Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 Esdra

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 2 2,1 βασιλεύοντος Κύρου Περσῶν ἔτους πρώτου εἰς συντέλειαν ῥήματος κυρίου ἐν στόματι Ιερεμιου ἤγειρεν κύριος τὸ πνεῦμα Κύρου βασιλέως Περσῶν καὶ ἐκήρυξεν ἐν ὅλῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ καὶ ἅμα διὰ γραπτῶν λέγων
Interconfessionale Il Signore dice: «La gente di Moab ha commesso una colpa dopo l’altra; certamente io la punirò. Ha bruciato le ossa del re di Edom per farne calce.
2,1 contro i Moabiti Is 15-16; Ger 48; Ez 25,8-11; Sof 2,8-11. 2,1 Moab: piccolo regno a est del Mar Morto.
AT greco 2,2 τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς Περσῶν Κῦρος ἐμὲ ἀνέδειξεν βασιλέα τῆς οἰκουμένης ὁ κύριος τοῦ Ισραηλ κύριος ὁ ὕψιστος καὶ ἐσήμηνέν μοι οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἶκον ἐν Ιερουσαλημ τῇ ἐν τῇ Ιουδαίᾳ
Interconfessionale Per questo, manderò il fuoco contro la regione di Moab ed esso brucerà anche le fortezze della città di Keriòt. Il popolo di Moab morirà nel tumulto della battaglia, mentre i soldati grideranno e le trombe suoneranno.
2,2 Keriòt: una delle sue principali città.
AT greco 2,3 εἴ τίς ἐστιν οὖν ὑμῶν ἐκ τοῦ ἔθνους αὐτοῦ ἔστω ὁ κύριος αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ καὶ ἀναβὰς εἰς τὴν Ιερουσαλημ τὴν ἐν τῇ Ιουδαίᾳ οἰκοδομείτω τὸν οἶκον τοῦ κυρίου τοῦ Ισραηλ οὗτος ὁ κύριος ὁ κατασκηνώσας ἐν Ιερουσαλημ
Interconfessionale 2,3 Ucciderò il governatore di Moab e con lui farò morire tutti i capi del paese», dice il Signore.
AT greco 2,4 ὅσοι οὖν κατὰ τόπους οἰκοῦσιν βοηθείτωσαν αὐτῷ οἱ ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ ἐν χρυσίῳ καὶ ἐν ἀργυρίῳ ἐν δόσεσιν μεθ’ ἵππων καὶ κτηνῶν σὺν τοῖς ἄλλοις τοῖς κατ’ εὐχὰς προστεθειμένοις εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ κυρίου τὸ ἐν Ιερουσαλημ
Interconfessionale Il Signore dice: «La gente di Giuda ha commesso una colpa dopo l’altra; certamente io la punirò. Ha calpestato i miei insegnamenti e non ha rispettato i miei ordini. È stata sviata dagli stessi dèi che i suoi antenati avevano servito.
2,4 l’insegnamento del Signore rifiutato Lv 26,14-16; Is 5,24; Ger 7,28; Os 8,14. — dèi menzogneri Is 44,9-20; Ger 10,1-5; Sal 115,4-8. 2,4 Giuda: qui indica il regno del sud che ha come capitale Gerusalemme.
AT greco 2,5 καὶ καταστάντες οἱ ἀρχίφυλοι τῶν πατριῶν τῆς Ιουδα καὶ Βενιαμιν φυλῆς καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ πάντων ὧν ἤγειρεν κύριος τὸ πνεῦμα ἀναβῆναι οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ κυρίῳ τὸν ἐν Ιερουσαλημ
Interconfessionale 2,5 Per questo, manderò il fuoco alla terra di Giuda ed esso brucerà i palazzi di Gerusalemme».
AT greco 2,6 καὶ οἱ περικύκλῳ αὐτῶν ἐβοήθησαν ἐν πᾶσιν ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ ἵπποις καὶ κτήνεσιν καὶ εὐχαῖς ὡς πλείσταις πολλῶν ὧν ὁ νοῦς ἠγέρθη
Interconfessionale Il Signore dice: «Gli abitanti d’Israele hanno commesso una colpa dopo l’altra; certamente io li punirò. Hanno venduto come schiavi uomini onesti, solo perché non potevano pagare i loro debiti, hanno venduto poveri per un paio di sandali.
2,6 giustizia corrotta Am 5,7.12; Is 1,23; Ger 22,3; Mic 3,9.11. — per un paio di sandali Am 8,6.
AT greco 2,7 καὶ ὁ βασιλεὺς Κῦρος ἐξήνεγκεν τὰ ἱερὰ σκεύη τοῦ κυρίου ἃ μετήγαγεν Ναβουχοδονοσορ ἐξ Ιερουσαλημ καὶ ἀπηρείσατο αὐτὰ ἐν τῷ ἑαυτοῦ εἰδωλίῳ
Interconfessionale Costringono il povero a strisciare nella polvere e rendono la vita difficile al debole. Padri e figli vanno con la stessa donna, e così profanano il mio santo nome.
2,7 profanazione del nome di Dio Ez 36,20-21. 2,7 difficile: impedendo l’accesso alle vie legali? — Padri e figli… donna: altra traduzione possibile: Giovani e vecchi vanno dalla stessa schiava.
AT greco 2,8 ἐξενέγκας δὲ αὐτὰ Κῦρος ὁ βασιλεὺς Περσῶν παρέδωκεν αὐτὰ Μιθριδάτῃ τῷ ἑαυτοῦ γαζοφύλακι διὰ δὲ τούτου παρεδόθησαν Σαναβασσάρῳ προστάτῃ τῆς Ιουδαίας
Interconfessionale Davanti agli altari osano sdraiarsi sulle vesti avute in pegno dal povero. Nel mio tempio bevono il vino confiscato.
2,8 vesti prese in pegno Es 22,25-26.
AT greco 2,9 ὁ δὲ τούτων ἀριθμὸς ἦν σπονδεῖα χρυσᾶ χίλια σπονδεῖα ἀργυρᾶ χίλια θυίσκαι ἀργυραῖ εἴκοσι ἐννέα
Interconfessionale «Eppure, popolo mio, per la tua salvezza io ho distrutto gli Amorrei, uomini alti come cedri e forti come querce. Ho distrutto i loro frutti in alto e le loro radici in basso.
2,9 Dio all’avanguardia d’Israele Dt 7,1; Gs 3,6; 2Sam 5,24.
AT greco 2,10 φιάλαι χρυσαῖ τριάκοντα ἀργυραῖ δισχίλιαι τετρακόσιαι δέκα καὶ ἄλλα σκεύη χίλια
Interconfessionale Proprio io ti ho fatto uscire dall’Egitto, ti ho guidato nel deserto per quarant’anni perché prendessi possesso del territorio degli Amorrei.
2,10 uscire dall’Egitto Es 20,2; Gs 24,2-13; Am 3,1; 9,7.
AT greco 2,11 τὰ δὲ πάντα σκεύη διεκομίσθη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ πεντακισχίλια τετρακόσια ἑξήκοντα ἐννέα ἀνηνέχθη δὲ ὑπὸ Σαναβασσάρου ἅμα τοῖς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας ἐκ Βαβυλῶνος εἰς Ιεροσόλυμα
Interconfessionale Ho costituito alcuni dei tuoi figli come profeti, alcuni dei tuoi giovani come nazirei. Non è forse così, popolo d’Israele? Parola del Signore.
2,11 Dio suscita dei profeti Dt 18,18-19. 2,11 nazirei: Israeliti che mostravano la loro devozione a Dio facendo voto di non bere vino o birra, di non tagliarsi i capelli, di non toccare cadaveri (vedi Numeri 6,1-8).
AT greco 2,12 ἐν δὲ τοῖς ἐπὶ Ἀρταξέρξου τοῦ Περσῶν βασιλέως χρόνοις κατέγραψεν αὐτῷ κατὰ τῶν κατοικούντων ἐν τῇ Ιουδαίᾳ καὶ Ιερουσαλημ Βεσλεμος καὶ Μιθραδάτης καὶ Ταβελλιος καὶ Ραουμος καὶ Βεελτέεμος καὶ Σαμσαῖος ὁ γραμματεὺς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ τούτοις συντασσόμενοι οἰκοῦντες δὲ ἐν Σαμαρείᾳ καὶ τοῖς ἄλλοις τόποις τὴν ὑπογεγραμμένην ἐπιστολήν
Interconfessionale Ma voi avete fatto bere il vino ai nazirei e avete ordinato ai profeti di non annunziare il mio messaggio.
2,12 ordine ai profeti di non parlare Am 7,12.16; Is 30,10; Ger 11,21; Mic 3,6; cfr. At 4,17-18; 5,28.40.
AT greco 2,13 βασιλεῖ Ἀρταξέρξῃ κυρίῳ οἱ παῖδές σου Ραουμος ὁ τὰ προσπίπτοντα καὶ Σαμσαῖος ὁ γραμματεὺς καὶ οἱ ἐπίλοιποι τῆς βουλῆς αὐτῶν κριταὶ οἱ ἐν Κοίλῃ Συρίᾳ καὶ Φοινίκῃ
Interconfessionale E ora farò cedere il terreno sotto di voi come fa un carro carico di grano.
2,13 farò cedere: altra traduzione possibile: farò tremare. Si allude al terremoto?
AT greco 2,14 καὶ νῦν γνωστὸν ἔστω τῷ κυρίῳ βασιλεῖ διότι οἱ Ιουδαῖοι ἀναβάντες παρ’ ὑμῶν πρὸς ἡμᾶς ἐλθόντες εἰς Ιερουσαλημ τὴν πόλιν τὴν ἀποστάτιν καὶ πονηρὰν οἰκοδομοῦσιν τάς τε ἀγορὰς αὐτῆς καὶ τὰ τείχη θεραπεύουσιν καὶ ναὸν ὑποβάλλονται
Interconfessionale 2,14 Neppure i più agili sfuggiranno, i forti perderanno la loro forza, i coraggiosi non si salveranno.
AT greco 2,15 ἐὰν οὖν ἡ πόλις αὕτη οἰκοδομηθῇ καὶ τὰ τείχη συντελεσθῇ φορολογίαν οὐ μὴ ὑπομείνωσιν δοῦναι ἀλλὰ καὶ βασιλεῦσιν ἀντιστήσονται
Interconfessionale Gli arcieri non resisteranno e non si salverà né chi corre con piede leggero né chi fugge a cavallo.
2,15 nessuna possibilità di fuga Am 5,19; 9,1.
AT greco 2,16 καὶ ἐπεὶ ἐνεργεῖται τὰ κατὰ τὸν ναόν καλῶς ἔχειν ὑπολαμβάνομεν μὴ ὑπεριδεῖν τὸ τοιοῦτο ἀλλὰ προσφωνῆσαι τῷ κυρίῳ βασιλεῖ ὅπως ἂν φαίνηταί σοι ἐπισκεφθῇ ἐν τοῖς ἀπὸ τῶν πατέρων σου βιβλίοις
Interconfessionale Quel giorno, perfino il più valoroso getterà le sue armi per poter fuggire. Parola del Signore».
AT greco 2,17 καὶ εὑρήσεις ἐν τοῖς ὑπομνηματισμοῖς τὰ γεγραμμένα περὶ τούτων καὶ γνώσῃ ὅτι ἡ πόλις ἦν ἐκείνη ἀποστάτις καὶ βασιλεῖς καὶ πόλεις ἐνοχλοῦσα καὶ οἱ Ιουδαῖοι ἀποστάται καὶ πολιορκίας συνιστάμενοι ἐν αὐτῇ ἔτι ἐξ αἰῶνος δι’ ἣν αἰτίαν καὶ ἡ πόλις αὕτη ἠρημώθη
AT greco 2,18 νῦν οὖν ὑποδείκνυμέν σοι κύριε βασιλεῦ διότι ἐὰν ἡ πόλις αὕτη οἰκοδομηθῇ καὶ τὰ ταύτης τείχη ἀνασταθῇ κάθοδός σοι οὐκέτι ἔσται εἰς Κοίλην Συρίαν καὶ Φοινίκην
AT greco 2,19 τότε ἀντέγραψεν ὁ βασιλεὺς Ραούμῳ τῷ γράφοντι τὰ προσπίπτοντα καὶ Βεελτεέμῳ καὶ Σαμσαίῳ γραμματεῖ καὶ τοῖς λοιποῖς τοῖς συντασσομένοις καὶ οἰκοῦσιν ἐν τῇ Σαμαρείᾳ καὶ Συρίᾳ καὶ Φοινίκῃ τὰ ὑπογεγραμμένα
AT greco 2,20 ἀνέγνων τὴν ἐπιστολήν ἣν πεπόμφατε πρός με
AT greco 2,21 ἐπέταξα οὖν ἐπισκέψασθαι καὶ εὑρέθη ὅτι ἐστὶν ἡ πόλις ἐκείνη ἐξ αἰῶνος βασιλεῦσιν ἀντιπαρατάσσουσα καὶ οἱ ἄνθρωποι ἀποστάσεις καὶ πολέμους ἐν αὐτῇ συντελοῦντες
AT greco 2,22 καὶ βασιλεῖς ἰσχυροὶ καὶ σκληροὶ ἦσαν ἐν Ιερουσαλημ κυριεύοντες καὶ φορολογοῦντες Κοίλην Συρίαν καὶ Φοινίκην
AT greco 2,23 νῦν οὖν ἐπέταξα ἀποκωλῦσαι τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους τοῦ οἰκοδομῆσαι τὴν πόλιν
AT greco 2,24 καὶ προνοηθῆναι ὅπως μηθὲν παρὰ ταῦτα γένηται καὶ μὴ προβῇ ἐπὶ πλεῖον τὰ τῆς κακίας εἰς τὸ βασιλεῖς ἐνοχλῆσαι
AT greco 2,25 τότε ἀναγνωσθέντων τῶν παρὰ τοῦ βασιλέως Ἀρταξέρξου γραφέντων ὁ Ραουμος καὶ Σαμσαῖος ὁ γραμματεὺς καὶ οἱ τούτοις συντασσόμενοι ἀναζεύξαντες κατὰ σπουδὴν εἰς Ιερουσαλημ μεθ’ ἵππου καὶ ὄχλου παρατάξεως ἤρξαντο κωλύειν τοὺς οἰκοδομοῦντας
AT greco 2,26 καὶ ἤργει ἡ οἰκοδομὴ τοῦ ἱεροῦ τοῦ ἐν Ιερουσαλημ μέχρι τοῦ δευτέρου ἔτους τῆς βασιλείας Δαρείου τοῦ Περσῶν βασιλέως