Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
BibbiaEDU-logo

2 Regni

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 22 22,1καὶ ἐλάλησεν Δαυιδ τῷ κυρίῳ τοὺς λόγους τῆς ᾠδῆς ταύτης ἐν ᾗ ἡμέρᾳ ἐξείλατο αὐτὸν κύριος ἐκ χειρὸς πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ καὶ ἐκ χειρὸς Σαουλ
CEI 2008 2Sam Davide rivolse al Signore le parole di questo canto, quando il Signore lo liberò dalla mano di tutti i suoi nemici e dalla mano di Saul.
22,1 Il cantico di Davide
Il cantico è presentato come parole di Davide (v.  1). Nel Salterio è conservato questo stesso cantico, con piccole varianti (Sal 18), e anche là esso è attribuito a Davide. Ma la paternità di questo cantico, assai antico, è discussa. Si tratta essenzialmente di un ringraziamento dopo una prodigiosa liberazione dai nemici (vv.  5-6.15-20.32-46).
AT greco 22,2καὶ εἶπεν κύριε πέτρα μου καὶ ὀχύρωμά μου καὶ ἐξαιρούμενός με ἐμοί
CEI 2008 2Sam22,2Egli disse:
"Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore,
AT greco 22,3ὁ θεός μου φύλαξ ἔσται μου πεποιθὼς ἔσομαι ἐπ’ αὐτῷ ὑπερασπιστής μου καὶ κέρας σωτηρίας μου ἀντιλήμπτωρ μου καὶ καταφυγή μου σωτηρίας μου ἐξ ἀδίκου σώσεις με
CEI 2008 2Sam22,3mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo,
mio nascondiglio che mi salva,
dalla violenza tu mi salvi.
AT greco 22,4αἰνετὸν ἐπικαλέσομαι κύριον καὶ ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου σωθήσομαι
CEI 2008 2Sam22,4Invoco il Signore, degno di lode,
e sarò salvato dai miei nemici.
AT greco 22,5ὅτι περιέσχον με συντριμμοὶ θανάτου χείμαρροι ἀνομίας ἐθάμβησάν με
CEI 2008 2Sam22,5Mi circondavano flutti di morte,
mi travolgevano torrenti infernali;
AT greco 22,6ὠδῖνες θανάτου ἐκύκλωσάν με προέφθασάν με σκληρότητες θανάτου
CEI 2008 2Sam22,6già mi avvolgevano i lacci degli inferi,
già mi stringevano agguati mortali.
AT greco 22,7ἐν τῷ θλίβεσθαί με ἐπικαλέσομαι κύριον καὶ πρὸς τὸν θεόν μου βοήσομαι καὶ ἐπακούσεται ἐκ ναοῦ αὐτοῦ φωνῆς μου καὶ ἡ κραυγή μου ἐν τοῖς ὠσὶν αὐτοῦ
CEI 2008 2Sam22,7Nell'angoscia invocai il Signore,
nell'angoscia gridai al mio Dio:
dal suo tempio ascoltò la mia voce,
a lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido.
AT greco 22,8καὶ ἐταράχθη καὶ ἐσείσθη ἡ γῆ καὶ τὰ θεμέλια τοῦ οὐρανοῦ συνεταράχθησαν καὶ ἐσπαράχθησαν ὅτι ἐθυμώθη κύριος αὐτοῖς
CEI 2008 2Sam22,8La terra tremò e si scosse;
vacillarono le fondamenta dei cieli,
si scossero perché egli era adirato.
AT greco 22,9ἀνέβη καπνὸς ἐν τῇ ὀργῇ αὐτοῦ καὶ πῦρ ἐκ στόματος αὐτοῦ κατέδεται ἄνθρακες ἐξεκαύθησαν ἀπ’ αὐτοῦ
CEI 2008 2Sam22,9Dalle sue narici saliva fumo,
dalla sua bocca un fuoco divorante;
da lui sprizzavano carboni ardenti.
AT greco 22,10καὶ ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ κατέβη καὶ γνόφος ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ
CEI 2008 2Sam22,10Abbassò i cieli e discese,
una nube oscura sotto i suoi piedi.
AT greco 22,11καὶ ἐπεκάθισεν ἐπὶ Χερουβιν καὶ ἐπετάσθη καὶ ὤφθη ἐπὶ πτερύγων ἀνέμου
CEI 2008 2Sam22,11Cavalcava un cherubino e volava,
appariva sulle ali del vento.
AT greco 22,12καὶ ἔθετο σκότος ἀποκρυφὴν αὐτοῦ κύκλῳ αὐτοῦ ἡ σκηνὴ αὐτοῦ σκότος ὑδάτων ἐπάχυνεν ἐν νεφέλαις ἀέρος
CEI 2008 2Sam22,12Si avvolgeva di tenebre come di una tenda,
di acque oscure e di nubi.
AT greco 22,13ἀπὸ τοῦ φέγγους ἐναντίον αὐτοῦ ἐξεκαύθησαν ἄνθρακες πυρός
CEI 2008 2Sam22,13Davanti al suo fulgore
arsero carboni ardenti.
AT greco 22,14ἐβρόντησεν ἐξ οὐρανοῦ κύριος καὶ ὁ ὕψιστος ἔδωκεν φωνὴν αὐτοῦ
CEI 2008 2Sam22,14Il Signore tuonò dal cielo,
l'Altissimo fece udire la sua voce.
AT greco 22,15καὶ ἀπέστειλεν βέλη καὶ ἐσκόρπισεν αὐτούς ἀστραπὴν καὶ ἐξέστησεν αὐτούς
CEI 2008 2Sam22,15Scagliò saette e li disperse,
fulminò con folgore e li sconfisse.
AT greco 22,16καὶ ὤφθησαν ἀφέσεις θαλάσσης καὶ ἀπεκαλύφθη θεμέλια τῆς οἰκουμένης ἐν τῇ ἐπιτιμήσει κυρίου ἀπὸ πνοῆς πνεύματος θυμοῦ αὐτοῦ
CEI 2008 2Sam22,16Allora apparve il fondo del mare,
si scoprirono le fondamenta del mondo,
per la minaccia del Signore,
per lo spirare del suo furore.
AT greco 22,17ἀπέστειλεν ἐξ ὕψους καὶ ἔλαβέν με εἵλκυσέν με ἐξ ὑδάτων πολλῶν
CEI 2008 2Sam22,17Stese la mano dall'alto e mi prese,
mi sollevò dalle grandi acque,
AT greco 22,18ἐρρύσατό με ἐξ ἐχθρῶν μου ἰσχύος ἐκ τῶν μισούντων με ὅτι ἐκραταιώθησαν ὑπὲρ ἐμέ
CEI 2008 2Sam22,18mi liberò da nemici potenti,
da coloro che mi odiavano
ed erano più forti di me.
AT greco 22,19προέφθασάν με ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου καὶ ἐγένετο κύριος ἐπιστήριγμά μου
CEI 2008 2Sam22,19Mi assalirono nel giorno della mia sventura,
ma il Signore fu il mio sostegno;
AT greco 22,20καὶ ἐξήγαγέν με εἰς πλατυσμὸν καὶ ἐξείλατό με ὅτι εὐδόκησεν ἐν ἐμοί
CEI 2008 2Sam22,20mi portò al largo,
mi liberò perché mi vuol bene.
AT greco 22,21καὶ ἀνταπέδωκέν μοι κύριος κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου κατὰ τὴν καθαριότητα τῶν χειρῶν μου ἀνταπέδωκέν μοι
CEI 2008 2Sam22,21Il Signore mi tratta secondo la mia giustizia,
mi ripaga secondo l'innocenza delle mie mani,
AT greco 22,22ὅτι ἐφύλαξα ὁδοὺς κυρίου καὶ οὐκ ἠσέβησα ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου
CEI 2008 2Sam22,22perché ho custodito le vie del Signore,
non ho abbandonato come un empio il mio Dio.
AT greco 22,23ὅτι πάντα τὰ κρίματα αὐτοῦ κατεναντίον μου καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ οὐκ ἀπέστην ἀπ’ αὐτῶν
CEI 2008 2Sam22,23I suoi giudizi mi stanno tutti davanti,
non ho respinto da me la sua legge;
AT greco 22,24καὶ ἔσομαι ἄμωμος αὐτῷ καὶ προφυλάξομαι ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου
CEI 2008 2Sam22,24ma integro sono stato con lui
e mi sono guardato dalla colpa.
AT greco 22,25καὶ ἀποδώσει μοι κύριος κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν καθαριότητα τῶν χειρῶν μου ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ
CEI 2008 2Sam22,25Il Signore mi ha ripagato secondo la mia giustizia,
secondo la mia innocenza davanti ai suoi occhi.
AT greco 22,26μετὰ ὁσίου ὁσιωθήσῃ καὶ μετὰ ἀνδρὸς τελείου τελειωθήσῃ
CEI 2008 2Sam22,26Con l'uomo buono tu sei buono,
con l'uomo integro tu sei integro,
AT greco 22,27καὶ μετὰ ἐκλεκτοῦ ἐκλεκτὸς ἔσῃ καὶ μετὰ στρεβλοῦ στρεβλωθήσῃ
CEI 2008 2Sam22,27con l'uomo puro tu sei puro
e dal perverso non ti fai ingannare.
AT greco 22,28καὶ τὸν λαὸν τὸν πτωχὸν σώσεις καὶ ὀφθαλμοὺς ἐπὶ μετεώρων ταπεινώσεις
CEI 2008 2Sam22,28Tu salvi il popolo dei poveri,
ma sui superbi abbassi i tuoi occhi.
AT greco 22,29ὅτι σὺ ὁ λύχνος μου κύριε καὶ κύριος ἐκλάμψει μοι τὸ σκότος μου
CEI 2008 2Sam22,29Signore, tu sei la mia lampada;
il Signore rischiara le mie tenebre.
AT greco 22,30ὅτι ἐν σοὶ δραμοῦμαι μονόζωνος καὶ ἐν τῷ θεῷ μου ὑπερβήσομαι τεῖχος
CEI 2008 2Sam22,30Con te mi getterò nella mischia,
con il mio Dio scavalcherò le mura.
AT greco 22,31ὁ ἰσχυρός ἄμωμος ἡ ὁδὸς αὐτοῦ τὸ ῥῆμα κυρίου κραταιόν πεπυρωμένον ὑπερασπιστής ἐστιν πᾶσιν τοῖς πεποιθόσιν ἐπ’ αὐτῷ
CEI 2008 2Sam22,31La via di Dio è perfetta,
la parola del Signore è purificata nel fuoco;
egli è scudo per chi in lui si rifugia.
AT greco 22,32τίς ἰσχυρὸς πλὴν κυρίου καὶ τίς κτίστης ἔσται πλὴν τοῦ θεοῦ ἡμῶν
CEI 2008 2Sam22,32Infatti, chi è Dio, se non il Signore?
O chi è roccia, se non il nostro Dio?
AT greco 22,33ὁ ἰσχυρὸς ὁ κραταιῶν με δυνάμει καὶ ἐξετίναξεν ἄμωμον τὴν ὁδόν μου
CEI 2008 2Sam22,33Il Dio che mi ha cinto di vigore
e ha reso integro il mio cammino,
AT greco 22,34τιθεὶς τοὺς πόδας μου ὡς ἐλάφων καὶ ἐπὶ τὰ ὕψη ἱστῶν με
CEI 2008 2Sam22,34mi ha dato agilità come di cerve
e sulle alture mi ha fatto stare saldo,
AT greco 22,35διδάσκων χεῖράς μου εἰς πόλεμον καὶ κατάξας τόξον χαλκοῦν ἐν βραχίονί μου
CEI 2008 2Sam22,35ha addestrato le mie mani alla battaglia,
le mie braccia a tendere l'arco di bronzo.
AT greco 22,36καὶ ἔδωκάς μοι ὑπερασπισμὸν σωτηρίας μου καὶ ἡ ὑπακοή σου ἐπλήθυνέν με
CEI 2008 2Sam22,36Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza,
mi hai esaudito e mi hai fatto crescere.
AT greco 22,37εἰς πλατυσμὸν εἰς τὰ διαβήματά μου ὑποκάτω μου καὶ οὐκ ἐσαλεύθησαν τὰ σκέλη μου
CEI 2008 2Sam22,37Hai spianato la via ai miei passi,
i miei piedi non hanno vacillato.
AT greco 22,38διώξω ἐχθρούς μου καὶ ἀφανιῶ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀναστρέψω ἕως συντελέσω αὐτούς
CEI 2008 2Sam22,38Ho inseguito i miei nemici e li ho distrutti,
non sono tornato senza averli annientati.
AT greco 22,39καὶ θλάσω αὐτούς καὶ οὐκ ἀναστήσονται καὶ πεσοῦνται ὑπὸ τοὺς πόδας μου
CEI 2008 2Sam22,39Li ho annientati e colpiti e non si sono rialzati,
sono caduti sotto i miei piedi.
AT greco 22,40καὶ ἐνισχύσεις με δυνάμει εἰς πόλεμον κάμψεις τοὺς ἐπανιστανομένους μοι ὑποκάτω μου
CEI 2008 2Sam22,40Tu mi hai cinto di forza per la guerra,
hai piegato sotto di me gli avversari.
AT greco 22,41καὶ τοὺς ἐχθρούς μου ἔδωκάς μοι νῶτον τοὺς μισοῦντάς με καὶ ἐθανάτωσας αὐτούς
CEI 2008 2Sam22,41Dei nemici mi hai mostrato le spalle:
quelli che mi odiavano, li ho distrutti.
AT greco 22,42βοήσονται καὶ οὐκ ἔστιν βοηθός πρὸς κύριον καὶ οὐχ ὑπήκουσεν αὐτῶν
CEI 2008 2Sam22,42Hanno gridato e nessuno li ha salvati,
hanno gridato al Signore, ma non ha risposto.
AT greco 22,43καὶ ἐλέανα αὐτοὺς ὡς χοῦν γῆς ὡς πηλὸν ἐξόδων ἐλέπτυνα αὐτούς
CEI 2008 2Sam22,43Come polvere della terra li ho dispersi,
calpestati, schiacciati come fango delle strade.
AT greco 22,44καὶ ῥύσῃ με ἐκ μάχης λαῶν φυλάξεις με εἰς κεφαλὴν ἐθνῶν λαός ὃν οὐκ ἔγνων ἐδούλευσάν μοι
CEI 2008 2Sam22,44Mi hai scampato dal popolo in rivolta,
mi hai conservato a capo di nazioni.
Un popolo che non conoscevo mi ha servito;
AT greco 22,45υἱοὶ ἀλλότριοι ἐψεύσαντό μοι εἰς ἀκοὴν ὠτίου ἤκουσάν μου
CEI 2008 2Sam22,45stranieri cercavano il mio favore,
all'udirmi, subito mi obbedivano,
AT greco 22,46υἱοὶ ἀλλότριοι ἀπορριφήσονται καὶ σφαλοῦσιν ἐκ τῶν συγκλεισμῶν αὐτῶν
CEI 2008 2Sam22,46impallidivano uomini stranieri
e uscivano tremanti dai loro nascondigli.
AT greco 22,47ζῇ κύριος καὶ εὐλογητὸς ὁ φύλαξ μου καὶ ὑψωθήσεται ὁ θεός μου ὁ φύλαξ τῆς σωτηρίας μου
CEI 2008 2Sam22,47Viva il Signore e benedetta la mia roccia,
sia esaltato Dio, rupe della mia salvezza.
AT greco 22,48ἰσχυρὸς κύριος ὁ διδοὺς ἐκδικήσεις ἐμοί παιδεύων λαοὺς ὑποκάτω μου
CEI 2008 2Sam22,48Dio, tu mi accordi la rivincita
e sottometti i popoli al mio giogo,
AT greco 22,49καὶ ἐξάγων με ἐξ ἐχθρῶν μου καὶ ἐκ τῶν ἐπεγειρομένων μοι ὑψώσεις με ἐξ ἀνδρὸς ἀδικημάτων ῥύσῃ με
CEI 2008 2Sam22,49mi sottrai ai miei nemici,
dei miei avversari mi fai trionfare
e mi liberi dall'uomo violento.
AT greco 22,50διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι κύριε ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ
CEI 2008 2Sam22,50Per questo ti loderò, Signore, tra le genti
e canterò inni al tuo nome.
AT greco 22,51μεγαλύνων σωτηρίας βασιλέως αὐτοῦ καὶ ποιῶν ἔλεος τῷ χριστῷ αὐτοῦ τῷ Δαυιδ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος
CEI 2008 2Sam22,51Egli concede al suo re grandi vittorie,
si mostra fedele al suo consacrato,
a Davide e alla sua discendenza per sempre".