Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BibbiaEDU-logo

1 Maccabei

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 1 1,1καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ πατάξαι Ἀλέξανδρον τὸν Φιλίππου Μακεδόνα ὃς ἐξῆλθεν ἐκ γῆς Χεττιιμ καὶ ἐπάταξεν τὸν Δαρεῖον βασιλέα Περσῶν καὶ Μήδων καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ πρότερον ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα
CEI 1974 1Mac Queste cose avvennero dopo che Alessandro il Macedone, figlio di Filippo, uscito dalla regione dei Kittim sconfisse Dario, re dei Persiani e dei Medi, e regnò al suo posto, cominciando dalla Grecia.
1,1 L'autore prepara l'ambiente storico e politico del suo racconto. La regione dei Kittim è, in genere, il mondo greco; in concreto, la Macedonia. Alessandro (356-323 a. C.) sconfisse definitivamente Dario III nel 331.
AT greco 1,2καὶ συνεστήσατο πολέμους πολλοὺς καὶ ἐκράτησεν ὀχυρωμάτων καὶ ἔσφαξεν βασιλεῖς τῆς γῆς
CEI 1974 1Mac1,2 Intraprese molte guerre, si impadronì di fortezze e uccise i re della terra;
AT greco 1,3καὶ διῆλθεν ἕως ἄκρων τῆς γῆς καὶ ἔλαβεν σκῦλα πλήθους ἐθνῶν καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ ὑψώθη καὶ ἐπήρθη ἡ καρδία αὐτοῦ
CEI 1974 1Mac arrivò sino ai confini della terra e raccolse le spoglie di molti popoli. La terra si ridusse al silenzio davanti a lui; il suo cuore si esaltò e si gonfiò di orgoglio.
1,3 Il conquistatore raggiunse l'Oceano Indiano.
AT greco 1,4καὶ συνῆξεν δύναμιν ἰσχυρὰν σφόδρα καὶ ἦρξεν χωρῶν ἐθνῶν καὶ τυράννων καὶ ἐγένοντο αὐτῷ εἰς φόρον
CEI 1974 1Mac1,4 Radunò forze ingenti e conquistò regioni, popoli e principi, che divennero suoi tributari.
AT greco 1,5καὶ μετὰ ταῦτα ἔπεσεν ἐπὶ τὴν κοίτην καὶ ἔγνω ὅτι ἀποθνῄσκει
CEI 1974 1Mac1,5 Dopo questo cadde ammalato e comprese che stava per morire.
AT greco 1,6καὶ ἐκάλεσεν τοὺς παῖδας αὐτοῦ τοὺς ἐνδόξους τοὺς συνεκτρόφους αὐτοῦ ἐκ νεότητος καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ ἔτι αὐτοῦ ζῶντος
CEI 1974 1Mac1,6 Allora chiamò i suoi luogotenenti più importanti, che erano cresciuti con lui fin dalla giovinezza e mentre era ancora vivo divise tra di loro il suo impero.
AT greco 1,7καὶ ἐβασίλευσεν Ἀλέξανδρος ἔτη δώδεκα καὶ ἀπέθανεν
CEI 1974 1Mac1,7 Regnò dunque Alessandro dodici anni e morì.
AT greco 1,8καὶ ἐπεκράτησαν οἱ παῖδες αὐτοῦ ἕκαστος ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ
CEI 1974 1Mac1,8 I suoi subalterni assunsero il potere, ognuno nella sua regione;
AT greco 1,9καὶ ἐπέθεντο πάντες διαδήματα μετὰ τὸ ἀποθανεῖν αὐτὸν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ὀπίσω αὐτῶν ἔτη πολλὰ καὶ ἐπλήθυναν κακὰ ἐν τῇ γῇ
CEI 1974 1Mac1,9 dopo la sua morte tutti cinsero il diadema e dopo di loro i loro figli per molti anni e si moltiplicarono i mali sulla terra.
Antioco IV Epifane
AT greco 1,10καὶ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτῶν ῥίζα ἁμαρτωλὸς Ἀντίοχος Ἐπιφανὴς υἱὸς Ἀντιόχου τοῦ βασιλέως ὃς ἦν ὅμηρα ἐν Ῥώμῃ καὶ ἐβασίλευσεν ἐν ἔτει ἑκατοστῷ καὶ τριακοστῷ καὶ ἑβδόμῳ βασιλείας Ἑλλήνων
CEI 1974 1Mac Uscì da quelli una radice perversa, Antioco Epìfane, figlio del re Antioco che era stato ostaggio a Roma, e assunse il regno nell`anno centotrentasette del dominio dei Greci.
1,10 L'autore si riferisce all'èra seleucida: è il 175 a. C.
AT greco 1,11ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθον ἐξ Ισραηλ υἱοὶ παράνομοι καὶ ἀνέπεισαν πολλοὺς λέγοντες πορευθῶμεν καὶ διαθώμεθα διαθήκην μετὰ τῶν ἐθνῶν τῶν κύκλῳ ἡμῶν ὅτι ἀφ’ ἧς ἐχωρίσθημεν ἀπ’ αὐτῶν εὗρεν ἡμᾶς κακὰ πολλά
CEI 1974 1Mac1,11 In quei giorni sorsero da Israele figli empi che persuasero molti dicendo: "Andiamo e facciamo lega con le nazioni che ci stanno attorno, perché da quando ci siamo separati da loro, ci sono capitati molti mali".
AT greco 1,12καὶ ἠγαθύνθη ὁ λόγος ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν
CEI 1974 1Mac1,12 Parve ottimo ai loro occhi questo ragionamento;
AT greco 1,13καὶ προεθυμήθησάν τινες ἀπὸ τοῦ λαοῦ καὶ ἐπορεύθησαν πρὸς τὸν βασιλέα καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν ποιῆσαι τὰ δικαιώματα τῶν ἐθνῶν
CEI 1974 1Mac1,13 alcuni del popolo presero l`iniziativa e andarono dal re, che diede loro facoltà di introdurre le istituzioni dei pagani.
AT greco 1,14καὶ ᾠκοδόμησαν γυμνάσιον ἐν Ιεροσολύμοις κατὰ τὰ νόμιμα τῶν ἐθνῶν
CEI 1974 1Mac Essi costruirono una palestra in Gerusalemme secondo le usanze dei pagani
1,14-15 L'ellenizzazione della Palestina perseguita dall'Epifane è a danno della fede. Nei ginnasi, centro di vita intellettuale e sportiva gli atleti gareggiavano nudi; i giovani ebrei, per non esser derisi dai pagani, nascondevano, mediante un'operazione, il segno dell'alleanza di Dio con Abramo.
AT greco 1,15καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς ἀκροβυστίας καὶ ἀπέστησαν ἀπὸ διαθήκης ἁγίας καὶ ἐζευγίσθησαν τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἐπράθησαν τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρόν
CEI 1974 1Mac1,15 e cancellarono i segni della circoncisione e si allontanarono dalla santa alleanza; si unirono alle nazioni pagane e si vendettero per fare il male.
AT greco 1,16καὶ ἡτοιμάσθη ἡ βασιλεία ἐνώπιον Ἀντιόχου καὶ ὑπέλαβεν βασιλεῦσαι γῆς Αἰγύπτου ὅπως βασιλεύσῃ ἐπὶ τὰς δύο βασιλείας
CEI 1974 1Mac1,16 Quando il regno fu consolidato in mano di Antioco, egli volle conquistare l`Egitto per dominare due regni:
AT greco 1,17καὶ εἰσῆλθεν εἰς Αἴγυπτον ἐν ὄχλῳ βαρεῖ ἐν ἅρμασιν καὶ ἐλέφασιν καὶ ἐν ἱππεῦσιν καὶ ἐν στόλῳ μεγάλῳ
CEI 1974 1Mac1,17 entrò nell`Egitto con un esercito imponente, con carri ed elefanti, con la cavalleria e una grande flotta
AT greco 1,18καὶ συνεστήσατο πόλεμον πρὸς Πτολεμαῖον βασιλέα Αἰγύπτου καὶ ἐνετράπη Πτολεμαῖος ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἔφυγεν καὶ ἔπεσον τραυματίαι πολλοί
CEI 1974 1Mac1,18 e venne a battaglia con Tolomeo re di Egitto. Tolomeo fu travolto davanti a lui e dovette fuggire e molti caddero colpiti a morte.
AT greco 1,19καὶ κατελάβοντο τὰς πόλεις τὰς ὀχυρὰς ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἔλαβεν τὰ σκῦλα γῆς Αἰγύπτου
CEI 1974 1Mac1,19 Espugnarono le fortezze dell`Egitto e Antioco saccheggiò il paese di Egitto.
Persecuzione contro i Giudei
AT greco 1,20καὶ ἐπέστρεψεν Ἀντίοχος μετὰ τὸ πατάξαι Αἴγυπτον ἐν τῷ ἑκατοστῷ καὶ τεσσαρακοστῷ καὶ τρίτῳ ἔτει καὶ ἀνέβη ἐπὶ Ισραηλ καὶ ἀνέβη εἰς Ιεροσόλυμα ἐν ὄχλῳ βαρεῖ
CEI 1974 1Mac Ritornò quindi Antioco dopo aver sconfitto l`Egitto nell`anno centoquarantatre, si diresse contro Israele e mosse contro Gerusalemme con forze ingenti.
1,20-21 Nel 169 a. C. Antioco profana il santuario, accessibile soltanto ai sacerdoti, e la suppellettile sacra.
AT greco 1,21καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ ἁγίασμα ἐν ὑπερηφανίᾳ καὶ ἔλαβεν τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν καὶ τὴν λυχνίαν τοῦ φωτὸς καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς
CEI 1974 1Mac1,21 Entrò con arroganza nel santuario e ne asportò l`altare d`oro e il candelabro dei lumi con tutti i suoi arredi
AT greco 1,22καὶ τὴν τράπεζαν τῆς προθέσεως καὶ τὰ σπονδεῖα καὶ τὰς φιάλας καὶ τὰς θυΐσκας τὰς χρυσᾶς καὶ τὸ καταπέτασμα καὶ τοὺς στεφάνους καὶ τὸν κόσμον τὸν χρυσοῦν τὸν κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ καὶ ἐλέπισεν πάντα
CEI 1974 1Mac1,22 e la tavola dell`offerta e i vasi per le libazioni, le coppe e gli incensieri d`oro, il velo, le corone e i fregi d`oro della facciata del tempio e lo sguarnì tutto;
AT greco 1,23καὶ ἔλαβεν τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ σκεύη τὰ ἐπιθυμητὰ καὶ ἔλαβεν τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἀποκρύφους οὓς εὗρεν
CEI 1974 1Mac1,23 si impadronì dell`argento e dell`oro e d`ogni oggetto pregiato e asportò i tesori nascosti che riuscì a trovare;
AT greco 1,24καὶ λαβὼν πάντα ἀπῆλθεν εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ καὶ ἐποίησεν φονοκτονίαν καὶ ἐλάλησεν ὑπερηφανίαν μεγάλην
CEI 1974 1Mac1,24 quindi, raccolta ogni cosa, fece ritorno nella sua regione. Fece anche molte stragi e parlò con grande arroganza.
AT greco 1,25καὶ ἐγένετο πένθος μέγα ἐπὶ Ισραηλ ἐν παντὶ τόπῳ αὐτῶν
CEI 1974 1Mac1,25 Allora vi fu lutto grande per gli Israeliti
in ogni loro regione.
AT greco 1,26καὶ ἐστέναξαν ἄρχοντες καὶ πρεσβύτεροι παρθένοι καὶ νεανίσκοι ἠσθένησαν καὶ τὸ κάλλος τῶν γυναικῶν ἠλλοιώθη
CEI 1974 1Mac1,26 Gemettero i capi e gli anziani,
le vergini e i giovani persero vigore
e la bellezza delle donne svanì.
AT greco 1,27πᾶς νυμφίος ἀνέλαβεν θρῆνον καὶ καθημένη ἐν παστῷ ἐπένθει
CEI 1974 1Mac1,27 Ogni sposo levò il suo lamento
e la sposa nel talamo fu in lutto.
AT greco 1,28καὶ ἐσείσθη ἡ γῆ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας αὐτήν καὶ πᾶς ὁ οἶκος Ιακωβ ἐνεδύσατο αἰσχύνην
CEI 1974 1Mac1,28 Tremò la terra per i suoi abitanti
e tutta la casa di Giacobbe si vestì di vergogna.
AT greco 1,29μετὰ δύο ἔτη ἡμερῶν ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς ἄρχοντα φορολογίας εἰς τὰς πόλεις Ιουδα καὶ ἦλθεν εἰς Ιερουσαλημ ἐν ὄχλῳ βαρεῖ
CEI 1974 1Mac Due anni dopo, il re mandò alle città di Giuda un sovrintendente ai tributi. Egli venne in Gerusalemme con ingenti forze
1,29 Il sovraintendente era Apollonio: cfr 2 Mac 4, 7-14.
AT greco 1,30καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς λόγους εἰρηνικοὺς ἐν δόλῳ καὶ ἐνεπίστευσαν αὐτῷ καὶ ἐπέπεσεν ἐπὶ τὴν πόλιν ἐξάπινα καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν πληγὴν μεγάλην καὶ ἀπώλεσεν λαὸν πολὺν ἐξ Ισραηλ
CEI 1974 1Mac1,30 e rivolse loro con perfidia parole di pace ed essi gli prestarono fede. Ma all`improvviso piombò sulla città, le inflisse colpi crudeli e mise a morte molta gente in Israele.
AT greco 1,31καὶ ἔλαβεν τὰ σκῦλα τῆς πόλεως καὶ ἐνέπρησεν αὐτὴν πυρὶ καὶ καθεῖλεν τοὺς οἴκους αὐτῆς καὶ τὰ τείχη κύκλῳ
CEI 1974 1Mac1,31 Mise a sacco la città, la diede alle fiamme e distrusse le sue abitazioni e le mura intorno.
AT greco 1,32καὶ ᾐχμαλώτισαν τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα καὶ τὰ κτήνη ἐκληρονόμησαν
CEI 1974 1Mac1,32 Trassero in schiavitù le donne e i bambini e si impossessarono dei greggi.
AT greco 1,33καὶ ᾠκοδόμησαν τὴν πόλιν Δαυιδ τείχει μεγάλῳ καὶ ὀχυρῷ πύργοις ὀχυροῖς καὶ ἐγένετο αὐτοῖς εἰς ἄκραν
CEI 1974 1Mac Poi costruirono attorno alla città di Davide un muro grande e massiccio, con torri solidissime, e questa divenne per loro una fortezza.
1,33 La cittadella a nord del tempio - detta Acra - diede filo da torcere ai Maccabei: cfr. 6, 18-32. cfr. 11, 20-24. cfr. 13, 49-51.
AT greco 1,34καὶ ἔθηκαν ἐκεῖ ἔθνος ἁμαρτωλόν ἄνδρας παρανόμους καὶ ἐνίσχυσαν ἐν αὐτῇ
CEI 1974 1Mac1,34 Vi stabilirono una razza empia, uomini scellerati, che si fortificarono dentro,
AT greco 1,35καὶ παρέθεντο ὅπλα καὶ τροφὴν καὶ συναγαγόντες τὰ σκῦλα Ιερουσαλημ ἀπέθεντο ἐκεῖ καὶ ἐγένοντο εἰς μεγάλην παγίδα
CEI 1974 1Mac1,35 vi collocarono armi e vettovaglie e, radunato il bottino di Gerusalemme, lo depositarono colà e divennero come una grande trappola;
AT greco 1,36καὶ ἐγένετο εἰς ἔνεδρον τῷ ἁγιάσματι καὶ εἰς διάβολον πονηρὸν τῷ Ισραηλ διὰ παντός
CEI 1974 1Mac1,36 questo fu un`insidia per il santuario e un avversario maligno per Israele in ogni momento
AT greco 1,37καὶ ἐξέχεαν αἷμα ἀθῷον κύκλῳ τοῦ ἁγιάσματος καὶ ἐμόλυναν τὸ ἁγίασμα
CEI 1974 1Mac1,37 Versarono sangue innocente intorno al santuario
e profanarono il luogo santo.
AT greco 1,38καὶ ἔφυγον οἱ κάτοικοι Ιερουσαλημ δι’ αὐτούς καὶ ἐγένετο κατοικία ἀλλοτρίων καὶ ἐγένετο ἀλλοτρία τοῖς γενήμασιν αὐτῆς καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἐγκατέλιπον αὐτήν
CEI 1974 1Mac1,38 Fuggirono gli abitanti di Gerusalemme a causa loro
e la città divenne abitazione di stranieri;
divenne straniera alla sua gente
e i suoi figli l`abbandonarono.
AT greco 1,39τὸ ἁγίασμα αὐτῆς ἠρημώθη ὡς ἔρημος αἱ ἑορταὶ αὐτῆς ἐστράφησαν εἰς πένθος τὰ σάββατα αὐτῆς εἰς ὀνειδισμόν ἡ τιμὴ αὐτῆς εἰς ἐξουδένωσιν
CEI 1974 1Mac1,39 Il suo santuario fu desolato come il deserto,
le sue feste si mutarono in lutto,
i suoi sabati in vergogna
il suo onore in disprezzo.
AT greco 1,40κατὰ τὴν δόξαν αὐτῆς ἐπληθύνθη ἡ ἀτιμία αὐτῆς καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἐστράφη εἰς πένθος
CEI 1974 1Mac1,40 Quanta era stata la sua gloria
altrettanto fu il suo disonore
e il suo splendore si cambiò in lutto.

Antioco vuole imporre culto e costumi pagani
AT greco 1,41καὶ ἔγραψεν ὁ βασιλεὺς πάσῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ εἶναι πάντας εἰς λαὸν ἕνα
CEI 1974 1Mac Poi il re prescrisse con decreto a tutto il suo regno, che tutti formassero un sol popolo
1,41-43 Cfr 2 Mac cc. 6-7.
AT greco 1,42καὶ ἐγκαταλιπεῖν ἕκαστον τὰ νόμιμα αὐτοῦ καὶ ἐπεδέξαντο πάντα τὰ ἔθνη κατὰ τὸν λόγον τοῦ βασιλέως
CEI 1974 1Mac1,42 e ciascuno abbandonasse le proprie leggi. Tutti i popoli consentirono a fare secondo gli ordini del re.
AT greco 1,43καὶ πολλοὶ ἀπὸ Ισραηλ εὐδόκησαν τῇ λατρείᾳ αὐτοῦ καὶ ἔθυσαν τοῖς εἰδώλοις καὶ ἐβεβήλωσαν τὸ σάββατον
CEI 1974 1Mac1,43 Anche molti Israeliti accettarono di servirlo e sacrificarono agli idoli e profanarono il sabato.
AT greco 1,44καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς βιβλία ἐν χειρὶ ἀγγέλων εἰς Ιερουσαλημ καὶ τὰς πόλεις Ιουδα πορευθῆναι ὀπίσω νομίμων ἀλλοτρίων τῆς γῆς
CEI 1974 1Mac Il re spedì ancora decreti per mezzo di messaggeri a Gerusalemme e alle città di Giuda, ordinando di seguire usanze straniere al loro paese,
1,44 Il re ordina la soppressione del culto ebraico e l'adozione di quello pagano.
AT greco 1,45καὶ κωλῦσαι ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίαν καὶ σπονδὴν ἐκ τοῦ ἁγιάσματος καὶ βεβηλῶσαι σάββατα καὶ ἑορτὰς
CEI 1974 1Mac1,45 di far cessare nel tempio gli olocausti, i sacrifici e le libazioni, di profanare i sabati e le feste
AT greco 1,46καὶ μιᾶναι ἁγίασμα καὶ ἁγίους
CEI 1974 1Mac1,46 e di contaminare il santuario e i fedeli,
AT greco 1,47οἰκοδομῆσαι βωμοὺς καὶ τεμένη καὶ εἰδώλια καὶ θύειν ὕεια καὶ κτήνη κοινὰ
CEI 1974 1Mac di innalzare altari, templi ed edicole e sacrificare carni suine e animali immondi,
1,47 Il maiale era l'animale immondo per eccellenza.
AT greco 1,48καὶ ἀφιέναι τοὺς υἱοὺς αὐτῶν ἀπεριτμήτους βδελύξαι τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐν παντὶ ἀκαθάρτῳ καὶ βεβηλώσει
CEI 1974 1Mac1,48 di lasciare che i propri figli, non circoncisi, si contaminassero con ogni impurità e profanazione,
AT greco 1,49ὥστε ἐπιλαθέσθαι τοῦ νόμου καὶ ἀλλάξαι πάντα τὰ δικαιώματα
CEI 1974 1Mac1,49 così da dimenticare la legge e mutare ogni istituzione,
AT greco 1,50καὶ ὃς ἂν μὴ ποιήσῃ κατὰ τὸν λόγον τοῦ βασιλέως ἀποθανεῖται
CEI 1974 1Mac1,50 pena la morte a chiunque non avesse agito secondo gli ordini del re.
AT greco 1,51κατὰ πάντας τοὺς λόγους τούτους ἔγραψεν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ καὶ ἐποίησεν ἐπισκόπους ἐπὶ πάντα τὸν λαὸν καὶ ἐνετείλατο ταῖς πόλεσιν Ιουδα θυσιάζειν κατὰ πόλιν καὶ πόλιν
CEI 1974 1Mac1,51 Secondo questi ordini scrisse a tutto il regno, stabilì ispettori su tutto il popolo e intimò alle città di Giuda di sacrificare città per città.
AT greco 1,52καὶ συνηθροίσθησαν ἀπὸ τοῦ λαοῦ πολλοὶ πρὸς αὐτούς πᾶς ὁ ἐγκαταλείπων τὸν νόμον καὶ ἐποίησαν κακὰ ἐν τῇ γῇ
CEI 1974 1Mac1,52 Anche molti del popolo si unirono a loro, tutti i traditori della legge, e commisero il male nella regione
AT greco 1,53καὶ ἔθεντο τὸν Ισραηλ ἐν κρύφοις ἐν παντὶ φυγαδευτηρίῳ αὐτῶν
CEI 1974 1Mac1,53 e ridussero Israele a nascondersi in ogni possibile rifugio.
AT greco 1,54καὶ τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ Χασελευ τῷ πέμπτῳ καὶ τεσσαρακοστῷ καὶ ἑκατοστῷ ἔτει ᾠκοδόμησεν βδέλυγμα ἐρημώσεως ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐν πόλεσιν Ιουδα κύκλῳ ᾠκοδόμησαν βωμούς
CEI 1974 1Mac Nell`anno centoquarantacinque, il quindici di Casleu il re innalzò sull`altare un idolo. Anche nelle città vicine di Giuda eressero altari
1,54 Nel dicembre del 167 a. C. ( cfr v. 10) Antioco erige sull'altare degli olocausti (v. 59) una statua di Giove Olimpico: 2 Mac 6, 2.
AT greco 1,55καὶ ἐπὶ τῶν θυρῶν τῶν οἰκιῶν καὶ ἐν ταῖς πλατείαις ἐθυμίων
CEI 1974 1Mac1,55 e bruciarono incenso sulle porte delle case e nelle piazze.
AT greco 1,56καὶ τὰ βιβλία τοῦ νόμου ἃ εὗρον ἐνεπύρισαν ἐν πυρὶ κατασχίσαντες
CEI 1974 1Mac1,56 Stracciavano i libri della legge che riuscivano a trovare e li gettavano nel fuoco.
AT greco 1,57καὶ ὅπου εὑρίσκετο παρά τινι βιβλίον διαθήκης καὶ εἴ τις συνευδόκει τῷ νόμῳ τὸ σύγκριμα τοῦ βασιλέως ἐθανάτου αὐτόν
CEI 1974 1Mac1,57 Se qualcuno veniva trovato in possesso di una copia del libro dell`alleanza o ardiva obbedire alla legge, la sentenza del re lo condannava a morte.
AT greco 1,58ἐν ἰσχύι αὐτῶν ἐποίουν τῷ Ισραηλ τοῖς εὑρισκομένοις ἐν παντὶ μηνὶ καὶ μηνὶ ἐν ταῖς πόλεσιν
CEI 1974 1Mac1,58 Con prepotenza trattavano gli Israeliti che venivano scoperti ogni mese nella città
AT greco 1,59καὶ τῇ πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς θυσιάζοντες ἐπὶ τὸν βωμόν ὃς ἦν ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου
CEI 1974 1Mac1,59 e specialmente al venticinque del mese, quando sacrificavano sull`ara che era sopra l`altare dei sacrifici.
AT greco 1,60καὶ τὰς γυναῖκας τὰς περιτετμηκυίας τὰ τέκνα αὐτῶν ἐθανάτωσαν κατὰ τὸ πρόσταγμα
CEI 1974 1Mac1,60 Mettevano a morte, secondo gli ordini, le donne che avevano fatto circoncidere i loro figli,
AT greco 1,61καὶ ἐκρέμασαν τὰ βρέφη ἐκ τῶν τραχήλων αὐτῶν καὶ τοὺς οἴκους αὐτῶν καὶ τοὺς περιτετμηκότας αὐτούς
CEI 1974 1Mac1,61 con i bambini appesi al collo e con i familiari e quelli che li avevano circoncisi.
AT greco 1,62καὶ πολλοὶ ἐν Ισραηλ ἐκραταιώθησαν καὶ ὠχυρώθησαν ἐν αὑτοῖς τοῦ μὴ φαγεῖν κοινὰ
CEI 1974 1Mac1,62 Tuttavia molti in Israele si fecero forza e animo a vicenda per non mangiare cibi immondi
AT greco 1,63καὶ ἐπεδέξαντο ἀποθανεῖν ἵνα μὴ μιανθῶσιν τοῖς βρώμασιν καὶ μὴ βεβηλώσωσιν διαθήκην ἁγίαν καὶ ἀπέθανον
CEI 1974 1Mac1,63 e preferirono morire pur di non contaminarsi con quei cibi e non disonorare la santa alleanza; così appunto morirono.
AT greco 1,64καὶ ἐγένετο ὀργὴ μεγάλη ἐπὶ Ισραηλ σφόδρα
CEI 1974 1Mac1,64 Sopra Israele fu così scatenata un`ira veramente grande.