Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

1 Regni

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 6 6,1καὶ ἦν ἡ κιβωτὸς ἐν ἀγρῷ τῶν ἀλλοφύλων ἑπτὰ μῆνας καὶ ἐξέζεσεν ἡ γῆ αὐτῶν μύας
Interconfessionale 1Sam6,1L’arca del Signore rimase per sette mesi nel territorio dei Filistei.
AT greco 6,2καὶ καλοῦσιν ἀλλόφυλοι τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς μάντεις καὶ τοὺς ἐπαοιδοὺς αὐτῶν λέγοντες τί ποιήσωμεν τῇ κιβωτῷ κυρίου γνωρίσατε ἡμῖν ἐν τίνι ἀποστελοῦμεν αὐτὴν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς
Interconfessionale 1Sam6,2Alla fine essi chiesero ai loro sacerdoti e indovini:
— Che cosa dobbiamo fare dell’arca del Signore? Diteci in che modo dobbiamo comportarci per rimandarla nel suo paese.
AT greco 6,3καὶ εἶπαν εἰ ἐξαπεστέλλετε ὑμεῖς τὴν κιβωτὸν διαθήκης κυρίου θεοῦ Ισραηλ μὴ δὴ ἐξαποστείλητε αὐτὴν κενήν ἀλλὰ ἀποδιδόντες ἀπόδοτε αὐτῇ τῆς βασάνου καὶ τότε ἰαθήσεσθε καὶ ἐξιλασθήσεται ὑμῖν μὴ οὐκ ἀποστῇ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἀφ’ ὑμῶν
Interconfessionale 1Sam6,3Essi risposero:
— Se volete restituire l’arca del Dio d’Israele, dovete senz’altro accompagnarla con un dono in riparazione del vostro peccato. Allora guarirete e saprete per quale motivo Dio ha voluto colpirvi così duramente.
AT greco 6,4καὶ λέγουσιν τί τὸ τῆς βασάνου ἀποδώσομεν αὐτῇ καὶ εἶπαν κατ’ ἀριθμὸν τῶν σατραπῶν τῶν ἀλλοφύλων πέντε ἕδρας χρυσᾶς ὅτι πταῖσμα ἓν ὑμῖν καὶ τοῖς ἄρχουσιν ὑμῶν καὶ τῷ λαῷ
Interconfessionale 1Sam6,4— Che genere di dono dobbiamo offrirgli? — essi chiesero.
I sacerdoti e gli indovini risposero:
— Cinque bubboni d’oro e cinque topi d’oro. Cinque, infatti, sono i vostri re che sono stati colpiti, come voi tutti, da una medesima epidemia.
AT greco 6,5καὶ μῦς χρυσοῦς ὁμοίωμα τῶν μυῶν ὑμῶν τῶν διαφθειρόντων τὴν γῆν καὶ δώσετε τῷ κυρίῳ δόξαν ὅπως κουφίσῃ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἀφ’ ὑμῶν καὶ ἀπὸ τῶν θεῶν ὑμῶν καὶ ἀπὸ τῆς γῆς ὑμῶν
Interconfessionale 1SamFate dunque queste riproduzioni d’oro sia dei vostri bubboni sia dei topi che devastano il vostro territorio. In questo modo riconoscerete la potenza del Dio d’Israele. Forse egli cesserà di colpire voi, le vostre divinità e la vostra terra.
Rimandi
6,5 riconoscerete la potenza… Gs 7,19; Gv 9,24.
AT greco 6,6καὶ ἵνα τί βαρύνετε τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐβάρυνεν Αἴγυπτος καὶ Φαραω τὴν καρδίαν αὐτῶν οὐχὶ ὅτε ἐνέπαιξεν αὐτοῖς ἐξαπέστειλαν αὐτούς καὶ ἀπῆλθον
Interconfessionale 1SamPerché volete ostinarvi come hanno fatto gli Egiziani e il faraone? Ricordate come il Signore li ha messi in ridicolo e hanno dovuto lasciar partire il popolo d’Israele?
Rimandi
6,6 come il faraone Es 7,3+. — lasciar partire Es 12,31.
Note al Testo
6,6 Vedi Esodo 7-14.
AT greco 6,7καὶ νῦν λάβετε καὶ ποιήσατε ἅμαξαν καινὴν καὶ δύο βόας πρωτοτοκούσας ἄνευ τῶν τέκνων καὶ ζεύξατε τὰς βόας ἐν τῇ ἁμάξῃ καὶ ἀπαγάγετε τὰ τέκνα ἀπὸ ὄπισθεν αὐτῶν εἰς οἶκον
Interconfessionale 1SamFate dunque così: costruite un carro nuovo, poi prendete due vacche che allattano e non hanno mai portato il giogo. Attaccate le vacche al carro e chiudete i loro vitelli nella stalla.
Rimandi
6,7 carro nuovo 2 Sam 6,3; cfr. 2 Re 2,20. — non hanno mai portato il giogo Nm 19,2; Dt 21,3; cfr. Es 20,25.
AT greco 6,8καὶ λήμψεσθε τὴν κιβωτὸν καὶ θήσετε αὐτὴν ἐπὶ τὴν ἅμαξαν καὶ τὰ σκεύη τὰ χρυσᾶ ἀποδώσετε αὐτῇ τῆς βασάνου καὶ θήσετε ἐν θέματι βερσεχθαν ἐκ μέρους αὐτῆς καὶ ἐξαποστελεῖτε αὐτὴν καὶ ἀπελάσατε αὐτήν καὶ ἀπελεύσεται
Interconfessionale 1Sam6,8Prendete l’arca del Signore, deponetela sul carro e, di fianco ad essa, collocate in una cassetta gli oggetti d’oro che offrite a Dio come dono di riparazione. Quindi, lasciate partire il carro con l’arca
AT greco 6,9καὶ ὄψεσθε εἰ εἰς ὁδὸν ὁρίων αὐτῆς πορεύσεται κατὰ Βαιθσαμυς αὐτὸς πεποίηκεν ἡμῖν τὴν κακίαν ταύτην τὴν μεγάλην καὶ ἐὰν μή καὶ γνωσόμεθα ὅτι οὐ χεὶρ αὐτοῦ ἧπται ἡμῶν ἀλλὰ σύμπτωμα τοῦτο γέγονεν ἡμῖν
Interconfessionale 1Same state a vedere: se andrà verso la città di Bet-Semes, nella direzione del territorio d’Israele, sapremo chi è causa dei nostri mali; se invece prenderà un’altra strada, sapremo che non è stata la sua mano a colpirci, ma tutto è capitato per caso.
Note al Testo
6,9 Bet-Semes: località a circa 25 km a ovest di Gerusalemme.
AT greco 6,10καὶ ἐποίησαν οἱ ἀλλόφυλοι οὕτως καὶ ἔλαβον δύο βόας πρωτοτοκούσας καὶ ἔζευξαν αὐτὰς ἐν τῇ ἁμάξῃ καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν ἀπεκώλυσαν εἰς οἶκον
Interconfessionale 1Sam6,10I Filistei seguirono questo consiglio. Presero due vacche che allattavano, le attaccarono al carro e chiusero i loro vitelli nella stalla.
AT greco 6,11καὶ ἔθεντο τὴν κιβωτὸν ἐπὶ τὴν ἅμαξαν καὶ τὸ θέμα εργαβ καὶ τοὺς μῦς τοὺς χρυσοῦς
Interconfessionale 1Sam6,11Misero l’arca del Signore sul carro e, a fianco, la cassetta con i topi d’oro e le riproduzioni dei bubboni.
AT greco 6,12καὶ κατεύθυναν αἱ βόες ἐν τῇ ὁδῷ εἰς ὁδὸν Βαιθσαμυς ἐν τρίβῳ ἑνὶ ἐπορεύοντο καὶ ἐκοπίων καὶ οὐ μεθίσταντο δεξιὰ οὐδὲ ἀριστερά καὶ οἱ σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων ἐπορεύοντο ὀπίσω αὐτῆς ἕως ὁρίων Βαιθσαμυς
Interconfessionale 1Sam6,12Le vacche imboccarono decise la strada di Bet-Semes: andarono avanti, diritte, muggendo continuamente, ma senza piegare né a destra né a sinistra. I capi dei Filistei le seguirono fino al confine con Bet-Semes.
AT greco 6,13καὶ οἱ ἐν Βαιθσαμυς ἐθέριζον θερισμὸν πυρῶν ἐν κοιλάδι καὶ ἦραν ὀφθαλμοὺς αὐτῶν καὶ εἶδον κιβωτὸν κυρίου καὶ ηὐφράνθησαν εἰς ἀπάντησιν αὐτῆς
Interconfessionale 1Sam6,13Gli abitanti di Bet-Semes si trovavano nella pianura a mietere il grano. Alzando gli occhi videro l’arca e furono molto contenti.
AT greco 6,14καὶ ἡ ἅμαξα εἰσῆλθεν εἰς ἀγρὸν Ωσηε τὸν ἐν Βαιθσαμυς καὶ ἔστησαν ἐκεῖ παρ’ αὐτῇ λίθον μέγαν καὶ σχίζουσιν τὰ ξύλα τῆς ἁμάξης καὶ τὰς βόας ἀνήνεγκαν εἰς ὁλοκαύτωσιν τῷ κυρίῳ
Interconfessionale 1SamIl carro arrivò al campo di Giosuè di Bet-Semes e lì si fermò presso una grossa pietra. Allora gli abitanti di Bet-Semes fecero a pezzi il legno del carro e bruciarono le vacche in sacrificio al Signore.
Rimandi
6,14 in sacrificio 2 Sam 24,22; 1 Re 19,21.
AT greco 6,15καὶ οἱ Λευῖται ἀνήνεγκαν τὴν κιβωτὸν τοῦ κυρίου καὶ τὸ θέμα εργαβ μετ’ αὐτῆς καὶ τὰ ἐπ’ αὐτῆς σκεύη τὰ χρυσᾶ καὶ ἔθεντο ἐπὶ τοῦ λίθου τοῦ μεγάλου καὶ οἱ ἄνδρες Βαιθσαμυς ἀνήνεγκαν ὁλοκαυτώσεις καὶ θυσίας ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῷ κυρίῳ
Interconfessionale 1Sam6,15I leviti avevano tolto dal carro l’arca del Signore e la cassetta che conteneva gli oggetti d’oro e li avevano posti sulla grande pietra. In quello stesso giorno gli abitanti di Bet-Semes offrirono al Signore vari sacrifici.
AT greco 6,16καὶ οἱ πέντε σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων ἑώρων καὶ ἀνέστρεψαν εἰς Ἀσκαλῶνα τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
Interconfessionale 1Sam6,16Visto ciò, i cinque capi dei Filistei ritornarono quel giorno stesso ad Ekron.
AT greco 6,17καὶ αὗται αἱ ἕδραι αἱ χρυσαῖ ἃς ἀπέδωκαν οἱ ἀλλόφυλοι τῆς βασάνου τῷ κυρίῳ τῆς Ἀζώτου μίαν τῆς Γάζης μίαν τῆς Ἀσκαλῶνος μίαν τῆς Γεθ μίαν τῆς Ακκαρων μίαν
Interconfessionale 1SamI bubboni d’oro che i Filistei avevano offerto al Signore come dono di riparazione erano cinque: corrispondevano alle città di Asdod, Gaza, Àscalon, Gat ed Ekron.
Note al Testo
6,17 Gaza, Àscalon: vedi nota a 5,1.
AT greco 6,18καὶ μῦς οἱ χρυσοῖ κατ’ ἀριθμὸν πασῶν πόλεων τῶν ἀλλοφύλων τῶν πέντε σατραπῶν ἐκ πόλεως ἐστερεωμένης καὶ ἕως κώμης τοῦ Φερεζαίου καὶ ἕως λίθου τοῦ μεγάλου οὗ ἐπέθηκαν ἐπ’ αὐτοῦ τὴν κιβωτὸν διαθήκης κυρίου τοῦ ἐν ἀγρῷ Ωσηε τοῦ Βαιθσαμυσίτου
Interconfessionale 1SamIl numero dei topi d’oro, invece, era uguale a quello di tutte le località sottoposte ai cinque capi filistei, dalle città fortificate fino ai villaggi di campagna. A ricordo di tutto questo rimane ancor oggi, nel campo di Giosuè a Bet-Semes, la grossa pietra sulla quale avevano deposto l’arca del Signore.
Note al Testo
6,18 a ricordo… Signore: testo ebraico per noi oscuro.
AT greco 6,19καὶ οὐκ ἠσμένισαν οἱ υἱοὶ Ιεχονιου ἐν τοῖς ἀνδράσιν Βαιθσαμυς ὅτι εἶδαν κιβωτὸν κυρίου καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτοῖς ἑβδομήκοντα ἄνδρας καὶ πεντήκοντα χιλιάδας ἀνδρῶν καὶ ἐπένθησεν ὁ λαός ὅτι ἐπάταξεν κύριος ἐν τῷ λαῷ πληγὴν μεγάλην σφόδρα
Interconfessionale 1SamMa il Signore punì anche gli abitanti di Bet-Semes, perché avevano guardato dentro l’arca: morirono settanta uomini. Allora gli abitanti di Bet-Semes fecero lutto perché il Signore li aveva colpiti così duramente.
Rimandi
6,19 punì 2 Sam 6,7.
Note al Testo
6,19 settanta uomini: nel testo ebraico vi è un’aggiunta: cinquantamila uomini. Essa manca però in molti antichi manoscritti e non è ben collegata alla frase precedente; qui non viene tradotta.
AT greco 6,20καὶ εἶπαν οἱ ἄνδρες οἱ ἐκ Βαιθσαμυς τίς δυνήσεται διελθεῖν ἐνώπιον κυρίου τοῦ ἁγίου τούτου καὶ πρὸς τίνα ἀναβήσεται κιβωτὸς κυρίου ἀφ’ ἡμῶν
Interconfessionale 1SamPoi gli abitanti di Bet-Semes dissero: «Chi potrà resistere alla presenza del Signore, questo Dio talmente santo? Una volta via di qui, chi lo riceverà?».
Rimandi
6,20 Chi potrà resistere? Ml 3,2; Sal 76,8.
AT greco 6,21καὶ ἀποστέλλουσιν ἀγγέλους πρὸς τοὺς κατοικοῦντας Καριαθιαριμ λέγοντες ἀπεστρόφασιν ἀλλόφυλοι τὴν κιβωτὸν κυρίου κατάβητε καὶ ἀναγάγετε αὐτὴν πρὸς ἑαυτούς
Interconfessionale 1SamAllora mandarono alla città di Kiriat-Iearim alcuni uomini con questo messaggio: «I Filistei hanno riportato l’arca del Signore: venite a prenderla e portatela presso di voi».
Note al Testo
6,21 Kiriat-Iearim: località a circa 13 km a nord-ovest di Gerusalemme.