Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
BibbiaEDU-logo

2 Regni

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 23 23,1καὶ οὗτοι οἱ λόγοι Δαυιδ οἱ ἔσχατοι πιστὸς Δαυιδ υἱὸς Ιεσσαι καὶ πιστὸς ἀνήρ ὃν ἀνέστησεν κύριος ἐπὶ χριστὸν θεοῦ Ιακωβ καὶ εὐπρεπεῖς ψαλμοὶ Ισραηλ
CEI 1974 2Sam Queste sono le ultime parole di Davide:

"Oracolo di Davide, figlio di Iesse,
oracolo dell`uomo che l`Altissimo ha innalzato,
del consacrato del Dio di Giacobbe,
del soave cantore d`Israele.
23,1 Le ultime parole di Davide dànno il significato profondo dell'avventura del re, eletto e protetto da Dio.
AT greco 23,2πνεῦμα κυρίου ἐλάλησεν ἐν ἐμοί καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ ἐπὶ γλώσσης μου
CEI 1974 2Sam23,2 Lo spirito del Signore parla in me,
la sua parola è sulla mia lingua;
AT greco 23,3λέγει ὁ θεὸς Ισραηλ ἐμοὶ ἐλάλησεν φύλαξ Ισραηλ παραβολὴν εἰπόν ἐν ἀνθρώπῳ πῶς κραταιώσητε φόβον θεοῦ
CEI 1974 2Sam23,3 il Dio di Giacobbe ha parlato,
la rupe d`Israele mi ha detto:
Chi governa gli uomini ed è giusto,
chi governa con timore di Dio,
AT greco 23,4καὶ ἐν θεῷ φωτὶ πρωίας ἀνατείλαι ἥλιος τὸ πρωὶ οὐ παρῆλθεν ἐκ φέγγους καὶ ὡς ἐξ ὑετοῦ χλόης ἀπὸ γῆς
CEI 1974 2Sam23,4 è come la luce del mattino
al sorgere del sole,
in un mattino senza nubi,
che fa scintillare dopo la pioggia
i germogli della terra.
AT greco 23,5οὐ γὰρ οὕτως ὁ οἶκός μου μετὰ ἰσχυροῦ διαθήκην γὰρ αἰώνιον ἔθετό μοι ἑτοίμην ἐν παντὶ καιρῷ πεφυλαγμένην ὅτι πᾶσα σωτηρία μου καὶ πᾶν θέλημα ὅτι οὐ μὴ βλαστήσῃ ὁ παράνομος
CEI 1974 2Sam Così è stabile la mia casa davanti a Dio,
perché ha stabilito con me un`alleanza eterna,
in tutto regolata e garantita.
Non farà dunque germogliare
quanto mi salva
e quanto mi diletta?
23,5 La promessa del trono eterno (cfr. 7, 4-17) è detta alleanza con Dio come quella di Abramo (cfr. Gn 12, 1-3) e di Mosè (cfr. Es 19, 3-8. ne è, infatti, lo svolgimento. Il Messia sarà chiamato 'germoglio': cfr. Ger 23, 5. cfr. Ger 33, 15.
AT greco 23,6ὥσπερ ἄκανθα ἐξωσμένη πάντες αὐτοί ὅτι οὐ χειρὶ λημφθήσονται
CEI 1974 2Sam23,6 Ma gli scellerati sono come spine,
che si buttano via a fasci
e non si prendono con la mano;
AT greco 23,7καὶ ἀνὴρ οὐ κοπιάσει ἐν αὐτοῖς καὶ πλῆρες σιδήρου καὶ ξύλον δόρατος καὶ ἐν πυρὶ καύσει καυθήσονται αἰσχύνῃ αὐτῶν
CEI 1974 2Sam23,7 chi le tocca usa un ferro o un`asta di lancia
e si bruciano al completo col fuoco".

I tre più famosi eroi di Davide
AT greco 23,8ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν δυνατῶν Δαυιδ Ιεβοσθε ὁ Χαναναῖος ἄρχων τοῦ τρίτου ἐστίν Αδινων ὁ Ασωναῖος οὗτος ἐσπάσατο τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ ἐπὶ ὀκτακοσίους τραυματίας εἰς ἅπαξ
CEI 1974 2Sam23,8 Questi sono i nomi dei prodi di Davide: Is-Baal il Cacmonita, capo dei Tre. Egli impugnò la lancia contro ottocento uomini e li trafisse in un solo scontro.
AT greco 23,9καὶ μετ’ αὐτὸν Ελεαζαρ υἱὸς πατραδέλφου αὐτοῦ υἱὸς Σουσίτου ἐν τοῖς τρισὶν δυνατοῖς οὗτος ἦν μετὰ Δαυιδ ἐν Σερραν καὶ ἐν τῷ ὀνειδίσαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις συνήχθησαν ἐκεῖ εἰς πόλεμον καὶ ἀνέβησαν ἀνὴρ Ισραηλ
CEI 1974 2Sam23,9 Dopo di lui veniva Eleàzaro figlio di Dodo l`Acochita, uno dei tre prodi che erano con Davide, quando sfidarono i Filistei schierati in battaglia, mentre gli Israeliti si ritiravano sulle alture.
AT greco 23,10αὐτὸς ἀνέστη καὶ ἐπάταξεν ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις ἕως οὗ ἐκοπίασεν ἡ χεὶρ αὐτοῦ καὶ προσεκολλήθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ πρὸς τὴν μάχαιραν καὶ ἐποίησεν κύριος σωτηρίαν μεγάλην ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ὁ λαὸς ἐκάθητο ὀπίσω αὐτοῦ πλὴν ἐκδιδύσκειν
CEI 1974 2Sam23,10 Egli si alzò, percosse i Filistei, finché la sua mano, sfinita, rimase attaccata alla spada. Il Signore concesse in quel giorno una grande vittoria e il popolo seguì Eleàzaro soltanto per spogliare i cadaveri.
AT greco 23,11καὶ μετ’ αὐτὸν Σαμαια υἱὸς Ασα ὁ Αρουχαῖος καὶ συνήχθησαν οἱ ἀλλόφυλοι εἰς Θηρία καὶ ἦν ἐκεῖ μερὶς τοῦ ἀγροῦ πλήρης φακοῦ καὶ ὁ λαὸς ἔφυγεν ἐκ προσώπου ἀλλοφύλων
CEI 1974 2Sam23,11 Dopo di lui veniva Samma figlio di Aghe, l`Ararita. I Filistei erano radunati a Lechì; in quel luogo vi era un campo pieno di lenticchie: mentre il popolo fuggiva dinanzi ai Filistei,
AT greco 23,12καὶ ἐστηλώθη ἐν μέσῳ τῆς μερίδος καὶ ἐξείλατο αὐτὴν καὶ ἐπάταξεν τοὺς ἀλλοφύλους καὶ ἐποίησεν κύριος σωτηρίαν μεγάλην
CEI 1974 2Sam23,12 Samma si piantò in mezzo al campo, lo difese e sconfisse i Filistei. E il Signore concesse una grande vittoria.
I trenta: la guardia di Davide
AT greco 23,13καὶ κατέβησαν τρεῖς ἀπὸ τῶν τριάκοντα καὶ ἦλθον εἰς Κασων πρὸς Δαυιδ εἰς τὸ σπήλαιον Οδολλαμ καὶ τάγμα τῶν ἀλλοφύλων παρενέβαλον ἐν τῇ κοιλάδι Ραφαϊμ
CEI 1974 2Sam23,13 Tre dei Trenta scesero al tempo della mietitura e vennero da Davide nella caverna di Adullàm, mentre una schiera di Filistei era accampata nella valle dei Rè faim.
AT greco 23,14καὶ Δαυιδ τότε ἐν τῇ περιοχῇ καὶ τὸ ὑπόστημα τῶν ἀλλοφύλων τότε ἐν Βαιθλεεμ
CEI 1974 2Sam23,14 Davide era allora nella fortezza e c`era un appostamento di Filistei a Betlemme.
AT greco 23,15καὶ ἐπεθύμησεν Δαυιδ καὶ εἶπεν τίς ποτιεῖ με ὕδωρ ἐκ τοῦ λάκκου τοῦ ἐν Βαιθλεεμ τοῦ ἐν τῇ πύλῃ τὸ δὲ σύστημα τῶν ἀλλοφύλων τότε ἐν Βαιθλεεμ
CEI 1974 2Sam23,15 Davide espresse un desiderio e disse: "Se qualcuno mi desse da bere l`acqua del pozzo che è vicino alla porta di Betlemme!".
AT greco 23,16καὶ διέρρηξαν οἱ τρεῖς δυνατοὶ ἐν τῇ παρεμβολῇ τῶν ἀλλοφύλων καὶ ὑδρεύσαντο ὕδωρ ἐκ τοῦ λάκκου τοῦ ἐν Βαιθλεεμ τοῦ ἐν τῇ πύλῃ καὶ ἔλαβαν καὶ παρεγένοντο πρὸς Δαυιδ καὶ οὐκ ἠθέλησεν πιεῖν αὐτὸ καὶ ἔσπεισεν αὐτὸ τῷ κυρίῳ
CEI 1974 2Sam23,16 I tre prodi si aprirono un varco attraverso il campo filisteo, attinsero l`acqua dal pozzo di Betlemme, vicino alla porta, la presero e la presentarono a Davide; il quale però non ne volle bere, ma la sparse davanti al Signore,
AT greco 23,17καὶ εἶπεν ἵλεώς μοι κύριε τοῦ ποιῆσαι τοῦτο εἰ αἷμα τῶν ἀνδρῶν τῶν πορευθέντων ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν πίομαι καὶ οὐκ ἠθέλησεν πιεῖν αὐτό ταῦτα ἐποίησαν οἱ τρεῖς δυνατοί
CEI 1974 2Sam23,17 dicendo: "Lungi da me, Signore, il fare tal cosa! E` il sangue di questi uomini, che sono andati là a rischio della loro vita!". Non la volle bere. Questo fecero quei tre prodi.
AT greco 23,18καὶ Αβεσσα ἀδελφὸς Ιωαβ υἱὸς Σαρουιας αὐτὸς ἄρχων ἐν τοῖς τρισίν καὶ αὐτὸς ἐξήγειρεν τὸ δόρυ αὐτοῦ ἐπὶ τριακοσίους τραυματίας καὶ αὐτῷ ὄνομα ἐν τοῖς τρισίν
CEI 1974 2Sam23,18 Abisai, fratello di Ioab, figlio di Zeruia, fu il capo dei Trenta. Egli impugnò la lancia contro trecento uomini e li trafisse; si acquistò fama fra i trenta.
AT greco 23,19ἐκ τῶν τριῶν ἐκείνων ἔνδοξος καὶ ἐγένετο αὐτοῖς εἰς ἄρχοντα καὶ ἕως τῶν τριῶν οὐκ ἦλθεν
CEI 1974 2Sam23,19 Fu il più glorioso dei Trenta e perciò fu fatto loro capo, ma non giunse alla pari dei Tre.
AT greco 23,20καὶ Βαναιας υἱὸς Ιωδαε ἀνὴρ αὐτὸς πολλοστὸς ἔργοις ἀπὸ Καβεσεηλ καὶ αὐτὸς ἐπάταξεν τοὺς δύο υἱοὺς Αριηλ τοῦ Μωαβ καὶ αὐτὸς κατέβη καὶ ἐπάταξε τὸν λέοντα ἐν μέσῳ τοῦ λάκκου ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς χιόνος
CEI 1974 2Sam23,20 Poi veniva Benaià, figlio di Ioiadà, uomo valoroso, celebre per le sue prodezze, oriundo da Kabzeel. Egli uccise i due figli di Ariel, di Moab. Scese anche in mezzo a una cisterna, dove uccise un leone, in un giorno di neve.
AT greco 23,21αὐτὸς ἐπάταξεν τὸν ἄνδρα τὸν Αἰγύπτιον ἄνδρα ὁρατόν ἐν δὲ τῇ χειρὶ τοῦ Αἰγυπτίου δόρυ ὡς ξύλον διαβάθρας καὶ κατέβη πρὸς αὐτὸν ἐν ῥάβδῳ καὶ ἥρπασεν τὸ δόρυ ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ Αἰγυπτίου καὶ ἀπέκτεινεν αὐτὸν ἐν τῷ δόρατι αὐτοῦ
CEI 1974 2Sam23,21 Uccise anche un Egiziano, uomo d`alta statura, che teneva una lancia in mano; Benaia gli scese contro con un bastone, strappò di mano all`Egiziano la lancia e lo uccise con la lancia di lui.
AT greco 23,22ταῦτα ἐποίησεν Βαναιας υἱὸς Ιωδαε καὶ αὐτῷ ὄνομα ἐν τοῖς τρισὶν τοῖς δυνατοῖς
CEI 1974 2Sam23,22 Questo fece Benaià figlio di Ioiada, e si acquistò fama tra i trenta prodi.
AT greco 23,23ἐκ τῶν τριῶν ἔνδοξος καὶ πρὸς τοὺς τρεῖς οὐκ ἦλθεν καὶ ἔταξεν αὐτὸν Δαυιδ εἰς τὰς ἀκοὰς αὐτοῦ
CEI 1974 2Sam23,23 Fu il più illustre dei Trenta, ma non giunse alla pari dei Tre. Davide lo ammise nel suo consiglio.
AT greco 23,24καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν δυνατῶν Δαυιδ βασιλέως Ασαηλ ἀδελφὸς Ιωαβ οὗτος ἐν τοῖς τριάκοντα Ελεαναν υἱὸς Δουδι πατραδέλφου αὐτοῦ ἐν Βαιθλεεμ
CEI 1974 2Sam23,24 Poi vi erano Asael fratello di Ioab, uno dei Trenta; Elcanàn figlio di Dodo, di Betlemme.
AT greco 23,25Σαμαι ὁ Αρουδαῖος Ελικα ὁ Αρωδαῖος
CEI 1974 2Sam23,25 Samma di Carod; Elika di Caròo;
AT greco 23,26Ελλης ὁ Φελωθι Ιρας υἱὸς Εκκας ὁ Θεκωίτης
CEI 1974 2Sam23,26 Celes di Pelet; Ira figlio di Ikkes, di Tekoa;
AT greco 23,27Αβιεζερ ὁ Αναθωθίτης ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Ασωθίτου
CEI 1974 2Sam23,27 Abiezer di Anatot; Mebunnai di Cusa;
AT greco 23,28Σελμων ὁ Αωίτης Μοορε ὁ Νετωφαθίτης
CEI 1974 2Sam23,28 Zalmon di Acoach; Maharai di Netofa;
AT greco 23,29Ελα υἱὸς Βαανα ὁ Νετωφαθίτης Εθθι υἱὸς Ριβα ἐκ Γαβαεθ υἱὸς Βενιαμιν
CEI 1974 2Sam23,29 Cheleb figlio di Baana, di Netofa; Ittai figlio di Ribai, di Gabaa di Beniamino; Benaia di Piraton;
AT greco 23,30Βαναιας ὁ Φαραθωνίτης Ουρι ἐκ Ναχαλιγαιας
CEI 1974 2Sam23,30 Iddai di Nahale-Gaas;
AT greco 23,31Αβιηλ υἱὸς τοῦ Αραβωθίτου Αζμωθ ὁ Βαρσαμίτης
CEI 1974 2Sam23,31 Abi-Albon di Arbat; Azmavet di Bacurim;
AT greco 23,32Ελιασου ὁ Σαλαβωνίτης υἱοὶ Ιασαν Ιωναθαν
CEI 1974 2Sam23,32 Eliacba di Saalbon; Iasen di Gun;
AT greco 23,33Σαμμα ὁ Αρωδίτης Αχιαν υἱὸς Σαραδ ὁ Αραουρίτης
CEI 1974 2Sam23,33 Giònata figlio di Samma, di Arar; Achiam figlio di Sarar, di Afar;
AT greco 23,34Αλιφαλεθ υἱὸς τοῦ Ασβίτου υἱὸς τοῦ Μααχατι Ελιαβ υἱὸς Αχιτοφελ τοῦ Γελωνίτου
CEI 1974 2Sam23,34 Elifelet figlio di Acasbai, il Maacatita; Eliam figlio di Achitofel, di Ghilo;
AT greco 23,35Ασαραι ὁ Καρμήλιος Φαραϊ ὁ Ερχι
CEI 1974 2Sam23,35 Chesrai del Carmelo; Paarai di Arab;
AT greco 23,36Ιγααλ υἱὸς Ναθαν ἀπὸ δυνάμεως υἱὸς Γαδδι
CEI 1974 2Sam23,36 Igal figlio di Natàn, da Zoba; Bani di Gad;
AT greco 23,37Ελιε ὁ Αμμανίτης Γελωραι ὁ Βηρωθαῖος αἴρων τὰ σκεύη Ιωαβ υἱοῦ Σαρουιας
CEI 1974 2Sam23,37 Zelek l`Ammonita; Nacrai da Beerot, scudiero di Ioab, figlio di Zeruia;
AT greco 23,38Ιρας ὁ Ιεθιραῖος Γαρηβ ὁ Ιεθιραῖος
CEI 1974 2Sam23,38 Irà di Ieter; Gareb di Ieter;
AT greco 23,39Ουριας ὁ Χετταῖος πάντες τριάκοντα καὶ ἑπτά
CEI 1974 2Sam23,39 Uria l`Hittita. In tutto trentasette.