Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

1 Regni

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 28 28,1καὶ ἐγενήθη ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ συναθροίζονται ἀλλόφυλοι ἐν ταῖς παρεμβολαῖς αὐτῶν ἐξελθεῖν πολεμεῖν μετὰ Ισραηλ καὶ εἶπεν Αγχους πρὸς Δαυιδ γινώσκων γνώσει ὅτι μετ’ ἐμοῦ ἐξελεύσει εἰς πόλεμον σὺ καὶ οἱ ἄνδρες σου
Interconfessionale 1Sam28,1In quel tempo i Filistei radunarono le loro truppe per andare a combattere gli Israeliti. Achis disse a Davide:
— È chiaro che tu e i tuoi uomini dovete venire a combattere per me.
AT greco 28,2καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Αγχους οὕτω νῦν γνώσει ἃ ποιήσει ὁ δοῦλός σου καὶ εἶπεν Αγχους πρὸς Δαυιδ οὕτως ἀρχισωματοφύλακα θήσομαί σε πάσας τὰς ἡμέρας
Interconfessionale 1Sam28,2— E tu vedrai quel che io farò, — rispose Davide: — sono il tuo servo, o re.
— D’accordo, — concluse Achis, — ti nomino a vita mia guardia del corpo.
AT greco 28,3καὶ Σαμουηλ ἀπέθανεν καὶ ἐκόψαντο αὐτὸν πᾶς Ισραηλ καὶ θάπτουσιν αὐτὸν ἐν Αρμαθαιμ ἐν πόλει αὐτοῦ καὶ Σαουλ περιεῖλεν τοὺς ἐγγαστριμύθους καὶ τοὺς γνώστας ἀπὸ τῆς γῆς
Interconfessionale 1SamQuando era morto Samuele, gli Israeliti avevano celebrato il lutto e l’avevano sepolto a Rama, la sua città. Da allora Saul aveva proibito in tutto il territorio degli Israeliti le pratiche per consultare i morti.
Rimandi
28,3 era morto Samuele 25,1. — le pratiche per consultare i morti Lv 20,6; Dt 18,11; 2 Re 21,6; Is 8,19; 2 Cr 33,6.
Note al Testo
28,3 Le pratiche per consultare i morti erano proibite dalla Legge (vedi Levitico 19,31).
AT greco 28,4καὶ συναθροίζονται οἱ ἀλλόφυλοι καὶ ἔρχονται καὶ παρεμβάλλουσιν εἰς Σωμαν καὶ συναθροίζει Σαουλ πάντα ἄνδρα Ισραηλ καὶ παρεμβάλλουσιν εἰς Γελβουε
Interconfessionale 1SamI Filistei, intanto, si prepararono a combattere e posero il campo a Sunem. Allora Saul radunò tutto l’esercito d’Israele e si accampò sul monte Gelboe.
Note al Testo
28,4 Sunem è una località a circa 80 km a nord di Gerusalemme; un po’ a nord-ovest c’è la località di Endor (v. 7), mentre il monte Gelboe si trova ad alcuni chilometri a sud-est di Sunem, sull’altro lato della valle che dalla pianura di Izreèl di Galilea scende verso il Giordano.
AT greco 28,5καὶ εἶδεν Σαουλ τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοφύλων καὶ ἐφοβήθη καὶ ἐξέστη ἡ καρδία αὐτοῦ σφόδρα
Interconfessionale 1Sam28,5Quando vide l’accampamento filisteo, Saul si spaventò e tremò come una foglia.
AT greco 28,6καὶ ἐπηρώτησεν Σαουλ διὰ κυρίου καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ κύριος ἐν τοῖς ἐνυπνίοις καὶ ἐν τοῖς δήλοις καὶ ἐν τοῖς προφήταις
Interconfessionale 1SamInterrogò il Signore, ma non ebbe risposta: non un sogno, non un’indicazione dagli urim, nessuna parola dai profeti.
Note al Testo
28,6 urim: vedi Esodo 28,30 e la nota. Nel versetto sono elencati tre modi (sogni, urim, parola dei profeti) con i quali era possibile conoscere la volontà di Dio.
AT greco 28,7καὶ εἶπεν Σαουλ τοῖς παισὶν αὐτοῦ ζητήσατέ μοι γυναῖκα ἐγγαστρίμυθον καὶ πορεύσομαι πρὸς αὐτὴν καὶ ζητήσω ἐν αὐτῇ καὶ εἶπαν οἱ παῖδες αὐτοῦ πρὸς αὐτόν ἰδοὺ γυνὴ ἐγγαστρίμυθος ἐν Αενδωρ
Interconfessionale 1Sam28,7Allora Saul disse ai suoi servi:
— Cercate dove si trova una donna che interroga i morti e andrò a consultarla.
— Ce n’è una a Endor, — gli risposero.
AT greco 28,8καὶ συνεκαλύψατο Σαουλ καὶ περιεβάλετο ἱμάτια ἕτερα καὶ πορεύεται αὐτὸς καὶ δύο ἄνδρες μετ’ αὐτοῦ καὶ ἔρχονται πρὸς τὴν γυναῖκα νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῇ μάντευσαι δή μοι ἐν τῷ ἐγγαστριμύθῳ καὶ ἀνάγαγέ μοι ὃν ἐὰν εἴπω σοι
Interconfessionale 1SamSaul si cambiò i vestiti, per non farsi riconoscere, e con due dei suoi uomini andò dall’indovina di notte. Le disse:
— Fa’ le tue pratiche e fa’ venire il morto che ti dirò.
Rimandi
28,8 Saul si cambiò i vestiti 1 Re 14,2.
AT greco 28,9καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ πρὸς αὐτόν ἰδοὺ δὴ σὺ οἶδας ὅσα ἐποίησεν Σαουλ ὡς ἐξωλέθρευσεν τοὺς ἐγγαστριμύθους καὶ τοὺς γνώστας ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἵνα τί σὺ παγιδεύεις τὴν ψυχήν μου θανατῶσαι αὐτήν
Interconfessionale 1Sam28,9Gli disse la donna:
— Sai bene quel che ha disposto Saul: ha proibito in tutto il paese le pratiche per consultare i morti. E se il tuo fosse un tranello per farmi morire?
AT greco 28,10καὶ ὤμοσεν αὐτῇ Σαουλ λέγων ζῇ κύριος εἰ ἀπαντήσεταί σοι ἀδικία ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ
Interconfessionale 1Sam28,10Ma Saul le giurò nel nome del Signore:
— Com’è vero che il Signore vive, ti assicuro che non correrai alcun rischio per questo.
AT greco 28,11καὶ εἶπεν ἡ γυνή τίνα ἀναγάγω σοι καὶ εἶπεν τὸν Σαμουηλ ἀνάγαγέ μοι
Interconfessionale 1Sam28,11Allora la donna gli chiese:
— Chi devo far venire?
— Samuele, — rispose Saul.
AT greco 28,12καὶ εἶδεν ἡ γυνὴ τὸν Σαμουηλ καὶ ἀνεβόησεν φωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ πρὸς Σαουλ ἵνα τί παρελογίσω με καὶ σὺ εἶ Σαουλ
Interconfessionale 1Sam28,12Appena Samuele apparve alla donna, essa diede un forte grido ed esclamò:
— Perché mi hai ingannata? Tu sei Saul!
AT greco 28,13καὶ εἶπεν αὐτῇ ὁ βασιλεύς μὴ φοβοῦ εἰπὸν τίνα ἑόρακας καὶ εἶπεν αὐτῷ Θεοὺς ἑόρακα ἀναβαίνοντας ἐκ τῆς γῆς
Interconfessionale 1Sam— Non aver paura, — le disse il re; — dimmi piuttosto cosa vedi.
— Vedo uno spirito che viene fuori dalla terra, — rispose la donna.
Note al Testo
28,13 uno spirito: il testo ebraico dice: un dio (oppure un essere divino) dalla terra.
AT greco 28,14καὶ εἶπεν αὐτῇ τί ἔγνως καὶ εἶπεν αὐτῷ ἄνδρα ὄρθιον ἀναβαίνοντα ἐκ τῆς γῆς καὶ οὗτος διπλοΐδα ἀναβεβλημένος καὶ ἔγνω Σαουλ ὅτι Σαμουηλ οὗτος καὶ ἔκυψεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ
Interconfessionale 1SamE Saul:
— Che aspetto ha?
Rispose:
— È vecchio, sta salendo… ha indosso un mantello…
Saul capì che era Samuele e si buttò con la faccia a terra.
Rimandi
28,14 ha indosso un mantello (di profeta) 1 Re 11,29; 19,19; 2 Re 2,8.14; Mt 3,4 par.
AT greco 28,15καὶ εἶπεν Σαμουηλ ἵνα τί παρηνώχλησάς μοι ἀναβῆναί με καὶ εἶπεν Σαουλ θλίβομαι σφόδρα καὶ οἱ ἀλλόφυλοι πολεμοῦσιν ἐν ἐμοί καὶ ὁ θεὸς ἀφέστηκεν ἀπ’ ἐμοῦ καὶ οὐκ ἐπακήκοέν μοι ἔτι καὶ ἐν χειρὶ τῶν προφητῶν καὶ ἐν τοῖς ἐνυπνίοις καὶ νῦν κέκληκά σε γνωρίσαι μοι τί ποιήσω
Interconfessionale 1SamE Samuele parlò a Saul:
— Perché mi hai disturbato per farmi salire da te?
— Sono disperato, — rispose Saul. — I Filistei mi attaccano, e Dio si è allontanato da me. Non mi risponde più né per bocca dei profeti né in sogno. Per questo ho invocato te: che devo fare? Dimmelo!
Rimandi
28,15 Sono disperato 30,6; 2 Sam 24,14.
AT greco 28,16καὶ εἶπεν Σαμουηλ ἵνα τί ἐπερωτᾷς με καὶ κύριος ἀφέστηκεν ἀπὸ σοῦ καὶ γέγονεν μετὰ τοῦ πλησίον σου
Interconfessionale 1SamSamuele gli rispose:
— A che serve interrogare me, quando il Signore si è allontanato da te e ti è diventato nemico?
Rimandi
28,16 il Signore ti è diventato nemico Is 63,10; Lam 2,5.
AT greco 28,17καὶ πεποίηκεν κύριός σοι καθὼς ἐλάλησεν ἐν χειρί μου καὶ διαρρήξει κύριος τὴν βασιλείαν σου ἐκ χειρός σου καὶ δώσει αὐτὴν τῷ πλησίον σου τῷ Δαυιδ
Interconfessionale 1SamEgli ha compiuto quel che aveva annunziato per mezzo mio: ha strappato il regno dalle tue mani e lo dà a un altro, a Davide.
Rimandi
28,17 il regno a Davide 24,21+.
AT greco 28,18διότι οὐκ ἤκουσας φωνῆς κυρίου καὶ οὐκ ἐποίησας θυμὸν ὀργῆς αὐτοῦ ἐν Αμαληκ διὰ τοῦτο τὸ ῥῆμα ἐποίησεν κύριός σοι τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ
Interconfessionale 1SamTu hai disubbidito agli ordini del Signore, non hai eseguito la sua sentenza contro gli Amaleciti. Per questo egli oggi ti tratta così.
Note al Testo
28,18 Amaleciti: vedi nota a 14,48. Il fatto è raccontato al c. 15.
AT greco 28,19καὶ παραδώσει κύριος τὸν Ισραηλ μετὰ σοῦ εἰς χεῖρας ἀλλοφύλων καὶ αὔριον σὺ καὶ οἱ υἱοί σου μετὰ σοῦ πεσοῦνται καὶ τὴν παρεμβολὴν Ισραηλ δώσει κύριος εἰς χεῖρας ἀλλοφύλων
Interconfessionale 1SamIl Signore metterà te e tutti gli Israeliti in potere dei Filistei. Domani, tu e i tuoi figli sarete con me, e tutto l’accampamento degli Israeliti sarà in mano dei Filistei.
Rimandi
28,19 sarete con me 31,2.5.
AT greco 28,20καὶ ἔσπευσεν Σαουλ καὶ ἔπεσεν ἑστηκὼς ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἐφοβήθη σφόδρα ἀπὸ τῶν λόγων Σαμουηλ καὶ ἰσχὺς ἐν αὐτῷ οὐκ ἦν ἔτι οὐ γὰρ ἔφαγεν ἄρτον ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ὅλην τὴν νύκτα ἐκείνην
Interconfessionale 1Sam28,20Terrorizzato dalle parole di Samuele, Saul cadde a terra lungo disteso. Era privo di forze anche perché non aveva mangiato da un giorno e una notte.
AT greco 28,21καὶ εἰσῆλθεν ἡ γυνὴ πρὸς Σαουλ καὶ εἶδεν ὅτι ἔσπευσεν σφόδρα καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν ἰδοὺ δὴ ἤκουσεν ἡ δούλη σου τῆς φωνῆς σου καὶ ἐθέμην τὴν ψυχήν μου ἐν τῇ χειρί μου καὶ ἤκουσα τοὺς λόγους οὓς ἐλάλησάς μοι
Interconfessionale 1Sam28,21L’indovina si avvicinò a Saul, lo vide tutto spaventato e gli disse:
— Io ti ho ubbidito e ho rischiato la mia vita. Per servirti ho fatto quel che mi avevi chiesto.
AT greco 28,22καὶ νῦν ἄκουσον δὴ φωνῆς τῆς δούλης σου καὶ παραθήσω ἐνώπιόν σου ψωμὸν ἄρτου καὶ φάγε καὶ ἔσται ἐν σοὶ ἰσχύς ὅτι πορεύσῃ ἐν ὁδῷ
Interconfessionale 1SamOra, ubbidisci anche tu a me: ti porterò un po’ di pane, mangia e avrai forza per continuare la tua strada.
Rimandi
28,22-25 preparazione del pasto Gn 18,5-8.
AT greco 28,23καὶ οὐκ ἐβουλήθη φαγεῖν καὶ παρεβιάζοντο αὐτὸν οἱ παῖδες αὐτοῦ καὶ ἡ γυνή καὶ ἤκουσεν τῆς φωνῆς αὐτῶν καὶ ἀνέστη ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τὸν δίφρον
Interconfessionale 1Sam28,23Saul rifiutò:
— Non mangio niente, — disse. Ma i suoi uomini e la donna insistettero e Saul li ascoltò, si alzò da terra e si sedette sul letto.
AT greco 28,24καὶ τῇ γυναικὶ ἦν δάμαλις νομὰς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ ἔσπευσεν καὶ ἔθυσεν αὐτὴν καὶ ἔλαβεν ἄλευρα καὶ ἐφύρασεν καὶ ἔπεψεν ἄζυμα
Interconfessionale 1Sam28,24La donna aveva in casa un vitello da ingrassare; subito lo uccise, prese un po’ di farina, la impastò e fece cuocere pane non lievitato.
AT greco 28,25καὶ προσήγαγεν ἐνώπιον Σαουλ καὶ ἐνώπιον τῶν παίδων αὐτοῦ καὶ ἔφαγον καὶ ἀνέστησαν καὶ ἀπῆλθον τὴν νύκτα ἐκείνην
Interconfessionale 1Sam28,25Portò questi cibi a Saul e ai suoi uomini, ed essi mangiarono. Quella notte stessa ripartirono.