Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
BibbiaEDU-logo

3 Regni

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 10 10,1καὶ βασίλισσα Σαβα ἤκουσεν τὸ ὄνομα Σαλωμων καὶ τὸ ὄνομα κυρίου καὶ ἦλθεν πειράσαι αὐτὸν ἐν αἰνίγμασιν
Interconfessionale 1ReLa regina di Saba, udita la fama di Salomone, venne da lui per mettere alla prova la sua sapienza con alcuni enigmi.
Rimandi
10,1 La regina di Saba Mt 12,42 par. — enigmi Gdc 14,12-18.
Note al Testo
10,1 Saba: regione nella parte sud della penisola araba, corrispondente all’incirca all’attuale Yemen meridionale. — fama di Salomone: il testo ebraico aggiunge: per il nome del Signore; questa espressione può significare: a gloria del Signore, o: ricevuta dal Signore.
AT greco 10,2καὶ ἦλθεν εἰς Ιερουσαλημ ἐν δυνάμει βαρείᾳ σφόδρα καὶ κάμηλοι αἴρουσαι ἡδύσματα καὶ χρυσὸν πολὺν σφόδρα καὶ λίθον τίμιον καὶ εἰσῆλθεν πρὸς Σαλωμων καὶ ἐλάλησεν αὐτῷ πάντα ὅσα ἦν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς
Interconfessionale 1Re10,2Si recò a Gerusalemme accompagnata da un grande corteo, con molti cammelli carichi di profumi, oro in abbondanza e pietre preziose. Andò da Salomone e lo interrogò su tutti i problemi che la interessavano.
AT greco 10,3καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῇ Σαλωμων πάντας τοὺς λόγους αὐτῆς οὐκ ἦν λόγος παρεωραμένος παρὰ τοῦ βασιλέως ὃν οὐκ ἀπήγγειλεν αὐτῇ
Interconfessionale 1Re10,3Il re Salomone rispose a tutte le sue domande; non c’era niente che non sapesse, poteva risolvere qualunque problema.
AT greco 10,4καὶ εἶδεν βασίλισσα Σαβα πᾶσαν φρόνησιν Σαλωμων καὶ τὸν οἶκον ὃν ᾠκοδόμησεν
Interconfessionale 1Re10,4La regina di Saba si rese conto della saggezza di Salomone, vide il suo palazzo,
AT greco 10,5καὶ τὰ βρώματα Σαλωμων καὶ τὴν καθέδραν παίδων αὐτοῦ καὶ τὴν στάσιν λειτουργῶν αὐτοῦ καὶ τὸν ἱματισμὸν αὐτοῦ καὶ τοὺς οἰνοχόους αὐτοῦ καὶ τὴν ὁλοκαύτωσιν αὐτοῦ ἣν ἀνέφερεν ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ ἐξ ἑαυτῆς ἐγένετο
Interconfessionale 1Re10,5i cibi della sua tavola, le abitudini dei suoi ministri, l’organizzazione dei suoi funzionari e le loro divise, i maggiordomi e i sacrifici che Salomone offriva nel tempio. Di fronte a tutto questo, per l’ammirazione restò senza parole.
AT greco 10,6καὶ εἶπεν πρὸς τὸν βασιλέα Σαλωμων ἀληθινὸς ὁ λόγος ὃν ἤκουσα ἐν τῇ γῇ μου περὶ τοῦ λόγου σου καὶ περὶ τῆς φρονήσεώς σου
Interconfessionale 1Re10,6Allora disse al re Salomone: «Era proprio vero quel che avevo sentito dire nella mia terra su di te e sulla tua saggezza!
AT greco 10,7καὶ οὐκ ἐπίστευσα τοῖς λαλοῦσίν μοι ἕως ὅτου παρεγενόμην καὶ ἑωράκασιν οἱ ὀφθαλμοί μου καὶ ἰδοὺ οὐκ ἔστιν τὸ ἥμισυ καθὼς ἀπήγγειλάν μοι προστέθεικας ἀγαθὰ πρὸς αὐτὰ ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἀκοήν ἣν ἤκουσα ἐν τῇ γῇ μου
Interconfessionale 1Re10,7Io non potevo crederci, ma ora sono venuta e l’ho visto con i miei occhi. Non mi avevano raccontato neppure metà di quel che vedo. La tua saggezza e la tua prosperità sono molto più grandi di quel che mi era stato riferito.
AT greco 10,8μακάριαι αἱ γυναῖκές σου μακάριοι οἱ παῖδές σου οὗτοι οἱ παρεστηκότες ἐνώπιόν σου δι’ ὅλου οἱ ἀκούοντες πᾶσαν τὴν φρόνησίν σου
Interconfessionale 1ReBeate le tue mogli e i tuoi funzionari, che stanno sempre qui con te e possono ascoltare i tuoi discorsi pieni di saggezza!
Note al Testo
10,8 mogli: così secondo alcune antiche traduzioni; il testo ebraico dice: i tuoi uomini, ma forse anticamente anche l’ebraico parlava di mogli; è stato modificato per la cattiva fama delle mogli di Salomone.
AT greco 10,9γένοιτο κύριος ὁ θεός σου εὐλογημένος ὃς ἠθέλησεν ἐν σοὶ δοῦναί σε ἐπὶ θρόνου Ισραηλ διὰ τὸ ἀγαπᾶν κύριον τὸν Ισραηλ στῆσαι εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ἔθετό σε βασιλέα ἐπ’ αὐτοὺς τοῦ ποιεῖν κρίμα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἐν κρίμασιν αὐτῶν
Interconfessionale 1Re10,9Sia benedetto il Signore, il tuo Dio, che ti ha voluto a capo d’Israele. Il Signore ha manifestato per Israele il suo amore senza fine quando ti ha fatto re perché tu mantenga la legge e la giustizia».
AT greco 10,10καὶ ἔδωκεν τῷ Σαλωμων ἑκατὸν εἴκοσι τάλαντα χρυσίου καὶ ἡδύσματα πολλὰ σφόδρα καὶ λίθον τίμιον οὐκ ἐληλύθει κατὰ τὰ ἡδύσματα ἐκεῖνα ἔτι εἰς πλῆθος ἃ ἔδωκεν βασίλισσα Σαβα τῷ βασιλεῖ Σαλωμων
Interconfessionale 1Re10,10Poi la regina di Saba regalò a Salomone più di quattro tonnellate d’oro, una gran quantità di profumi e pietre preziose. Nessuno ha mai regalato tanti profumi, quanti ne diede la regina a Salomone.
AT greco 10,11καὶ ἡ ναῦς Χιραμ ἡ αἴρουσα τὸ χρυσίον ἐκ Σουφιρ ἤνεγκεν ξύλα ἀπελέκητα πολλὰ σφόδρα καὶ λίθον τίμιον
Interconfessionale 1Re10,11Inoltre, la flotta di Chiram, che trasportava l’oro da Ofir, portò legname pregiato e grandi quantità di pietre preziose.
AT greco 10,12καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς τὰ ξύλα τὰ ἀπελέκητα ὑποστηρίγματα τοῦ οἴκου κυρίου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ νάβλας καὶ κινύρας τοῖς ᾠδοῖς οὐκ ἐληλύθει τοιαῦτα ξύλα ἀπελέκητα ἐπὶ τῆς γῆς οὐδὲ ὤφθησάν που ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης
Interconfessionale 1Re10,12Con questo legname il re fece fabbricare delle ringhiere per il tempio e per la reggia, cetre e arpe per i suoi musicisti. Non fu mai più portato legno come quello. Da allora non se n’è più visto.
AT greco 10,13καὶ ὁ βασιλεὺς Σαλωμων ἔδωκεν τῇ βασιλίσσῃ Σαβα πάντα ὅσα ἠθέλησεν ὅσα ᾐτήσατο ἐκτὸς πάντων ὧν δεδώκει αὐτῇ διὰ χειρὸς τοῦ βασιλέως Σαλωμων καὶ ἀπεστράφη καὶ ἦλθεν εἰς τὴν γῆν αὐτῆς αὐτὴ καὶ πάντες οἱ παῖδες αὐτῆς
Interconfessionale 1Re10,13Il re Salomone diede alla regina di Saba tutto quel che lei desiderava; aggiunse anche altri regali, con la generosità che gli era propria. Poi la regina di Saba fece ritorno alla sua terra con tutto il suo seguito.
AT greco 10,14καὶ ἦν ὁ σταθμὸς τοῦ χρυσίου τοῦ ἐληλυθότος τῷ Σαλωμων ἐν ἐνιαυτῷ ἑνὶ ἑξακόσια καὶ ἑξήκοντα ἓξ τάλαντα χρυσίου
Interconfessionale 1Re10,14Ogni anno entravano nelle casse di Salomone quasi ventitré tonnellate d’oro,
AT greco 10,15χωρὶς τῶν φόρων τῶν ὑποτεταγμένων καὶ τῶν ἐμπόρων καὶ πάντων τῶν βασιλέων τοῦ πέραν καὶ τῶν σατραπῶν τῆς γῆς
Interconfessionale 1Resenza contare le tasse pagate dai mercanti, il ricavato dei traffici commerciali e i tributi dei re dell’occidente e dei governatori dei distretti d’Israele.
Note al Testo
10,15 occidente: nel testo parallelo di 2 Cronache 9,14 si parla di re d’Arabia.
AT greco 10,16καὶ ἐποίησεν Σαλωμων τριακόσια δόρατα χρυσᾶ ἐλατά τριακόσιοι χρυσοῖ ἐπῆσαν ἐπὶ τὸ δόρυ τὸ ἕν
Interconfessionale 1Re10,16Salomone fece fabbricare duecento grandi scudi, ricoperti d’oro battuto. Furono necessari circa sei chili e mezzo d’oro per ogni scudo.
AT greco 10,17καὶ τριακόσια ὅπλα χρυσᾶ ἐλατά τρεῖς μναῖ χρυσίου ἐνῆσαν εἰς τὸ ὅπλον τὸ ἕν καὶ ἔδωκεν αὐτὰ εἰς οἶκον δρυμοῦ τοῦ Λιβάνου
Interconfessionale 1ReNe fece fare anche altri trecento più piccoli, sempre ricoperti d’oro battuto. Per ognuno ci vollero quasi tre chili d’oro. Gli scudi vennero collocati nella ‘Casa della Foresta del Libano’.
Note al Testo
10,17 foresta del Libano: vedi 7,2-3.
AT greco 10,18καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς θρόνον ἐλεφάντινον μέγαν καὶ περιεχρύσωσεν αὐτὸν χρυσίῳ δοκίμῳ
Interconfessionale 1Re10,18Salomone fece costruire anche un grande trono decorato d’avorio e ricoperto d’oro purissimo.
AT greco 10,19ἓξ ἀναβαθμοὶ τῷ θρόνῳ καὶ προτομαὶ μόσχων τῷ θρόνῳ ἐκ τῶν ὀπίσω αὐτοῦ καὶ χεῖρες ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐπὶ τοῦ τόπου τῆς καθέδρας καὶ δύο λέοντες ἑστηκότες παρὰ τὰς χεῖρας
Interconfessionale 1ReSei gradini portavano al trono, che aveva uno schienale rotondo. Accanto ai due braccioli c’erano due figure di leoni.
Note al Testo
10,19 aveva uno schienale rotondo: altri: nella sua parte posteriore… aveva una sommità rotonda.
AT greco 10,20καὶ δώδεκα λέοντες ἑστῶτες ἐπὶ τῶν ἓξ ἀναβαθμῶν ἔνθεν καὶ ἔνθεν οὐ γέγονεν οὕτως πάσῃ βασιλείᾳ
Interconfessionale 1Re10,20C’erano anche sei leoni per parte, ai lati degli scalini. In nessun regno è mai esistito un trono simile.
AT greco 10,21καὶ πάντα τὰ σκεύη τοῦ πότου Σαλωμων χρυσᾶ καὶ λουτῆρες χρυσοῖ πάντα τὰ σκεύη οἴκου δρυμοῦ τοῦ Λιβάνου χρυσίῳ συγκεκλεισμένα οὐκ ἦν ἀργύριον ὅτι οὐκ ἦν λογιζόμενον ἐν ταῖς ἡμέραις Σαλωμων
Interconfessionale 1Re10,21Tutte le coppe del re Salomone erano d’oro. Anche tutte le stoviglie della ‘Casa della Foresta del Libano’ erano d’oro puro. Non c’erano oggetti d’argento, perché al tempo di Salomone non era considerato prezioso.
AT greco 10,22καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ισραηλ οὐκ ἔδωκε Σαλωμων εἰς πρᾶγμα ὅτι αὐτοὶ ἦσαν ἄνδρες οἱ πολεμισταὶ καὶ παῖδες αὐτοῦ καὶ ἄρχοντες τῶν ἁρμάτων αὐτοῦ καὶ ἱππεῖς αὐτοῦ
Interconfessionale 1ReOltre alla flotta di Chiram, Salomone poteva disporre anche di navi d’alto mare. Ogni tre anni queste navi tornavano cariche d’oro, argento, avorio, scimmie, pavoni.
Rimandi
10,22 navi di alto mare 22,49; Is 2,16; 23,1.14; 60,9; Ez 27,25; Sal 48,8; 2 Cr 9,21; 20,36-37.
Note al Testo
10,22 navi d’alto mare: è il senso dell’espressione ebraica: navi di Tarsis, cioè grandi imbarcazioni commerciali, equipaggiate per lunghi viaggi verso l’occidente (verso la Spagna?) o verso Ofir (vedi 9,28).
AT greco 10,23καὶ ἐμεγαλύνθη Σαλωμων ὑπὲρ πάντας τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς πλούτῳ καὶ φρονήσει
Interconfessionale 1Re10,23Per le sue ricchezze e per la sua saggezza, Salomone fu il più grande di tutti i re della terra.
AT greco 10,24καὶ πάντες βασιλεῖς τῆς γῆς ἐζήτουν τὸ πρόσωπον Σαλωμων τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φρονήσεως αὐτοῦ ἧς ἔδωκεν κύριος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ
Interconfessionale 1ReGente d’ogni paese desiderava venire a conoscere la saggezza che Dio gli aveva dato.
Rimandi
10,24 di tutti i re della terra Sir 47,16.
AT greco 10,25καὶ αὐτοὶ ἔφερον ἕκαστος τὰ δῶρα αὐτοῦ σκεύη χρυσᾶ καὶ ἱματισμόν στακτὴν καὶ ἡδύσματα καὶ ἵππους καὶ ἡμιόνους τὸ κατ’ ἐνιαυτὸν ἐνιαυτόν
Interconfessionale 1Re10,25Anno dopo anno, tutti quelli che venivano da lui gli portavano dei regali: oggetti d’argento e d’oro, vestiti, armi, profumi, cavalli e muli.
AT greco 10,26καὶ ἦν ἡγούμενος πάντων τῶν βασιλέων ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ καὶ ἕως γῆς ἀλλοφύλων καὶ ἕως ὁρίων Αἰγύπτου
Interconfessionale 1ReSalomone organizzò una cavalleria di millequattrocento carri e dodicimila cavalieri. Alcuni stavano vicino al re, a Gerusalemme, gli altri nelle città a loro assegnate.
Rimandi
10,26 carri e cavalieri 5,6+.
Note al Testo
10,26 cavalieri: altri: cavalli.
AT greco 10,27καὶ ἔδωκεν ὁ βασιλεὺς τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον ἐν Ιερουσαλημ ὡς λίθους καὶ τὰς κέδρους ἔδωκεν ὡς συκαμίνους τὰς ἐν τῇ πεδινῇ εἰς πλῆθος
Interconfessionale 1ReDurante il regno di Salomone, a Gerusalemme, l’argento era comune come i sassi e il legname pregiato come gli alberi di sicomoro che crescono nella regione della Sefela.
Rimandi
10,27 abbondanza di argento 10,21; Sir 47,18; cfr. Dt 17,17; Qo 2,8.
AT greco 10,28καὶ ἡ ἔξοδος τῶν ἵππων Σαλωμων ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἐκ Θεκουε ἔμποροι τοῦ βασιλέως ἐλάμβανον ἐκ Θεκουε ἐν ἀλλάγματι
Interconfessionale 1ReI cavalli di Salomone provenivano da Misraim o da Kue, dove i suoi mercanti li compravano.
Note al Testo
10,28 Misraim: questo termine indica normalmente l’Egitto. Qui si tratta forse della regione di Musri, nell’attuale Turchia sud-orientale. — Kue: il testo ebraico usa qui una parola che significa raccolta, ma che può essere letta anche da Kue; il nome Kue negli antichi testi assiro-babilonesi indica la Cilicia, regione dell’Asia Minore. Musri e la Cilicia erano, al tempo di Salomone, centro del traffico di cavalli.
AT greco 10,29καὶ ἀνέβαινεν ἡ ἔξοδος ἐξ Αἰγύπτου ἅρμα ἀντὶ ἑκατὸν ἀργυρίου καὶ ἵππος ἀντὶ πεντήκοντα ἀργυρίου καὶ οὕτω πᾶσιν τοῖς βασιλεῦσιν Χεττιιν καὶ βασιλεῦσιν Συρίας κατὰ θάλασσαν ἐξεπορεύοντο
Interconfessionale 1Re10,29I mercanti di Salomone curavano l’importazione dei cavalli per i re ittiti e aramei. Un carro importato da Misraim costava seicento pezzi d’argento e un cavallo centocinquanta.