Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2 Re (2 Samuele)

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 7 7,1 καὶ ἐγένετο ὅτε ἐκάθισεν ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ κύριος κατεκληρονόμησεν αὐτὸν κύκλῳ ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ τῶν κύκλῳ
Interconfessionale Mentre il re Acaz, figlio di Iotam, nipote di Ozia, governava il regno di Giuda, scoppiò la guerra. Il re di Aram, Resin, e il re d’Israele, Pekach figlio di Romelia, attaccarono Gerusalemme ma non riuscirono a conquistarla.
7,1 Acaz Is 1,1+. — Pekach 2Re 15,27-31. — attacco degli Aramei e Israeliti contro Gerusalemme 2Re 16,5; cfr. 2Re 15,37. 7,1 Il re di Aram e il re d’Israele si sono alleati contro Acaz, vogliono distruggere la sua dinastia (v. 6) e obbligare la gente del regno di Giuda a coalizzarsi con loro contro l’Assiria. Questo avvenne verso l’anno 734 a.C.
AT greco 7,2 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Ναθαν τὸν προφήτην ἰδοὺ δὴ ἐγὼ κατοικῶ ἐν οἴκῳ κεδρίνῳ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ θεοῦ κάθηται ἐν μέσῳ τῆς σκηνῆς
Interconfessionale Appena il re di Giuda, la sua corte e il suo popolo vennero a sapere che l’esercito di Aram si era accampato nel territorio di Èfraim furono così atterriti che tremavano come alberi agitati dal vento.
7,2 territorio di Èfraim: questa espressione è usata spesso per indicare l’intero regno d’Israele e non solo la regione di Èfraim, a nord di Gerusalemme.
AT greco 7,3 καὶ εἶπεν Ναθαν πρὸς τὸν βασιλέα πάντα ὅσα ἂν ἐν τῇ καρδίᾳ σου βάδιζε καὶ ποίει ὅτι κύριος μετὰ σοῦ
Interconfessionale Il Signore disse a Isaia: «Prendi con te tuo figlio Seariasùb e va’ incontro al re. Lo troverai sulla strada che conduce al campo del Lavandaio, dove finisce il canale che porta l’acqua dal serbatoio superiore.
7,3 Seariasùb, un resto ritornerà Is 10,21; cfr. 4,3+. — campo del Lavandaio cfr. 1Re 1,9. — serbatoio superiore Is 36,2. 7,3 Seariasùb: nome simbolico che in ebraico significa: un resto ritornerà oppure: si convertirà (vedi anche 10,20-22). — Per il campo del Lavandaio vedi 2 Re 18,17 e nota.
AT greco 7,4 καὶ ἐγένετο τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ καὶ ἐγένετο ῥῆμα κυρίου πρὸς Ναθαν λέγων
Interconfessionale Gli dirai: “Sta’ attento. Non ti agitare! Non aver paura e non lasciarti intimorire dalla collera di Resin l’Arameo, e di Pekach, il figlio di Romelia: sono solo due avanzi di tizzoni fumosi”.
7,4 Non ti agitare Is 30,15. — Non aver paura Is 8,12. — tizzoni fumosi cfr. Is 42,3; 43,17; 51,12-13; 2Sam 14,7; Gb 18,5-6.
AT greco 7,5 πορεύου καὶ εἰπὸν πρὸς τὸν δοῦλόν μου Δαυιδ τάδε λέγει κύριος οὐ σὺ οἰκοδομήσεις μοι οἶκον τοῦ κατοικῆσαί με
Interconfessionale 7,5 So che il re di Aram e il re d’Israele complottano contro di te.
AT greco 7,6 ὅτι οὐ κατῴκηκα ἐν οἴκῳ ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἀνήγαγον ἐξ Αἰγύπτου τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἤμην ἐμπεριπατῶν ἐν καταλύματι καὶ ἐν σκηνῇ
Interconfessionale 7,6 Vogliono invadere la regione di Giuda, costringere il popolo a unirsi a loro e mettere sul trono il figlio di Tabeèl.
AT greco 7,7 ἐν πᾶσιν οἷς διῆλθον ἐν παντὶ Ισραηλ εἰ λαλῶν ἐλάλησα πρὸς μίαν φυλὴν τοῦ Ισραηλ ᾧ ἐνετειλάμην ποιμαίνειν τὸν λαόν μου Ισραηλ λέγων τί ὅτι οὐκ ᾠκοδομήκατέ μοι οἶκον κέδρινον
Interconfessionale Ma io, il Signore, ho deciso che questo non avverrà mai.
7,7 questo non avverrà mai Is 8,10; 28,18; Sal 33,10.
AT greco 7,8 καὶ νῦν τάδε ἐρεῖς τῷ δούλῳ μου Δαυιδ τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ ἔλαβόν σε ἐκ τῆς μάνδρας τῶν προβάτων τοῦ εἶναί σε εἰς ἡγούμενον ἐπὶ τὸν λαόν μου ἐπὶ τὸν Ισραηλ
AT greco 7,9 καὶ ἤμην μετὰ σοῦ ἐν πᾶσιν οἷς ἐπορεύου καὶ ἐξωλέθρευσα πάντας τοὺς ἐχθρούς σου ἀπὸ προσώπου σου καὶ ἐποίησά σε ὀνομαστὸν κατὰ τὸ ὄνομα τῶν μεγάλων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς
AT greco 7,10 καὶ θήσομαι τόπον τῷ λαῷ μου τῷ Ισραηλ καὶ καταφυτεύσω αὐτόν καὶ κατασκηνώσει καθ’ ἑαυτὸν καὶ οὐ μεριμνήσει οὐκέτι καὶ οὐ προσθήσει υἱὸς ἀδικίας τοῦ ταπεινῶσαι αὐτὸν καθὼς ἀπ’ ἀρχῆς
Interconfessionale 7,10 Il Signore diede anche un altro messaggio a Isaia, sempre per il re Acaz:
AT greco 7,11 ἀπὸ τῶν ἡμερῶν ὧν ἔταξα κριτὰς ἐπὶ τὸν λαόν μου Ισραηλ καὶ ἀναπαύσω σε ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν σου καὶ ἀπαγγελεῖ σοι κύριος ὅτι οἶκον οἰκοδομήσεις αὐτῷ
Interconfessionale — Chiedi al Signore tuo Dio di mandarti un segno o dal profondo del mondo dei morti o dall’alto del cielo.
7,11 un segno Is 7,14; 8,18; 20,3; 37,30; 38,7-8.21-22; Gdc 6,36-40; 1Re 13,3-5; Ger 44,29-30. — mondo dei morti, alto dei cieli Dt 33,10; Gb 11,8; Mt 16,1-4.
AT greco 7,12 καὶ ἔσται ἐὰν πληρωθῶσιν αἱ ἡμέραι σου καὶ κοιμηθήσῃ μετὰ τῶν πατέρων σου καὶ ἀναστήσω τὸ σπέρμα σου μετὰ σέ ὃς ἔσται ἐκ τῆς κοιλίας σου καὶ ἑτοιμάσω τὴν βασιλείαν αὐτοῦ
Interconfessionale Ma il re rispose: — Non chiederò niente, non voglio mettere alla prova il Signore.
7,12 mettere il Signore alla prova Sal 78,18+.
AT greco 7,13 αὐτὸς οἰκοδομήσει μοι οἶκον τῷ ὀνόματί μου καὶ ἀνορθώσω τὸν θρόνον αὐτοῦ ἕως εἰς τὸν αἰῶνα
Interconfessionale Allora Isaia disse: «Ora ascoltatemi, tu e la tua famiglia, discendenti del re Davide, avete già abusato della pazienza degli uomini e ora con questa risposta abusate anche della pazienza del mio Dio.
7,13 discendenti del re Davide: è questo il senso dell’espressione ebraica: casa di Davide ed è un’allusione alla promessa che Dio ha fatto a Davide (vedi 2 Samuele 7,5-16 e nota a 7,5).
AT greco 7,14 ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν καὶ ἐὰν ἔλθῃ ἡ ἀδικία αὐτοῦ καὶ ἐλέγξω αὐτὸν ἐν ῥάβδῳ ἀνδρῶν καὶ ἐν ἁφαῖς υἱῶν ἀνθρώπων
Interconfessionale Ebbene, il Signore vi darà lui stesso un segno. Avverrà che la giovane incinta darà alla luce un figlio e lo chiamerà Emmanuele (Dio con noi).
7,14 nascerà un figlio Gn 16,11; Gdc 13,3; Lc 1,31. — Emmanuele (Dio con noi) Is 8,8.10; 41,10+; Nm 23,21; Am 5,14; Mic 3,11; Sof 3,15; Sal 46,8.12. 7,14 giovane: la parola ebraica così tradotta indica una donna in età da marito; probabilmente si tratta della giovane moglie di Acaz, futura madre del re Ezechia. L’antica traduzione greca usa invece la parola vergine che sarà ripresa da Matteo 1,23.
AT greco 7,15 τὸ δὲ ἔλεός μου οὐκ ἀποστήσω ἀπ’ αὐτοῦ καθὼς ἀπέστησα ἀφ’ ὧν ἀπέστησα ἐκ προσώπου μου
Interconfessionale Egli si nutrirà di panna e di miele finché non sarà in grado di distinguere il bene dal male.
7,15 distinguere il bene dal male Dt 1,39; 2Sam 14,17; 1Re 3,9. 7,15 panna e miele: l’espressione richiama la frase proverbiale: latte e miele di Esodo 3,8 (vedi nota).
AT greco 7,16 καὶ πιστωθήσεται ὁ οἶκος αὐτοῦ καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἕως αἰῶνος ἐνώπιον ἐμοῦ καὶ ὁ θρόνος αὐτοῦ ἔσται ἀνωρθωμένος εἰς τὸν αἰῶνα
Interconfessionale Ma prima che arrivi a questo punto, il territorio di quei due re che ti fanno tanta paura verrà abbandonato dai suoi abitanti.
7,16 Ma prima Is 8,4. 7,16 il territorio… verrà abbandonato: tra gli anni 734-732 a.C. gli Assiri conquistarono e assoggettarono il regno di Damasco e una parte del regno d’Israele.
AT greco 7,17 κατὰ πάντας τοὺς λόγους τούτους καὶ κατὰ πᾶσαν τὴν ὅρασιν ταύτην οὕτως ἐλάλησεν Ναθαν πρὸς Δαυιδ
Interconfessionale Il Signore sta per mandare su di te, sul tuo popolo e su tutta la tua famiglia giorni terribili. Saranno i peggiori da quando il regno d’Israele si è separato dal regno di Giuda. Egli manderà il re d’Assiria».
7,17 il re di Assiria Is 8,7-8; 36,1.
AT greco 7,18 καὶ εἰσῆλθεν ὁ βασιλεὺς Δαυιδ καὶ ἐκάθισεν ἐνώπιον κυρίου καὶ εἶπεν τίς εἰμι ἐγώ κύριέ μου κύριε καὶ τίς ὁ οἶκός μου ὅτι ἠγάπηκάς με ἕως τούτων
Interconfessionale Quel giorno il Signore farà un segnale, un fischio: gli Egiziani arriveranno come mosche dalle più remote zone del Nilo, e gli Assiri verranno numerosi come api.
7,18 il fischio del Signore Is 5,26. — l’Egitto Is 37,9.
AT greco 7,19 καὶ κατεσμικρύνθη μικρὸν ἐνώπιόν σου κύριέ μου κύριε καὶ ἐλάλησας ὑπὲρ τοῦ οἴκου τοῦ δούλου σου εἰς μακράν οὗτος δὲ ὁ νόμος τοῦ ἀνθρώπου κύριέ μου κύριε
Interconfessionale 7,19 Essi si poseranno a sciami nelle valli e nelle fessure delle rocce. Copriranno ogni cespuglio, ogni pascolo.
AT greco 7,20 καὶ τί προσθήσει Δαυιδ ἔτι τοῦ λαλῆσαι πρὸς σέ καὶ νῦν σὺ οἶδας τὸν δοῦλόν σου κύριέ μου κύριε
Interconfessionale Quel giorno il Signore farà venire il re d’Assiria dalla regione che è oltre l’Eufrate, e raderà come un barbiere la vostra barba, i vostri capelli e tutto il vostro corpo.
7,20 capigliatura e barba rasati Is 3,24; Ez 5,1; cfr. 2Sam 10,4-6. 7,20 raderà come un barbiere: vedi nota a 3,24.
AT greco 7,21 διὰ τὸν λόγον σου πεποίηκας καὶ κατὰ τὴν καρδίαν σου ἐποίησας πᾶσαν τὴν μεγαλωσύνην ταύτην γνωρίσαι τῷ δούλῳ σου
Interconfessionale 7,21 In quel tempo anche se a un contadino saranno rimaste una mucca e due pecore,
AT greco 7,22 ἕνεκεν τοῦ μεγαλῦναί σε κύριέ μου κύριε ὅτι οὐκ ἔστιν ὡς σὺ καὶ οὐκ ἔστιν θεὸς πλὴν σοῦ ἐν πᾶσιν οἷς ἠκούσαμεν ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν
Interconfessionale queste gli daranno latte in abbondanza. I pochi superstiti rimasti nella tua terra mangeranno panna e miele.
7,22 i superstiti Is 4,3+.
AT greco 7,23 καὶ τίς ὡς ὁ λαός σου Ισραηλ ἔθνος ἄλλο ἐν τῇ γῇ ὡς ὡδήγησεν αὐτὸν ὁ θεὸς τοῦ λυτρώσασθαι αὐτῷ λαὸν τοῦ θέσθαι σε ὄνομα τοῦ ποιῆσαι μεγαλωσύνην καὶ ἐπιφάνειαν τοῦ ἐκβαλεῖν σε ἐκ προσώπου τοῦ λαοῦ σου οὗ ἐλυτρώσω σεαυτῷ ἐξ Αἰγύπτου ἔθνη καὶ σκηνώματα
Interconfessionale In quel giorno le splendide vigne, con mille viti ciascuna, del valore di mille monete d’argento, saranno coperte di rovi e di spine.
7,23 le splendide vigne di Samaria Is 2,7; 28,1. — devastazione di Samaria Is 7,8-9; 8,4; 10,17-19; 17,4-6. — rovi e spine Is 5,6+; 8,4.
AT greco 7,24 καὶ ἡτοίμασας σεαυτῷ τὸν λαόν σου Ισραηλ λαὸν ἕως αἰῶνος καὶ σύ κύριε ἐγένου αὐτοῖς εἰς θεόν
Interconfessionale 7,24 Vi entreranno solo cacciatori armati di frecce e di archi. Rovi e spine copriranno tutto il territorio.
AT greco 7,25 καὶ νῦν κύριέ μου κύριε τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησας περὶ τοῦ δούλου σου καὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πίστωσον ἕως αἰῶνος κύριε παντοκράτωρ θεὲ τοῦ Ισραηλ καὶ νῦν καθὼς ἐλάλησας
Interconfessionale Ci saranno soltanto rovi e spine sulle colline dove prima crescevano i raccolti. Nessuno avrà il coraggio di andarci. Sarà un luogo lasciato a vitelli e capre.
7,25 pascolo per capre Is 17,2; 27,10; 32,14; Ez 25,5; Sof 2,6-7.
AT greco 7,26 μεγαλυνθείη τὸ ὄνομά σου ἕως αἰῶνος
AT greco 7,27 κύριε παντοκράτωρ θεὸς Ισραηλ ἀπεκάλυψας τὸ ὠτίον τοῦ δούλου σου λέγων οἶκον οἰκοδομήσω σοι διὰ τοῦτο εὗρεν ὁ δοῦλός σου τὴν καρδίαν ἑαυτοῦ τοῦ προσεύξασθαι πρὸς σὲ τὴν προσευχὴν ταύτην
AT greco 7,28 καὶ νῦν κύριέ μου κύριε σὺ εἶ ὁ θεός καὶ οἱ λόγοι σου ἔσονται ἀληθινοί καὶ ἐλάλησας ὑπὲρ τοῦ δούλου σου τὰ ἀγαθὰ ταῦτα
AT greco 7,29 καὶ νῦν ἄρξαι καὶ εὐλόγησον τὸν οἶκον τοῦ δούλου σου τοῦ εἶναι εἰς τὸν αἰῶνα ἐνώπιόν σου ὅτι σὺ εἶ κύριέ μου κύριε ἐλάλησας καὶ ἀπὸ τῆς εὐλογίας σου εὐλογηθήσεται ὁ οἶκος τοῦ δούλου σου εἰς τὸν αἰῶνα