Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
BibbiaEDU-logo

2 Regni

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 23 23,1καὶ οὗτοι οἱ λόγοι Δαυιδ οἱ ἔσχατοι πιστὸς Δαυιδ υἱὸς Ιεσσαι καὶ πιστὸς ἀνήρ ὃν ἀνέστησεν κύριος ἐπὶ χριστὸν θεοῦ Ιακωβ καὶ εὐπρεπεῖς ψαλμοὶ Ισραηλ
Interconfessionale 2SamQueste sono le ultime parole di Davide:

«Ascoltate le parole di Davide figlio di Iesse,
la profezia dell’uomo grandemente innalzato,
del re consacrato dal Dio di Giacobbe,
esaltato nei canti d’Israele.
Rimandi
23,1 ultime parole di Davide 1 Re 2,1-9; cfr. Gn 49.
Note al Testo
23,1 Un esempio di canto in onore di Davide si trova in 1 Samuele 18,7.
AT greco 23,2πνεῦμα κυρίου ἐλάλησεν ἐν ἐμοί καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ ἐπὶ γλώσσης μου
Interconfessionale 2SamIn me del Signore parla lo spirito,
sulla mia lingua le sue parole.
Rimandi
23,2 In me del Signore parla lo spirito Mt 22,43.
AT greco 23,3λέγει ὁ θεὸς Ισραηλ ἐμοὶ ἐλάλησεν φύλαξ Ισραηλ παραβολὴν εἰπόν ἐν ἀνθρώπῳ πῶς κραταιώσητε φόβον θεοῦ
Interconfessionale 2SamHa parlato il Dio d’Israele,
la Roccia di Israele mi ha detto:
“Chi con giustizia sugli uomini regna,
chi governa nel timore di Dio,
Note al Testo
23,3 Chi con giustizia… timore di Dio: altri: il governatore dell’uomo è un giusto, il governatore è uno che teme Dio!
AT greco 23,4καὶ ἐν θεῷ φωτὶ πρωίας ἀνατείλαι ἥλιος τὸ πρωὶ οὐ παρῆλθεν ἐκ φέγγους καὶ ὡς ἐξ ὑετοῦ χλόης ἀπὸ γῆς
Interconfessionale 2Sam23,4è come il sole che spunta al mattino,
brilla nel cielo senza nubi,
fa risplendere i verdi germogli
spuntati dal terreno
bagnato di pioggia”.
AT greco 23,5οὐ γὰρ οὕτως ὁ οἶκός μου μετὰ ἰσχυροῦ διαθήκην γὰρ αἰώνιον ἔθετό μοι ἑτοίμην ἐν παντὶ καιρῷ πεφυλαγμένην ὅτι πᾶσα σωτηρία μου καὶ πᾶν θέλημα ὅτι οὐ μὴ βλαστήσῃ ὁ παράνομος
Interconfessionale 2SamCosì è, davanti a Dio, la mia dinastia.
Egli ha preso con me un impegno perenne,
chiaro e sicuro per sempre.
Egli per me farà germogliare
ogni mio desiderio, ogni vittoria.
Rimandi
23,5 un impegno perenne 7,12. — germogliare Is 61,11.
Note al Testo
23,5 un impegno… per sempre: si tratta della promessa di una dinastia perenne (vedi 7,16).
AT greco 23,6ὥσπερ ἄκανθα ἐξωσμένη πάντες αὐτοί ὅτι οὐ χειρὶ λημφθήσονται
AT greco 23,7καὶ ἀνὴρ οὐ κοπιάσει ἐν αὐτοῖς καὶ πλῆρες σιδήρου καὶ ξύλον δόρατος καὶ ἐν πυρὶ καύσει καυθήσονται αἰσχύνῃ αὐτῶν
AT greco 23,8ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν δυνατῶν Δαυιδ Ιεβοσθε ὁ Χαναναῖος ἄρχων τοῦ τρίτου ἐστίν Αδινων ὁ Ασωναῖος οὗτος ἐσπάσατο τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ ἐπὶ ὀκτακοσίους τραυματίας εἰς ἅπαξ
Interconfessionale 2SamElenco dei guerrieri di Davide. Il primo era Is-Baal l’Acmonita, capo dei guerrieri, chiamato anche Adino l’Eznita. Egli uccise ottocento nemici in un solo combattimento.
Note al Testo
23,8 Guerrieri: il testo fino alla fine del capitolo parla di due gruppi di guerrieri: i Tre e i Trenta. Qualche volta sembra vi sia confusione tra i due gruppi. Anche il numero totale dato alla fine non corrisponde esattamente al numero dei personaggi elencati. — Is-Baal: altri: Iose-Bassebet oppure Colui che stava al suo posto.
AT greco 23,9καὶ μετ’ αὐτὸν Ελεαζαρ υἱὸς πατραδέλφου αὐτοῦ υἱὸς Σουσίτου ἐν τοῖς τρισὶν δυνατοῖς οὗτος ἦν μετὰ Δαυιδ ἐν Σερραν καὶ ἐν τῷ ὀνειδίσαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις συνήχθησαν ἐκεῖ εἰς πόλεμον καὶ ἀνέβησαν ἀνὴρ Ισραηλ
Interconfessionale 2Sam23,9Il secondo era Eleàzaro figlio di Dodo, l’Acochita. Era uno dei tre guerrieri che si trovavano insieme con Davide in un attacco contro i Filistei schierati in battaglia. A un certo punto, gli Israeliti cominciarono a ritirarsi,
AT greco 23,10αὐτὸς ἀνέστη καὶ ἐπάταξεν ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις ἕως οὗ ἐκοπίασεν ἡ χεὶρ αὐτοῦ καὶ προσεκολλήθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ πρὸς τὴν μάχαιραν καὶ ἐποίησεν κύριος σωτηρίαν μεγάλην ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ὁ λαὸς ἐκάθητο ὀπίσω αὐτοῦ πλὴν ἐκδιδύσκειν
Interconfessionale 2Samma egli resistette sul posto e colpì tanti Filistei che la sua mano ebbe un crampo e non si staccava più dalla spada. Quel giorno il Signore diede a Eleàzaro una grande vittoria e gli Israeliti tornarono sul campo solo per raccogliere il bottino.
Rimandi
23,10 una grande vittoria 23,12; 1 Sam 11,13; 19,5.
AT greco 23,11καὶ μετ’ αὐτὸν Σαμαια υἱὸς Ασα ὁ Αρουχαῖος καὶ συνήχθησαν οἱ ἀλλόφυλοι εἰς Θηρία καὶ ἦν ἐκεῖ μερὶς τοῦ ἀγροῦ πλήρης φακοῦ καὶ ὁ λαὸς ἔφυγεν ἐκ προσώπου ἀλλοφύλων
Interconfessionale 2Sam23,11Il terzo era Sammà figlio di Aghè, l’Ararita. Una volta i Filistei erano giunti a Lechì e si erano schierati in un campo pieno di lenticchie. Mentre tutti gli Israeliti si diedero alla fuga,
AT greco 23,12καὶ ἐστηλώθη ἐν μέσῳ τῆς μερίδος καὶ ἐξείλατο αὐτὴν καὶ ἐπάταξεν τοὺς ἀλλοφύλους καὶ ἐποίησεν κύριος σωτηρίαν μεγάλην
Interconfessionale 2Sam23,12Sammà si piantò in mezzo al campo, lo tenne sotto controllo e sconfisse i Filistei. Il Signore gli diede una grande vittoria.
AT greco 23,13καὶ κατέβησαν τρεῖς ἀπὸ τῶν τριάκοντα καὶ ἦλθον εἰς Κασων πρὸς Δαυιδ εἰς τὸ σπήλαιον Οδολλαμ καὶ τάγμα τῶν ἀλλοφύλων παρενέβαλον ἐν τῇ κοιλάδι Ραφαϊμ
Interconfessionale 2SamUn’altra volta, nella stagione della mietitura, tre capi dei guerrieri scesero a incontrare Davide nella grotta di Adullàm, mentre una schiera di Filistei era accampata nella valle dei Refaìm.
Note al Testo
23,13 Adullàm: a circa 25 km, sempre a sud-ovest di Gerusalemme. — La valle dei Refaìm si trova a sud-ovest, nei pressi di Gerusalemme.
AT greco 23,14καὶ Δαυιδ τότε ἐν τῇ περιοχῇ καὶ τὸ ὑπόστημα τῶν ἀλλοφύλων τότε ἐν Βαιθλεεμ
Interconfessionale 2Sam23,14Davide era al sicuro nel suo rifugio fortificato mentre una guarnigione filistea controllava Betlemme.
AT greco 23,15καὶ ἐπεθύμησεν Δαυιδ καὶ εἶπεν τίς ποτιεῖ με ὕδωρ ἐκ τοῦ λάκκου τοῦ ἐν Βαιθλεεμ τοῦ ἐν τῇ πύλῃ τὸ δὲ σύστημα τῶν ἀλλοφύλων τότε ἐν Βαιθλεεμ
Interconfessionale 2Sam23,15Davide manifestò un improvviso desiderio: «Chi potrebbe portarmi un po’ d’acqua dal pozzo che si trova alla porta di Betlemme?».
AT greco 23,16καὶ διέρρηξαν οἱ τρεῖς δυνατοὶ ἐν τῇ παρεμβολῇ τῶν ἀλλοφύλων καὶ ὑδρεύσαντο ὕδωρ ἐκ τοῦ λάκκου τοῦ ἐν Βαιθλεεμ τοῦ ἐν τῇ πύλῃ καὶ ἔλαβαν καὶ παρεγένοντο πρὸς Δαυιδ καὶ οὐκ ἠθέλησεν πιεῖν αὐτὸ καὶ ἔσπεισεν αὐτὸ τῷ κυρίῳ
Interconfessionale 2SamAllora i tre guerrieri penetrarono nell’accampamento filisteo, presero un po’ d’acqua dal pozzo della porta di Betlemme e la portarono a Davide. Ma egli non la volle bere e l’offrì al Signore versandola per terra.
Rimandi
23,16 penetrarono nell’accampamento filisteo 1 Sam 26,6+.
Note al Testo
23,16 versandola per terra: era un modo di offrire un sacrificio.
AT greco 23,17καὶ εἶπεν ἵλεώς μοι κύριε τοῦ ποιῆσαι τοῦτο εἰ αἷμα τῶν ἀνδρῶν τῶν πορευθέντων ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν πίομαι καὶ οὐκ ἠθέλησεν πιεῖν αὐτό ταῦτα ἐποίησαν οἱ τρεῖς δυνατοί
Interconfessionale 2Sam23,17E disse: «Signore, io non ho il diritto di bere quest’acqua. Mi sembrerebbe di bere il sangue di questi uomini che sono andati a prenderla a rischio della vita».
Così egli non volle bere.
Queste furono le imprese dei tre guerrieri.
AT greco 23,18καὶ Αβεσσα ἀδελφὸς Ιωαβ υἱὸς Σαρουιας αὐτὸς ἄρχων ἐν τοῖς τρισίν καὶ αὐτὸς ἐξήγειρεν τὸ δόρυ αὐτοῦ ἐπὶ τριακοσίους τραυματίας καὶ αὐτῷ ὄνομα ἐν τοῖς τρισίν
Interconfessionale 2Sam23,18Abisai, fratello di Ioab, figlio di Seruià, era a capo del gruppo dei guerrieri. Una volta egli combatté con la sua lancia contro trecento nemici e li uccise: per questo ottenne un grande prestigio fra i tre guerrieri.
AT greco 23,19ἐκ τῶν τριῶν ἐκείνων ἔνδοξος καὶ ἐγένετο αὐτοῖς εἰς ἄρχοντα καὶ ἕως τῶν τριῶν οὐκ ἦλθεν
Interconfessionale 2Sam23,19Egli fu più famoso dei trenta guerrieri e divenne anche il loro capo, ma non fu all’altezza dei Tre.
AT greco 23,20καὶ Βαναιας υἱὸς Ιωδαε ἀνὴρ αὐτὸς πολλοστὸς ἔργοις ἀπὸ Καβεσεηλ καὶ αὐτὸς ἐπάταξεν τοὺς δύο υἱοὺς Αριηλ τοῦ Μωαβ καὶ αὐτὸς κατέβη καὶ ἐπάταξε τὸν λέοντα ἐν μέσῳ τοῦ λάκκου ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς χιόνος
Interconfessionale 2SamBenaia, figlio di Ioiadà e nipote di un valoroso soldato, era di Kabeèl e compì numerose imprese. Uccise i due più famosi eroi moabiti. Un giorno che nevicava scese in una cisterna e uccise un leone.
Rimandi
23,20 Benaia 20,23; 1 Re 1,26.36; 2,25.35.46.
AT greco 23,21αὐτὸς ἐπάταξεν τὸν ἄνδρα τὸν Αἰγύπτιον ἄνδρα ὁρατόν ἐν δὲ τῇ χειρὶ τοῦ Αἰγυπτίου δόρυ ὡς ξύλον διαβάθρας καὶ κατέβη πρὸς αὐτὸν ἐν ῥάβδῳ καὶ ἥρπασεν τὸ δόρυ ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ Αἰγυπτίου καὶ ἀπέκτεινεν αὐτὸν ἐν τῷ δόρατι αὐτοῦ
Interconfessionale 2SamAncora lui, una volta, lottò contro un Egiziano di grande corporatura e armato di una lancia. Benaia gli andò incontro con il bastone, gli tolse di mano la lancia e con quella lo uccise.
Rimandi
23,21 armato di una lancia 1 Sam 17,51. — con il bastone 1 Sam 17,43.
AT greco 23,22ταῦτα ἐποίησεν Βαναιας υἱὸς Ιωδαε καὶ αὐτῷ ὄνομα ἐν τοῖς τρισὶν τοῖς δυνατοῖς
Interconfessionale 2Sam23,22Queste imprese resero celebre Benaia, figlio di Ioiadà, nel gruppo dei tre guerrieri.
AT greco 23,23ἐκ τῶν τριῶν ἔνδοξος καὶ πρὸς τοὺς τρεῖς οὐκ ἦλθεν καὶ ἔταξεν αὐτὸν Δαυιδ εἰς τὰς ἀκοὰς αὐτοῦ
Interconfessionale 2Sam23,23Rispetto ai Trenta fu un grande eroe, ma non fu all’altezza dei Tre. Davide lo fece comandante della sua guardia del corpo.
AT greco 23,24καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν δυνατῶν Δαυιδ βασιλέως Ασαηλ ἀδελφὸς Ιωαβ οὗτος ἐν τοῖς τριάκοντα Ελεαναν υἱὸς Δουδι πατραδέλφου αὐτοῦ ἐν Βαιθλεεμ
Interconfessionale 2SamInfine ecco l’elenco degli altri guerrieri: Asaèl fratello di Ioab del gruppo dei Trenta, Elcanàn figlio di Dodo, da Betlemme,
Rimandi
23,24 Asaèl 2,18-23.
AT greco 23,25Σαμαι ὁ Αρουδαῖος Ελικα ὁ Αρωδαῖος
Interconfessionale 2Sam23,25Sammà da Carod; Elikà da Carod,
AT greco 23,26Ελλης ὁ Φελωθι Ιρας υἱὸς Εκκας ὁ Θεκωίτης
Interconfessionale 2Sam23,26Cheles da Pelet, Ira figlio di Ikkes da Tekoa,
AT greco 23,27Αβιεζερ ὁ Αναθωθίτης ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Ασωθίτου
Interconfessionale 2Sam23,27Abièzer da Anatòt, Mebunnài da Cusa,
AT greco 23,28Σελμων ὁ Αωίτης Μοορε ὁ Νετωφαθίτης
AT greco 23,29Ελα υἱὸς Βαανα ὁ Νετωφαθίτης Εθθι υἱὸς Ριβα ἐκ Γαβαεθ υἱὸς Βενιαμιν
AT greco 23,30Βαναιας ὁ Φαραθωνίτης Ουρι ἐκ Ναχαλιγαιας
Interconfessionale 2Sam23,30Benaia da Piratòn, Iddài da Nacalè-Gaas,
AT greco 23,31Αβιηλ υἱὸς τοῦ Αραβωθίτου Αζμωθ ὁ Βαρσαμίτης
Interconfessionale 2Sam23,31Abi-Albòn da Arbàt, Azmàvet da Bacurìm,
AT greco 23,32Ελιασου ὁ Σαλαβωνίτης υἱοὶ Ιασαν Ιωναθαν
Interconfessionale 2Sam23,32Eliacbà da Saalbòn, Iasen da Gun, Giònata
AT greco 23,33Σαμμα ὁ Αρωδίτης Αχιαν υἱὸς Σαραδ ὁ Αραουρίτης
Interconfessionale 2Sam23,33figlio di Sammà da Arar, Achiam figlio di Sarar da Arar,
AT greco 23,34Αλιφαλεθ υἱὸς τοῦ Ασβίτου υἱὸς τοῦ Μααχατι Ελιαβ υἱὸς Αχιτοφελ τοῦ Γελωνίτου
Interconfessionale 2Sam23,34Elifèlet figlio di Acasbài il Maacatita, Eliàm figlio di Achitòfel da Ghilo,
AT greco 23,35Ασαραι ὁ Καρμήλιος Φαραϊ ὁ Ερχι
Interconfessionale 2Sam23,35Chesrài da Carmel, Paarài da Arab,
AT greco 23,36Ιγααλ υἱὸς Ναθαν ἀπὸ δυνάμεως υἱὸς Γαδδι
Interconfessionale 2Sam23,36Igal figlio di Natan da Soba, Banì da Gad,
AT greco 23,37Ελιε ὁ Αμμανίτης Γελωραι ὁ Βηρωθαῖος αἴρων τὰ σκεύη Ιωαβ υἱοῦ Σαρουιας
Interconfessionale 2Sam23,37Selek l’Ammonita, Nacrài da Beeròt, attendente di Ioab figlio di Seruià,
AT greco 23,38Ιρας ὁ Ιεθιραῖος Γαρηβ ὁ Ιεθιραῖος
Interconfessionale 2Sam23,38Ira e Gareb della famiglia di Ieter,
AT greco 23,39Ουριας ὁ Χετταῖος πάντες τριάκοντα καὶ ἑπτά
Interconfessionale 2SamUria l’Ittita. In tutto i guerrieri erano trentasette.
Rimandi
23,39 Uria l’Ittita 11,3-27.