Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
BibbiaEDU-logo

2 Regni

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 17 17,1καὶ εἶπεν Αχιτοφελ πρὸς Αβεσσαλωμ ἐπιλέξω δὴ ἐμαυτῷ δώδεκα χιλιάδας ἀνδρῶν καὶ ἀναστήσομαι καὶ καταδιώξω ὀπίσω Δαυιδ τὴν νύκτα
Interconfessionale 2SamAchitòfel fece ad Assalonne questa proposta:
— Sceglierò dodicimila uomini e andrò all’inseguimento di Davide questa notte stessa.
Rimandi
17,1 all’inseguimento 20,6.
AT greco 17,2καὶ ἐπελεύσομαι ἐπ’ αὐτόν καὶ αὐτὸς κοπιῶν καὶ ἐκλελυμένος χερσίν καὶ ἐκστήσω αὐτόν καὶ φεύξεται πᾶς ὁ λαὸς ὁ μετ’ αὐτοῦ καὶ πατάξω τὸν βασιλέα μονώτατον
Interconfessionale 2SamGli piomberò addosso mentre è sfinito e depresso. Lui avrà paura e tutti i suoi uomini fuggiranno. Colpirò soltanto lui.
Rimandi
17,2 sfinito 16,14.
AT greco 17,3καὶ ἐπιστρέψω πάντα τὸν λαὸν πρὸς σέ ὃν τρόπον ἐπιστρέφει ἡ νύμφη πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς πλὴν ψυχὴν ἑνὸς ἀνδρὸς σὺ ζητεῖς καὶ παντὶ τῷ λαῷ ἔσται εἰρήνη
Interconfessionale 2SamRiporterò tutto il popolo dalla tua parte. Tu avrai l’uomo che cerchi e tutto il popolo sarà in pace.
Note al Testo
17,3 Testo ebraico per noi poco chiaro, traduzione incerta. L’antica traduzione greca ha: Ricondurrò tutto il popolo a te come una sposa va dal suo sposo. Tu cerchi un uomo soltanto e, dopo, tutto il popolo avrà pace.
AT greco 17,4καὶ εὐθὴς ὁ λόγος ἐν ὀφθαλμοῖς Αβεσσαλωμ καὶ ἐν ὀφθαλμοῖς πάντων τῶν πρεσβυτέρων Ισραηλ
Interconfessionale 2Sam17,4La proposta di Achitòfel sembrò buona ad Assalonne e a tutti i responsabili delle tribù del nord.
AT greco 17,5καὶ εἶπεν Αβεσσαλωμ καλέσατε δὴ καί γε τὸν Χουσι τὸν Αραχι καὶ ἀκούσωμεν τί ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ καί γε αὐτοῦ
Interconfessionale 2Sam17,5Ma Assalonne aggiunse:
— Chiamate anche Cusài l’Archita e sentiamo il suo parere.
AT greco 17,6καὶ εἰσῆλθεν Χουσι πρὸς Αβεσσαλωμ καὶ εἶπεν Αβεσσαλωμ πρὸς αὐτὸν λέγων κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο ἐλάλησεν Αχιτοφελ εἰ ποιήσομεν κατὰ τὸν λόγον αὐτοῦ εἰ δὲ μή σὺ λάλησον
Interconfessionale 2Sam17,6Cusài venne. Assalonne gli espose il piano di Achitòfel e gli chiese:
— Facciamo così o hai altro da proporre?
AT greco 17,7καὶ εἶπεν Χουσι πρὸς Αβεσσαλωμ οὐκ ἀγαθὴ αὕτη ἡ βουλή ἣν ἐβουλεύσατο Αχιτοφελ τὸ ἅπαξ τοῦτο
Interconfessionale 2Sam17,7Cusài rispose:
— Secondo me, la proposta di Achitòfel questa volta non è buona.
AT greco 17,8καὶ εἶπεν Χουσι σὺ οἶδας τὸν πατέρα σου καὶ τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ ὅτι δυνατοί εἰσιν σφόδρα καὶ κατάπικροι τῇ ψυχῇ αὐτῶν ὡς ἄρκος ἠτεκνωμένη ἐν ἀγρῷ καὶ ὡς ὗς τραχεῖα ἐν τῷ πεδίῳ καὶ ὁ πατήρ σου ἀνὴρ πολεμιστὴς καὶ οὐ μὴ καταλύσῃ τὸν λαόν
Interconfessionale 2SamTu conosci tuo padre e il valore dei suoi uomini. Ora sono inferociti come un’orsa selvaggia alla quale han portato via i piccoli. Tuo padre è pratico di guerre e non avrà l’imprudenza di passare la notte con gli altri.
Rimandi
17,8 come un’orsa Os 13,8; Prv 17,12. — pratico di guerra 1 Sam 16,18.
AT greco 17,9ἰδοὺ γὰρ αὐτὸς νῦν κέκρυπται ἐν ἑνὶ τῶν βουνῶν ἢ ἐν ἑνὶ τῶν τόπων καὶ ἔσται ἐν τῷ ἐπιπεσεῖν αὐτοῖς ἐν ἀρχῇ καὶ ἀκούσῃ ὁ ἀκούων καὶ εἴπῃ ἐγενήθη θραῦσις ἐν τῷ λαῷ τῷ ὀπίσω Αβεσσαλωμ
Interconfessionale 2SamAdesso è certamente nascosto in una grotta o in qualche altro posto. Se all’inizio dello scontro cade qualcuno dei tuoi, si diffonderà la notizia che le tue truppe sono state battute.
Rimandi
17,9 in una grotta 1 Sam 22,1.
AT greco 17,10καί γε αὐτὸς υἱὸς δυνάμεως οὗ ἡ καρδία καθὼς ἡ καρδία τοῦ λέοντος τηκομένη τακήσεται ὅτι οἶδεν πᾶς Ισραηλ ὅτι δυνατὸς ὁ πατήρ σου καὶ υἱοὶ δυνάμεως οἱ μετ’ αὐτοῦ
Interconfessionale 2SamAllora, anche il più coraggioso fra i tuoi, anche un leone, si perderebbe d’animo. Tutti sanno come sono forti tuo padre e i suoi uomini.
Rimandi
17,10 il più coraggioso 23,8-23.
AT greco 17,11ὅτι οὕτως συμβουλεύων ἐγὼ συνεβούλευσα καὶ συναγόμενος συναχθήσεται ἐπὶ σὲ πᾶς Ισραηλ ἀπὸ Δαν καὶ ἕως Βηρσαβεε ὡς ἡ ἄμμος ἡ ἐπὶ τῆς θαλάσσης εἰς πλῆθος καὶ τὸ πρόσωπόν σου πορευόμενον ἐν μέσῳ αὐτῶν
Interconfessionale 2SamIl mio consiglio è questo: raduna, da tutto il territorio d’Israele, da Dan a nord fino a Bersabea a sud, un esercito numeroso come la sabbia del mare e poi guidalo tu stesso.
Rimandi
17,11 numeroso come… Gn 22,17+.
AT greco 17,12καὶ ἥξομεν πρὸς αὐτὸν εἰς ἕνα τῶν τόπων οὗ ἐὰν εὕρωμεν αὐτὸν ἐκεῖ καὶ παρεμβαλοῦμεν ἐπ’ αὐτόν ὡς πίπτει ἡ δρόσος ἐπὶ τὴν γῆν καὶ οὐχ ὑπολειψόμεθα ἐν αὐτῷ καὶ τοῖς ἀνδράσιν τοῖς μετ’ αὐτοῦ καί γε ἕνα
Interconfessionale 2Sam17,12A questo modo potremo affrontare Davide dovunque egli sia. Come la rugiada copre il terreno, così noi gli saremo addosso da ogni parte: nessuno si salverà, né lui né i suoi uomini.
AT greco 17,13καὶ ἐὰν εἰς πόλιν συναχθῇ καὶ λήμψεται πᾶς Ισραηλ πρὸς τὴν πόλιν ἐκείνην σχοινία καὶ συροῦμεν αὐτὴν ἕως εἰς τὸν χειμάρρουν ὅπως μὴ καταλειφθῇ ἐκεῖ μηδὲ λίθος
Interconfessionale 2Sam17,13Se anche si fosse rifugiato dentro una città, avremo forze sufficienti per trascinare con funi la città intera dentro un fiume e potremo spazzarla via senza lasciare nemmeno un pezzo di muro.
AT greco 17,14καὶ εἶπεν Αβεσσαλωμ καὶ πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ ἀγαθὴ ἡ βουλὴ Χουσι τοῦ Αραχι ὑπὲρ τὴν βουλὴν Αχιτοφελ καὶ κύριος ἐνετείλατο διασκεδάσαι τὴν βουλὴν Αχιτοφελ τὴν ἀγαθήν ὅπως ἂν ἐπαγάγῃ κύριος ἐπὶ Αβεσσαλωμ τὰ κακὰ πάντα
Interconfessionale 2SamAssalonne e tutti i suoi decisero che la proposta di Cusài era migliore di quella di Achitòfel. In realtà il Signore aveva deciso di far respingere la saggia proposta di Achitòfel per condurre Assalonne alla rovina.
Rimandi
17,14 far respingere 15,31.34.
Note al Testo
17,14 La mobilitazione generale proposta da Cusài richiede tempo e permette a Cusài di informare Davide (vv. 15-22) e a Davide di prepararsi alla battaglia (c. 18).
AT greco 17,15καὶ εἶπεν Χουσι ὁ τοῦ Αραχι πρὸς Σαδωκ καὶ Αβιαθαρ τοὺς ἱερεῖς οὕτως καὶ οὕτως συνεβούλευσεν Αχιτοφελ τῷ Αβεσσαλωμ καὶ τοῖς πρεσβυτέροις Ισραηλ καὶ οὕτως καὶ οὕτως συνεβούλευσα ἐγώ
Interconfessionale 2Sam17,15Cusài andò a riferire ai sacerdoti Sadoc ed Ebiatàr sia quel che Achitòfel aveva consigliato ad Assalonne e ai responsabili del nord, sia quel che aveva proposto lui stesso.
AT greco 17,16καὶ νῦν ἀποστείλατε ταχὺ καὶ ἀναγγείλατε τῷ Δαυιδ λέγοντες μὴ αὐλισθῇς τὴν νύκτα ἐν Αραβωθ τῆς ἐρήμου καί γε διαβαίνων σπεῦσον μήποτε καταπίῃ τὸν βασιλέα καὶ πάντα τὸν λαὸν τὸν μετ’ αὐτοῦ
Interconfessionale 2SamE aggiunse: «Fate subito sapere tutto a Davide. Ditegli di non passare la notte al di qua del Giordano, ma di andare al di là; altrimenti sarà la fine per lui e tutti i suoi».
Rimandi
17,16 far sapere a Davide 15,28.
AT greco 17,17καὶ Ιωναθαν καὶ Αχιμαας εἱστήκεισαν ἐν τῇ πηγῇ Ρωγηλ καὶ ἐπορεύθη ἡ παιδίσκη καὶ ἀνήγγειλεν αὐτοῖς καὶ αὐτοὶ πορεύονται καὶ ἀναγγέλλουσιν τῷ βασιλεῖ Δαυιδ ὅτι οὐκ ἐδύναντο ὀφθῆναι τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν
Interconfessionale 2SamGiònata e Achimàas stavano in attesa presso la fonte di Roghel. Una serva portò loro le notizie da trasmettere al re Davide. Fecero così per non entrare e uscire dalla città e farsi vedere.
Note al Testo
17,17 Giònata e Achimàas: vedi 15,27-28. — la fonte di Roghel: era nella valle del Cedron, a sud-est di Gerusalemme.
AT greco 17,18καὶ εἶδεν αὐτοὺς παιδάριον καὶ ἀπήγγειλεν τῷ Αβεσσαλωμ καὶ ἐπορεύθησαν οἱ δύο ταχέως καὶ εἰσῆλθαν εἰς οἰκίαν ἀνδρὸς ἐν Βαουριμ καὶ αὐτῷ λάκκος ἐν τῇ αὐλῇ καὶ κατέβησαν ἐκεῖ
Interconfessionale 2Sam17,18Ma un ragazzo li vide e lo riferì ad Assalonne. Essi se ne accorsero, andarono in fretta fino a Bacurìm, entrarono in casa di un tale e si calarono nel pozzo che era nel cortile.
AT greco 17,19καὶ ἔλαβεν ἡ γυνὴ καὶ διεπέτασεν τὸ ἐπικάλυμμα ἐπὶ πρόσωπον τοῦ λάκκου καὶ ἔψυξεν ἐπ’ αὐτῷ Αραφωθ καὶ οὐκ ἐγνώσθη ῥῆμα
Interconfessionale 2SamLa moglie coprì con una coperta l’imboccatura del pozzo, vi sparse sopra del grano e così non si vedeva niente.
Rimandi
17,19 non si vedeva niente Gs 2,4-6; 1 Sam 19,11-17.
AT greco 17,20καὶ ἦλθαν οἱ παῖδες Αβεσσαλωμ πρὸς τὴν γυναῖκα εἰς τὴν οἰκίαν καὶ εἶπαν ποῦ Αχιμαας καὶ Ιωναθαν καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἡ γυνή παρῆλθαν μικρὸν τοῦ ὕδατος καὶ ἐζήτησαν καὶ οὐχ εὗραν καὶ ἀνέστρεψαν εἰς Ιερουσαλημ
Interconfessionale 2SamLe guardie di Assalonne vennero dalla donna e le chiesero:
— Dove sono Giònata e Achimàas?
— Sono passati al di là della cisterna, — rispose la donna.
Le guardie li cercarono inutilmente e tornarono a Gerusalemme.
Note al Testo
17,20 sono… cisterna: altri: sono passati oltre, andando verso l’acqua.
AT greco 17,21ἐγένετο δὲ μετὰ τὸ ἀπελθεῖν αὐτοὺς καὶ ἀνέβησαν ἐκ τοῦ λάκκου καὶ ἐπορεύθησαν καὶ ἀνήγγειλαν τῷ βασιλεῖ Δαυιδ καὶ εἶπαν πρὸς Δαυιδ ἀνάστητε καὶ διάβητε ταχέως τὸ ὕδωρ ὅτι οὕτως ἐβουλεύσατο περὶ ὑμῶν Αχιτοφελ
Interconfessionale 2Sam17,21Dopo che se ne furono andate, i due uscirono dal pozzo e andarono a portare le informazioni al re Davide. Gli riferirono il piano di Achitòfel e conclusero: «Attraversa al più presto il fiume».
AT greco 17,22καὶ ἀνέστη Δαυιδ καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ μετ’ αὐτοῦ καὶ διέβησαν τὸν Ιορδάνην ἕως τοῦ φωτὸς τοῦ πρωί ἕως ἑνὸς οὐκ ἔλαθεν ὃς οὐ διῆλθεν τὸν Ιορδάνην
Interconfessionale 2Sam17,22Davide e tutti i suoi uomini attraversarono il Giordano. All’alba erano passati tutti.
AT greco 17,23καὶ Αχιτοφελ εἶδεν ὅτι οὐκ ἐγενήθη ἡ βουλὴ αὐτοῦ καὶ ἐπέσαξεν τὴν ὄνον αὐτοῦ καὶ ἀνέστη καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ εἰς τὴν πόλιν αὐτοῦ καὶ ἐνετείλατο τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ ἀπήγξατο καὶ ἀπέθανεν καὶ ἐτάφη ἐν τῷ τάφῳ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ
Interconfessionale 2SamQuando Achitòfel vide che il suo consiglio non era stato ascoltato, sellò l’asino e tornò a casa nella sua città. Mise in ordine le cose sue, poi s’impiccò. Fu sepolto nella tomba di famiglia.
Rimandi
17,23 Achitòfel 15,12+. — s’impiccò Gdc 9,54; 1 Sam 31,4-6; 1 Re 16,18; 2 Mac 14,41-46; Mt 27,5.
AT greco 17,24καὶ Δαυιδ διῆλθεν εἰς Μαναϊμ καὶ Αβεσσαλωμ διέβη τὸν Ιορδάνην αὐτὸς καὶ πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ μετ’ αὐτοῦ
Interconfessionale 2Sam17,24Davide era giunto a Macanàim, quando Assalonne con tutti gli uomini del nord attraversò il Giordano.
AT greco 17,25καὶ τὸν Αμεσσαϊ κατέστησεν Αβεσσαλωμ ἀντὶ Ιωαβ ἐπὶ τῆς δυνάμεως καὶ Αμεσσαϊ υἱὸς ἀνδρὸς καὶ ὄνομα αὐτῷ Ιοθορ ὁ Ισραηλίτης οὗτος εἰσῆλθεν πρὸς Αβιγαιαν θυγατέρα Ναας ἀδελφὴν Σαρουιας μητρὸς Ιωαβ
Interconfessionale 2SamAl posto di Ioab, egli aveva messo a capo dell’esercito un certo Amasa, figlio di un Israelita di nome Itrà, che aveva sposato Abigàil, figlia di Nacas, sorella di Seruià madre di Ioab.
Note al Testo
17,25 Itrà, Abigàil: secondo 1 Cronache 2,16-17, Itrà si chiamava Ieter ed era Ismaelita e Abigàil era figlia di Iesse.
AT greco 17,26καὶ παρενέβαλεν πᾶς Ισραηλ καὶ Αβεσσαλωμ εἰς τὴν γῆν Γαλααδ
Interconfessionale 2Sam17,26Assalonne e il suo esercito si accamparono nella regione di Gàlaad.
AT greco 17,27καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἦλθεν Δαυιδ εἰς Μαναϊμ Ουεσβι υἱὸς Ναας ἐκ Ραββαθ υἱῶν Αμμων καὶ Μαχιρ υἱὸς Αμιηλ ἐκ Λωδαβαρ καὶ Βερζελλι ὁ Γαλααδίτης ἐκ Ρωγελλιμ
Interconfessionale 2SamA Macanàim vennero in aiuto a Davide: Sobì figlio di Nacas che veniva da Rabbà capitale degli Ammoniti, Machir figlio di Ammièl della città di Lodebàr e Barzillài della città di Rogheìim nel Gàlaad.
Rimandi
17,27-29 provvigioni 16,1+.
17,27 Machir 9,4. — Barzillài 19,32-40; 1 Re 2,7.
Note al Testo
17,27 Macanàim: località già ricordata nella Bibbia come luogo di sosta del patriarca Giacobbe (vedi Genesi 32,3 e nota) e come levitica (vedi Giosuè 21,38). Si trovava a est del Giordano, nella regione del Gàlaad. — Rabbà: vedi 2Sam 11,1. — Lodebàr: vedi 9,4 e la nota. — Rogheìim: località probabilmente a sud est del lago di Genèsaret.
AT greco 17,28ἤνεγκαν δέκα κοίτας καὶ ἀμφιτάπους καὶ λέβητας δέκα καὶ σκεύη κεράμου καὶ πυροὺς καὶ κριθὰς καὶ ἄλευρον καὶ ἄλφιτον καὶ κύαμον καὶ φακὸν
Interconfessionale 2Sam17,28Essi gli portarono brande, coperte, stoviglie, grano, orzo, farina, grano abbrustolito, fave, lenticchie,
AT greco 17,29καὶ μέλι καὶ βούτυρον καὶ πρόβατα καὶ Σαφφωθ βοῶν καὶ προσήνεγκαν τῷ Δαυιδ καὶ τῷ λαῷ τῷ μετ’ αὐτοῦ φαγεῖν ὅτι εἶπαν ὁ λαὸς πεινῶν καὶ ἐκλελυμένος καὶ διψῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ
Interconfessionale 2Sammiele, burro, formaggio di vacca e di pecora. Portarono questi viveri a Davide e ai suoi uomini perché avevano pensato: «Questa gente ha attraversato il deserto: dev’essere sfinita, affamata e assetata».
Note al Testo
17,29 formaggio… pecora: altri: pecore e formaggio di vacca oppure pecore e pezzi di bue. Non è sicuro il preciso significato di qualche parola ebraica di questo elenco di viveri.