ Βαναιας ὁ Κααθίτης ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ἐπὶ τῶν ἄρτων τῆς προθέσεως τοῦ ἑτοιμάσαι σάββατον κατὰ σάββατον
AT greco 9,33 καὶ οὗτοι ψαλτῳδοὶ ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῶν Λευιτῶν διατεταγμέναι ἐφημερίαι ὅτι ἡμέρα καὶ νὺξ ἐπ’ αὐτοῖς ἐν τοῖς ἔργοις
AT greco 9,34 οὗτοι ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῶν Λευιτῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν ἄρχοντες οὗτοι κατῴκησαν ἐν Ιερουσαλημ
AT greco 9,35 καὶ ἐν Γαβαων κατῴκησεν πατὴρ Γαβαων Ιιηλ καὶ ὄνομα γυναικὸς αὐτοῦ Μοωχα
AT greco 9,36 καὶ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρωτότοκος Αβαδων καὶ Σιρ καὶ Κις καὶ Βααλ καὶ Νηρ καὶ Ναδαβ
AT greco 9,37 καὶ Γεδουρ καὶ ἀδελφὸς καὶ Ζαχαρια καὶ Μακελλωθ
AT greco 9,38 καὶ Μακελλωθ ἐγέννησεν τὸν Σαμαα καὶ οὗτοι ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν κατῴκησαν ἐν Ιερουσαλημ μετὰ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν
AT greco 9,39 καὶ Νηρ ἐγέννησεν τὸν Κις καὶ Κις ἐγέννησεν τὸν Σαουλ καὶ Σαουλ ἐγέννησεν τὸν Ιωναθαν καὶ τὸν Μελχισουε καὶ τὸν Αμιναδαβ καὶ τὸν Ισβααλ
AT greco 9,40 καὶ υἱὸς Ιωναθαν Μαριβααλ καὶ Μαριβααλ ἐγέννησεν τὸν Μιχα
AT greco 9,41 καὶ υἱοὶ Μιχα Φαιθων καὶ Μαλαχ καὶ Θαραχ
AT greco 9,42 καὶ Αχαζ ἐγέννησεν τὸν Ιαδα καὶ Ιαδα ἐγέννησεν τὸν Γαλεμεθ καὶ τὸν Γαζμωθ καὶ τὸν Ζαμβρι καὶ Ζαμβρι ἐγέννησεν τὸν Μασα
AT greco 9,43 καὶ Μασα ἐγέννησεν τὸν Βαανα Ραφαια υἱὸς αὐτοῦ Ελεασα υἱὸς αὐτοῦ Εσηλ υἱὸς αὐτοῦ
AT greco 9,44 καὶ τῷ Εσηλ ἓξ υἱοί καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν Εσδρικαμ πρωτότοκος αὐτοῦ Ισμαηλ καὶ Σαρια καὶ Αβδια καὶ Αναν οὗτοι υἱοὶ Εσηλ