Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

1 Regni

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 4 4,1καὶ ἐγενήθη ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ συναθροίζονται ἀλλόφυλοι εἰς πόλεμον ἐπὶ Ισραηλ καὶ ἐξῆλθεν Ισραηλ εἰς ἀπάντησιν αὐτοῖς εἰς πόλεμον καὶ παρεμβάλλουσιν ἐπὶ Αβενεζερ καὶ οἱ ἀλλόφυλοι παρεμβάλλουσιν ἐν Αφεκ
Interconfessionale 1SamE Samuele la comunicava a tutto il popolo d’Israele.
L’arca dell’alleanza in mano ai Filistei

Qualche tempo dopo gli Israeliti dovettero combattere contro i Filistei. Si accamparono presso Eben-Ezer (La Pietra dell’Aiuto) mentre i Filistei si erano accampati ad Afek.
Rimandi
4,1 i Filistei a Afek 29,1.
Note al Testo
4,1 Eben-Ezer e Afek sono due località a circa 40 km a nord-ovest di Gerusalemme.
AT greco 4,2καὶ παρατάσσονται οἱ ἀλλόφυλοι εἰς πόλεμον ἐπὶ Ισραηλ καὶ ἔκλινεν ὁ πόλεμος καὶ ἔπταισεν ἀνὴρ Ισραηλ ἐνώπιον ἀλλοφύλων καὶ ἐπλήγησαν ἐν τῇ παρατάξει ἐν ἀγρῷ τέσσαρες χιλιάδες ἀνδρῶν
Interconfessionale 1SamI Filistei si schierarono contro gli Israeliti e divampò la battaglia. Gli Israeliti furono sconfitti e lasciarono sul campo quattromila uomini.
Note al Testo
4,2 divampò: traduzione probabile di un testo ebraico per noi oscuro.
AT greco 4,3καὶ ἦλθεν ὁ λαὸς εἰς τὴν παρεμβολήν καὶ εἶπαν οἱ πρεσβύτεροι Ισραηλ κατὰ τί ἔπταισεν ἡμᾶς κύριος σήμερον ἐνώπιον ἀλλοφύλων λάβωμεν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐκ Σηλωμ καὶ ἐξελθέτω ἐν μέσῳ ἡμῶν καὶ σώσει ἡμᾶς ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ἡμῶν
Interconfessionale 1SamQuando l’esercito tornò all’accampamento, i capi d’Israele dissero: «Perché mai il Signore oggi ci ha fatto perdere contro i Filistei? Andiamo a Silo a prendere l’arca dell’alleanza del Signore: quando sarà in mezzo a noi ci salverà dai nemici».
Rimandi
4,3 l’arca al campo Nm 10,35; 2 Sam 11,11.
Note al Testo
4,3 Silo: vedi nota a 1,3.
AT greco 4,4καὶ ἀπέστειλεν ὁ λαὸς εἰς Σηλωμ καὶ αἴρουσιν ἐκεῖθεν τὴν κιβωτὸν κυρίου καθημένου χερουβιμ καὶ ἀμφότεροι οἱ υἱοὶ Ηλι μετὰ τῆς κιβωτοῦ Οφνι καὶ Φινεες
Interconfessionale 1Sam4,4Mandarono a Silo alcuni uomini con l’incarico di prendere l’arca del Signore dell’universo, che siede in trono tra i cherubini. Accanto all’arca c’erano Ofni e Finees, i due figli di Eli.
AT greco 4,5καὶ ἐγενήθη ὡς ἦλθεν κιβωτὸς κυρίου εἰς τὴν παρεμβολήν καὶ ἀνέκραξεν πᾶς Ισραηλ φωνῇ μεγάλῃ καὶ ἤχησεν ἡ γῆ
Interconfessionale 1SamQuando l’arca dell’alleanza del Signore giunse all’accampamento, tutto Israele esplose in un’acclamazione così forte da far tremare la terra.
Rimandi
4,5 tremare la terra Sal 96,9.
AT greco 4,6καὶ ἤκουσαν οἱ ἀλλόφυλοι τῆς κραυγῆς καὶ εἶπον οἱ ἀλλόφυλοι τίς ἡ κραυγὴ ἡ μεγάλη αὕτη ἐν παρεμβολῇ τῶν Εβραίων καὶ ἔγνωσαν ὅτι κιβωτὸς κυρίου ἥκει εἰς τὴν παρεμβολήν
Interconfessionale 1SamI Filistei udirono quel frastuono e si chiesero: «Che cosa succede? Che cosa significa quest’urlo nell’accampamento degli Ebrei?».
Vennero a sapere che era giunta l’arca del Signore
Note al Testo
4,6 Ebrei: il termine, sinonimo di Israeliti, è usato di rado nell’Antico Testamento, e spesso in bocca a non Israeliti.
AT greco 4,7καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ἀλλόφυλοι καὶ εἶπον οὗτοι οἱ θεοὶ ἥκασιν πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν παρεμβολήν οὐαὶ ἡμῖν ἐξελοῦ ἡμᾶς κύριε σήμερον ὅτι οὐ γέγονεν τοιαύτη ἐχθὲς καὶ τρίτην
Interconfessionale 1Sam4,7e si spaventarono. Dicevano: «Sono giunti degli dèi nel loro accampamento. Siamo perduti: fino a ieri non era così.
AT greco 4,8οὐαὶ ἡμῖν τίς ἐξελεῖται ἡμᾶς ἐκ χειρὸς τῶν θεῶν τῶν στερεῶν τούτων οὗτοι οἱ θεοὶ οἱ πατάξαντες τὴν Αἴγυπτον ἐν πάσῃ πληγῇ καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ
Interconfessionale 1SamChi potrà salvarci dalla mano di dèi così potenti? Sono loro che nel deserto hanno dato duri colpi agli Egiziani.
Note al Testo
4,8 colpi: allusione ai castighi di Dio sull’Egitto e alla distruzione del suo esercito (vedi Esodo cc. 7-11 e 14).
AT greco 4,9κραταιοῦσθε καὶ γίνεσθε εἰς ἄνδρας ἀλλόφυλοι μήποτε δουλεύσητε τοῖς Εβραίοις καθὼς ἐδούλευσαν ἡμῖν καὶ ἔσεσθε εἰς ἄνδρας καὶ πολεμήσατε αὐτούς
Interconfessionale 1SamCoraggio, Filistei! Comportiamoci da uomini, altrimenti finiremo per diventare schiavi degli Ebrei, come essi lo sono stati di noi. Comportiamoci da uomini e combattiamo con coraggio».
Rimandi
4,9 Coraggio 2 Sam 10,12. — schiavi dei Filistei Gdc 13,1.
AT greco 4,10καὶ ἐπολέμησαν αὐτούς καὶ πταίει ἀνὴρ Ισραηλ καὶ ἔφυγεν ἕκαστος εἰς σκήνωμα αὐτοῦ καὶ ἐγένετο πληγὴ μεγάλη σφόδρα καὶ ἔπεσαν ἐξ Ισραηλ τριάκοντα χιλιάδες ταγμάτων
Interconfessionale 1SamQuindi i Filistei attaccarono battaglia: gli Israeliti furono sconfitti e fuggirono ognuno a casa sua. Fu una vera disfatta: caddero trentamila soldati d’Israele.
Note al Testo
4,10 a casa sua: l’ebraico esprime questa idea dicendo: alla sua tenda.
AT greco 4,11καὶ κιβωτὸς θεοῦ ἐλήμφθη καὶ ἀμφότεροι υἱοὶ Ηλι ἀπέθανον Οφνι καὶ Φινεες
Interconfessionale 1Sam4,11L’arca di Dio fu catturata, e anche i due figli di Eli, Ofni e Finees, morirono.
AT greco 4,12καὶ ἔδραμεν ἀνὴρ Ιεμιναῖος ἐκ τῆς παρατάξεως καὶ ἦλθεν εἰς Σηλωμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ διερρηγότα καὶ γῆ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ
Interconfessionale 1Sam4,12Un uomo della tribù di Beniamino fuggì di corsa dal campo di battaglia e giunse in quello stesso giorno a Silo. Aveva le vesti strappate e la testa coperta di polvere.
AT greco 4,13καὶ ἦλθεν καὶ ἰδοὺ Ηλι ἐκάθητο ἐπὶ τοῦ δίφρου παρὰ τὴν πύλην σκοπεύων τὴν ὁδόν ὅτι ἦν ἡ καρδία αὐτοῦ ἐξεστηκυῖα περὶ τῆς κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ καὶ ὁ ἄνθρωπος εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν ἀπαγγεῖλαι καὶ ἀνεβόησεν ἡ πόλις
Interconfessionale 1Sam4,13Eli stava seduto sulla sua seggiola ai bordi della strada, scrutando l’orizzonte, in ansia per la sorte dell’arca di Dio. Quando quell’uomo entrò in città e diede la notizia, tutti gridarono di dolore.
AT greco 4,14καὶ ἤκουσεν Ηλι τὴν φωνὴν τῆς βοῆς καὶ εἶπεν τίς ἡ βοὴ τῆς φωνῆς ταύτης καὶ ὁ ἄνθρωπος σπεύσας εἰσῆλθεν καὶ ἀπήγγειλεν τῷ Ηλι
Interconfessionale 1Sam4,14Egli udì le grida e domandò:
— Perché la gente fa tanto rumore?
L’uomo si affrettò a portare la notizia a Eli.
AT greco 4,15καὶ Ηλι υἱὸς ἐνενήκοντα ἐτῶν καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἐπανέστησαν καὶ οὐκ ἔβλεπεν καὶ εἶπεν Ηλὶ τοῖς ἀνδράσιν τοῖς περιεστηκόσιν αὐτῷ τίς ἡ φωνὴ τοῦ ἤχους τούτου
Interconfessionale 1Sam4,15Egli aveva ormai novantotto anni ed era diventato completamente cieco.
AT greco 4,16καὶ ὁ ἀνὴρ σπεύσας προσῆλθεν πρὸς Ηλι καὶ εἶπεν αὐτῷ ἐγώ εἰμι ὁ ἥκων ἐκ τῆς παρεμβολῆς κἀγὼ πέφευγα ἐκ τῆς παρατάξεως σήμερον καὶ εἶπεν τί τὸ γεγονὸς ῥῆμα τέκνον
Interconfessionale 1Sam4,16L’uomo gli disse:
— Sono riuscito a fuggire dal campo di battaglia e sono corso qui oggi stesso.
— Come sono andate le cose, figlio mio? — domandò Eli.
AT greco 4,17καὶ ἀπεκρίθη τὸ παιδάριον καὶ εἶπεν πέφευγεν ἀνὴρ Ισραηλ ἐκ προσώπου ἀλλοφύλων καὶ ἐγένετο πληγὴ μεγάλη ἐν τῷ λαῷ καὶ ἀμφότεροι οἱ υἱοί σου τεθνήκασιν καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ θεοῦ ἐλήμφθη
Interconfessionale 1Sam4,17Il messaggero rispose:
— Gli Israeliti sono stati messi in fuga dai Filistei; è stato un vero massacro per noi: i tuoi due figli, Ofni e Finees, sono morti e l’arca di Dio è stata catturata.
AT greco 4,18καὶ ἐγένετο ὡς ἐμνήσθη τῆς κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ καὶ ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ δίφρου ὀπισθίως ἐχόμενος τῆς πύλης καὶ συνετρίβη ὁ νῶτος αὐτοῦ καὶ ἀπέθανεν ὅτι πρεσβύτης ὁ ἄνθρωπος καὶ βαρύς καὶ αὐτὸς ἔκρινεν τὸν Ισραηλ εἴκοσι ἔτη
Interconfessionale 1Sam4,18Quando udì nominare l’arca di Dio, Eli cadde all’indietro dalla seggiola a lato della porta del santuario, batté la testa e morì, perché era vecchio e pesante. Aveva guidato il popolo d’Israele per quarant’anni.
AT greco 4,19καὶ νύμφη αὐτοῦ γυνὴ Φινεες συνειληφυῖα τοῦ τεκεῖν καὶ ἤκουσεν τὴν ἀγγελίαν ὅτι ἐλήμφθη ἡ κιβωτὸς τοῦ θεοῦ καὶ ὅτι τέθνηκεν ὁ πενθερὸς αὐτῆς καὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς καὶ ὤκλασεν καὶ ἔτεκεν ὅτι ἐπεστράφησαν ἐπ’ αὐτὴν ὠδῖνες αὐτῆς
Interconfessionale 1Sam4,19La moglie di Finees, nuora di Eli, era incinta e ormai vicina al parto. Quando udì che i Filistei avevano catturato l’arca di Dio e che il suocero e il marito le erano morti, fu presa dalle doglie e partorì.
AT greco 4,20καὶ ἐν τῷ καιρῷ αὐτῆς ἀποθνῄσκει καὶ εἶπον αὐτῇ αἱ γυναῖκες αἱ παρεστηκυῖαι αὐτῇ μὴ φοβοῦ ὅτι υἱὸν τέτοκας καὶ οὐκ ἀπεκρίθη καὶ οὐκ ἐνόησεν ἡ καρδία αὐτῆς
Interconfessionale 1SamSiccome stava per morire, le donne che l’assistevano le dissero: «Non aver paura: hai dato alla luce un figlio maschio».
Essa non diede retta alle donne e non parlò con loro, ma volle
Rimandi
4,20 hai dato alla luce un figlio maschio Gn 35,17.
AT greco 4,21καὶ ἐκάλεσεν τὸ παιδάριον Οὐαὶ βαρχαβωθ ὑπὲρ τῆς κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ καὶ ὑπὲρ τοῦ πενθεροῦ αὐτῆς καὶ ὑπὲρ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς
Interconfessionale 1Samdare il nome al bambino; lo chiamò Icabòd (Non più gloria), per dire: «La gloria di Dio ha abbandonato Israele». Si riferiva alla cattura dell’arca di Dio e alla morte del suocero e del marito.
Rimandi
4,21 lo chiamò Icabòd cfr. Os 1,6.9.
AT greco 4,22καὶ εἶπαν ἀπῴκισται δόξα Ισραηλ ἐν τῷ λημφθῆναι τὴν κιβωτὸν κυρίου
Interconfessionale 1Sam4,22Aveva detto: «La gloria di Dio ha abbandonato Israele» perché era stata catturata l’arca di Dio.