Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BibbiaEDU-logo

1 Maccabei

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 4 4,1καὶ παρέλαβεν Γοργίας πεντακισχιλίους ἄνδρας καὶ χιλίαν ἵππον ἐκλεκτήν καὶ ἀπῆρεν ἡ παρεμβολὴ νυκτὸς
Interconfessionale 1MacGorgia prese con sé cinquemila uomini e mille cavalieri scelti. Era notte quando l’esercito si mosse.
Note al Testo
4,1 Gorgia: vedi 3,38 e 2 Maccabei 8,9.
AT greco 4,2ὥστε ἐπιβαλεῖν ἐπὶ τὴν παρεμβολὴν τῶν Ιουδαίων καὶ πατάξαι αὐτοὺς ἄφνω καὶ υἱοὶ τῆς ἄκρας ἦσαν αὐτῷ ὁδηγοί
Interconfessionale 1Mac4,2Volevano arrivare di sorpresa al campo degli Ebrei e assalirli all’improvviso. Gli uomini della Cittadella gli facevano da guida.
AT greco 4,3καὶ ἤκουσεν Ιουδας καὶ ἀπῆρεν αὐτὸς καὶ οἱ δυνατοὶ πατάξαι τὴν δύναμιν τοῦ βασιλέως τὴν ἐν Αμμαους
Interconfessionale 1Mac4,3Giuda, appena lo seppe, partì anche lui con i suoi uomini più forti per assalire l’esercito del re che era a Emmaus,
AT greco 4,4ἕως ἔτι ἐσκορπισμέναι ἦσαν αἱ δυνάμεις ἀπὸ τῆς παρεμβολῆς
Interconfessionale 1Mac4,4mentre le truppe erano ancora disperse fuori del campo.
AT greco 4,5καὶ ἦλθεν Γοργίας εἰς τὴν παρεμβολὴν Ιουδου νυκτὸς καὶ οὐδένα εὗρεν καὶ ἐζήτει αὐτοὺς ἐν τοῖς ὄρεσιν ὅτι εἶπεν φεύγουσιν οὗτοι ἀφ’ ἡμῶν
Interconfessionale 1Mac4,5Gorgia arrivò di notte al campo di Giuda ma non vi trovò nessuno. Allora si mise a cercarli sui monti. Tra sé pensava: «È segno che si sono dati alla fuga».
AT greco 4,6καὶ ἅμα ἡμέρᾳ ὤφθη Ιουδας ἐν τῷ πεδίῳ ἐν τρισχιλίοις ἀνδράσιν πλὴν καλύμματα καὶ μαχαίρας οὐκ εἶχον ὡς ἠβούλοντο
Interconfessionale 1Mac4,6Giuda invece, allo spuntar del giorno, sbucò fuori in piena campagna con tremila uomini, ma non avevano né scudi né spade sufficienti.
AT greco 4,7καὶ εἶδον παρεμβολὴν ἐθνῶν ἰσχυρὰν καὶ τεθωρακισμένην καὶ ἵππον κυκλοῦσαν αὐτήν καὶ οὗτοι διδακτοὶ πολέμου
Interconfessionale 1Mac4,7Videro allora che l’accampamento dei pagani era ben difeso e fortificato e la cavalleria lo circondava tutto intorno. Erano tutti guerrieri esperti.
AT greco 4,8καὶ εἶπεν Ιουδας τοῖς ἀνδράσιν τοῖς μετ’ αὐτοῦ μὴ φοβεῖσθε τὸ πλῆθος αὐτῶν καὶ τὸ ὅρμημα αὐτῶν μὴ δειλωθῆτε
Interconfessionale 1MacGiuda disse a quelli che erano con lui: «Non abbiate paura del loro numero e non vi perdete di coraggio per la violenza del loro attacco.
Rimandi
4,8 Non abbiate paura del loro numero 3,22+.
AT greco 4,9μνήσθητε ὡς ἐσώθησαν οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν θαλάσσῃ ἐρυθρᾷ ὅτε ἐδίωκεν αὐτοὺς Φαραω ἐν δυνάμει
Interconfessionale 1MacRicordate che i nostri antenati sono stati liberati mentre attraversavano il Mar Rosso, quando il faraone li inseguiva con il suo esercito.
Rimandi
4,9 liberati mentre attraversavano il Mar Rosso Es 14.
AT greco 4,10καὶ νῦν βοήσωμεν εἰς οὐρανόν εἰ θελήσει ἡμᾶς καὶ μνησθήσεται διαθήκης πατέρων καὶ συντρίψει τὴν παρεμβολὴν ταύτην κατὰ πρόσωπον ἡμῶν σήμερον
Interconfessionale 1Mac4,10Alziamo invece le nostre voci al cielo. Che Dio abbia compassione di noi, si ricordi dell’alleanza fatta con i nostri antenati e voglia oggi annientare davanti a noi questo esercito.
AT greco 4,11καὶ γνώσονται πάντα τὰ ἔθνη ὅτι ἔστιν ὁ λυτρούμενος καὶ σῴζων τὸν Ισραηλ
Interconfessionale 1MacAllora tutti i popoli sapranno che c’è chi libera e salva Israele».
Rimandi
4,11 tutti i popoli sapranno Es 36,36; 37,28; 38,23; 39,21.
AT greco 4,12καὶ ἦραν οἱ ἀλλόφυλοι τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν καὶ εἶδον αὐτοὺς ἐρχομένους ἐξ ἐναντίας
Interconfessionale 1Mac4,12Quando i nemici si accorsero che gli Ebrei venivano contro di loro,
AT greco 4,13καὶ ἐξῆλθον ἐκ τῆς παρεμβολῆς εἰς πόλεμον καὶ ἐσάλπισαν οἱ παρὰ Ιουδου
Interconfessionale 1Mac4,13uscirono dagli accampamenti per combattere. Allora gli uomini di Giuda suonarono le loro trombe
AT greco 4,14καὶ συνῆψαν καὶ συνετρίβησαν τὰ ἔθνη καὶ ἔφυγον εἰς τὸ πεδίον
Interconfessionale 1Mac4,14e si gettarono nella mischia. I pagani furono sconfitti e fuggirono verso la campagna.
AT greco 4,15οἱ δὲ ἔσχατοι πάντες ἔπεσον ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐδίωξαν αὐτοὺς ἕως Γαζηρων καὶ ἕως τῶν πεδίων τῆς Ιδουμαίας καὶ Ἀζώτου καὶ Ιαμνείας καὶ ἔπεσαν ἐξ αὐτῶν εἰς ἄνδρας τρισχιλίους
Interconfessionale 1MacQuelli che erano rimasti indietro furono uccisi con la spada. L’inseguimento durò fino a Ghezer e alle pianure dell’Idumea, di Azoto e di Iàmnia. Tra i nemici caddero circa tremila uomini.
Note al Testo
4,15 Ghezer: è situata a 30 km circa a nord-ovest di Gerusalemme. — Sull’Idumea: vedi nota a 2 Maccabei 10,15. — Azoto e Iàmnia fanno parte della Zona Marittima.
AT greco 4,16καὶ ἀπέστρεψεν Ιουδας καὶ ἡ δύναμις ἀπὸ τοῦ διώκειν ὄπισθεν αὐτῶν
Interconfessionale 1Mac4,16Quando Giuda con il suo esercito tornò indietro dall’inseguimento,
AT greco 4,17καὶ εἶπεν πρὸς τὸν λαόν μὴ ἐπιθυμήσητε τῶν σκύλων ὅτι πόλεμος ἐξ ἐναντίας ἡμῶν
Interconfessionale 1Mac4,17disse al popolo: «Non pensate al bottino perché un’altra guerra ci attende.
AT greco 4,18καὶ Γοργίας καὶ ἡ δύναμις ἐν τῷ ὄρει ἐγγὺς ἡμῶν ἀλλὰ στῆτε νῦν ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ πολεμήσατε αὐτούς καὶ μετὰ ταῦτα λάβετε τὰ σκῦλα μετὰ παρρησίας
Interconfessionale 1Mac4,18Gorgia, con il suo esercito, sta su questi monti intorno a noi. Perciò prima opponete resistenza ai vostri nemici e combatteteli, poi potrete prendere il bottino di guerra con sicurezza».
AT greco 4,19ἔτι πληροῦντος Ιουδου ταῦτα μέρος τι ὤφθη ἐκκύπτον ἐκ τοῦ ὄρους
Interconfessionale 1Mac4,19Giuda non aveva ancora finito di parlare, quando fu avvistata una squadra di nemici che spiava dalla montagna.
AT greco 4,20καὶ εἶδεν ὅτι τετρόπωνται καὶ ἐμπυρίζουσιν τὴν παρεμβολήν ὁ γὰρ καπνὸς ὁ θεωρούμενος ἐνεφάνιζεν τὸ γεγονός
Interconfessionale 1Mac4,20Quelli si accorsero che i loro compagni erano stati messi in fuga e che il campo era stato incendiato: il fumo che si vedeva lasciava intendere quello che era accaduto.
AT greco 4,21οἱ δὲ ταῦτα συνιδόντες ἐδειλώθησαν σφόδρα συνιδόντες δὲ καὶ τὴν Ιουδου παρεμβολὴν ἐν τῷ πεδίῳ ἑτοίμην εἰς παράταξιν
Interconfessionale 1Mac4,21Essi allora furono presi da grande paura, tanto più che nella pianura l’esercito di Giuda era già schierato per la battaglia.
AT greco 4,22ἔφυγον πάντες εἰς γῆν ἀλλοφύλων
Interconfessionale 1MacPerciò fuggirono tutti verso la terra dei Filistei.
Note al Testo
4,22 terra dei Filistei: vedi nota a 3,24.
AT greco 4,23καὶ Ιουδας ἀνέστρεψεν ἐπὶ τὴν σκυλείαν τῆς παρεμβολῆς καὶ ἔλαβον χρυσίον πολὺ καὶ ἀργύριον καὶ ὑάκινθον καὶ πορφύραν θαλασσίαν καὶ πλοῦτον μέγαν
Interconfessionale 1MacGiuda allora ritornò al campo dei nemici e depredò tutto. Raccolse molto oro e argento, stoffe tinte di porpora viola e porpora di mare e molte altre ricchezze.
Note al Testo
4,23 porpora: tinta prodotta da una conchiglia, di colore violaceo o rosso intenso; quest’ultima, fabbricata a Tiro, veniva chiamata anche porpora marina.
AT greco 4,24καὶ ἐπιστραφέντες ὕμνουν καὶ εὐλόγουν εἰς οὐρανὸν ὅτι καλόν ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ
Interconfessionale 1MacDi ritorno tutti cantavano e ringraziavano Dio dicendo «Egli è buono, eterna è la sua misericordia».
Rimandi
4,24 egli è buono… 2 Cr 20,21; Sal 118,1.29.
AT greco 4,25καὶ ἐγενήθη σωτηρία μεγάλη τῷ Ισραηλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
Interconfessionale 1Mac4,25In quel giorno Israele sperimentò una grande liberazione.
AT greco 4,26ὅσοι δὲ τῶν ἀλλοφύλων διεσώθησαν παραγενηθέντες ἀπήγγειλαν τῷ Λυσίᾳ πάντα τὰ συμβεβηκότα
Interconfessionale 1MacI nemici che erano riusciti a mettersi in salvo andarono da Lisia e gli riferirono tutto quello che era accaduto.
Note al Testo
4,26 Lisia: vedi nota a 3,32.
AT greco 4,27ὁ δὲ ἀκούσας συνεχύθη καὶ ἠθύμει ὅτι οὐχ οἷα ἤθελεν τοιαῦτα ἐγεγόνει τῷ Ισραηλ καὶ οὐχ οἷα αὐτῷ ἐνετείλατο ὁ βασιλεύς ἐξέβη
Interconfessionale 1Mac4,27A questa notizia Lisia rimase sconvolto e abbattuto: non era riuscito a fare quello che il re gli aveva comandato e le cose in Israele non erano andate come lui desiderava.
AT greco 4,28καὶ ἐν τῷ ἐρχομένῳ ἐνιαυτῷ συνελόχησεν ἀνδρῶν ἐπιλέκτων ἑξήκοντα χιλιάδας καὶ πεντακισχιλίαν ἵππον ὥστε ἐκπολεμῆσαι αὐτούς
Interconfessionale 1MacPerciò l’anno seguente radunò sessantamila uomini scelti e cinquemila cavalieri per combattere contro gli Ebrei.
Note al Testo
4,28 l’anno seguente: inizio del 164 a.C. (vedi 3,37 e nota).
AT greco 4,29καὶ ἦλθον εἰς τὴν Ιδουμαίαν καὶ παρενέβαλον ἐν Βαιθσουροις καὶ συνήντησεν αὐτοῖς Ιουδας ἐν δέκα χιλιάσιν ἀνδρῶν
Interconfessionale 1MacEssi andarono nell’Idumea e si accamparono a Bet-Sur. Giuda allora andò contro di loro con diecimila uomini.
Note al Testo
4,29 Bet-Sur: occupava una posizione strategica ai confini meridionali della Giudea (vedi v. 61).
AT greco 4,30καὶ εἶδεν τὴν παρεμβολὴν ἰσχυρὰν καὶ προσηύξατο καὶ εἶπεν εὐλογητὸς εἶ ὁ σωτὴρ Ισραηλ ὁ συντρίψας τὸ ὅρμημα τοῦ δυνατοῦ ἐν χειρὶ τοῦ δούλου σου Δαυιδ καὶ παρέδωκας τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοφύλων εἰς χεῖρας Ιωναθου υἱοῦ Σαουλ καὶ τοῦ αἴροντος τὰ σκεύη αὐτοῦ
Interconfessionale 1MacVista la forza dell’esercito nemico, Giuda pregò così: «Benedetto sei tu che salvi Israele. Per mezzo di Davide, tuo servo, tu hai annientato l’impeto del grande Golia. Tu hai consegnato l’esercito dei Filistei nelle mani di Giònata, figlio di Saul, e del suo scudiero.
Rimandi
4,30 Davide vince il gigante Golia 1 Sam 17,23-54. — Giònata vince i Filistei 1 Sam 14,1-23.
AT greco 4,31οὕτως σύγκλεισον τὴν παρεμβολὴν ταύτην ἐν χειρὶ λαοῦ σου Ισραηλ καὶ αἰσχυνθήτωσαν ἐπὶ τῇ δυνάμει καὶ τῇ ἵππῳ αὐτῶν
Interconfessionale 1Mac4,31Allo stesso modo riempi ora di paura i nostri nemici, sconvolgi il loro esercito e i loro cavalieri e falli cadere nelle mani del tuo popolo Israele.
AT greco 4,32δὸς αὐτοῖς δειλίαν καὶ τῆξον θράσος ἰσχύος αὐτῶν καὶ σαλευθήτωσαν τῇ συντριβῇ αὐτῶν
Interconfessionale 1Mac4,32Riempili di paura, stronca la loro prepotenza, travolgili e annientali.
AT greco 4,33κατάβαλε αὐτοὺς ῥομφαίᾳ ἀγαπώντων σε καὶ αἰνεσάτωσάν σε πάντες οἱ εἰδότες τὸ ὄνομά σου ἐν ὕμνοις
Interconfessionale 1Mac4,33Abbattili con la spada di coloro che ti amano. Così ti canteranno inni tutti quelli che ti riconoscono come Dio».
AT greco 4,34καὶ συνέβαλλον ἀλλήλοις καὶ ἔπεσον ἐκ τῆς παρεμβολῆς Λυσίου εἰς πεντακισχιλίους ἄνδρας καὶ ἔπεσον ἐξ ἐναντίας αὐτῶν
Interconfessionale 1Mac4,34Poi sferrarono l’attacco da una parte e dall’altra. Dell’esercito di Lisia caddero sotto la spada degli Ebrei circa cinquemila uomini.
AT greco 4,35ἰδὼν δὲ Λυσίας τὴν γενομένην τροπὴν τῆς αὑτοῦ συντάξεως τῆς δὲ Ιουδου τὸ γεγενημένον θάρσος καὶ ὡς ἕτοιμοί εἰσιν ἢ ζῆν ἢ τεθνηκέναι γενναίως ἀπῆρεν εἰς Ἀντιόχειαν καὶ ἐξενολόγει πλεοναστὸν πάλιν παραγίνεσθαι εἰς τὴν Ιουδαίαν
Interconfessionale 1Mac4,35Allora Lisia dovette riconoscere la disfatta del suo esercito e il coraggio dimostrato da quelli che erano con Giuda. Era gente eroica, pronta a vivere o a morire. Perciò Lisia tornò ad Antiòchia, e qui cominciò a reclutare mercenari stranieri più numerosi per tornare di nuovo in Giudea.
AT greco 4,36εἶπεν δὲ Ιουδας καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἰδοὺ συνετρίβησαν οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν ἀναβῶμεν καθαρίσαι τὰ ἅγια καὶ ἐγκαινίσαι
Interconfessionale 1MacAllora Giuda e i suoi fratelli dissero: «Adesso che i nostri nemici sono stati sconfitti, andiamo, abbattiamo gli idoli messi nel tempio e consacriamolo di nuovo al Signore».
Rimandi
4,36 purificazione e consacrazione del tempio 2 Mac 1,9.18; 2,16.
Note al Testo
4,36 abbattiamo gli idoli messi nel: altri: purifichiamo il.
AT greco 4,37καὶ συνήχθη ἡ παρεμβολὴ πᾶσα καὶ ἀνέβησαν εἰς ὄρος Σιων
Interconfessionale 1Mac4,37L’esercito si radunò e salirono tutti al monte Sion.
AT greco 4,38καὶ εἶδον τὸ ἁγίασμα ἠρημωμένον καὶ τὸ θυσιαστήριον βεβηλωμένον καὶ τὰς θύρας κατακεκαυμένας καὶ ἐν ταῖς αὐλαῖς φυτὰ πεφυκότα ὡς ἐν δρυμῷ ἢ ὡς ἐν ἑνὶ τῶν ὀρέων καὶ τὰ παστοφόρια καθῃρημένα
Interconfessionale 1MacVidero il tempio deserto, l’altare profanato, le porte bruciate. Nei cortili erano cresciute le piante come in un bosco o su una montagna, e le case dei sacerdoti erano distrutte.
Rimandi
4,38 il tempio deserto 1,39+. — le porte bruciate 2 Mac 1,8.
AT greco 4,39καὶ διέρρηξαν τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ ἐκόψαντο κοπετὸν μέγαν καὶ ἐπέθεντο σποδὸν
Interconfessionale 1Mac4,39Allora in segno di lutto si strapparono le vesti, piansero molto e si cosparsero di cenere la testa.
AT greco 4,40καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξιν τῶν σημασιῶν καὶ ἐβόησαν εἰς οὐρανόν
Interconfessionale 1Mac4,40Caddero con la faccia a terra e, al segnale dato dalle trombe, elevarono al cielo le loro grida.
AT greco 4,41τότε ἐπέταξεν Ιουδας ἀνδράσιν πολεμεῖν τοὺς ἐν τῇ ἄκρᾳ ἕως καθαρίσῃ τὰ ἅγια
Interconfessionale 1MacGiuda poi diede ordine ai suoi uomini di combattere contro quelli che erano rinchiusi nella Cittadella, mentre il tempio veniva purificato.
Note al Testo
4,41 Cittadella: vedi 1,33 e nota.
AT greco 4,42καὶ ἐπελέξατο ἱερεῖς ἀμώμους θελητὰς νόμου
Interconfessionale 1Mac4,42Scelse pure alcuni sacerdoti che erano rimasti fedeli alla legge.
AT greco 4,43καὶ ἐκαθάρισαν τὰ ἅγια καὶ ἦραν τοὺς λίθους τοῦ μιασμοῦ εἰς τόπον ἀκάθαρτον
Interconfessionale 1MacEssi purificarono il tempio e gettarono in un luogo impuro le pietre contaminate.
Note al Testo
4,43 pietre contaminate: probabilmente le pietre che provengono dalla costruzione fatta erigere da Antioco IV sull’altare dei sacrifici (vedi 1,54).
AT greco 4,44καὶ ἐβουλεύσαντο περὶ τοῦ θυσιαστηρίου τῆς ὁλοκαυτώσεως τοῦ βεβηλωμένου τί αὐτῷ ποιήσωσιν
Interconfessionale 1Mac4,44Quanto all’altare dei sacrifici, che era stato profanato, erano incerti sul da farsi.
AT greco 4,45καὶ ἔπεσεν αὐτοῖς βουλὴ ἀγαθὴ καθελεῖν αὐτό μήποτε γένηται αὐτοῖς εἰς ὄνειδος ὅτι ἐμίαναν τὰ ἔθνη αὐτό καὶ καθεῖλον τὸ θυσιαστήριον
Interconfessionale 1Mac4,45Ma poi venne loro la felice idea di demolirlo. Altrimenti questo altare sarebbe stato un disonore per loro, dato che i pagani lo avevano profanato. Abbatterono perciò l’altare
AT greco 4,46καὶ ἀπέθεντο τοὺς λίθους ἐν τῷ ὄρει τοῦ οἴκου ἐν τόπῳ ἐπιτηδείῳ μέχρι τοῦ παραγενηθῆναι προφήτην τοῦ ἀποκριθῆναι περὶ αὐτῶν
Interconfessionale 1Mace misero le pietre in un luogo adatto sul monte del tempio, in attesa che venisse un profeta e desse istruzioni.
Rimandi
4,46 attesa di un profeta 14,41; Lam 2,9; Sal 74,9; cfr. 1 Mac 9,27; Sal 77,9; Ez 7,26.
AT greco 4,47καὶ ἔλαβον λίθους ὁλοκλήρους κατὰ τὸν νόμον καὶ ᾠκοδόμησαν θυσιαστήριον καινὸν κατὰ τὸ πρότερον
Interconfessionale 1MacPoi presero alcune pietre grezze, come vuole la legge di Mosè, e costruirono un altare nuovo, uguale a quello di prima.
Rimandi
4,47 pietre grezze Es 20,25; Dt 27,6.
AT greco 4,48καὶ ᾠκοδόμησαν τὰ ἅγια καὶ τὰ ἐντὸς τοῦ οἴκου καὶ τὰς αὐλὰς ἡγίασαν
Interconfessionale 1Mac4,48Restaurarono il tempio e poi consacrarono le porte interne con i cortili.
AT greco 4,49καὶ ἐποίησαν σκεύη ἅγια καινὰ καὶ εἰσήνεγκαν τὴν λυχνίαν καὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν θυμιαμάτων καὶ τὴν τράπεζαν εἰς τὸν ναόν
Interconfessionale 1MacFecero fare nuovi arredi sacri e portarono nel tempio il candelabro, l’altare dei profumi e la mensa.
Rimandi
4,49 candelabro Es 25,31-39. — altare dei profumi Es 30,1-10. — mensa Es 25,23-30.
Note al Testo
4,49 nuovi arredi sacri: quelli antichi erano stati asportati da Antioco Epifane (vedi 1,21-24).
AT greco 4,50καὶ ἐθυμίασαν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐξῆψαν τοὺς λύχνους τοὺς ἐπὶ τῆς λυχνίας καὶ ἔφαινον ἐν τῷ ναῷ
Interconfessionale 1Mac4,50Poi bruciarono incenso sull’altare, accesero le lampade del candelabro e illuminarono il tempio.
AT greco 4,51καὶ ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν τράπεζαν ἄρτους καὶ ἐξεπέτασαν τὰ καταπετάσματα καὶ ἐτέλεσαν πάντα τὰ ἔργα ἃ ἐποίησαν
Interconfessionale 1Mac4,51Posero sulla mensa i pani e attaccarono i veli. Così portarono a termine i lavori di rinnovamento.
AT greco 4,52καὶ ὤρθρισαν τὸ πρωὶ τῇ πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς τοῦ ἐνάτου οὗτος ὁ μὴν Χασελευ τοῦ ὀγδόου καὶ τεσσαρακοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ ἔτους
Interconfessionale 1MacIl 25 del nono mese, cioè del mese di Chisleu, dell’anno 148 dell’èra greca, si alzarono di buon mattino
Note al Testo
4,52 anno 148: la data corrisponde al mese di dicembre del 164 a.C. (vedi 1,54), esattamente tre anni dopo la profanazione del santuario (v. 54; 1,59; 2 Maccabei 6,7).
AT greco 4,53καὶ ἀνήνεγκαν θυσίαν κατὰ τὸν νόμον ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων τὸ καινόν ὃ ἐποίησαν
Interconfessionale 1Mac4,53e offrirono un sacrificio, come voleva la legge di Mosè. Lo offrirono sull’altare nuovo che avevano costruito.
AT greco 4,54κατὰ τὸν καιρὸν καὶ κατὰ τὴν ἡμέραν ἐν ᾗ ἐβεβήλωσαν αὐτὸ τὰ ἔθνη ἐν ἐκείνῃ ἐνεκαινίσθη ἐν ᾠδαῖς καὶ κιθάραις καὶ κινύραις καὶ κυμβάλοις
Interconfessionale 1Mac4,54L’altare fu inaugurato fra canti e suono di cetre, di arpe e di cembali nella stessa data in cui, anni prima, i pagani lo avevano profanato.
AT greco 4,55καὶ ἔπεσεν πᾶς ὁ λαὸς ἐπὶ πρόσωπον καὶ προσεκύνησαν καὶ εὐλόγησαν εἰς οὐρανὸν τὸν εὐοδώσαντα αὐτοῖς
Interconfessionale 1Mac4,55Tutto il popolo si mise con la faccia a terra per adorare e ringraziare Dio, che aveva dato loro la vittoria.
AT greco 4,56καὶ ἐποίησαν τὸν ἐγκαινισμὸν τοῦ θυσιαστηρίου ἡμέρας ὀκτὼ καὶ προσήνεγκαν ὁλοκαυτώματα μετ’ εὐφροσύνης καὶ ἔθυσαν θυσίαν σωτηρίου καὶ αἰνέσεως
Interconfessionale 1Mac4,56Per otto giorni celebrarono la dedicazione dell’altare, offrendo con gioia diversi sacrifici. Ringraziarono e lodarono Dio per la liberazione ottenuta.
AT greco 4,57καὶ κατεκόσμησαν τὸ κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ στεφάνοις χρυσοῖς καὶ ἀσπιδίσκαις καὶ ἐνεκαίνισαν τὰς πύλας καὶ τὰ παστοφόρια καὶ ἐθύρωσαν αὐτά
Interconfessionale 1MacAbbellirono la facciata del tempio con corone d’oro e con piccoli scudi. Rinnovarono i portoni e misero le porte agli appartamenti.
Note al Testo
4,57 corone d’oro e… piccoli scudi: sono motivi ornamentali che erano stati strappati via dalla facciata del tempio (vedi 1,22).
AT greco 4,58καὶ ἐγενήθη εὐφροσύνη μεγάλη ἐν τῷ λαῷ σφόδρα καὶ ἀπεστράφη ὀνειδισμὸς ἐθνῶν
Interconfessionale 1Mac4,58Vi fu grande gioia tra il popolo perché era stata cancellata l’umiliazione inflitta dai pagani.
AT greco 4,59καὶ ἔστησεν Ιουδας καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ πᾶσα ἡ ἐκκλησία Ισραηλ ἵνα ἄγωνται αἱ ἡμέραι τοῦ ἐγκαινισμοῦ τοῦ θυσιαστηρίου ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν ἐνιαυτὸν κατ’ ἐνιαυτὸν ἡμέρας ὀκτὼ ἀπὸ τῆς πέμπτης καὶ εἰκάδος τοῦ μηνὸς Χασελευ μετ’ εὐφροσύνης καὶ χαρᾶς
Interconfessionale 1Mac4,59Giuda, i suoi fratelli e tutta l’assemblea d’Israele decisero che la festa della dedicazione dell’altare si celebrasse con grande gioia ogni anno, per otto giorni, a partire dal 25 del mese di Chisleu.
AT greco 4,60καὶ ᾠκοδόμησαν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ τὸ ὄρος Σιων κυκλόθεν τείχη ὑψηλὰ καὶ πύργους ὀχυρούς μήποτε παραγενηθέντα τὰ ἔθνη καταπατήσωσιν αὐτά ὡς ἐποίησαν τὸ πρότερον
Interconfessionale 1Mac4,60In quello stesso tempo costruirono intorno al monte Sion mura alte e torri solide, perché i pagani non tornassero a profanare quei luoghi come avevano fatto prima.
AT greco 4,61καὶ ἀπέταξεν ἐκεῖ δύναμιν τηρεῖν αὐτὸ καὶ ὠχύρωσεν αὐτὸ τηρεῖν τὴν Βαιθσουραν τοῦ ἔχειν τὸν λαὸν ὀχύρωμα κατὰ πρόσωπον τῆς Ιδουμαίας
Interconfessionale 1MacA protezione del tempio, Giuda pose un contingente di truppe e fortificò anche Bet-Sur, per dare al popolo una fortezza contro l’Idumea.
Note al Testo
4,61 A protezione del tempio: altri: Per presidiarlo; in questo secondo caso si tratta del monte Sion (v. 60).