Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
BibbiaEDU-logo

2 Regni

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 7 7,1καὶ ἐγένετο ὅτε ἐκάθισεν ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ κύριος κατεκληρονόμησεν αὐτὸν κύκλῳ ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ τῶν κύκλῳ
Interconfessionale 2SamIl re Davide andò ad abitare nel suo palazzo. Il Signore gli dava tranquillità da tutti i suoi nemici.
Rimandi
7,1-17 l’intenzione di Davide 1 Re 8,17-18; 1 Cr 22,7-10.
AT greco 7,2καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Ναθαν τὸν προφήτην ἰδοὺ δὴ ἐγὼ κατοικῶ ἐν οἴκῳ κεδρίνῳ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ θεοῦ κάθηται ἐν μέσῳ τῆς σκηνῆς
Interconfessionale 2Sam7,2Un giorno egli chiamò il profeta Natan e gli disse:
— Come vedi, io abito in un bel palazzo costruito con legname pregiato, mentre l’arca di Dio è custodita in una semplice tenda.
AT greco 7,3καὶ εἶπεν Ναθαν πρὸς τὸν βασιλέα πάντα ὅσα ἂν ἐν τῇ καρδίᾳ σου βάδιζε καὶ ποίει ὅτι κύριος μετὰ σοῦ
Interconfessionale 2SamNatan rispose al re:
— Fa’ pure tutto quello che hai in animo di fare, perché il Signore ti approva.
Rimandi
7,3 il Signore ti approva 1 Sam 18,12+.
AT greco 7,4καὶ ἐγένετο τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ καὶ ἐγένετο ῥῆμα κυρίου πρὸς Ναθαν λέγων
Interconfessionale 2SamMa quella stessa notte il Signore disse a Natan:
Rimandi
7,4 quella stessa notte Nm 22,8-13.19-20; 1 Sam 9,15-17; 1 Re 14,5; 2 Re 20,4-6; At 9,10-16.
AT greco 7,5πορεύου καὶ εἰπὸν πρὸς τὸν δοῦλόν μου Δαυιδ τάδε λέγει κύριος οὐ σὺ οἰκοδομήσεις μοι οἶκον τοῦ κατοικῆσαί με
Interconfessionale 2Sam«Devi andare a parlare al mio servo Davide. Gli dirai che la parola del Signore è questa: Non sarai tu a costruirmi una casa dove io abiterò.
Note al Testo
7,5 I vv. 5-16 contengono quella promessa di Dio a Davide che sarà poi molte volte ricordata dalla Bibbia. Il modo di esprimersi del testo ebraico gioca sul doppio significato del termine casa: da una parte indica l’edificio del tempio che Davide vuole costruire; dall’altra la famiglia o la dinastia che il Signore promette a Davide.
AT greco 7,6ὅτι οὐ κατῴκηκα ἐν οἴκῳ ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἀνήγαγον ἐξ Αἰγύπτου τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἤμην ἐμπεριπατῶν ἐν καταλύματι καὶ ἐν σκηνῇ
Interconfessionale 2SamDa quando ho liberato gli Israeliti dall’Egitto, fino a oggi, io non ho mai abitato in un tempio, ma li ho accompagnati avendo come Abitazione una tenda.
Rimandi
7,6 come Abitazione una tenda Es 40,21.
AT greco 7,7ἐν πᾶσιν οἷς διῆλθον ἐν παντὶ Ισραηλ εἰ λαλῶν ἐλάλησα πρὸς μίαν φυλὴν τοῦ Ισραηλ ᾧ ἐνετειλάμην ποιμαίνειν τὸν λαόν μου Ισραηλ λέγων τί ὅτι οὐκ ᾠκοδομήκατέ μοι οἶκον κέδρινον
Interconfessionale 2Sam7,7Ho fatto, insieme con gli Israeliti, molto cammino e ho affidato a molti capi il compito di guidare Israele, mio popolo, come i pastori col gregge. Non ho mai chiesto a nessuno di loro, neppure una volta, perché non mi costruivano un tempio con legname pregiato».
AT greco 7,8καὶ νῦν τάδε ἐρεῖς τῷ δούλῳ μου Δαυιδ τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ ἔλαβόν σε ἐκ τῆς μάνδρας τῶν προβάτων τοῦ εἶναί σε εἰς ἡγούμενον ἐπὶ τὸν λαόν μου ἐπὶ τὸν Ισραηλ
Interconfessionale 2SamIl Signore disse ancora a Natan: «Devi dire al mio servo Davide che io, il Signore dell’universo, gli mando questo messaggio: Tu eri un pastore e seguivi il gregge. Io ti ho preso di là, per farti diventare capo d’Israele, mio popolo.
Rimandi
7,8 seguivi il gregge 1 Sam 16,11+; Sal 78,70-71. — per farti diventare capo 1 Sam 24,21+.
AT greco 7,9καὶ ἤμην μετὰ σοῦ ἐν πᾶσιν οἷς ἐπορεύου καὶ ἐξωλέθρευσα πάντας τοὺς ἐχθρούς σου ἀπὸ προσώπου σου καὶ ἐποίησά σε ὀνομαστὸν κατὰ τὸ ὄνομα τῶν μεγάλων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς
Interconfessionale 2SamSono stato al tuo fianco in ogni tua impresa, ho distrutto tutti i nemici che incontravi e ora ti farò diventare molto famoso come gli uomini più importanti della terra.
Rimandi
7,9 ho distrutto tutti i nemici Dt 12,29.
AT greco 7,10καὶ θήσομαι τόπον τῷ λαῷ μου τῷ Ισραηλ καὶ καταφυτεύσω αὐτόν καὶ κατασκηνώσει καθ’ ἑαυτὸν καὶ οὐ μεριμνήσει οὐκέτι καὶ οὐ προσθήσει υἱὸς ἀδικίας τοῦ ταπεινῶσαι αὐτὸν καθὼς ἀπ’ ἀρχῆς
Interconfessionale 2SamVoglio fissare per il mio popolo, Israele, un luogo dove possa stabilirsi e abitare senza più paura di nessuno. Non sarà più oppresso da gente malvagia, come avveniva un tempo,
Rimandi
7,10 un luogo per il mio popolo Israele Es 23,20; Nm 10,29; 14,40; Dt 26,9; 1 Sam 12,8.
AT greco 7,11ἀπὸ τῶν ἡμερῶν ὧν ἔταξα κριτὰς ἐπὶ τὸν λαόν μου Ισραηλ καὶ ἀναπαύσω σε ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν σου καὶ ἀπαγγελεῖ σοι κύριος ὅτι οἶκον οἰκοδομήσεις αὐτῷ
Interconfessionale 2Sam7,11anche quando avevo messo i giudici a capo d’Israele, mio popolo. Ora, invece, ti ho dato tranquillità da tutti i tuoi nemici. E io, il Signore, ti annunzio che sarò io a costruire a te una casa!
AT greco 7,12καὶ ἔσται ἐὰν πληρωθῶσιν αἱ ἡμέραι σου καὶ κοιμηθήσῃ μετὰ τῶν πατέρων σου καὶ ἀναστήσω τὸ σπέρμα σου μετὰ σέ ὃς ἔσται ἐκ τῆς κοιλίας σου καὶ ἑτοιμάσω τὴν βασιλείαν αὐτοῦ
Interconfessionale 2SamQuando, al termine della tua vecchiaia, morirai e sarai sepolto con i tuoi padri, io metterò al tuo posto uno dei tuoi figli, nato da te, e fortificherò il suo regno.
Rimandi
7,12 metterò al tuo posto uno dei tuoi figli 1 Re 15,4. — il suo regno 1 Sam 13,13; 1 Re 2,12.46.
Note al Testo
7,12 uno dei tuoi figli: chiara allusione a Salomone che succederà a Davide (vedi 1 Re 2,12.46 e c. 6).
AT greco 7,13αὐτὸς οἰκοδομήσει μοι οἶκον τῷ ὀνόματί μου καὶ ἀνορθώσω τὸν θρόνον αὐτοῦ ἕως εἰς τὸν αἰῶνα
Interconfessionale 2SamSarà lui a costruire una casa per il mio Nome, e io gli assicurerò per sempre una dinastia.
Rimandi
7,13 assicurerò Es 15,17; Sal 9,8; 48,9; 87,5.
AT greco 7,14ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν καὶ ἐὰν ἔλθῃ ἡ ἀδικία αὐτοῦ καὶ ἐλέγξω αὐτὸν ἐν ῥάβδῳ ἀνδρῶν καὶ ἐν ἁφαῖς υἱῶν ἀνθρώπων
Interconfessionale 2SamLui sarà un figlio per me, e io sarò suo padre: se peccherà, lo castigherò per mezzo di altri uomini, come un padre castiga il figlio,
Rimandi
AT greco 7,15τὸ δὲ ἔλεός μου οὐκ ἀποστήσω ἀπ’ αὐτοῦ καθὼς ἀπέστησα ἀφ’ ὧν ἀπέστησα ἐκ προσώπου μου
Interconfessionale 2Samma non gli negherò mai la mia fedeltà, come invece ho fatto con Saul, che ho respinto per far posto a te.
Rimandi
7,15 Saul respinto 1 Sam 13,14; 15,28; 16,14.
AT greco 7,16καὶ πιστωθήσεται ὁ οἶκος αὐτοῦ καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἕως αἰῶνος ἐνώπιον ἐμοῦ καὶ ὁ θρόνος αὐτοῦ ἔσται ἀνωρθωμένος εἰς τὸν αἰῶνα
Interconfessionale 2SamLa tua famiglia e il tuo regno saranno stabili per sempre dopo di te, e la tua dinastia non finirà mai».
Rimandi
7,16 famiglia e regno stabili per sempre 1 Sam 25,28; 1 Re 11,38. — la tua dinastia non finirà mai 1 Re 2,45.
Note al Testo
7,16 la tua dinastia non finirà mai: probabilmente vi è un’allusione alla promessa fatta ad Abramo e a Giacobbe: vi saranno dei re nella tua discendenza (vedi Genesi 17,6; 35,11).
AT greco 7,17κατὰ πάντας τοὺς λόγους τούτους καὶ κατὰ πᾶσαν τὴν ὅρασιν ταύτην οὕτως ἐλάλησεν Ναθαν πρὸς Δαυιδ
Interconfessionale 2Sam7,17Natan riferì a Davide tutto quel che Dio gli aveva fatto conoscere in questa visione.
AT greco 7,18καὶ εἰσῆλθεν ὁ βασιλεὺς Δαυιδ καὶ ἐκάθισεν ἐνώπιον κυρίου καὶ εἶπεν τίς εἰμι ἐγώ κύριέ μου κύριε καὶ τίς ὁ οἶκός μου ὅτι ἠγάπηκάς με ἕως τούτων
Interconfessionale 2Sam7,18Davide andò alla presenza del Signore e pronunziò questa preghiera:
«O Signore Dio, tu mi hai fatto arrivare a una meta di cui né io né la mia famiglia siamo degni.
AT greco 7,19καὶ κατεσμικρύνθη μικρὸν ἐνώπιόν σου κύριέ μου κύριε καὶ ἐλάλησας ὑπὲρ τοῦ οἴκου τοῦ δούλου σου εἰς μακράν οὗτος δὲ ὁ νόμος τοῦ ἀνθρώπου κύριέ μου κύριε
Interconfessionale 2SamMa per te tutto questo è ancora poco, o Signore Dio. Ora mi hai fatto una promessa per il lontano avvenire della mia famiglia e l’hai manifestata a un semplice uomo, o Signore Dio.
Note al Testo
7,19 La fine del versetto è di difficile interpretazione. Altra traduzione possibile: e questa è una legge per l’uomo.
AT greco 7,20καὶ τί προσθήσει Δαυιδ ἔτι τοῦ λαλῆσαι πρὸς σέ καὶ νῦν σὺ οἶδας τὸν δοῦλόν σου κύριέ μου κύριε
Interconfessionale 2Sam7,20«Non so quali altre cose potrei dirti, o Signore Dio: tu mi conosci, sono il tuo servo.
AT greco 7,21διὰ τὸν λόγον σου πεποίηκας καὶ κατὰ τὴν καρδίαν σου ἐποίησας πᾶσαν τὴν μεγαλωσύνην ταύτην γνωρίσαι τῷ δούλῳ σου
Interconfessionale 2Sam7,21Tu infatti hai voluto fare grandi cose per fedeltà alla tua parola e me le hai rivelate.
AT greco 7,22ἕνεκεν τοῦ μεγαλῦναί σε κύριέ μου κύριε ὅτι οὐκ ἔστιν ὡς σὺ καὶ οὐκ ἔστιν θεὸς πλὴν σοῦ ἐν πᾶσιν οἷς ἠκούσαμεν ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν
Interconfessionale 2SamQuanto sei grande, Signore Dio, senza eguali! All’infuori di te non c’è nessun altro Dio. Questo è ciò che abbiamo potuto udire con le nostre orecchie.
Rimandi
7,22 Quanto sei grande, Signore Sal 104,1+. — nessuno, all’infuori di te Es 15,11+.
AT greco 7,23καὶ τίς ὡς ὁ λαός σου Ισραηλ ἔθνος ἄλλο ἐν τῇ γῇ ὡς ὡδήγησεν αὐτὸν ὁ θεὸς τοῦ λυτρώσασθαι αὐτῷ λαὸν τοῦ θέσθαι σε ὄνομα τοῦ ποιῆσαι μεγαλωσύνην καὶ ἐπιφάνειαν τοῦ ἐκβαλεῖν σε ἐκ προσώπου τοῦ λαοῦ σου οὗ ἐλυτρώσω σεαυτῷ ἐξ Αἰγύπτου ἔθνη καὶ σκηνώματα
Interconfessionale 2SamNon c’è sulla terra nessun altro popolo come il tuo: tu sei andato a liberare Israele per farne il tuo popolo e dargli fama. Hai fatto in suo favore cose grandi e terribili. Dopo averlo liberato dagli Egiziani e dalle loro divinità, hai scacciato le nazioni che ostacolavano il suo cammino.
Rimandi
7,23 nessun altro popolo come il tuo Dt 4,7.33.
Note al Testo
7,23 dargli fama: l’antica traduzione greca ha: e crearti una fama.
AT greco 7,24καὶ ἡτοίμασας σεαυτῷ τὸν λαόν σου Ισραηλ λαὸν ἕως αἰῶνος καὶ σύ κύριε ἐγένου αὐτοῖς εἰς θεόν
Interconfessionale 2SamHai fatto d’Israele il tuo popolo per sempre e sei diventato, o Signore, il loro Dio.
Rimandi
7,24 il tuo popolo, il loro Dio 1 Sam 12,22+.
AT greco 7,25καὶ νῦν κύριέ μου κύριε τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησας περὶ τοῦ δούλου σου καὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πίστωσον ἕως αἰῶνος κύριε παντοκράτωρ θεὲ τοῦ Ισραηλ καὶ νῦν καθὼς ἐλάλησας
Interconfessionale 2Sam«Ora, Signore Dio, realizza quel che hai detto, mantieni per sempre questa promessa che riguarda me, tuo servo, e la mia dinastia.
Rimandi
7,25 quel che hai detto Dt 9,5; 1 Sam 1,23; 1 Re 2,4.
AT greco 7,26μεγαλυνθείη τὸ ὄνομά σου ἕως αἰῶνος
Interconfessionale 2SamLa tua gloria sia grande per sempre. Tutti dicano: il Signore dell’universo è veramente il Dio d’Israele. La dinastia di Davide, tuo servo, rimanga per sempre stabile davanti a te.
Rimandi
7,26 il Dio d’Israele 1 Re 18,36. — dinastia stabile 7,16.
AT greco 7,27κύριε παντοκράτωρ θεὸς Ισραηλ ἀπεκάλυψας τὸ ὠτίον τοῦ δούλου σου λέγων οἶκον οἰκοδομήσω σοι διὰ τοῦτο εὗρεν ὁ δοῦλός σου τὴν καρδίαν ἑαυτοῦ τοῦ προσεύξασθαι πρὸς σὲ τὴν προσευχὴν ταύτην
Interconfessionale 2SamTu stesso, Signore dell’universo e Dio d’Israele, mi hai fatto conoscere il proposito di darmi una dinastia. Per questo io, tuo servo, ho avuto il coraggio di farti questa preghiera.
Rimandi
7,27 questa preghiera 1 Re 8,28.29.54.
AT greco 7,28καὶ νῦν κύριέ μου κύριε σὺ εἶ ὁ θεός καὶ οἱ λόγοι σου ἔσονται ἀληθινοί καὶ ἐλάλησας ὑπὲρ τοῦ δούλου σου τὰ ἀγαθὰ ταῦτα
Interconfessionale 2SamTu sei Dio, o Signore, tu mi hai fatto questa grande promessa, e la tua parola è degna di fede.
Rimandi
7,28 la tua parola è degna di fede Gv 17,17.
AT greco 7,29καὶ νῦν ἄρξαι καὶ εὐλόγησον τὸν οἶκον τοῦ δούλου σου τοῦ εἶναι εἰς τὸν αἰῶνα ἐνώπιόν σου ὅτι σὺ εἶ κύριέ μου κύριε ἐλάλησας καὶ ἀπὸ τῆς εὐλογίας σου εὐλογηθήσεται ὁ οἶκος τοῦ δούλου σου εἰς τὸν αἰῶνα
Interconfessionale 2SamBenedici la mia dinastia perché duri per sempre davanti a te. Tu l’hai promesso, o Signore: la mia dinastia sarà per sempre benedetta da te».
Rimandi
7,29 benedetta da te Sal 21,4.7; 45,3.