Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

1 Regni

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 10 10,1καὶ ἔλαβεν Σαμουηλ τὸν φακὸν τοῦ ἐλαίου καὶ ἐπέχεεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἐφίλησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ οὐχὶ κέχρικέν σε κύριος εἰς ἄρχοντα ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐπὶ Ισραηλ καὶ σὺ ἄρξεις ἐν λαῷ κυρίου καὶ σὺ σώσεις αὐτὸν ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν αὐτοῦ κυκλόθεν καὶ τοῦτό σοι τὸ σημεῖον ὅτι ἔχρισέν σε κύριος ἐπὶ κληρονομίαν αὐτοῦ εἰς ἄρχοντα
Interconfessionale 1SamAllora Samuele prese l’ampolla dell’olio e lo versò sul capo di Saul, lo abbracciò e gli disse: «Vedi, il Signore ti ha consacrato come capo del popolo che gli appartiene.
Rimandi
10,1 il Signore ti ha consacrato 9,16-17.
Note al Testo
10,1 popolo: l’antica traduzione greca aggiunge: tu governerai il suo popolo e lo libererai dalle mani dei nemici che lo insidiano da ogni parte. Questo sarà per te il segno che il Signore ti ha consacrato.
AT greco 10,2ὡς ἂν ἀπέλθῃς σήμερον ἀπ’ ἐμοῦ καὶ εὑρήσεις δύο ἄνδρας πρὸς τοῖς τάφοις Ραχηλ ἐν τῷ ὁρίῳ Βενιαμιν ἁλλομένους μεγάλα καὶ ἐροῦσίν σοι εὕρηνται αἱ ὄνοι ἃς ἐπορεύθητε ζητεῖν καὶ ἰδοὺ ὁ πατήρ σου ἀποτετίνακται τὸ ῥῆμα τῶν ὄνων καὶ ἐδαψιλεύσατο δι’ ὑμᾶς λέγων τί ποιήσω ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ μου
Interconfessionale 1Sam10,2Oggi, partito di qui, arriverai a Selsach al confine del territorio di Beniamino. Lì incontrerai due uomini presso la tomba di Rachele. Essi ti diranno: “Le asine che cerchi sono state ritrovate; tuo padre quindi non è più preoccupato per esse, ma è in pena per voi e si domanda che cosa fare per ritrovare suo figlio”».
AT greco 10,3καὶ ἀπελεύσει ἐκεῖθεν καὶ ἐπέκεινα ἥξεις ἕως τῆς δρυὸς Θαβωρ καὶ εὑρήσεις ἐκεῖ τρεῖς ἄνδρας ἀναβαίνοντας πρὸς τὸν θεὸν εἰς Βαιθηλ ἕνα αἴροντα τρία αἰγίδια καὶ ἕνα αἴροντα τρία ἀγγεῖα ἄρτων καὶ ἕνα αἴροντα ἀσκὸν οἴνου
Interconfessionale 1SamSamuele continuò: «Tu prosegui il cammino fino alla Quercia di Tabor. Là incontrerai tre uomini che salgono al santuario di Betel, uno con tre capretti, l’altro con tre pani rotondi e il terzo con un otre di vino.
Note al Testo
10,3 Quercia di Tabor: non sappiamo dove si trovava questa località. Non è certamente il noto monte Tabor (vedi Giudici 4,6). — Betel: vedi nota a 1Sam 7,16.
AT greco 10,4καὶ ἐρωτήσουσίν σε τὰ εἰς εἰρήνην καὶ δώσουσίν σοι δύο ἀπαρχὰς ἄρτων καὶ λήμψῃ ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν
Interconfessionale 1Sam10,4Ti saluteranno e ti offriranno due pani: accettali.
AT greco 10,5καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσῃ εἰς τὸν βουνὸν τοῦ θεοῦ οὗ ἐστιν ἐκεῖ τὸ ἀνάστημα τῶν ἀλλοφύλων ἐκεῖ Νασιβ ὁ ἀλλόφυλος καὶ ἔσται ὡς ἂν εἰσέλθητε ἐκεῖ εἰς τὴν πόλιν καὶ ἀπαντήσεις χορῷ προφητῶν καταβαινόντων ἐκ τῆς Βαμα καὶ ἔμπροσθεν αὐτῶν νάβλα καὶ τύμπανον καὶ αὐλὸς καὶ κινύρα καὶ αὐτοὶ προφητεύοντες
Interconfessionale 1SamPoi arriverai a Gàbaa di Dio, dove c’è una guarnigione dei Filistei. Appena entrato in città, troverai un gruppo di profeti che scendono dal santuario preceduti da suonatori di arpa e tamburello, flauto e cetra. Saranno in piena esaltazione profetica.
Note al Testo
10,5 Gàbaa di Dio è chiamata anche Gàbaa di Saul: oppure: Gàbaa di Beniamino o soltanto Gàbaa. Era la patria di Saul e si trova a circa 6 km a nord di Gerusalemme. — esaltazione profetica: si trattava di una sorta di estasi, probabilmente accompagnata da danze e canti.
AT greco 10,6καὶ ἐφαλεῖται ἐπὶ σὲ πνεῦμα κυρίου καὶ προφητεύσεις μετ’ αὐτῶν καὶ στραφήσῃ εἰς ἄνδρα ἄλλον
Interconfessionale 1Sam10,6Allora lo spirito del Signore scenderà su di te: sarai preso dallo stesso entusiasmo profetico e sarai trasformato in un altro uomo.
AT greco 10,7καὶ ἔσται ὅταν ἥξει τὰ σημεῖα ταῦτα ἐπὶ σέ ποίει πάντα ὅσα ἐὰν εὕρῃ ἡ χείρ σου ὅτι θεὸς μετὰ σοῦ
Interconfessionale 1Sam10,7Quando si saranno avverati questi segni, agirai senza timore in ogni circostanza, perché il Signore è con te.
AT greco 10,8καὶ καταβήσῃ ἔμπροσθεν τῆς Γαλγαλα καὶ ἰδοὺ καταβαίνω πρὸς σὲ ἀνενεγκεῖν ὁλοκαύτωσιν καὶ θυσίας εἰρηνικάς ἑπτὰ ἡμέρας διαλείψεις ἕως τοῦ ἐλθεῖν με πρὸς σέ καὶ γνωρίσω σοι ἃ ποιήσεις
Interconfessionale 1SamDovrai però precedermi a Gàlgala, dove io ti raggiungerò più tardi per offrire vari sacrifici. Mi aspetterai sette giorni: quando sarò arrivato ti farò sapere quel che devi fare».
Rimandi
10,8 sette giorni 13,8.
AT greco 10,9καὶ ἐγενήθη ὥστε ἐπιστραφῆναι τῷ ὤμῳ αὐτοῦ ἀπελθεῖν ἀπὸ Σαμουηλ μετέστρεψεν αὐτῷ ὁ θεὸς καρδίαν ἄλλην καὶ ἦλθεν πάντα τὰ σημεῖα ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
Interconfessionale 1Sam10,9Appena Saul si voltò per lasciare Samuele, Dio lo trasformò nell’animo, e quel giorno si avverarono tutti i segni che Samuele aveva predetto.
AT greco 10,10καὶ ἔρχεται ἐκεῖθεν εἰς τὸν βουνόν καὶ ἰδοὺ χορὸς προφητῶν ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ καὶ ἥλατο ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα θεοῦ καὶ ἐπροφήτευσεν ἐν μέσῳ αὐτῶν
Interconfessionale 1SamInfatti, quando Saul e il suo servo arrivarono a Gàbaa, incontrarono un gruppo di profeti che veniva verso di loro. Lo spirito di Dio si impadronì di Saul, ed egli fu preso da esaltazione profetica insieme a loro.
Rimandi
10,10-11 si mise a danzare e a gridare 19,22-24.
AT greco 10,11καὶ ἐγενήθησαν πάντες οἱ εἰδότες αὐτὸν ἐχθὲς καὶ τρίτην καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἐν μέσῳ τῶν προφητῶν καὶ εἶπεν ὁ λαὸς ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ τί τοῦτο τὸ γεγονὸς τῷ υἱῷ Κις ἦ καὶ Σαουλ ἐν προφήταις
Interconfessionale 1Sam10,11Tutti quelli che lo conoscevano da tempo e lo videro fare il profeta in quel modo, si domandavano l’un l’altro:
— Che cosa è successo al figlio di Kis? Perfino Saul si è messo a fare il profeta?
AT greco 10,12καὶ ἀπεκρίθη τις αὐτῶν καὶ εἶπεν καὶ τίς πατὴρ αὐτοῦ διὰ τοῦτο ἐγενήθη εἰς παραβολήν ἦ καὶ Σαουλ ἐν προφήταις
Interconfessionale 1SamUn abitante del luogo disse:
— Ma chi è il capo di questi profeti?
Da allora è diventato proverbiale questo modo di dire: «Perfino Saul si è messo a fare il profeta?».
Note al Testo
10,12 capo: l’ebraico usa qui il termine padre. L’espressione del testo potrebbe indicare gente sbandata o di bassa condizione (senza un padre); oppure un gruppo disordinato e senza guida (senza un capo).
AT greco 10,13καὶ συνετέλεσεν προφητεύων καὶ ἔρχεται εἰς τὸν βουνόν
Interconfessionale 1Sam10,13Quando cessò la sua esaltazione profetica, Saul tornò al santuario sulla collina.
AT greco 10,14καὶ εἶπεν ὁ οἰκεῖος αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν καὶ πρὸς τὸ παιδάριον αὐτοῦ ποῦ ἐπορεύθητε καὶ εἶπαν ζητεῖν τὰς ὄνους καὶ εἴδαμεν ὅτι οὐκ εἰσίν καὶ εἰσήλθομεν πρὸς Σαμουηλ
Interconfessionale 1Sam10,14Quando suo zio lo incontrò, chiese:
— Dove siete stati?
— A cercare le asine, — rispose Saul, — ma, visto che non riuscivamo a trovarle, siamo andati a consultare Samuele.
AT greco 10,15καὶ εἶπεν ὁ οἰκεῖος πρὸς Σαουλ ἀπάγγειλον δή μοι τί εἶπέν σοι Σαμουηλ
Interconfessionale 1Sam10,15— E Samuele che cosa vi ha detto? — riprese lo zio, — raccontami.
AT greco 10,16καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς τὸν οἰκεῖον αὐτοῦ ἀπήγγειλεν ἀπαγγέλλων μοι ὅτι εὕρηνται αἱ ὄνοι τὸ δὲ ῥῆμα τῆς βασιλείας οὐκ ἀπήγγειλεν αὐτῷ
Interconfessionale 1Sam10,16— Ci ha assicurato che le asine erano state ritrovate, — gli rispose Saul. Ma delle parole di Samuele a proposito del regno non disse nulla.
AT greco 10,17καὶ παρήγγειλεν Σαμουηλ παντὶ τῷ λαῷ πρὸς κύριον εἰς Μασσηφα
Interconfessionale 1Sam10,17Samuele convocò il popolo davanti al Signore, al santuario di Mispa,
AT greco 10,18καὶ εἶπεν πρὸς υἱοὺς Ισραηλ τάδε εἶπεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ λέγων ἐγὼ ἀνήγαγον τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἐξειλάμην ὑμᾶς ἐκ χειρὸς Φαραω βασιλέως Αἰγύπτου καὶ ἐκ πασῶν τῶν βασιλειῶν τῶν θλιβουσῶν ὑμᾶς
Interconfessionale 1Same fece questo discorso: «Così dice il Signore Dio d’Israele: Io vi ho fatti uscire dall’Egitto, vi ho liberati dal dominio degli Egiziani e da tutti i regni che vi opprimevano».
Rimandi
10,18 vi ho fatti uscire dall’Egitto Es 1-15. — i regni che vi opprimevano Gdc 3,8.14; 4,2; 6,1; 10,7; 13,1.
AT greco 10,19καὶ ὑμεῖς σήμερον ἐξουθενήκατε τὸν θεόν ὃς αὐτός ἐστιν ὑμῶν σωτὴρ ἐκ πάντων τῶν κακῶν ὑμῶν καὶ θλίψεων ὑμῶν καὶ εἴπατε οὐχί ἀλλ’ ἢ ὅτι βασιλέα στήσεις ἐφ’ ἡμῶν καὶ νῦν κατάστητε ἐνώπιον κυρίου κατὰ τὰ σκῆπτρα ὑμῶν καὶ κατὰ τὰς φυλὰς ὑμῶν
Interconfessionale 1Sam10,19Samuele continuò: «Il vostro Dio è l’unico che vi salva da tutti i vostri mali e dalle vostre angosce. Voi oggi, invece, lo rifiutate e gli chiedete di darvi un re. Se è così, presentatevi dunque davanti al Signore, distinti per tribù e per gruppi di famiglie».
AT greco 10,20καὶ προσήγαγεν Σαμουηλ πάντα τὰ σκῆπτρα Ισραηλ καὶ κατακληροῦται σκῆπτρον Βενιαμιν
Interconfessionale 1SamAllora Samuele fece avvicinare per il sorteggio le tribù d’Israele, una per una, e la sorte cadde su quella di Beniamino.
Rimandi
10,20-21 procedura per la designazione 14,20-42; Gs 7,16-18.
Note al Testo
10,20 sorteggio: era considerato un modo valido per conoscere la volontà di Dio. Probabilmente si usavano gli urim e i tummim (vedi Esodo 28,30 e nota).
AT greco 10,21καὶ προσάγει σκῆπτρον Βενιαμιν εἰς φυλάς καὶ κατακληροῦται φυλὴ Ματταρι καὶ προσάγουσιν τὴν φυλὴν Ματταρι εἰς ἄνδρας καὶ κατακληροῦται Σαουλ υἱὸς Κις καὶ ἐζήτει αὐτόν καὶ οὐχ εὑρίσκετο
Interconfessionale 1Sam10,21Poi fece avvicinare la tribù di Beniamino, famiglia per famiglia, e la sorte cadde sulla famiglia di Matrì. Infine fece avvicinare gli uomini della famiglia di Matrì e la sorte cadde su Saul figlio di Kis. Lo cercarono, ma non riuscivano a trovarlo.
AT greco 10,22καὶ ἐπηρώτησεν Σαμουηλ ἔτι ἐν κυρίῳ εἰ ἔρχεται ὁ ἀνὴρ ἐνταῦθα καὶ εἶπεν κύριος ἰδοὺ αὐτὸς κέκρυπται ἐν τοῖς σκεύεσιν
Interconfessionale 1Sam10,22Allora interrogarono di nuovo il Signore e gli chiesero:
— Dove si trova Saul?
— È là, — rispose il Signore, — nascosto fra i bagagli.
AT greco 10,23καὶ ἔδραμεν καὶ λαμβάνει αὐτὸν ἐκεῖθεν καὶ κατέστησεν ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ καὶ ὑψώθη ὑπὲρ πάντα τὸν λαὸν ὑπὲρ ὠμίαν καὶ ἐπάνω
Interconfessionale 1Sam10,23Corsero a prenderlo di là e lo presentarono al popolo: superava tutti dalla spalla in su.
AT greco 10,24καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς πάντα τὸν λαόν εἰ ἑοράκατε ὃν ἐκλέλεκται ἑαυτῷ κύριος ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ ὅμοιος ἐν πᾶσιν ὑμῖν καὶ ἔγνωσαν πᾶς ὁ λαὸς καὶ εἶπαν ζήτω ὁ βασιλεύς
Interconfessionale 1SamAllora Samuele disse:
— Avete visto chi ha scelto il Signore? Non c’è nessuno come lui in tutto il popolo.
Tutti acclamarono a gran voce:
— Viva il re!
Rimandi
10,24 Viva il re! Sal 72,15+.
AT greco 10,25καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς τὸν λαὸν τὸ δικαίωμα τοῦ βασιλέως καὶ ἔγραψεν ἐν βιβλίῳ καὶ ἔθηκεν ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐξαπέστειλεν Σαμουηλ πάντα τὸν λαόν καὶ ἀπῆλθεν ἕκαστος εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ
Interconfessionale 1SamSamuele spiegò quindi al popolo i diritti e le prerogative del re, poi li scrisse in un libro e lo depose in un luogo sacro, davanti al Signore. Quindi rimandò tutti alle loro case.
Rimandi
10,25 i diritti del re 8,11-18; Dt 17,14-20; Gs 24,26-28.
AT greco 10,26καὶ Σαουλ ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ εἰς Γαβαα καὶ ἐπορεύθησαν υἱοὶ δυνάμεων ὧν ἥψατο κύριος καρδίας αὐτῶν μετὰ Σαουλ
Interconfessionale 1SamAnche Saul se ne tornò a casa, a Gàbaa. Lo accompagnavano alcuni uomini influenti a cui Dio aveva toccato il cuore.
Rimandi
10,26 alcuni soldati 14,52.
AT greco 10,27καὶ υἱοὶ λοιμοὶ εἶπαν τί σώσει ἡμᾶς οὗτος καὶ ἠτίμασαν αὐτὸν καὶ οὐκ ἤνεγκαν αὐτῷ δῶρα
Interconfessionale 1Sam10,27Ma altri, che erano dei poco di buono, dissero: «Sarebbe questo l’uomo che deve salvarci?». Lo disprezzarono e non gli portarono doni, ma lui rimase indifferente.