Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BibbiaEDU-logo

1 Maccabei

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 4 4,1καὶ παρέλαβεν Γοργίας πεντακισχιλίους ἄνδρας καὶ χιλίαν ἵππον ἐκλεκτήν καὶ ἀπῆρεν ἡ παρεμβολὴ νυκτὸς
CEI 1974 1Mac4,1 Gorgia prese allora cinquemila uomini e mille cavalli scelti e si levò il campo di notte
AT greco 4,2ὥστε ἐπιβαλεῖν ἐπὶ τὴν παρεμβολὴν τῶν Ιουδαίων καὶ πατάξαι αὐτοὺς ἄφνω καὶ υἱοὶ τῆς ἄκρας ἦσαν αὐτῷ ὁδηγοί
CEI 1974 1Mac per sorprendere il campo dei Giudei e annientarli all`improvviso; gli uomini dell`Acra gli facevano da guida.
4,2 Gli uomini dell'Acra sono la guarnigione di Gerusalemme.
AT greco 4,3καὶ ἤκουσεν Ιουδας καὶ ἀπῆρεν αὐτὸς καὶ οἱ δυνατοὶ πατάξαι τὴν δύναμιν τοῦ βασιλέως τὴν ἐν Αμμαους
CEI 1974 1Mac4,3 Ma Giuda lo venne a sapere e mosse anche lui con i suoi valorosi per assalire le forze del re che sostavano in Emmaus,
AT greco 4,4ἕως ἔτι ἐσκορπισμέναι ἦσαν αἱ δυνάμεις ἀπὸ τῆς παρεμβολῆς
CEI 1974 1Mac4,4 mentre i soldati erano ancora dispersi fuori del campo.
AT greco 4,5καὶ ἦλθεν Γοργίας εἰς τὴν παρεμβολὴν Ιουδου νυκτὸς καὶ οὐδένα εὗρεν καὶ ἐζήτει αὐτοὺς ἐν τοῖς ὄρεσιν ὅτι εἶπεν φεύγουσιν οὗτοι ἀφ’ ἡμῶν
CEI 1974 1Mac4,5 Gorgia giunse al campo di Giuda di notte e non vi trovò nessuno; li andava cercando sui monti dicendo: "Costoro ci sfuggono".
AT greco 4,6καὶ ἅμα ἡμέρᾳ ὤφθη Ιουδας ἐν τῷ πεδίῳ ἐν τρισχιλίοις ἀνδράσιν πλὴν καλύμματα καὶ μαχαίρας οὐκ εἶχον ὡς ἠβούλοντο
CEI 1974 1Mac4,6 Fattosi giorno, Giuda apparve nella pianura con tremila uomini; non avevano però né corazze né spade come avrebbero voluto.
AT greco 4,7καὶ εἶδον παρεμβολὴν ἐθνῶν ἰσχυρὰν καὶ τεθωρακισμένην καὶ ἵππον κυκλοῦσαν αὐτήν καὶ οὗτοι διδακτοὶ πολέμου
CEI 1974 1Mac4,7 Videro l`accampamento dei pagani difeso e fortificato e la cavalleria disposta intorno e tutti esperti nella guerra.
AT greco 4,8καὶ εἶπεν Ιουδας τοῖς ἀνδράσιν τοῖς μετ’ αὐτοῦ μὴ φοβεῖσθε τὸ πλῆθος αὐτῶν καὶ τὸ ὅρμημα αὐτῶν μὴ δειλωθῆτε
CEI 1974 1Mac4,8 Ma Giuda disse ai suoi uomini: "Non temete il loro numero, né abbiate paura dei loro assalti;
AT greco 4,9μνήσθητε ὡς ἐσώθησαν οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν θαλάσσῃ ἐρυθρᾷ ὅτε ἐδίωκεν αὐτοὺς Φαραω ἐν δυνάμει
CEI 1974 1Mac4,9 ricordate come i nostri padri furono salvati nel Mare Rosso, quando il faraone li inseguiva con l`esercito.
AT greco 4,10καὶ νῦν βοήσωμεν εἰς οὐρανόν εἰ θελήσει ἡμᾶς καὶ μνησθήσεται διαθήκης πατέρων καὶ συντρίψει τὴν παρεμβολὴν ταύτην κατὰ πρόσωπον ἡμῶν σήμερον
CEI 1974 1Mac4,10 Alziamo la nostra voce al Cielo, perché ci usi benevolenza e si ricordi dell`alleanza con i nostri padri e voglia sconfiggere questo schieramento davanti a noi oggi;
AT greco 4,11καὶ γνώσονται πάντα τὰ ἔθνη ὅτι ἔστιν ὁ λυτρούμενος καὶ σῴζων τὸν Ισραηλ
CEI 1974 1Mac4,11 si accorgeranno tutti i popoli che c`è uno che riscatta e salva Israele".
AT greco 4,12καὶ ἦραν οἱ ἀλλόφυλοι τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν καὶ εἶδον αὐτοὺς ἐρχομένους ἐξ ἐναντίας
CEI 1974 1Mac4,12 Gli stranieri alzarono gli occhi e videro che quelli venivano loro incontro;
AT greco 4,13καὶ ἐξῆλθον ἐκ τῆς παρεμβολῆς εἰς πόλεμον καὶ ἐσάλπισαν οἱ παρὰ Ιουδου
CEI 1974 1Mac4,13 così uscirono dagli accampamenti per dar battaglia. Gli uomini di Giuda diedero fiato alle trombe
AT greco 4,14καὶ συνῆψαν καὶ συνετρίβησαν τὰ ἔθνη καὶ ἔφυγον εἰς τὸ πεδίον
CEI 1974 1Mac4,14 e attaccarono. I pagani furono sconfitti e fuggirono verso la pianura,
AT greco 4,15οἱ δὲ ἔσχατοι πάντες ἔπεσον ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐδίωξαν αὐτοὺς ἕως Γαζηρων καὶ ἕως τῶν πεδίων τῆς Ιδουμαίας καὶ Ἀζώτου καὶ Ιαμνείας καὶ ἔπεσαν ἐξ αὐτῶν εἰς ἄνδρας τρισχιλίους
CEI 1974 1Mac ma quelli che erano più indietro caddero tutti uccisi di spada. Li inseguirono fino a Ghezer e fino alle pianure dell`Idumea e di Asdod e di Iamnia; ne furono uccisi circa tremila.
4,15 I dispersi prendono la via della pianura filistea, dove si trovavano piccole città fortificate.
AT greco 4,16καὶ ἀπέστρεψεν Ιουδας καὶ ἡ δύναμις ἀπὸ τοῦ διώκειν ὄπισθεν αὐτῶν
CEI 1974 1Mac4,16 Quando Giuda e i suoi armati tornarono dal loro inseguimento,
AT greco 4,17καὶ εἶπεν πρὸς τὸν λαόν μὴ ἐπιθυμήσητε τῶν σκύλων ὅτι πόλεμος ἐξ ἐναντίας ἡμῶν
CEI 1974 1Mac4,17 egli disse alla sua gente: "Non siate avidi delle spoglie, perché ci attende ancora la battaglia. Gorgia e il suo esercito è sul monte vicino a noi;
AT greco 4,18καὶ Γοργίας καὶ ἡ δύναμις ἐν τῷ ὄρει ἐγγὺς ἡμῶν ἀλλὰ στῆτε νῦν ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ πολεμήσατε αὐτούς καὶ μετὰ ταῦτα λάβετε τὰ σκῦλα μετὰ παρρησίας
CEI 1974 1Mac4,18 ora voi state pronti ad opporvi ai nemici e a combatterli; in seguito farete tranquillamente bottino".
AT greco 4,19ἔτι πληροῦντος Ιουδου ταῦτα μέρος τι ὤφθη ἐκκύπτον ἐκ τοῦ ὄρους
CEI 1974 1Mac4,19 Aveva appena finito di parlare, quando apparve un reparto che spiava dal monte.
AT greco 4,20καὶ εἶδεν ὅτι τετρόπωνται καὶ ἐμπυρίζουσιν τὴν παρεμβολήν ὁ γὰρ καπνὸς ὁ θεωρούμενος ἐνεφάνιζεν τὸ γεγονός
CEI 1974 1Mac4,20 Avevano visto infatti che i loro erano stati sconfitti e gli altri incendiavano il campo: il fumo che si scorgeva segnalava l`accaduto.
AT greco 4,21οἱ δὲ ταῦτα συνιδόντες ἐδειλώθησαν σφόδρα συνιδόντες δὲ καὶ τὴν Ιουδου παρεμβολὴν ἐν τῷ πεδίῳ ἑτοίμην εἰς παράταξιν
CEI 1974 1Mac4,21 Ed essi a quello spettacolo si sgomentarono grandemente; vedendo inoltre giù nella pianura lo schieramento di Giuda pronto all`attacco,
AT greco 4,22ἔφυγον πάντες εἰς γῆν ἀλλοφύλων
CEI 1974 1Mac4,22 fuggirono tutti nel territorio dei Filistei.
AT greco 4,23καὶ Ιουδας ἀνέστρεψεν ἐπὶ τὴν σκυλείαν τῆς παρεμβολῆς καὶ ἔλαβον χρυσίον πολὺ καὶ ἀργύριον καὶ ὑάκινθον καὶ πορφύραν θαλασσίαν καὶ πλοῦτον μέγαν
CEI 1974 1Mac4,23 Allora Giuda ritornò a depredare il campo e raccolsero oro e argento in quantità e stoffe tinte di porpora viola e porpora marina e grandi ricchezze.
AT greco 4,24καὶ ἐπιστραφέντες ὕμνουν καὶ εὐλόγουν εἰς οὐρανὸν ὅτι καλόν ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ
CEI 1974 1Mac Di ritorno cantavano e innalzavano benedizioni al cielo " perché egli è buono e la sua grazia dura sempre ".
4,24 Le parole in corsivo sono il ritornello dei Salmi di lode.
AT greco 4,25καὶ ἐγενήθη σωτηρία μεγάλη τῷ Ισραηλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
CEI 1974 1Mac4,25 Fu quello un giorno di grande liberazione in Israele.
Giuda sconfigge Lisia
AT greco 4,26ὅσοι δὲ τῶν ἀλλοφύλων διεσώθησαν παραγενηθέντες ἀπήγγειλαν τῷ Λυσίᾳ πάντα τὰ συμβεβηκότα
CEI 1974 1Mac4,26 Quanti degli stranieri erano scampati, presentandosi a Lisia, gli narrarono tutto quello che era accaduto.
AT greco 4,27ὁ δὲ ἀκούσας συνεχύθη καὶ ἠθύμει ὅτι οὐχ οἷα ἤθελεν τοιαῦτα ἐγεγόνει τῷ Ισραηλ καὶ οὐχ οἷα αὐτῷ ἐνετείλατο ὁ βασιλεύς ἐξέβη
CEI 1974 1Mac4,27 Egli sentendo ciò, fu preso da turbamento e scoraggiamento, perché le cose in Israele non erano andate come egli voleva e l`esito non era stato secondo gli ordini del re.
AT greco 4,28καὶ ἐν τῷ ἐρχομένῳ ἐνιαυτῷ συνελόχησεν ἀνδρῶν ἐπιλέκτων ἑξήκοντα χιλιάδας καὶ πεντακισχιλίαν ἵππον ὥστε ἐκπολεμῆσαι αὐτούς
CEI 1974 1Mac4,28 Perciò l`anno dopo mise insieme sessantamila uomini scelti e cinquemila cavalli per combattere contro di loro.
AT greco 4,29καὶ ἦλθον εἰς τὴν Ιδουμαίαν καὶ παρενέβαλον ἐν Βαιθσουροις καὶ συνήντησεν αὐτοῖς Ιουδας ἐν δέκα χιλιάσιν ἀνδρῶν
CEI 1974 1Mac4,29 Vennero nell`Idumea e si accamparono in Bet-Zur. Giuda mosse contro di essi con diecimila uomini.
AT greco 4,30καὶ εἶδεν τὴν παρεμβολὴν ἰσχυρὰν καὶ προσηύξατο καὶ εἶπεν εὐλογητὸς εἶ ὁ σωτὴρ Ισραηλ ὁ συντρίψας τὸ ὅρμημα τοῦ δυνατοῦ ἐν χειρὶ τοῦ δούλου σου Δαυιδ καὶ παρέδωκας τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοφύλων εἰς χεῖρας Ιωναθου υἱοῦ Σαουλ καὶ τοῦ αἴροντος τὰ σκεύη αὐτοῦ
CEI 1974 1Mac Quando vide l`imponente accampamento, innalzò questa preghiera: "Benedetto sei tu, o salvatore d`Israele, tu che hai fiaccato l`impeto del potente per mezzo del tuo servo Davide e hai fatto cadere l`esercito degli stranieri nelle mani di Giònata, figlio di Saul e del suo scudiero;
4,30-33 Allusioni a 1 Sam 17, 4-51. 1 Sam14, 1-15.
AT greco 4,31οὕτως σύγκλεισον τὴν παρεμβολὴν ταύτην ἐν χειρὶ λαοῦ σου Ισραηλ καὶ αἰσχυνθήτωσαν ἐπὶ τῇ δυνάμει καὶ τῇ ἵππῳ αὐτῶν
CEI 1974 1Mac4,31 fà cadere ancora nello stesso modo questo esercito nelle mani di Israele tuo popolo e fà ricadere l`obbrobrio sul loro esercito e sulla loro cavalleria;
AT greco 4,32δὸς αὐτοῖς δειλίαν καὶ τῆξον θράσος ἰσχύος αὐτῶν καὶ σαλευθήτωσαν τῇ συντριβῇ αὐτῶν
CEI 1974 1Mac4,32 infondi in loro timore e spezza l`audacia della loro forza, siano travolti nella loro rovina.
AT greco 4,33κατάβαλε αὐτοὺς ῥομφαίᾳ ἀγαπώντων σε καὶ αἰνεσάτωσάν σε πάντες οἱ εἰδότες τὸ ὄνομά σου ἐν ὕμνοις
CEI 1974 1Mac4,33 Abbattili con la spada dei tuoi devoti; ti lodino con canti tutti coloro che riconoscono il tuo nome".
AT greco 4,34καὶ συνέβαλλον ἀλλήλοις καὶ ἔπεσον ἐκ τῆς παρεμβολῆς Λυσίου εἰς πεντακισχιλίους ἄνδρας καὶ ἔπεσον ἐξ ἐναντίας αὐτῶν
CEI 1974 1Mac4,34 Poi sferrarono l`attacco da una parte e dall`altra e caddero davanti ai Giudei circa cinquemila uomini del campo di Lisia.
AT greco 4,35ἰδὼν δὲ Λυσίας τὴν γενομένην τροπὴν τῆς αὑτοῦ συντάξεως τῆς δὲ Ιουδου τὸ γεγενημένον θάρσος καὶ ὡς ἕτοιμοί εἰσιν ἢ ζῆν ἢ τεθνηκέναι γενναίως ἀπῆρεν εἰς Ἀντιόχειαν καὶ ἐξενολόγει πλεοναστὸν πάλιν παραγίνεσθαι εἰς τὴν Ιουδαίαν
CEI 1974 1Mac4,35 Vedendo Lisia lo scompiglio delle sue file, mentre alle schiere di Giuda cresceva il coraggio ed erano pronti a vivere o a morire gloriosamente, se ne tornò in Antiochia dove assoldò mercenari in maggior numero per venire di nuovo in Giudea.
Ristabilimento del culto
AT greco 4,36εἶπεν δὲ Ιουδας καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἰδοὺ συνετρίβησαν οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν ἀναβῶμεν καθαρίσαι τὰ ἅγια καὶ ἐγκαινίσαι
CEI 1974 1Mac4,36 Giuda intanto e i suoi fratelli dissero: "Ecco sono stati sconfitti i nostri nemici: andiamo a purificare il santuario e a riconsacrarlo".
AT greco 4,37καὶ συνήχθη ἡ παρεμβολὴ πᾶσα καὶ ἀνέβησαν εἰς ὄρος Σιων
CEI 1974 1Mac4,37 Così si radunò tutto l`esercito e salirono al monte Sion.
AT greco 4,38καὶ εἶδον τὸ ἁγίασμα ἠρημωμένον καὶ τὸ θυσιαστήριον βεβηλωμένον καὶ τὰς θύρας κατακεκαυμένας καὶ ἐν ταῖς αὐλαῖς φυτὰ πεφυκότα ὡς ἐν δρυμῷ ἢ ὡς ἐν ἑνὶ τῶν ὀρέων καὶ τὰ παστοφόρια καθῃρημένα
CEI 1974 1Mac4,38 Trovarono il santuario desolato, l`altare profanato, le porte arse e cresciute le erbe nei cortili come in un luogo selvatico o montuoso, e gli appartamenti sacri in rovina.
AT greco 4,39καὶ διέρρηξαν τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ ἐκόψαντο κοπετὸν μέγαν καὶ ἐπέθεντο σποδὸν
CEI 1974 1Mac4,39 Allora si stracciarono le vesti, fecero grande pianto, si cosparsero di cenere,
AT greco 4,40καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξιν τῶν σημασιῶν καὶ ἐβόησαν εἰς οὐρανόν
CEI 1974 1Mac4,40 si prostrarono con la faccia a terra, fecero dare i segnali con le trombe e alzarono grida al Cielo.
AT greco 4,41τότε ἐπέταξεν Ιουδας ἀνδράσιν πολεμεῖν τοὺς ἐν τῇ ἄκρᾳ ἕως καθαρίσῃ τὰ ἅγια
CEI 1974 1Mac4,41 Giuda ordinò ai suoi uomini di tenere impegnati quelli dell`Acra, finché non avesse purificato il santuario.
AT greco 4,42καὶ ἐπελέξατο ἱερεῖς ἀμώμους θελητὰς νόμου
CEI 1974 1Mac4,42 Poi scelse sacerdoti incensurati, osservanti della legge,
AT greco 4,43καὶ ἐκαθάρισαν τὰ ἅγια καὶ ἦραν τοὺς λίθους τοῦ μιασμοῦ εἰς τόπον ἀκάθαρτον
CEI 1974 1Mac4,43 i quali purificarono il santuario e portarono le pietre profanate in luogo immondo.
AT greco 4,44καὶ ἐβουλεύσαντο περὶ τοῦ θυσιαστηρίου τῆς ὁλοκαυτώσεως τοῦ βεβηλωμένου τί αὐτῷ ποιήσωσιν
CEI 1974 1Mac4,44 Tennero consiglio per decidere che cosa fare circa l`altare degli olocausti, che era stato profanato.
AT greco 4,45καὶ ἔπεσεν αὐτοῖς βουλὴ ἀγαθὴ καθελεῖν αὐτό μήποτε γένηται αὐτοῖς εἰς ὄνειδος ὅτι ἐμίαναν τὰ ἔθνη αὐτό καὶ καθεῖλον τὸ θυσιαστήριον
CEI 1974 1Mac4,45 Vennero nella felice determinazione di demolirlo, perché non fosse loro di vergogna, essendo stato profanato dai pagani. Demolirono dunque l`altare
AT greco 4,46καὶ ἀπέθεντο τοὺς λίθους ἐν τῷ ὄρει τοῦ οἴκου ἐν τόπῳ ἐπιτηδείῳ μέχρι τοῦ παραγενηθῆναι προφήτην τοῦ ἀποκριθῆναι περὶ αὐτῶν
CEI 1974 1Mac e riposero le pietre sul monte del tempio in luogo conveniente finché fosse comparso un profeta a decidere di esse.
4,46 Dal tempo di Malachia i profeti tacciono ( cfr. 9, 27 ) in attesa del Profeta per Eccellenza, il Messia: cfr. Gv 1, 21. cfr. Lc 7, 16.
AT greco 4,47καὶ ἔλαβον λίθους ὁλοκλήρους κατὰ τὸν νόμον καὶ ᾠκοδόμησαν θυσιαστήριον καινὸν κατὰ τὸ πρότερον
CEI 1974 1Mac Poi presero pietre grezze secondo la legge ed edificarono un altare nuovo come quello di prima;
4,47 Cfr. Es 20, 25-26. cfr. Dt 27, 5-8.
AT greco 4,48καὶ ᾠκοδόμησαν τὰ ἅγια καὶ τὰ ἐντὸς τοῦ οἴκου καὶ τὰς αὐλὰς ἡγίασαν
CEI 1974 1Mac4,48 restaurarono il santuario e consacrarono l`interno del tempio e i cortili;
AT greco 4,49καὶ ἐποίησαν σκεύη ἅγια καινὰ καὶ εἰσήνεγκαν τὴν λυχνίαν καὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν θυμιαμάτων καὶ τὴν τράπεζαν εἰς τὸν ναόν
CEI 1974 1Mac4,49 rifecero gli arredi sacri e collocarono il candelabro e l`altare degli incensi e la tavola nel tempio.
AT greco 4,50καὶ ἐθυμίασαν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐξῆψαν τοὺς λύχνους τοὺς ἐπὶ τῆς λυχνίας καὶ ἔφαινον ἐν τῷ ναῷ
CEI 1974 1Mac4,50 Poi bruciarono incenso sull`altare e accesero sul candelabro le lampade che splendettero nel tempio.
AT greco 4,51καὶ ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν τράπεζαν ἄρτους καὶ ἐξεπέτασαν τὰ καταπετάσματα καὶ ἐτέλεσαν πάντα τὰ ἔργα ἃ ἐποίησαν
CEI 1974 1Mac4,51 Posero ancora i pani sulla tavola e stesero le cortine. Così portarono a termine le opere intraprese.
AT greco 4,52καὶ ὤρθρισαν τὸ πρωὶ τῇ πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς τοῦ ἐνάτου οὗτος ὁ μὴν Χασελευ τοῦ ὀγδόου καὶ τεσσαρακοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ ἔτους
CEI 1974 1Mac Si radunarono il mattino del venticinque del nono mese, cioè il mese di Casleu, nell`anno centoquarantotto,
4,52 Dicembre 164 a. C. terzo anniversario della profanazione.
AT greco 4,53καὶ ἀνήνεγκαν θυσίαν κατὰ τὸν νόμον ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων τὸ καινόν ὃ ἐποίησαν
CEI 1974 1Mac4,53 e offrirono il sacrificio secondo la legge sull`altare degli olocausti che avevano rinnovato.
AT greco 4,54κατὰ τὸν καιρὸν καὶ κατὰ τὴν ἡμέραν ἐν ᾗ ἐβεβήλωσαν αὐτὸ τὰ ἔθνη ἐν ἐκείνῃ ἐνεκαινίσθη ἐν ᾠδαῖς καὶ κιθάραις καὶ κινύραις καὶ κυμβάλοις
CEI 1974 1Mac4,54 Nella stessa stagione e nello stesso giorno in cui l`avevano profanato i pagani, fu riconsacrato fra canti e suoni di cetre e arpe e cembali.
AT greco 4,55καὶ ἔπεσεν πᾶς ὁ λαὸς ἐπὶ πρόσωπον καὶ προσεκύνησαν καὶ εὐλόγησαν εἰς οὐρανὸν τὸν εὐοδώσαντα αὐτοῖς
CEI 1974 1Mac4,55 Tutto il popolo si prostrò con la faccia a terra e adorarono e benedissero il Cielo che era stato loro propizio.
AT greco 4,56καὶ ἐποίησαν τὸν ἐγκαινισμὸν τοῦ θυσιαστηρίου ἡμέρας ὀκτὼ καὶ προσήνεγκαν ὁλοκαυτώματα μετ’ εὐφροσύνης καὶ ἔθυσαν θυσίαν σωτηρίου καὶ αἰνέσεως
CEI 1974 1Mac4,56 Celebrarono la dedicazione dell`altare per otto giorni e offrirono olocausti con gioia e sacrificarono vittime di ringraziamento e di lode.
AT greco 4,57καὶ κατεκόσμησαν τὸ κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ στεφάνοις χρυσοῖς καὶ ἀσπιδίσκαις καὶ ἐνεκαίνισαν τὰς πύλας καὶ τὰ παστοφόρια καὶ ἐθύρωσαν αὐτά
CEI 1974 1Mac4,57 Poi ornarono la facciata del tempio con corone d`oro e piccoli scudi. Rifecero i portoni e le camere e vi misero le porte.
AT greco 4,58καὶ ἐγενήθη εὐφροσύνη μεγάλη ἐν τῷ λαῷ σφόδρα καὶ ἀπεστράφη ὀνειδισμὸς ἐθνῶν
CEI 1974 1Mac4,58 Vi fu gioia molto grande in mezzo al popolo, perché era stata cancellata la vergogna dei pagani.
AT greco 4,59καὶ ἔστησεν Ιουδας καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ πᾶσα ἡ ἐκκλησία Ισραηλ ἵνα ἄγωνται αἱ ἡμέραι τοῦ ἐγκαινισμοῦ τοῦ θυσιαστηρίου ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν ἐνιαυτὸν κατ’ ἐνιαυτὸν ἡμέρας ὀκτὼ ἀπὸ τῆς πέμπτης καὶ εἰκάδος τοῦ μηνὸς Χασελευ μετ’ εὐφροσύνης καὶ χαρᾶς
CEI 1974 1Mac Poi Giuda e i suoi fratelli e tutta l`assemblea d`Israele stabilirono che si celebrassero i giorni della dedicazione dell`altare nella loro ricorrenza, ogni anno, per otto giorni, cominciando dal venticinque del mese di Casleu, con gioia e letizia.
4,59 Alla nuova festa della dedicazione, in greco Encenie (cfr Gv 10, 22), furono invitati ad associarsi anche i Giudei d'Egitto: 2 Mac 1, 9-18.
AT greco 4,60καὶ ᾠκοδόμησαν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ τὸ ὄρος Σιων κυκλόθεν τείχη ὑψηλὰ καὶ πύργους ὀχυρούς μήποτε παραγενηθέντα τὰ ἔθνη καταπατήσωσιν αὐτά ὡς ἐποίησαν τὸ πρότερον
CEI 1974 1Mac4,60 Edificarono in quel tempo intorno al monte Sion mura alte e torri solide, perché i pagani non tornassero a calpestarlo come avevano fatto la prima volta.
AT greco 4,61καὶ ἀπέταξεν ἐκεῖ δύναμιν τηρεῖν αὐτὸ καὶ ὠχύρωσεν αὐτὸ τηρεῖν τὴν Βαιθσουραν τοῦ ἔχειν τὸν λαὸν ὀχύρωμα κατὰ πρόσωπον τῆς Ιδουμαίας
CEI 1974 1Mac4,61 Vi stabilì un contingente per presidiarlo e fortificò il presidio di Bet-Zur perché il popolo avesse una difesa contro l`Idumea.