Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
BibbiaEDU-logo

2 Regni

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 1 1,1καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Σαουλ καὶ Δαυιδ ἀνέστρεψεν τύπτων τὸν Αμαληκ καὶ ἐκάθισεν Δαυιδ ἐν Σεκελακ ἡμέρας δύο
Interconfessionale 2SamDopo la vittoria sugli Amaleciti, Davide tornò a Siklag e vi passò due giorni. Nel frattempo il re Saul era morto.
Note al Testo
1,1 Saul era morto: questo primo versetto richiama gli ultimi due capitoli di 1 Samuele: vittoria di Davide sugli Amaleciti (c. 30); morte di Saul in battaglia (c. 31). Il racconto del Secondo libro di Samuele si presenta quindi come continuazione del primo.
AT greco 1,2καὶ ἐγενήθη τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἦλθεν ἐκ τῆς παρεμβολῆς ἐκ τοῦ λαοῦ Σαουλ καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ διερρωγότα καὶ γῆ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἰσελθεῖν αὐτὸν πρὸς Δαυιδ καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ
Interconfessionale 2SamIl terzo giorno arrivò dall’accampamento di Saul un uomo: aveva i vestiti strappati e la testa coperta di polvere in segno di lutto. Quando fu davanti a Davide s’inchinò fino a terra per rendergli omaggio.
Rimandi
1,2 il messaggero 11,22-24; 18,19-32; 1 Sam 4,12-17.
AT greco 1,3καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαυιδ πόθεν σὺ παραγίνῃ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν ἐκ τῆς παρεμβολῆς Ισραηλ ἐγὼ διασέσῳσμαι
Interconfessionale 2Sam1,3— Da dove vieni? — chiese Davide
— Sono fuggito dall’accampamento d’Israele.
AT greco 1,4καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαυιδ τίς ὁ λόγος οὗτος ἀπάγγειλόν μοι καὶ εἶπεν ὅτι ἔφυγεν ὁ λαὸς ἐκ τοῦ πολέμου καὶ πεπτώκασι πολλοὶ ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ ἀπέθανον καὶ ἀπέθανεν καὶ Σαουλ καὶ Ιωναθαν ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἀπέθανεν
Interconfessionale 2Sam1,4— Com’è andata? — continuò Davide; — dammi notizie.
— Durante la battaglia, — rispose, — l’esercito è stato messo in fuga, molti soldati sono morti. Anche Saul e suo figlio Giònata sono morti.
AT greco 1,5καὶ εἶπεν Δαυιδ τῷ παιδαρίῳ τῷ ἀπαγγέλλοντι αὐτῷ πῶς οἶδας ὅτι τέθνηκεν Σαουλ καὶ Ιωναθαν ὁ υἱὸς αὐτοῦ
Interconfessionale 2Sam1,5— Come fai a sapere che Saul e Giònata sono morti? — chiese Davide al giovane che aveva portato la notizia.
AT greco 1,6καὶ εἶπεν τὸ παιδάριον τὸ ἀπαγγέλλον αὐτῷ περιπτώματι περιέπεσον ἐν τῷ ὄρει τῷ Γελβουε καὶ ἰδοὺ Σαουλ ἐπεστήρικτο ἐπὶ τὸ δόρυ αὐτοῦ καὶ ἰδοὺ τὰ ἅρματα καὶ οἱ ἱππάρχαι συνῆψαν αὐτῷ
Interconfessionale 2Sam1,6Mi trovavo per caso sul monte Gelboe, — riprese il giovane, — quando vidi Saul chinato sulla sua lancia. I carri e i cavalieri nemici stavano per circondarlo.
AT greco 1,7καὶ ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὰ ὀπίσω αὐτοῦ καὶ εἶδέν με καὶ ἐκάλεσέν με καὶ εἶπα ἰδοὺ ἐγώ
Interconfessionale 2Sam1,7Saul si voltò, mi vide e mi chiamò.
AT greco 1,8καὶ εἶπέν μοι τίς εἶ σύ καὶ εἶπα Αμαληκίτης ἐγώ εἰμι
Interconfessionale 2Sam1,8«Agli ordini», risposi. «Chi sei?», mi domandò. «Sono un Amalecita».
AT greco 1,9καὶ εἶπεν πρός με στῆθι δὴ ἐπάνω μου καὶ θανάτωσόν με ὅτι κατέσχεν με σκότος δεινόν ὅτι πᾶσα ἡ ψυχή μου ἐν ἐμοί
Interconfessionale 2Sam«Buttati su di me, mi ordinò, e fammi morire: ormai sono finito anche se respiro ancora».
Rimandi
1,9 fammi morire 1 Sam 31,4.
Note al Testo
1,9 sono finito: testo ebraico per noi oscuro; sono possibili altre traduzioni.
AT greco 1,10καὶ ἐπέστην ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἐθανάτωσα αὐτόν ὅτι ᾔδειν ὅτι οὐ ζήσεται μετὰ τὸ πεσεῖν αὐτόν καὶ ἔλαβον τὸ βασίλειον τὸ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ τὸν χλιδῶνα τὸν ἐπὶ τοῦ βραχίονος αὐτοῦ καὶ ἐνήνοχα αὐτὰ τῷ κυρίῳ μου ὧδε
Interconfessionale 2SamAllora mi sono buttato su di lui e gli ho dato il colpo di grazia, perché avevo capito che, ridotto così, non sarebbe sopravvissuto. Ho preso la corona che portava sul capo e il suo bracciale e li ho portati a te, mio signore.
Rimandi
1,10 la corona 2 Re 11,12; Sal 89,40; 132,18.
AT greco 1,11καὶ ἐκράτησεν Δαυιδ τῶν ἱματίων αὐτοῦ καὶ διέρρηξεν αὐτά καὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ μετ’ αὐτοῦ διέρρηξαν τὰ ἱμάτια αὐτῶν
Interconfessionale 2Sam1,11Davide si strappò i vestiti e lo stesso fecero i suoi uomini.
AT greco 1,12καὶ ἐκόψαντο καὶ ἔκλαυσαν καὶ ἐνήστευσαν ἕως δείλης ἐπὶ Σαουλ καὶ ἐπὶ Ιωναθαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὸν λαὸν Ιουδα καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ισραηλ ὅτι ἐπλήγησαν ἐν ῥομφαίᾳ
Interconfessionale 2Sam1,12Fino al tramonto essi celebrarono il lutto: digiunarono e piansero per Saul e per suo figlio Giònata, per il popolo del Signore e per gli Israeliti morti in battaglia.
AT greco 1,13καὶ εἶπεν Δαυιδ τῷ παιδαρίῳ τῷ ἀπαγγέλλοντι αὐτῷ πόθεν εἶ σύ καὶ εἶπεν υἱὸς ἀνδρὸς παροίκου Αμαληκίτου ἐγώ εἰμι
Interconfessionale 2Sam1,13Poi Davide disse al giovane che gli aveva portato la notizia:
— Tu chi sei?
— Il figlio di un Amalecita che risiede tra voi, — rispose.
AT greco 1,14καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαυιδ πῶς οὐκ ἐφοβήθης ἐπενεγκεῖν χεῖρά σου διαφθεῖραι τὸν χριστὸν κυρίου
Interconfessionale 2Sam— E tu hai osato colpire a morte il re consacrato dal Signore? — replicò Davide.
Rimandi
1,14 colpire a morte il re consacrato 1 Sam 24,7+.
AT greco 1,15καὶ ἐκάλεσεν Δαυιδ ἓν τῶν παιδαρίων αὐτοῦ καὶ εἶπεν προσελθὼν ἀπάντησον αὐτῷ καὶ ἐπάταξεν αὐτόν καὶ ἀπέθανεν
AT greco 1,16καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς αὐτόν τὸ αἷμά σου ἐπὶ τὴν κεφαλήν σου ὅτι τὸ στόμα σου ἀπεκρίθη κατὰ σοῦ λέγων ὅτι ἐγὼ ἐθανάτωσα τὸν χριστὸν κυρίου
AT greco 1,17καὶ ἐθρήνησεν Δαυιδ τὸν θρῆνον τοῦτον ἐπὶ Σαουλ καὶ ἐπὶ Ιωναθαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ
Interconfessionale 2Sam1,17Per la morte di Saul e di Giònata Davide compose un canto funebre
AT greco 1,18καὶ εἶπεν τοῦ διδάξαι τοὺς υἱοὺς Ιουδα ἰδοὺ γέγραπται ἐπὶ βιβλίου τοῦ εὐθοῦς
Interconfessionale 2Same ordinò che fosse fatto conoscere tra la gente del territorio di Giuda. S’intitola il ‘Canto dell’Arco’ ed è contenuto nel ‘Libro del Giusto’.
Note al Testo
1,18 Libro del Giusto: vedi nota a Giosuè 10,13. Tutto il versetto in ebraico è per noi oscuro, come spesso accade nei titoli dei salmi.
AT greco 1,19στήλωσον Ισραηλ ὑπὲρ τῶν τεθνηκότων ἐπὶ τὰ ὕψη σου τραυματιῶν πῶς ἔπεσαν δυνατοί
Interconfessionale 2Sam1,19«Gli uomini che erano il tuo vanto, o Israele,
giacciono trafitti sulle tue colline:
perché sono morti gli eroi?
AT greco 1,20μὴ ἀναγγείλητε ἐν Γεθ καὶ μὴ εὐαγγελίσησθε ἐν ταῖς ἐξόδοις Ἀσκαλῶνος μήποτε εὐφρανθῶσιν θυγατέρες ἀλλοφύλων μήποτε ἀγαλλιάσωνται θυγατέρες τῶν ἀπεριτμήτων
Interconfessionale 2SamNon portate questa notizia
agli abitanti di Gat,
non date l’annunzio nelle strade
di Àscalon:
non devono far festa le ragazze filistee,
non devono esultare le donne di quella gente
non circoncisa.
Note al Testo
1,20 Gat, Àscalon: due importanti città abitate dai Filistei (vedi nota a 1 Samuele 5,8). Questi avversari d’Israele sarebbero stati contenti della morte di Saul.
AT greco 1,21ὄρη τὰ ἐν Γελβουε μὴ καταβῇ δρόσος καὶ μὴ ὑετὸς ἐφ’ ὑμᾶς καὶ ἀγροὶ ἀπαρχῶν ὅτι ἐκεῖ προσωχθίσθη θυρεὸς δυνατῶν θυρεὸς Σαουλ οὐκ ἐχρίσθη ἐν ἐλαίῳ
Interconfessionale 2SamColline di Gelboe, rugiada, pioggia
non bagnino più
la vostra terra,
non vi coprano più fertili campi,
perché là rimasero abbandonati
gli scudi degli eroi,
nessuno più ripulì con olio lo scudo di Saul.
Note al Testo
1,21-22 colline di Gelboe: si trovano a sud-est della pianura di Izreèl (vedi 1 Samuele 28,4). — nessuno più… le carni di eroi: altri: lo scudo di Saul non fu unto con olio, ma col sangue dei trafitti, col grasso degli eroi. O arco di Giònata! Non tornò mai indietro. Si spalmava con olio il cuoio degli scudi per renderli più elastici.
AT greco 1,22ἀφ’ αἵματος τραυματιῶν ἀπὸ στέατος δυνατῶν τόξον Ιωναθαν οὐκ ἀπεστράφη κενὸν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ῥομφαία Σαουλ οὐκ ἀνέκαμψεν κενή
Interconfessionale 2Sam1,22L’arco di Giònata
spargeva il sangue dei nemici,
trafiggeva le carni di eroi.
La spada di Saul
mai colpiva a vuoto.
AT greco 1,23Σαουλ καὶ Ιωναθαν οἱ ἠγαπημένοι καὶ ὡραῖοι οὐ διακεχωρισμένοι εὐπρεπεῖς ἐν τῇ ζωῇ αὐτῶν καὶ ἐν τῷ θανάτῳ αὐτῶν οὐ διεχωρίσθησαν ὑπὲρ ἀετοὺς κοῦφοι καὶ ὑπὲρ λέοντας ἐκραταιώθησαν
Interconfessionale 2Sam1,23Saul e Giònata, cari e amati,
uniti nella vita, uniti nella morte,
veloci come aquile, forti come leoni.
AT greco 1,24θυγατέρες Ισραηλ ἐπὶ Σαουλ κλαύσατε τὸν ἐνδιδύσκοντα ὑμᾶς κόκκινα μετὰ κόσμου ὑμῶν τὸν ἀναφέροντα κόσμον χρυσοῦν ἐπὶ τὰ ἐνδύματα ὑμῶν
Interconfessionale 2Sam1,24Ragazze d’Israele, piangete il re Saul:
egli vi rivestiva di preziosa porpora,
poneva gioielli d’oro sulle vostre vesti.
AT greco 1,25πῶς ἔπεσαν δυνατοὶ ἐν μέσῳ τοῦ πολέμου Ιωναθαν ἐπὶ τὰ ὕψη σου τραυματίας
Interconfessionale 2Sam1,25Sono caduti gli eroi
nel furore della battaglia!
Giònata è morto e giace sulle tue colline!
AT greco 1,26ἀλγῶ ἐπὶ σοί ἄδελφέ μου Ιωναθαν ὡραιώθης μοι σφόδρα ἐθαυμαστώθη ἡ ἀγάπησίς σου ἐμοὶ ὑπὲρ ἀγάπησιν γυναικῶν
Interconfessionale 2SamSono affranto dal dolore per te, Giònata.
Tu eri carissimo per me,
come un fratello.
Per me il tuo amore era dolce
più che l’amore di donna.
Rimandi
1,26 eri carissimo per me 1 Sam 18,1+.
AT greco 1,27πῶς ἔπεσαν δυνατοὶ καὶ ἀπώλοντο σκεύη πολεμικά
Interconfessionale 2Sam1,27Perché sono morti gli eroi?
Perché sono a terra le loro armature?».