Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

1 Regni

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 2 2,1καὶ εἶπεν ἐστερεώθη ἡ καρδία μου ἐν κυρίῳ ὑψώθη κέρας μου ἐν θεῷ μου ἐπλατύνθη ἐπὶ ἐχθροὺς τὸ στόμα μου εὐφράνθην ἐν σωτηρίᾳ σου
Interconfessionale 1SamAnna pregò così:
«Il Signore ha riempito il mio cuore di gioia,
il Signore ha risollevato il mio spirito abbattuto.
Ora posso ridere dei miei nemici;
Dio mi ha aiutata: sono piena di gioia.

Rimandi
2,1-11 Anna ringrazia il Signore Lc 1,46-55.
2,1 gioia Is 61,10; Sal 5,12. — risollevato Sal 89,18.25. — mi ha aiutata Sal 9,15; 20,6.
AT greco 2,2ὅτι οὐκ ἔστιν ἅγιος ὡς κύριος καὶ οὐκ ἔστιν δίκαιος ὡς ὁ θεὸς ἡμῶν οὐκ ἔστιν ἅγιος πλὴν σοῦ
Interconfessionale 1SamSolo il Signore è santo,
lui solo è Dio.
Solo il Signore è roccia sicura come il nostro Dio.

Rimandi
2,2 Nessuno come il Signore Es 15,11. — lui solo 2 Sam 7,22; Is 64,3. — roccia Sal 28,1+.
AT greco 2,3μὴ καυχᾶσθε καὶ μὴ λαλεῖτε ὑψηλά μὴ ἐξελθάτω μεγαλορρημοσύνη ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν ὅτι θεὸς γνώσεων κύριος καὶ θεὸς ἑτοιμάζων ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ
Interconfessionale 1SamSmettete di dire parole superbe,
basta con le frasi arroganti,
perché il Signore è un Dio che sa tutto,
egli giudica le azioni di ognuno.

Rimandi
2,3 parole superbe Sal 94,4. — un Dio che sa Sal 73,11. — egli giudica Prv 16,2; 21,2.
AT greco 2,4τόξον δυνατῶν ἠσθένησεν καὶ ἀσθενοῦντες περιεζώσαντο δύναμιν
Interconfessionale 1SamÈ spezzato l’arco dei forti,
i deboli sono rivestiti di forza.

Rimandi
2,4 spezza l’arco Sal 37,15. — riveste di forza Sal 18,33.
AT greco 2,5πλήρεις ἄρτων ἠλαττώθησαν καὶ οἱ πεινῶντες παρῆκαν γῆν ὅτι στεῖρα ἔτεκεν ἑπτά καὶ ἡ πολλὴ ἐν τέκνοις ἠσθένησεν
Interconfessionale 1SamChi aveva cibo a sazietà
ora deve lavorare per un pezzo di pane.
Chi invece soffriva la fame
ora non deve più faticare.
La donna sterile genera molti figli,
quella che era feconda appassisce.

Rimandi
2,5 la donna sterile genera Sal 113,9.
AT greco 2,6κύριος θανατοῖ καὶ ζωογονεῖ κατάγει εἰς ᾅδου καὶ ἀνάγει
Interconfessionale 1SamIl Signore fa morire e fa vivere,
fa scendere e risalire dal regno dei morti.

Rimandi
2,6 il Signore fa morire e fa vivere Dt 32,29; 2 Re 5,7. — fa scendere e risalire Gio 2,7; Sal 30,4; Sap 16,13.
AT greco 2,7κύριος πτωχίζει καὶ πλουτίζει ταπεινοῖ καὶ ἀνυψοῖ
Interconfessionale 1Sam2,7Il Signore rende poveri e ricchi,
umilia e innalza.

AT greco 2,8ἀνιστᾷ ἀπὸ γῆς πένητα καὶ ἀπὸ κοπρίας ἐγείρει πτωχὸν καθίσαι μετὰ δυναστῶν λαῶν καὶ θρόνον δόξης κατακληρονομῶν αὐτοῖς
Interconfessionale 1SamRialza il povero dalla polvere,
solleva l’infelice dall’immondizia:
lo fa sedere in mezzo ai prìncipi,
gli riserva un posto d’onore,
perché al Signore appartengono le colonne che reggono la terra.

Rimandi
2,8 Rialza il povero Sal 113,7-8. — solleva dalla miseria Gb 2,8; 42,10. — il Signore sostiene le colonne della terra Sal 75,4; Gb 9,6.
Note al Testo
2,8 Secondo la visione del mondo a cui si richiama l’Antico Testamento, la terra era un disco piatto sorretto da colonne che si ergevano sugli abissi.
AT greco 2,9διδοὺς εὐχὴν τῷ εὐχομένῳ καὶ εὐλόγησεν ἔτη δικαίου ὅτι οὐκ ἐν ἰσχύι δυνατὸς ἀνήρ
Interconfessionale 1SamEgli protegge il cammino di chi gli è fedele;
mentre il malvagio svanisce nelle tenebre,
nessuno avrà successo con le sue forze.
Rimandi
2,9 Egli protegge il cammino Sal 92,12. — il malvagio svanisce Sal 37,20. — nessuno avrà successo con le sue forze Sal 33,16.
Note al Testo
2,9 chi gli è fedele: forse si parla qui, come al versetto seguente, del re.
AT greco 2,10κύριος ἀσθενῆ ποιήσει ἀντίδικον αὐτοῦ κύριος ἅγιος μὴ καυχάσθω ὁ φρόνιμος ἐν τῇ φρονήσει αὐτοῦ καὶ μὴ καυχάσθω ὁ δυνατὸς ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ καὶ μὴ καυχάσθω ὁ πλούσιος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ ἀλλ’ ἢ ἐν τούτῳ καυχάσθω ὁ καυχώμενος συνίειν καὶ γινώσκειν τὸν κύριον καὶ ποιεῖν κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐν μέσῳ τῆς γῆς κύριος ἀνέβη εἰς οὐρανοὺς καὶ ἐβρόντησεν αὐτὸς κρινεῖ ἄκρα γῆς καὶ δίδωσιν ἰσχὺν τοῖς βασιλεῦσιν ἡμῶν καὶ ὑψώσει κέρας χριστοῦ αὐτοῦ
Interconfessionale 1SamI nemici del Signore saranno distrutti,
quando lui, l’Altissimo, tuonerà dal cielo.
Il Signore è giudice di tutta la terra,
darà potenza al re del suo popolo,
renderà forte il re che si è scelto».

Rimandi
2,10 tuonerà 7,10; Sal 18,14. — è giudice Sal 96,13; 98,9.
Note al Testo
2,10 il re che si è scelto: in questo senso può essere intesa l’espressione ebraica: il suo messia, il suo consacrato.
AT greco 2,11καὶ κατέλιπον αὐτὸν ἐκεῖ ἐνώπιον κυρίου καὶ ἀπῆλθον εἰς Αρμαθαιμ καὶ τὸ παιδάριον ἦν λειτουργῶν τῷ προσώπῳ κυρίου ἐνώπιον Ηλι τοῦ ἱερέως
Interconfessionale 1Sam2,11Dopo questi fatti, Elkana tornò a casa sua, a Rama. Il piccolo Samuele, invece, rimase a Silo per servire il Signore sotto la guida di Eli.
AT greco 2,12καὶ οἱ υἱοὶ Ηλι τοῦ ἱερέως υἱοὶ λοιμοὶ οὐκ εἰδότες τὸν κύριον
Interconfessionale 1Sam2,12I figli di Eli erano disonesti e non si curavano del Signore.
AT greco 2,13καὶ τὸ δικαίωμα τοῦ ἱερέως παρὰ τοῦ λαοῦ παντὸς τοῦ θύοντος καὶ ἤρχετο τὸ παιδάριον τοῦ ἱερέως ὡς ἂν ἡψήθη τὸ κρέας καὶ κρεάγρα τριόδους ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ
Interconfessionale 1Sam2,13Nei rapporti con la gente non rispettavano le norme stabilite per i sacerdoti. Ogni volta che qualcuno offriva un sacrificio, mentre la carne cuoceva, veniva il servo del sacerdote con in mano un forchettone
AT greco 2,14καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν εἰς τὸν λέβητα τὸν μέγαν ἢ εἰς τὸ χαλκίον ἢ εἰς τὴν κύθραν πᾶν ὃ ἐὰν ἀνέβη ἐν τῇ κρεάγρᾳ ἐλάμβανεν ἑαυτῷ ὁ ἱερεύς κατὰ τάδε ἐποίουν παντὶ Ισραηλ τοῖς ἐρχομένοις θῦσαι κυρίῳ ἐν Σηλωμ
Interconfessionale 1Sam2,14e lo affondava nel recipiente o nel calderone o nella pentola o nella marmitta: tutto quello che il forchettone riusciva a infilzare andava al sacerdote. I figli di Eli facevano così con tutti gli Israeliti che andavano a Silo.
AT greco 2,15καὶ πρὶν θυμιαθῆναι τὸ στέαρ ἤρχετο τὸ παιδάριον τοῦ ἱερέως καὶ ἔλεγεν τῷ ἀνδρὶ τῷ θύοντι δὸς κρέας ὀπτῆσαι τῷ ἱερεῖ καὶ οὐ μὴ λάβω παρὰ σοῦ ἑφθὸν ἐκ τοῦ λέβητος
Interconfessionale 1Sam2,15Altre volte il servo del sacerdote arrivava prima che il grasso della vittima fosse bruciato e diceva a chi offriva il sacrificio:
— Dammi la carne da arrostire per il sacerdote: egli non vuole da te carne già cotta, ma solo carne cruda.
AT greco 2,16καὶ ἔλεγεν ὁ ἀνὴρ ὁ θύων θυμιαθήτω πρῶτον ὡς καθήκει τὸ στέαρ καὶ λαβὲ σεαυτῷ ἐκ πάντων ὧν ἐπιθυμεῖ ἡ ψυχή σου καὶ εἶπεν οὐχί ὅτι νῦν δώσεις καὶ ἐὰν μή λήμψομαι κραταιῶς
Interconfessionale 1SamSe quello rispondeva:
— Prima lascia bruciare il grasso, poi prendi quello che vuoi, — il servo replicava:
— No, devi darmela subito, altrimenti la prenderò con la forza.
Note al Testo
2,16 bruciare il grasso: la legge ordinava di bruciare le parti grasse subito dopo l’uccisione dell’animale (vedi Levitico 3).
AT greco 2,17καὶ ἦν ἡ ἁμαρτία τῶν παιδαρίων ἐνώπιον κυρίου μεγάλη σφόδρα ὅτι ἠθέτουν τὴν θυσίαν κυρίου
Interconfessionale 1Sam2,17In questo modo i figli di Eli offendevano gravemente il Signore, perché disprezzavano i sacrifici che gli venivano offerti.
AT greco 2,18καὶ Σαμουηλ ἦν λειτουργῶν ἐνώπιον κυρίου παιδάριον περιεζωσμένον εφουδ βαρ
Interconfessionale 1SamIl piccolo Samuele, invece, vestito di una tunica di lino, continuava a servire il Signore.
Note al Testo
2,18 La tunica è chiamata in ebraico efod. Si tratta però di un indumento diverso dall’efod dei sacerdoti (vedi nota a 2,28). Probabilmente l’efod di Samuele era simile a una tunica o a una fascia intorno ai fianchi.
AT greco 2,19καὶ διπλοΐδα μικρὰν ἐποίησεν αὐτῷ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἀνέφερεν αὐτῷ ἐξ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας ἐν τῷ ἀναβαίνειν αὐτὴν μετὰ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς θῦσαι τὴν θυσίαν τῶν ἡμερῶν
Interconfessionale 1Sam2,19Ogni anno sua madre faceva per lui un piccolo mantello e glielo portava, quando andava a Silo con suo marito per offrire il sacrificio annuale.
AT greco 2,20καὶ εὐλόγησεν Ηλι τὸν Ελκανα καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ λέγων ἀποτείσαι σοι κύριος σπέρμα ἐκ τῆς γυναικὸς ταύτης ἀντὶ τοῦ χρέους οὗ ἔχρησας τῷ κυρίῳ καὶ ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ
Interconfessionale 1Sam2,20Allora Eli benediceva Elkana e sua moglie, e a lui diceva: «Il Signore ti conceda di avere altri figli da questa donna in cambio del bambino che gli avete consacrato».
Poi essi tornavano al loro paese.
AT greco 2,21καὶ ἐπεσκέψατο κύριος τὴν Ανναν καὶ ἔτεκεν ἔτι τρεῖς υἱοὺς καὶ δύο θυγατέρας καὶ ἐμεγαλύνθη τὸ παιδάριον Σαμουηλ ἐνώπιον κυρίου
Interconfessionale 1Sam2,21Il Signore intervenne in favore di Anna, ed essa ebbe ancora tre figli e due figlie.
Intanto il piccolo Samuele cresceva davanti al Signore.
AT greco 2,22καὶ Ηλι πρεσβύτης σφόδρα καὶ ἤκουσεν ἃ ἐποίουν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς Ισραηλ
Interconfessionale 1SamEli era divenuto molto anziano. Egli venne a sapere che i suoi figli si comportavano male con tutti gli Israeliti e, inoltre, avevano rapporti sessuali con le donne che prestavano servizio all’ingresso della tenda dell’incontro.
Rimandi
2,22 le donne che prestavano servizio all’ingresso Es 38,8.
AT greco 2,23καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἵνα τί ποιεῖτε κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο ὃ ἐγὼ ἀκούω ἐκ στόματος παντὸς τοῦ λαοῦ κυρίου
Interconfessionale 1Sam2,23Eli li rimproverò: «Perché fate queste cose? Tutti parlano delle vostre cattive azioni.
AT greco 2,24μή τέκνα ὅτι οὐκ ἀγαθὴ ἡ ἀκοή ἣν ἐγὼ ἀκούω μὴ ποιεῖτε οὕτως ὅτι οὐκ ἀγαθαὶ αἱ ἀκοαί ἃς ἐγὼ ἀκούω τοῦ μὴ δουλεύειν λαὸν θεῷ
Interconfessionale 1Sam2,24Sento dire brutte cose su di voi, tra la gente.
AT greco 2,25ἐὰν ἁμαρτάνων ἁμάρτῃ ἀνὴρ εἰς ἄνδρα καὶ προσεύξονται ὑπὲρ αὐτοῦ πρὸς κύριον καὶ ἐὰν τῷ κυρίῳ ἁμάρτῃ τίς προσεύξεται ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἤκουον τῆς φωνῆς τοῦ πατρὸς αὐτῶν ὅτι βουλόμενος ἐβούλετο κύριος διαφθεῖραι αὐτούς
Interconfessionale 1Sam2,25Se un uomo pecca contro un altro uomo,
potrà trovare misericordia presso Dio;
ma, se un uomo pecca contro il Signore,
chi potrà difenderlo?».
Essi però non vollero dare ascolto alle parole del padre: il Signore aveva già deciso di farli morire.
AT greco 2,26καὶ τὸ παιδάριον Σαμουηλ ἐπορεύετο καὶ ἐμεγαλύνετο καὶ ἀγαθὸν καὶ μετὰ κυρίου καὶ μετὰ ἀνθρώπων
Interconfessionale 1SamIl piccolo Samuele, al contrario, cresceva e godeva il favore del Signore e degli uomini.
Rimandi
2,26 cresceva Lc 2,52.
AT greco 2,27καὶ ἦλθεν ἄνθρωπος θεοῦ πρὸς Ηλι καὶ εἶπεν τάδε λέγει κύριος ἀποκαλυφθεὶς ἀπεκαλύφθην πρὸς οἶκον πατρός σου ὄντων αὐτῶν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ δούλων τῷ οἴκῳ Φαραω
Interconfessionale 1Sam2,27Un giorno un profeta venne da Eli e gli disse: «Così dice il Signore: Tu sai che quando i tuoi padri erano in Egitto, schiavi del faraone, mi sono manifestato ad Aronne.
AT greco 2,28καὶ ἐξελεξάμην τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου ἐκ πάντων τῶν σκήπτρων Ισραηλ ἐμοὶ ἱερατεύειν καὶ ἀναβαίνειν ἐπὶ θυσιαστήριόν μου καὶ θυμιᾶν θυμίαμα καὶ αἴρειν εφουδ καὶ ἔδωκα τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός σου τὰ πάντα τοῦ πυρὸς υἱῶν Ισραηλ εἰς βρῶσιν
Interconfessionale 1SamTra tutte le tribù d’Israele ho scelto lui come mio sacerdote. Gli ho affidato il compito di prestare servizio all’altare, di offrire l’incenso e di portare l’efod per interrogarmi. Inoltre ho dato a lui e alla sua famiglia il diritto di prendere una parte di tutte le offerte degli Israeliti.
Note al Testo
2,28 L’efod dei sacerdoti era un indumento che conteneva in una tasca gli oggetti sacri che servivano per interrogare il Signore e conoscere la sua volontà (vedi nota a Esodo 28,15-30).
AT greco 2,29καὶ ἵνα τί ἐπέβλεψας ἐπὶ τὸ θυμίαμά μου καὶ εἰς τὴν θυσίαν μου ἀναιδεῖ ὀφθαλμῷ καὶ ἐδόξασας τοὺς υἱούς σου ὑπὲρ ἐμὲ ἐνευλογεῖσθαι ἀπαρχῆς πάσης θυσίας Ισραηλ ἔμπροσθέν μου
Interconfessionale 1SamPerché, dunque, trattate senza rispetto i sacrifici e le offerte che ho ordinato di fare nel santuario? E tu, perché hai più riguardo dei tuoi figli che di me, e permetti loro di ingrassarsi con la parte migliore delle offerte del mio popolo, Israele?
Note al Testo
2,29 santuario: testo ebraico per noi oscuro.
AT greco 2,30διὰ τοῦτο τάδε εἶπεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ εἶπα ὁ οἶκός σου καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός σου διελεύσεται ἐνώπιόν μου ἕως αἰῶνος καὶ νῦν φησιν κύριος μηδαμῶς ἐμοί ὅτι ἀλλ’ ἢ τοὺς δοξάζοντάς με δοξάσω καὶ ὁ ἐξουθενῶν με ἀτιμωθήσεται
Interconfessionale 1Sam«Questa è la mia decisione, — dice il Signore, Dio d’Israele. — Avevo promesso a te e alla tua famiglia di tenervi per sempre come sacerdoti, ma ora dico: non sia mai! Io onoro chi mi onora, ma chi mi disprezza troverà solo disprezzo.
Rimandi
2,30 Io onoro chi mi onora Sal 18,26.
AT greco 2,31ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται καὶ ἐξολεθρεύσω τὸ σπέρμα σου καὶ τὸ σπέρμα οἴκου πατρός σου
Interconfessionale 1Sam2,31Ecco, si avvicina il giorno in cui farò morire nel fiore degli anni tutti i giovani della tua famiglia: tra i tuoi parenti non ci saranno più vecchi.
AT greco 2,32καὶ οὐκ ἔσται σου πρεσβύτης ἐν οἴκῳ μου πάσας τὰς ἡμέρας
Interconfessionale 1SamVedrai un tuo rivale nel santuario, e tutto il bene che farà a Israele, ma nessuno della tua famiglia arriverà alla vecchiaia.
Note al Testo
2,32 santuario: testo ebraico per noi oscuro, come al versetto 29.
AT greco 2,33καὶ ἄνδρα οὐκ ἐξολεθρεύσω σοι ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου μου ἐκλιπεῖν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ καταρρεῖν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ καὶ πᾶς περισσεύων οἴκου σου πεσοῦνται ἐν ῥομφαίᾳ ἀνδρῶν
Interconfessionale 1SamLascerò che uno dei tuoi discendenti continui a servire presso il mio altare, ma questo farà consumare i tuoi occhi nel pianto e la tua anima nella disperazione. Gli altri tuoi discendenti moriranno nel fiore degli anni
Note al Testo
2,33 uno dei tuoi discendenti: il testo allude a Ebiatàr, che verrà punito da Salomone a causa del suo antenato Eli (vedi 1 Re 2,26-27). — nel fiore degli anni: testo ebraico per noi oscuro. Altra traduzione possibile: moriranno uccisi dagli uomini.
AT greco 2,34καὶ τοῦτό σοι τὸ σημεῖον ὃ ἥξει ἐπὶ τοὺς δύο υἱούς σου τούτους Οφνι καὶ Φινεες ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ ἀποθανοῦνται ἀμφότεροι
Interconfessionale 1SamQuando vedrai i tuoi figli, Ofni e Finees, morire nello stesso giorno, ne avrai la prova.
Rimandi
2,34 moriranno 4,11.
AT greco 2,35καὶ ἀναστήσω ἐμαυτῷ ἱερέα πιστόν ὃς πάντα τὰ ἐν τῇ καρδίᾳ μου καὶ τὰ ἐν τῇ ψυχῇ μου ποιήσει καὶ οἰκοδομήσω αὐτῷ οἶκον πιστόν καὶ διελεύσεται ἐνώπιον χριστοῦ μου πάσας τὰς ἡμέρας
Interconfessionale 1Sam«Io poi sceglierò un sacerdote che mi sarà fedele e agirà secondo la mia volontà. A lui darò discendenti che rimarranno per sempre al mio servizio, davanti al re che avrò scelto.
Note al Testo
2,35 un sacerdote: si allude a Sadoc (vedi 2 Samuele 8,17).
AT greco 2,36καὶ ἔσται ὁ περισσεύων ἐν οἴκῳ σου ἥξει προσκυνεῖν αὐτῷ ὀβολοῦ ἀργυρίου λέγων παράρριψόν με ἐπὶ μίαν τῶν ἱερατειῶν σου φαγεῖν ἄρτον
Interconfessionale 1Sam2,36I superstiti della tua famiglia dovranno buttarsi ai suoi piedi per avere una moneta d’argento e un pezzo di pane; per avere qualcosa da mangiare saranno costretti a mendicare un posto al servizio dei sacerdoti».