Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BibbiaEDU-logo

1 Maccabei

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 2 2,1καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ πατάξαι Ἀλέξανδρον τὸν Φιλίππου Μακεδόνα ὃς ἐξῆλθεν ἐκ γῆς Χεττιιμ καὶ ἐπάταξεν τὸν Δαρεῖον βασιλέα Περσῶν καὶ Μήδων καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ πρότερον ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα
CEI 1974 1Mac In quei giorni Mattatia figlio di Giovanni, figlio di Simone, sacerdote della stirpe di Ioarìb, partì da Gerusalemme e venne a stabilirsi a Modin.
2,1 Ioarib era il capo della prima classe sacerdotale (1 Cr 24, 7). Modin si trova a una quarantina di km. A nord-ovest di Gerusalemme.
AT greco 2,2καὶ αὐτῷ υἱοὶ πέντε Ιωαννης ὁ ἐπικαλούμενος Γαδδι
CEI 1974 1Mac Egli aveva cinque figli: Giovanni chiamato anche Gaddi,
2,2-6 I soprannomi, che dovevano riferirsi a qualità personali, non trovavano una chiara interpretazione. Quello di 'Maccabeo' è riservato al solo Giuda, anche se lo si usa per indicare tutta la famiglia. I cinque moriranno tutti uccisi.
AT greco 2,3Σιμων ὁ καλούμενος Θασσι
CEI 1974 1Mac2,3 Simeone chiamato Tassi,
AT greco 2,4Ιουδας ὁ καλούμενος Μακκαβαῖος
CEI 1974 1Mac2,4 Giuda chiamato Maccabeo,
AT greco 2,5Ελεαζαρ ὁ καλούμενος Αυαραν Ιωναθης ὁ καλούμενος Απφους
CEI 1974 1Mac2,5 Eleàzaro chiamato Auaran, Giònata chiamato Affus.
AT greco 2,6καὶ εἶδεν τὰς βλασφημίας τὰς γινομένας ἐν Ιουδα καὶ ἐν Ιερουσαλημ
CEI 1974 1Mac2,6 Viste le empietà che si commettevano in Giuda e Gerusalemme,
AT greco 2,7καὶ εἶπεν οἴμμοι ἵνα τί τοῦτο ἐγεννήθην ἰδεῖν τὸ σύντριμμα τοῦ λαοῦ μου καὶ τὸ σύντριμμα τῆς ἁγίας πόλεως καὶ καθίσαι ἐκεῖ ἐν τῷ δοθῆναι αὐτὴν ἐν χειρὶ ἐχθρῶν τὸ ἁγίασμα ἐν χειρὶ ἀλλοτρίων
CEI 1974 1Mac2,7 disse: "Ohimè ! perché mai sono nato per vedere lo strazio del mio popolo e lo strazio della città santa e debbo sedere qui mentre essa è in balìa dei nemici e il santuario in mano agli stranieri?
AT greco 2,8ἐγένετο ὁ ναὸς αὐτῆς ὡς ἀνὴρ ἄδοξος
CEI 1974 1Mac2,8 Il suo tempio è diventato come un uomo ignobile,
AT greco 2,9τὰ σκεύη τῆς δόξης αὐτῆς αἰχμάλωτα ἀπήχθη ἀπεκτάνθη τὰ νήπια αὐτῆς ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς οἱ νεανίσκοι αὐτῆς ἐν ῥομφαίᾳ ἐχθροῦ
CEI 1974 1Mac2,9 gli ornamenti della sua gloria sono stati portati
via come preda,
sono stati sgozzati i suoi bambini nelle piazze
e i giovinetti dalla spada nemica.
AT greco 2,10ποῖον ἔθνος οὐκ ἐκληρονόμησεν βασίλεια καὶ οὐκ ἐκράτησεν τῶν σκύλων αὐτῆς
CEI 1974 1Mac2,10 Qual popolo non ha invaso il suo regno
e non si è impadronito delle sue spoglie?
AT greco 2,11πᾶς ὁ κόσμος αὐτῆς ἀφῃρέθη ἀντὶ ἐλευθέρας ἐγένετο εἰς δούλην
CEI 1974 1Mac2,11 Ogni ornamento le è stato strappato,
da padrona è diventata schiava.
AT greco 2,12καὶ ἰδοὺ τὰ ἅγια ἡμῶν καὶ ἡ καλλονὴ ἡμῶν καὶ ἡ δόξα ἡμῶν ἠρημώθη καὶ ἐβεβήλωσαν αὐτὰ τὰ ἔθνη
CEI 1974 1Mac2,12 Ecco, le nostre cose sante,
la nostra bellezza, la nostra gloria
sono state devastate,
le hanno profanate i pagani.
AT greco 2,13ἵνα τί ἡμῖν ἔτι ζωή
CEI 1974 1Mac2,13 Perché vivere ancora?".
AT greco 2,14καὶ διέρρηξεν Ματταθιας καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ περιεβάλοντο σάκκους καὶ ἐπένθησαν σφόδρα
CEI 1974 1Mac2,14 Mattatia e i suoi figli si stracciarono le vesti, si vestirono di sacco e si misero in grande lutto.
Sollevazione di Mattatia
AT greco 2,15καὶ ἦλθον οἱ παρὰ τοῦ βασιλέως οἱ καταναγκάζοντες τὴν ἀποστασίαν εἰς Μωδεϊν τὴν πόλιν ἵνα θυσιάσωσιν
CEI 1974 1Mac2,15 Ora vennero nella città di Modin i messaggeri del re, incaricati di costringere all`apostasia e a far sacrificare.
AT greco 2,16καὶ πολλοὶ ἀπὸ Ισραηλ πρὸς αὐτοὺς προσῆλθον καὶ Ματταθιας καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ συνήχθησαν
CEI 1974 1Mac2,16 Molti Israeliti andarono da loro; invece Mattatia e i suoi figli si raccolsero in disparte.
AT greco 2,17καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ παρὰ τοῦ βασιλέως καὶ εἶπον τῷ Ματταθια λέγοντες ἄρχων καὶ ἔνδοξος καὶ μέγας εἶ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ καὶ ἐστηρισμένος υἱοῖς καὶ ἀδελφοῖς
CEI 1974 1Mac2,17 I messaggeri del re si rivolsero a Mattatia e gli dissero: "Tu sei uomo autorevole e stimato e grande in questa città e sei sostenuto da figli e fratelli;
AT greco 2,18νῦν πρόσελθε πρῶτος καὶ ποίησον τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέως ὡς ἐποίησαν πάντα τὰ ἔθνη καὶ οἱ ἄνδρες Ιουδα καὶ οἱ καταλειφθέντες ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἔσῃ σὺ καὶ οἱ υἱοί σου τῶν φίλων τοῦ βασιλέως καὶ σὺ καὶ οἱ υἱοί σου δοξασθήσεσθε ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ καὶ ἀποστολαῖς πολλαῖς
CEI 1974 1Mac su, fatti avanti per primo e adempi il comando del re, come hanno fatto tutti i popoli e gli uomini di Giuda e quelli rimasti in Gerusalemme; così passerai tu e i tuoi figli nel numero degli amici del re e tu e i tuoi figli avrete in premio oro e argento e doni in quantità".
2,18 'Amico del re' era uno dei titoli ufficiali a corte.
AT greco 2,19καὶ ἀπεκρίθη Ματταθιας καὶ εἶπεν φωνῇ μεγάλῃ εἰ πάντα τὰ ἔθνη τὰ ἐν οἴκῳ τῆς βασιλείας τοῦ βασιλέως ἀκούουσιν αὐτοῦ ἀποστῆναι ἕκαστος ἀπὸ λατρείας πατέρων αὐτοῦ καὶ ᾑρετίσαντο ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ
CEI 1974 1Mac2,19 Ma Mattatia rispose a gran voce: "Anche se tutti i popoli nei domini del re lo ascolteranno e ognuno si staccherà dal culto dei suoi padri e vorranno tutti aderire alle sue richieste,
AT greco 2,20κἀγὼ καὶ οἱ υἱοί μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου πορευσόμεθα ἐν διαθήκῃ πατέρων ἡμῶν
CEI 1974 1Mac2,20 io, i miei figli e i miei fratelli cammineremo nell`alleanza dei nostri padri;
AT greco 2,21ἵλεως ἡμῖν καταλιπεῖν νόμον καὶ δικαιώματα
CEI 1974 1Mac2,21 ci guardi il Signore dall`abbandonare la legge e le tradizioni;
AT greco 2,22τῶν λόγων τοῦ βασιλέως οὐκ ἀκουσόμεθα παρελθεῖν τὴν λατρείαν ἡμῶν δεξιὰν ἢ ἀριστεράν
CEI 1974 1Mac2,22 non ascolteremo gli ordini del re per deviare dalla nostra religione a destra o a sinistra".
AT greco 2,23καὶ ὡς ἐπαύσατο λαλῶν τοὺς λόγους τούτους προσῆλθεν ἀνὴρ Ιουδαῖος ἐν ὀφθαλμοῖς πάντων θυσιάσαι ἐπὶ τοῦ βωμοῦ ἐν Μωδεϊν κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέως
CEI 1974 1Mac2,23 Terminate queste parole, si avvicinò un Giudeo alla vista di tutti per sacrificare sull`altare in Modin secondo il decreto del re.
AT greco 2,24καὶ εἶδεν Ματταθιας καὶ ἐζήλωσεν καὶ ἐτρόμησαν οἱ νεφροὶ αὐτοῦ καὶ ἀνήνεγκεν θυμὸν κατὰ τὸ κρίμα καὶ δραμὼν ἔσφαξεν αὐτὸν ἐπὶ τὸν βωμόν
CEI 1974 1Mac2,24 Ciò vedendo Mattatia arse di zelo; fremettero le sue viscere ed egli ribollì di giusto sdegno. Fattosi avanti di corsa, lo uccise sull`altare;
AT greco 2,25καὶ τὸν ἄνδρα τοῦ βασιλέως τὸν ἀναγκάζοντα θύειν ἀπέκτεινεν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καὶ τὸν βωμὸν καθεῖλεν
CEI 1974 1Mac2,25 uccise nel medesimo tempo il messaggero del re, che costringeva a sacrificare, e distrusse l`altare.
AT greco 2,26καὶ ἐζήλωσεν τῷ νόμῳ καθὼς ἐποίησεν Φινεες τῷ Ζαμβρι υἱῷ Σαλωμ
CEI 1974 1Mac Egli agiva per zelo verso la legge come aveva fatto Pincas con Zambri figlio di Salom.
2,26 Cfr. Nm 25, 6-15.
AT greco 2,27καὶ ἀνέκραξεν Ματταθιας ἐν τῇ πόλει φωνῇ μεγάλῃ λέγων πᾶς ὁ ζηλῶν τῷ νόμῳ καὶ ἱστῶν διαθήκην ἐξελθέτω ὀπίσω μου
CEI 1974 1Mac2,27 La voce di Mattatia tuonò nella città: "Chiunque ha zelo per la legge e vuol difendere l`alleanza mi segua!".
AT greco 2,28καὶ ἔφυγεν αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ εἰς τὰ ὄρη καὶ ἐγκατέλιπον ὅσα εἶχον ἐν τῇ πόλει
CEI 1974 1Mac2,28 Fuggì con i suoi figli tra i monti, abbandonando in città quanto avevano.
Mattatia si prepara alla guerra
AT greco 2,29τότε κατέβησαν πολλοὶ ζητοῦντες δικαιοσύνην καὶ κρίμα εἰς τὴν ἔρημον καθίσαι ἐκεῖ
CEI 1974 1Mac2,29 Allora molti che ricercavano la giustizia e il diritto scesero per dimorare nel deserto
AT greco 2,30αὐτοὶ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν ὅτι ἐσκληρύνθη ἐπ’ αὐτοὺς τὰ κακά
CEI 1974 1Mac2,30 con i loro figli, le loro mogli e i greggi, perché si erano addensati i mali sopra di essi.
AT greco 2,31καὶ ἀνηγγέλη τοῖς ἀνδράσιν τοῦ βασιλέως καὶ ταῖς δυνάμεσιν αἳ ἦσαν ἐν Ιερουσαλημ πόλει Δαυιδ ὅτι κατέβησαν ἄνδρες οἵτινες διεσκέδασαν τὴν ἐντολὴν τοῦ βασιλέως εἰς τοὺς κρύφους ἐν τῇ ἐρήμῳ
CEI 1974 1Mac2,31 Fu riferito agli uomini del re e alle milizie che stavano in Gerusalemme, nella città di Davide, che si erano raccolti laggiù in luoghi nascosti del deserto uomini che avevano stracciato l`editto del re.
AT greco 2,32καὶ ἔδραμον ὀπίσω αὐτῶν πολλοὶ καὶ κατελάβοντο αὐτοὺς καὶ παρενέβαλον ἐπ’ αὐτοὺς καὶ συνεστήσαντο πρὸς αὐτοὺς πόλεμον ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων
CEI 1974 1Mac2,32 Molti corsero ad inseguirli, li raggiunsero, si accamparono di fronte a loro e si prepararono a dar battaglia in giorno di sabato.
AT greco 2,33καὶ εἶπον πρὸς αὐτούς ἕως τοῦ νῦν ἐξελθόντες ποιήσατε κατὰ τὸν λόγον τοῦ βασιλέως καὶ ζήσεσθε
CEI 1974 1Mac2,33 Dicevano loro: "Basta ormai; uscite, obbedite ai comandi del re e avrete salva la vita".
AT greco 2,34καὶ εἶπον οὐκ ἐξελευσόμεθα οὐδὲ ποιήσομεν τὸν λόγον τοῦ βασιλέως βεβηλῶσαι τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων
CEI 1974 1Mac2,34 Ma quelli risposero: "Non usciremo, né seguiremo gli ordini del re, profanando il giorno del sabato".
AT greco 2,35καὶ ἐτάχυναν ἐπ’ αὐτοὺς πόλεμον
CEI 1974 1Mac2,35 Quelli si precipitarono all`assalto contro di loro.
AT greco 2,36καὶ οὐκ ἀπεκρίθησαν αὐτοῖς οὐδὲ λίθον ἐνετίναξαν αὐτοῖς οὐδὲ ἐνέφραξαν τοὺς κρύφους
CEI 1974 1Mac2,36 Ma essi non risposero, né lanciarono pietra, né ostruirono i nascondigli,
AT greco 2,37λέγοντες ἀποθάνωμεν πάντες ἐν τῇ ἁπλότητι ἡμῶν μαρτυρεῖ ἐφ’ ἡμᾶς ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ ὅτι ἀκρίτως ἀπόλλυτε ἡμᾶς
CEI 1974 1Mac2,37 protestando: "Moriamo tutti nella nostra innocenza. Testimoniano per noi il cielo e la terra che ci fate morire ingiustamente".
AT greco 2,38καὶ ἀνέστησαν ἐπ’ αὐτοὺς ἐν πολέμῳ τοῖς σάββασιν καὶ ἀπέθανον αὐτοὶ καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν ἕως χιλίων ψυχῶν ἀνθρώπων
CEI 1974 1Mac2,38 Così quelli mossero contro di loro a battaglia di sabato: essi morirono con le mogli e i figli e i loro greggi, in numero di circa mille persone.
AT greco 2,39καὶ ἔγνω Ματταθιας καὶ οἱ φίλοι αὐτοῦ καὶ ἐπένθησαν ἐπ’ αὐτοὺς σφόδρα
CEI 1974 1Mac2,39 Quando Mattatia e i suoi amici lo seppero, ne fecero gran pianto.
AT greco 2,40καὶ εἶπεν ἀνὴρ τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐὰν πάντες ποιήσωμεν ὡς οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν ἐποίησαν καὶ μὴ πολεμήσωμεν πρὸς τὰ ἔθνη ὑπὲρ τῆς ψυχῆς ἡμῶν καὶ τῶν δικαιωμάτων ἡμῶν νῦν τάχιον ὀλεθρεύσουσιν ἡμᾶς ἀπὸ τῆς γῆς
CEI 1974 1Mac2,40 Poi dissero tra di loro: "Se faremo tutti come hanno fatto i nostri fratelli e non combatteremo contro i pagani per la nostra vita e per le nostre leggi, ci faranno sparire in breve dalla terra".
AT greco 2,41καὶ ἐβουλεύσαντο τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγοντες πᾶς ἄνθρωπος ὃς ἐὰν ἔλθῃ ἐφ’ ἡμᾶς εἰς πόλεμον τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων πολεμήσωμεν κατέναντι αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ ἀποθάνωμεν πάντες καθὼς ἀπέθανον οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν ἐν τοῖς κρύφοις
CEI 1974 1Mac2,41 Presero in quel giorno questa decisione: "Noi combatteremo contro chiunque venga a darci battaglia in giorno di sabato e non moriremo tutti come sono morti i nostri fratelli nei nascondigli".
Gli Asidei si uniscono a Mattatia
AT greco 2,42τότε συνήχθησαν πρὸς αὐτοὺς συναγωγὴ Ασιδαίων ἰσχυροὶ δυνάμει ἀπὸ Ισραηλ πᾶς ὁ ἑκουσιαζόμενος τῷ νόμῳ
CEI 1974 1Mac In quel tempo si unì con loro un gruppo degli Asidei, i forti d`Israele, e quanti volevano mettersi a disposizione della legge;
2,42 Gli Asidei, cioè 'i pii' erano di stretta osservanza; loro eredi saranno i Farisei: cfr. 7, 13 ss.; 2 Mac 14, 6.
AT greco 2,43καὶ πάντες οἱ φυγαδεύοντες ἀπὸ τῶν κακῶν προσετέθησαν αὐτοῖς καὶ ἐγένοντο αὐτοῖς εἰς στήριγμα
CEI 1974 1Mac2,43 inoltre quanti fuggivano davanti alle sventure si univano a loro e divenivano loro rinforzo.
AT greco 2,44καὶ συνεστήσαντο δύναμιν καὶ ἐπάταξαν ἁμαρτωλοὺς ἐν ὀργῇ αὐτῶν καὶ ἄνδρας ἀνόμους ἐν θυμῷ αὐτῶν καὶ οἱ λοιποὶ ἔφυγον εἰς τὰ ἔθνη σωθῆναι
CEI 1974 1Mac2,44 Così organizzarono un contingente di forze e percossero con ira i peccatori e gli uomini empi con furore; gli scampati fuggirono tra i pagani per salvarsi.
AT greco 2,45καὶ ἐκύκλωσεν Ματταθιας καὶ οἱ φίλοι αὐτοῦ καὶ καθεῖλον τοὺς βωμοὺς
CEI 1974 1Mac2,45 Mattatia poi e i suoi amici andarono in giro a demolire gli altari
AT greco 2,46καὶ περιέτεμον τὰ παιδάρια τὰ ἀπερίτμητα ὅσα εὗρον ἐν ὁρίοις Ισραηλ ἐν ἰσχύι
CEI 1974 1Mac2,46 e fecero circoncidere a forza tutti i bambini non circoncisi che trovarono nel territorio d`Israele;
AT greco 2,47καὶ ἐδίωξαν τοὺς υἱοὺς τῆς ὑπερηφανίας καὶ κατευοδώθη τὸ ἔργον ἐν χειρὶ αὐτῶν
CEI 1974 1Mac2,47 non diedero tregua agli orgogliosi e l`impresa ebbe buona riuscita nelle loro mani;
AT greco 2,48καὶ ἀντελάβοντο τοῦ νόμου ἐκ χειρὸς τῶν ἐθνῶν καὶ τῶν βασιλέων καὶ οὐκ ἔδωκαν κέρας τῷ ἁμαρτωλῷ
CEI 1974 1Mac2,48 difesero la legge dalla prepotenza dei popoli e dei re e non la diedero vinta ai peccatori.
Testamento di Mattatia
AT greco 2,49καὶ ἤγγισαν αἱ ἡμέραι Ματταθιου ἀποθανεῖν καὶ εἶπεν τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ νῦν ἐστηρίσθη ὑπερηφανία καὶ ἐλεγμὸς καὶ καιρὸς καταστροφῆς καὶ ὀργὴ θυμοῦ
CEI 1974 1Mac2,49 Intanto si avvicinava per Mattatia l`ora della morte ed egli disse ai figli: "Ora domina la superbia e l`ingiustizia, è il tempo della distruzione e dell`ira rabbiosa.
AT greco 2,50νῦν τέκνα ζηλώσατε τῷ νόμῳ καὶ δότε τὰς ψυχὰς ὑμῶν ὑπὲρ διαθήκης πατέρων ἡμῶν
CEI 1974 1Mac2,50 Ora, figli, mostrate zelo per la legge e date la vostra vita per l`alleanza dei nostri padri.
AT greco 2,51καὶ μνήσθητε τὰ ἔργα τῶν πατέρων ἃ ἐποίησαν ἐν ταῖς γενεαῖς αὐτῶν καὶ δέξασθε δόξαν μεγάλην καὶ ὄνομα αἰώνιον
CEI 1974 1Mac2,51 Ricordate le gesta compiute dai nostri padri ai loro tempi e ne trarrete gloria insigne e nome eterno.
AT greco 2,52Αβρααμ οὐχὶ ἐν πειρασμῷ εὑρέθη πιστός καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην
CEI 1974 1Mac Abramo non fu trovato forse fedele nella tentazione e non gli fu ciò accreditato a giustizia?
2,52-60 E' nello stile della pietà ebraica rifarsi agli esempi di fedeltà dei padri: cfr Sir cc. 44-50; cfr. Eb 11.
AT greco 2,53Ιωσηφ ἐν καιρῷ στενοχωρίας αὐτοῦ ἐφύλαξεν ἐντολὴν καὶ ἐγένετο κύριος Αἰγύπτου
CEI 1974 1Mac2,53 Giuseppe nell`ora dell`oppressione osservò il precetto e divenne signore dell`Egitto.
AT greco 2,54Φινεες ὁ πατὴρ ἡμῶν ἐν τῷ ζηλῶσαι ζῆλον ἔλαβεν διαθήκην ἱερωσύνης αἰωνίας
CEI 1974 1Mac2,54 Pincas nostro padre per lo zelo dimostrato conseguì l`alleanza del sacerdozio perenne.
AT greco 2,55Ἰησοῦς ἐν τῷ πληρῶσαι λόγον ἐγένετο κριτὴς ἐν Ισραηλ
CEI 1974 1Mac2,55 Giosuè , obbedendo alla divina parola, divenne giudice in Israele.
AT greco 2,56Χαλεβ ἐν τῷ μαρτύρασθαι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἔλαβεν γῆς κληρονομίαν
CEI 1974 1Mac2,56 Caleb, testimoniando nell`adunanza, ebbe in sorte parte del nostro paese.
AT greco 2,57Δαυιδ ἐν τῷ ἐλέει αὐτοῦ ἐκληρονόμησεν θρόνον βασιλείας εἰς αἰῶνας
CEI 1974 1Mac2,57 Davide per la sua pietà ottenne il trono del regno per sempre.
AT greco 2,58Ηλιας ἐν τῷ ζηλῶσαι ζῆλον νόμου ἀνελήμφθη εἰς τὸν οὐρανόν
CEI 1974 1Mac2,58 Elia, poiché aveva dimostrato zelo ardente per la legge, fu assunto in cielo.
AT greco 2,59Ανανιας Αζαριας Μισαηλ πιστεύσαντες ἐσώθησαν ἐκ φλογός
CEI 1974 1Mac2,59 Anania, Azaria e Misaele per la loro fede furono salvati dalla fiamma.
AT greco 2,60Δανιηλ ἐν τῇ ἁπλότητι αὐτοῦ ἐρρύσθη ἐκ στόματος λεόντων
CEI 1974 1Mac2,60 Daniele nella sua innocenza fu sottratto alle fauci dei leoni.
AT greco 2,61καὶ οὕτως ἐννοήθητε κατὰ γενεὰν καὶ γενεάν ὅτι πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπ’ αὐτὸν οὐκ ἀσθενήσουσιν
CEI 1974 1Mac2,61 Così, di seguito, considerate di generazione in generazione che quanti hanno fiducia in lui non soccombono.
AT greco 2,62καὶ ἀπὸ λόγων ἀνδρὸς ἁμαρτωλοῦ μὴ φοβηθῆτε ὅτι ἡ δόξα αὐτοῦ εἰς κόπρια καὶ εἰς σκώληκας
CEI 1974 1Mac2,62 Non abbiate paura delle parole dell`empio, perché la sua gloria andrà a finire ai rifiuti e ai vermi;
AT greco 2,63σήμερον ἐπαρθήσεται καὶ αὔριον οὐ μὴ εὑρεθῇ ὅτι ἐπέστρεψεν εἰς τὸν χοῦν αὐτοῦ καὶ ὁ διαλογισμὸς αὐτοῦ ἀπολεῖται
CEI 1974 1Mac2,63 oggi è esaltato, domani non si trova più, perché ritorna alla sua polvere e i suoi calcoli falliscono.
AT greco 2,64τέκνα ἀνδρίζεσθε καὶ ἰσχύσατε ἐν τῷ νόμῳ ὅτι ἐν αὐτῷ δοξασθήσεσθε
CEI 1974 1Mac2,64 Figli, siate valorosi e forti nella legge, perché in questa sarete glorificati.
AT greco 2,65καὶ ἰδοὺ Συμεων ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν οἶδα ὅτι ἀνὴρ βουλῆς ἐστιν αὐτοῦ ἀκούετε πάσας τὰς ἡμέρας αὐτὸς ἔσται ὑμῶν πατήρ
CEI 1974 1Mac2,65 Ecco qui vostro fratello Simone, che io so uomo saggio: ascoltatelo sempre, egli sarà vostro padre.
AT greco 2,66καὶ Ιουδας Μακκαβαῖος ἰσχυρὸς δυνάμει ἐκ νεότητος αὐτοῦ αὐτὸς ἔσται ὑμῖν ἄρχων στρατιᾶς καὶ πολεμήσει πόλεμον λαῶν
CEI 1974 1Mac2,66 Giuda Maccabeo, forte guerriero dalla sua gioventù, sarà capo del vostro esercito e condurrà la battaglia contro i pagani.
AT greco 2,67καὶ ὑμεῖς προσάξετε πρὸς ὑμᾶς πάντας τοὺς ποιητὰς τοῦ νόμου καὶ ἐκδικήσατε ἐκδίκησιν τοῦ λαοῦ ὑμῶν
CEI 1974 1Mac2,67 Voi, dunque, radunate intorno a voi quanti praticano la legge e vendicate il vostro popolo;
AT greco 2,68ἀνταπόδοτε ἀνταπόδομα τοῖς ἔθνεσιν καὶ προσέχετε εἰς πρόσταγμα τοῦ νόμου
CEI 1974 1Mac2,68 rendete il meritato castigo ai pagani e applicatevi all`ordinamento della legge".
AT greco 2,69καὶ εὐλόγησεν αὐτούς καὶ προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ
CEI 1974 1Mac2,69 Poi li benedisse e si riunì ai suoi padri.
AT greco 2,70καὶ ἀπέθανεν ἐν τῷ ἕκτῳ καὶ τεσσαρακοστῷ καὶ ἑκατοστῷ ἔτει καὶ ἐτάφη ἐν τάφοις πατέρων αὐτοῦ ἐν Μωδεϊν καὶ ἐκόψαντο αὐτὸν πᾶς Ισραηλ κοπετὸν μέγαν
CEI 1974 1Mac Morì nell`anno centoquarantasei e fu sepolto nella tomba dei suoi padri in Modin; tutto Israele fece grande pianto su di lui.
2,70 Mattatia muore nel 166 a. C., un anno dopo la rivolta.