Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
BibbiaEDU-logo

2 Regni

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 22 22,1καὶ ἐλάλησεν Δαυιδ τῷ κυρίῳ τοὺς λόγους τῆς ᾠδῆς ταύτης ἐν ᾗ ἡμέρᾳ ἐξείλατο αὐτὸν κύριος ἐκ χειρὸς πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ καὶ ἐκ χειρὸς Σαουλ
CEI 1974 2Sam Davide rivolse al Signore le parole di questo canto, quando il Signore lo liberò dalla mano di tutti i suoi nemici, specialmente dalla mano di Saul.
22,1 Il cantico è riprodotto, con alcune varianti, dal Sal 17.
AT greco 22,2καὶ εἶπεν κύριε πέτρα μου καὶ ὀχύρωμά μου καὶ ἐξαιρούμενός με ἐμοί
CEI 1974 2Sam22,2 Egli disse:

"Il Signore è mia roccia,
mia fortezza, mio liberatore,
AT greco 22,3ὁ θεός μου φύλαξ ἔσται μου πεποιθὼς ἔσομαι ἐπ’ αὐτῷ ὑπερασπιστής μου καὶ κέρας σωτηρίας μου ἀντιλήμπτωρ μου καὶ καταφυγή μου σωτηρίας μου ἐξ ἀδίκου σώσεις με
CEI 1974 2Sam22,3 il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio,
il mio scudo, la mia salvezza, il mio riparo!
Sei la mia roccaforte che mi salva:
tu mi salvi dalla violenza.
AT greco 22,4αἰνετὸν ἐπικαλέσομαι κύριον καὶ ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου σωθήσομαι
CEI 1974 2Sam22,4 invoco il Signore, degno di ogni lode,
e sono liberato dai miei nemici.
AT greco 22,5ὅτι περιέσχον με συντριμμοὶ θανάτου χείμαρροι ἀνομίας ἐθάμβησάν με
CEI 1974 2Sam22,5 Mi circondavano i flutti della morte,
mi atterrivano torrenti esiziali.
AT greco 22,6ὠδῖνες θανάτου ἐκύκλωσάν με προέφθασάν με σκληρότητες θανάτου
CEI 1974 2Sam22,6 Mi avviluppavano le funi degli inferi;
mi stavano davanti i lacci della morte.
AT greco 22,7ἐν τῷ θλίβεσθαί με ἐπικαλέσομαι κύριον καὶ πρὸς τὸν θεόν μου βοήσομαι καὶ ἐπακούσεται ἐκ ναοῦ αὐτοῦ φωνῆς μου καὶ ἡ κραυγή μου ἐν τοῖς ὠσὶν αὐτοῦ
CEI 1974 2Sam22,7 Nell`angoscia ho invocato il Signore,
ho gridato al mio Dio,
egli ha ascoltato dal suo tempio la mia voce;
il mio grido è giunto ai suoi orecchi.
AT greco 22,8καὶ ἐταράχθη καὶ ἐσείσθη ἡ γῆ καὶ τὰ θεμέλια τοῦ οὐρανοῦ συνεταράχθησαν καὶ ἐσπαράχθησαν ὅτι ἐθυμώθη κύριος αὐτοῖς
CEI 1974 2Sam22,8 Si scosse la terra e sobbalzò;
tremarono le fondamenta del cielo;
si scossero, perché egli si era irritato.
AT greco 22,9ἀνέβη καπνὸς ἐν τῇ ὀργῇ αὐτοῦ καὶ πῦρ ἐκ στόματος αὐτοῦ κατέδεται ἄνθρακες ἐξεκαύθησαν ἀπ’ αὐτοῦ
CEI 1974 2Sam22,9 Fumo salì dalle sue narici;
dalla sua bocca uscì un fuoco divoratore;
carboni accesi partirono da lui.
AT greco 22,10καὶ ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ κατέβη καὶ γνόφος ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ
CEI 1974 2Sam22,10 Egli piegò i cieli e discese;
una nube oscura era sotto i suoi piedi.
AT greco 22,11καὶ ἐπεκάθισεν ἐπὶ Χερουβιν καὶ ἐπετάσθη καὶ ὤφθη ἐπὶ πτερύγων ἀνέμου
CEI 1974 2Sam22,11 Cavalcò un cherubino e volò;
si librò sulle ali del vento.
AT greco 22,12καὶ ἔθετο σκότος ἀποκρυφὴν αὐτοῦ κύκλῳ αὐτοῦ ἡ σκηνὴ αὐτοῦ σκότος ὑδάτων ἐπάχυνεν ἐν νεφέλαις ἀέρος
CEI 1974 2Sam22,12 Si avvolse di tenebra tutto intorno;
acque scure e dense nubi erano la sua tenda.
AT greco 22,13ἀπὸ τοῦ φέγγους ἐναντίον αὐτοῦ ἐξεκαύθησαν ἄνθρακες πυρός
CEI 1974 2Sam22,13 Per lo splendore che lo precedeva
arsero carboni infuocati.
AT greco 22,14ἐβρόντησεν ἐξ οὐρανοῦ κύριος καὶ ὁ ὕψιστος ἔδωκεν φωνὴν αὐτοῦ
CEI 1974 2Sam22,14 Il Signore tuonò nei cieli,
l`Altissimo emise la sua voce.
AT greco 22,15καὶ ἀπέστειλεν βέλη καὶ ἐσκόρπισεν αὐτούς ἀστραπὴν καὶ ἐξέστησεν αὐτούς
CEI 1974 2Sam22,15 Scagliò frecce e li disperse;
vibrò folgori e li mise in fuga.
AT greco 22,16καὶ ὤφθησαν ἀφέσεις θαλάσσης καὶ ἀπεκαλύφθη θεμέλια τῆς οἰκουμένης ἐν τῇ ἐπιτιμήσει κυρίου ἀπὸ πνοῆς πνεύματος θυμοῦ αὐτοῦ
CEI 1974 2Sam Apparvero le profondità marine;
si scoprirono le basi del mondo,
come effetto della tua minaccia, Signore,
del soffio violento della tua ira.
22,16 L'ira di Dio interviene per la salvezza.
AT greco 22,17ἀπέστειλεν ἐξ ὕψους καὶ ἔλαβέν με εἵλκυσέν με ἐξ ὑδάτων πολλῶν
CEI 1974 2Sam22,17 Dall`alto stese la mano e mi prese;
mi fece uscire dalle grandi acque.
AT greco 22,18ἐρρύσατό με ἐξ ἐχθρῶν μου ἰσχύος ἐκ τῶν μισούντων με ὅτι ἐκραταιώθησαν ὑπὲρ ἐμέ
CEI 1974 2Sam22,18 Mi liberò dai miei robusti avversari,
dai miei nemici più forti di me.
AT greco 22,19προέφθασάν με ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου καὶ ἐγένετο κύριος ἐπιστήριγμά μου
CEI 1974 2Sam22,19 Mi affrontarono nel giorno della mia rovina,
ma il Signore fu il mio sostegno.
AT greco 22,20καὶ ἐξήγαγέν με εἰς πλατυσμὸν καὶ ἐξείλατό με ὅτι εὐδόκησεν ἐν ἐμοί
CEI 1974 2Sam22,20 Egli mi trasse al largo;
mi liberò, perché oggetto della sua benevolenza.
AT greco 22,21καὶ ἀνταπέδωκέν μοι κύριος κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου κατὰ τὴν καθαριότητα τῶν χειρῶν μου ἀνταπέδωκέν μοι
CEI 1974 2Sam22,21 Il Signore mi ricompensò secondo la mia giustizia,
mi trattò secondo la purità delle mie mani.
AT greco 22,22ὅτι ἐφύλαξα ὁδοὺς κυρίου καὶ οὐκ ἠσέβησα ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου
CEI 1974 2Sam22,22 Perché mi sono mantenuto nelle vie del Signore,
non sono stato empio, lontano dal mio Dio,
AT greco 22,23ὅτι πάντα τὰ κρίματα αὐτοῦ κατεναντίον μου καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ οὐκ ἀπέστην ἀπ’ αὐτῶν
CEI 1974 2Sam22,23 perché tutti i suoi decreti mi sono dinanzi
e non ho allontanato da me le sue leggi.
AT greco 22,24καὶ ἔσομαι ἄμωμος αὐτῷ καὶ προφυλάξομαι ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου
CEI 1974 2Sam22,24 Sono stato irreprensibile nei suoi riguardi;
mi sono guardato dall`iniquità.
AT greco 22,25καὶ ἀποδώσει μοι κύριος κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν καθαριότητα τῶν χειρῶν μου ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ
CEI 1974 2Sam22,25 Il Signore mi trattò secondo la mia giustizia,
secondo la purità delle mie mani alla sua presenza.
AT greco 22,26μετὰ ὁσίου ὁσιωθήσῃ καὶ μετὰ ἀνδρὸς τελείου τελειωθήσῃ
CEI 1974 2Sam22,26 Con il pio ti mostri pio,
con il prode ti mostri integro;
AT greco 22,27καὶ μετὰ ἐκλεκτοῦ ἐκλεκτὸς ἔσῃ καὶ μετὰ στρεβλοῦ στρεβλωθήσῃ
CEI 1974 2Sam22,27 con il puro ti mostri puro,
con il tortuoso ti mostri astuto.
AT greco 22,28καὶ τὸν λαὸν τὸν πτωχὸν σώσεις καὶ ὀφθαλμοὺς ἐπὶ μετεώρων ταπεινώσεις
CEI 1974 2Sam22,28 Tu salvi la gente umile,
mentre abbassi gli occhi dei superbi.
AT greco 22,29ὅτι σὺ ὁ λύχνος μου κύριε καὶ κύριος ἐκλάμψει μοι τὸ σκότος μου
CEI 1974 2Sam22,29 Sì, tu sei la mia lucerna, Signore;
il Signore illumina la mia tenebra.
AT greco 22,30ὅτι ἐν σοὶ δραμοῦμαι μονόζωνος καὶ ἐν τῷ θεῷ μου ὑπερβήσομαι τεῖχος
CEI 1974 2Sam22,30 Sì, con te io posso affrontare una schiera,
con il mio Dio posso slanciarmi sulle mura.
AT greco 22,31ὁ ἰσχυρός ἄμωμος ἡ ὁδὸς αὐτοῦ τὸ ῥῆμα κυρίου κραταιόν πεπυρωμένον ὑπερασπιστής ἐστιν πᾶσιν τοῖς πεποιθόσιν ἐπ’ αὐτῷ
CEI 1974 2Sam22,31 La via di Dio è perfetta;
la parola del Signore è integra;
egli è scudo per quanti si rifugiano in lui.
AT greco 22,32τίς ἰσχυρὸς πλὴν κυρίου καὶ τίς κτίστης ἔσται πλὴν τοῦ θεοῦ ἡμῶν
CEI 1974 2Sam22,32 C`è forse un dio come il Signore;
una rupe fuori del nostro Dio?
AT greco 22,33ὁ ἰσχυρὸς ὁ κραταιῶν με δυνάμει καὶ ἐξετίναξεν ἄμωμον τὴν ὁδόν μου
CEI 1974 2Sam22,33 Dio mi cinge di forza,
rende sicura la mia via.
AT greco 22,34τιθεὶς τοὺς πόδας μου ὡς ἐλάφων καὶ ἐπὶ τὰ ὕψη ἱστῶν με
CEI 1974 2Sam22,34 Ha reso simili i miei piedi a quelli delle cerve;
mi ha fatto stare sulle alture.
AT greco 22,35διδάσκων χεῖράς μου εἰς πόλεμον καὶ κατάξας τόξον χαλκοῦν ἐν βραχίονί μου
CEI 1974 2Sam22,35 Ha addestrato la mia mano alla guerra;
ha posto un arco di bronzo nelle mie braccia.
AT greco 22,36καὶ ἔδωκάς μοι ὑπερασπισμὸν σωτηρίας μου καὶ ἡ ὑπακοή σου ἐπλήθυνέν με
CEI 1974 2Sam22,36 Mi hai dato lo scudo della tua salvezza,
la tua sollecitudine mi fa crescere.
AT greco 22,37εἰς πλατυσμὸν εἰς τὰ διαβήματά μου ὑποκάτω μου καὶ οὐκ ἐσαλεύθησαν τὰ σκέλη μου
CEI 1974 2Sam22,37 Fai largo davanti ai miei passi;
le mie gambe non vacillano.
AT greco 22,38διώξω ἐχθρούς μου καὶ ἀφανιῶ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀναστρέψω ἕως συντελέσω αὐτούς
CEI 1974 2Sam22,38 Inseguo e raggiungo i miei nemici,
non desisto finché non siano distrutti.
AT greco 22,39καὶ θλάσω αὐτούς καὶ οὐκ ἀναστήσονται καὶ πεσοῦνται ὑπὸ τοὺς πόδας μου
CEI 1974 2Sam22,39 Li colpisco ed essi non possono resistere;
cadono sotto i miei piedi.
AT greco 22,40καὶ ἐνισχύσεις με δυνάμει εἰς πόλεμον κάμψεις τοὺς ἐπανιστανομένους μοι ὑποκάτω μου
CEI 1974 2Sam22,40 Mi cingi di forza per la battaglia;
hai fatto piegare sotto di me i miei avversari.
AT greco 22,41καὶ τοὺς ἐχθρούς μου ἔδωκάς μοι νῶτον τοὺς μισοῦντάς με καὶ ἐθανάτωσας αὐτούς
CEI 1974 2Sam22,41 Mi mostri i nemici di spalle,
così io danniento quelli che mi odiano.
AT greco 22,42βοήσονται καὶ οὐκ ἔστιν βοηθός πρὸς κύριον καὶ οὐχ ὑπήκουσεν αὐτῶν
CEI 1974 2Sam22,42 Gridano, ma nessuno li salva,
verso il Signore, che a loro non risponde.
AT greco 22,43καὶ ἐλέανα αὐτοὺς ὡς χοῦν γῆς ὡς πηλὸν ἐξόδων ἐλέπτυνα αὐτούς
CEI 1974 2Sam22,43 Li disperdo come polvere della terra,
li calpesto come fango delle piazze.
AT greco 22,44καὶ ῥύσῃ με ἐκ μάχης λαῶν φυλάξεις με εἰς κεφαλὴν ἐθνῶν λαός ὃν οὐκ ἔγνων ἐδούλευσάν μοι
CEI 1974 2Sam22,44 Tu mi liberi dalle contese del popolo;
mi poni a capo di nazioni;
un popolo non conosciuto mi serve.
AT greco 22,45υἱοὶ ἀλλότριοι ἐψεύσαντό μοι εἰς ἀκοὴν ὠτίου ἤκουσάν μου
CEI 1974 2Sam22,45 I figli degli stranieri mi onorano
appena sentono, mi obbediscono.
AT greco 22,46υἱοὶ ἀλλότριοι ἀπορριφήσονται καὶ σφαλοῦσιν ἐκ τῶν συγκλεισμῶν αὐτῶν
CEI 1974 2Sam22,46 I figli degli stranieri vengono meno,
lasciano con spavento i loro nascondigli.
AT greco 22,47ζῇ κύριος καὶ εὐλογητὸς ὁ φύλαξ μου καὶ ὑψωθήσεται ὁ θεός μου ὁ φύλαξ τῆς σωτηρίας μου
CEI 1974 2Sam22,47 Viva il Signore! Sia benedetta la mia rupe!
Sia esaltato il Dio della mia salvezza!
AT greco 22,48ἰσχυρὸς κύριος ὁ διδοὺς ἐκδικήσεις ἐμοί παιδεύων λαοὺς ὑποκάτω μου
CEI 1974 2Sam22,48 Dio fa vendetta per me
e mi sottomette i popoli.
AT greco 22,49καὶ ἐξάγων με ἐξ ἐχθρῶν μου καὶ ἐκ τῶν ἐπεγειρομένων μοι ὑψώσεις με ἐξ ἀνδρὸς ἀδικημάτων ῥύσῃ με
CEI 1974 2Sam22,49 Tu mi liberi dai miei nemici,
mi innalzi sopra i miei avversari,
mi liberi dall`uomo violento.
AT greco 22,50διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι κύριε ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ
CEI 1974 2Sam22,50 Perciò ti loderò, Signore,
fra i popoli canterò inni al tuo nome.
AT greco 22,51μεγαλύνων σωτηρίας βασιλέως αὐτοῦ καὶ ποιῶν ἔλεος τῷ χριστῷ αὐτοῦ τῷ Δαυιδ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος
CEI 1974 2Sam22,51 Egli concede una grande vittoria al suo re,
la grazia al suo consacrato,
a Davide e ai suoi discendenti per sempre".