Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
BibbiaEDU-logo

3 Regni

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 17 17,1καὶ εἶπεν Ηλιου ὁ προφήτης ὁ Θεσβίτης ἐκ Θεσβων τῆς Γαλααδ πρὸς Αχααβ ζῇ κύριος ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων ὁ θεὸς Ισραηλ ᾧ παρέστην ἐνώπιον αὐτοῦ εἰ ἔσται τὰ ἔτη ταῦτα δρόσος καὶ ὑετὸς ὅτι εἰ μὴ διὰ στόματος λόγου μου
Interconfessionale 1ReElia di Tisbe, villaggio nel territorio di Gàlaad, disse al re Acab: «Com’è vero che il Signore, il Dio d’Israele, vive, io, suo servo, ti avverto! Nei prossimi anni non vi saranno né rugiada né pioggia se non quando lo dirò io!».
Rimandi
17,1 Elia Ml 3,23; Sir 48,1-11; Mt 11,14+; Gc 5,17. — né rugiada né pioggia 1 Re 8,35+.
Note al Testo
17,1 L’assenza di rugiada e pioggia, per il territorio d’Israele così poco bagnato da corsi d’acqua, causava siccità e carestia.
AT greco 17,2καὶ ἐγένετο ῥῆμα κυρίου πρὸς Ηλιου
Interconfessionale 1Re17,2Poi il Signore diede quest’ordine a Elia:
AT greco 17,3πορεύου ἐντεῦθεν κατὰ ἀνατολὰς καὶ κρύβηθι ἐν τῷ χειμάρρῳ Χορραθ τοῦ ἐπὶ προσώπου τοῦ Ιορδάνου
Interconfessionale 1Re17,3«Parti e vai verso oriente. Nasconditi nei pressi del torrente Cherìt, a est del Giordano.
AT greco 17,4καὶ ἔσται ἐκ τοῦ χειμάρρου πίεσαι ὕδωρ καὶ τοῖς κόραξιν ἐντελοῦμαι διατρέφειν σε ἐκεῖ
Interconfessionale 1Re17,4Laggiù berrai l’acqua del torrente e io manderò dei corvi a portarti da mangiare».
AT greco 17,5καὶ ἐποίησεν Ηλιου κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου καὶ ἐκάθισεν ἐν τῷ χειμάρρῳ Χορραθ ἐπὶ προσώπου τοῦ Ιορδάνου
Interconfessionale 1Re17,5Elia ubbidì all’ordine del Signore. Andò a stare oltre il Giordano, nei pressi del torrente Cherìt.
AT greco 17,6καὶ οἱ κόρακες ἔφερον αὐτῷ ἄρτους τὸ πρωὶ καὶ κρέα τὸ δείλης καὶ ἐκ τοῦ χειμάρρου ἔπινεν ὕδωρ
Interconfessionale 1ReAl mattino i corvi gli portavano pane e carne e ancora pane e carne la sera. Beveva l’acqua del torrente.
Rimandi
17,6 pane e carne mattino e sera cfr. Es 16,8.12.
AT greco 17,7καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας καὶ ἐξηράνθη ὁ χειμάρρους ὅτι οὐκ ἐγένετο ὑετὸς ἐπὶ τῆς γῆς
Interconfessionale 1Re17,7Un giorno, però, il torrente restò asciutto perché in quella regione non pioveva.
AT greco 17,8καὶ ἐγένετο ῥῆμα κυρίου πρὸς Ηλιου
Interconfessionale 1ReIl Signore, allora, diede quest’ordine a Elia:
Note al Testo
17,8-16 Si veda l’episodio simile, di cui è protagonista il profeta Eliseo, narrato in 2 Re 4,1-7.
AT greco 17,9ἀνάστηθι καὶ πορεύου εἰς Σαρεπτα τῆς Σιδωνίας ἰδοὺ ἐντέταλμαι ἐκεῖ γυναικὶ χήρᾳ τοῦ διατρέφειν σε
Interconfessionale 1Re«Va’ a Sarepta, nel territorio di Sidone, e fermati là, perché ho ordinato a una vedova di provvedere al tuo mantenimento».
Rimandi
17,9 una vedova Lc 4,25-26.
Note al Testo
17,9 La città di Sarepta si trova a 15 km a sud di Sidone.
AT greco 17,10καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη εἰς Σαρεπτα εἰς τὸν πυλῶνα τῆς πόλεως καὶ ἰδοὺ ἐκεῖ γυνὴ χήρα συνέλεγεν ξύλα καὶ ἐβόησεν ὀπίσω αὐτῆς Ηλιου καὶ εἶπεν αὐτῇ λαβὲ δή μοι ὀλίγον ὕδωρ εἰς ἄγγος καὶ πίομαι
Interconfessionale 1Re17,10Elia partì per Sarepta. Giunto alle porte della città, vide una vedova che raccoglieva legna e le disse:
— Ti prego, portami una brocca con un po’ d’acqua da bere.
AT greco 17,11καὶ ἐπορεύθη λαβεῖν καὶ ἐβόησεν ὀπίσω αὐτῆς Ηλιου καὶ εἶπεν λήμψῃ δή μοι ψωμὸν ἄρτου ἐν τῇ χειρί σου
Interconfessionale 1Re17,11Mentre la donna andava a prendergli l’acqua, Elia gridò:
— Portami anche un pezzo di pane!
AT greco 17,12καὶ εἶπεν ἡ γυνή ζῇ κύριος ὁ θεός σου εἰ ἔστιν μοι ἐγκρυφίας ἀλλ’ ἢ ὅσον δρὰξ ἀλεύρου ἐν τῇ ὑδρίᾳ καὶ ὀλίγον ἔλαιον ἐν τῷ καψάκῃ καὶ ἰδοὺ ἐγὼ συλλέγω δύο ξυλάρια καὶ εἰσελεύσομαι καὶ ποιήσω αὐτὸ ἐμαυτῇ καὶ τοῖς τέκνοις μου καὶ φαγόμεθα καὶ ἀποθανούμεθα
Interconfessionale 1Re17,12La donna gli rispose:
— Com’è vero che il Signore, il tuo Dio, vive, ti assicuro che non ho più pane! Ho soltanto un pugno di farina e un po’ d’olio in una brocca. Adesso raccolgo due pezzi di legna e vado a cuocere una focaccia per me e mio figlio; mangeremo e poi non ci resterà che morire!
AT greco 17,13καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Ηλιου θάρσει εἴσελθε καὶ ποίησον κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἀλλὰ ποίησον ἐμοὶ ἐκεῖθεν ἐγκρυφίαν μικρὸν ἐν πρώτοις καὶ ἐξοίσεις μοι σαυτῇ δὲ καὶ τοῖς τέκνοις σου ποιήσεις ἐπ’ ἐσχάτου
Interconfessionale 1Re17,13Elia le disse:
— Non preoccuparti! Fa’ pure come hai detto, ma prima cuoci una focaccia per me e portamela. Dopo ne farai anche per te e tuo figlio.
AT greco 17,14ὅτι τάδε λέγει κύριος ἡ ὑδρία τοῦ ἀλεύρου οὐκ ἐκλείψει καὶ ὁ καψάκης τοῦ ἐλαίου οὐκ ἐλαττονήσει ἕως ἡμέρας τοῦ δοῦναι κύριον τὸν ὑετὸν ἐπὶ τῆς γῆς
Interconfessionale 1Re17,14Infatti il Signore, il Dio d’Israele, ha detto: «Il vaso della farina non si svuoterà, nella brocca non mancherà olio fino al giorno in cui io manderò di nuovo la pioggia sulla terra».
AT greco 17,15καὶ ἐπορεύθη ἡ γυνὴ καὶ ἐποίησεν καὶ ἤσθιεν αὐτὴ καὶ αὐτὸς καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς
Interconfessionale 1Re17,15La donna andò a fare quel che Elia le aveva ordinato. Ebbero abbastanza cibo per molto tempo.
AT greco 17,16καὶ ἡ ὑδρία τοῦ ἀλεύρου οὐκ ἐξέλιπεν καὶ ὁ καψάκης τοῦ ἐλαίου οὐκ ἐλαττονώθη κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου ὃ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ Ηλιου
Interconfessionale 1Re17,16Il vaso della farina e la brocca dell’olio non si svuotarono, come il Signore aveva annunziato per mezzo di Elia.
AT greco 17,17καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἠρρώστησεν ὁ υἱὸς τῆς γυναικὸς τῆς κυρίας τοῦ οἴκου καὶ ἦν ἡ ἀρρωστία αὐτοῦ κραταιὰ σφόδρα ἕως οὗ οὐχ ὑπελείφθη ἐν αὐτῷ πνεῦμα
Interconfessionale 1ReQualche tempo dopo il figlio della padrona di casa si ammalò: la malattia era molto grave; il respiro cessò.
Note al Testo
17,17-24 Anche per questo episodio si veda quello corrispondente del profeta Eliseo in 2 Re 4,18-37.
AT greco 17,18καὶ εἶπεν πρὸς Ηλιου τί ἐμοὶ καὶ σοί ἄνθρωπε τοῦ θεοῦ εἰσῆλθες πρός με τοῦ ἀναμνῆσαι τὰς ἀδικίας μου καὶ θανατῶσαι τὸν υἱόν μου
Interconfessionale 1Re17,18Allora la donna disse a Elia:
— Che cosa vuoi da me, uomo di Dio? Sei venuto a mettermi davanti alle mie colpe e a far morire mio figlio?
AT greco 17,19καὶ εἶπεν Ηλιου πρὸς τὴν γυναῖκα δός μοι τὸν υἱόν σου καὶ ἔλαβεν αὐτὸν ἐκ τοῦ κόλπου αὐτῆς καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὸν εἰς τὸ ὑπερῷον ἐν ᾧ αὐτὸς ἐκάθητο ἐκεῖ καὶ ἐκοίμισεν αὐτὸν ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ
Interconfessionale 1Re17,19Elia le rispose:
— Dammi tuo figlio.
Lo prese dalle braccia di lei, lo portò al piano di sopra, nella stanza in cui abitava, e lo distese sul letto.
AT greco 17,20καὶ ἀνεβόησεν Ηλιου καὶ εἶπεν οἴμμοι κύριε ὁ μάρτυς τῆς χήρας μεθ’ ἧς ἐγὼ κατοικῶ μετ’ αὐτῆς σὺ κεκάκωκας τοῦ θανατῶσαι τὸν υἱὸν αὐτῆς
Interconfessionale 1Re17,20Poi pregò il Signore: «Signore, mio Dio, perché colpisci anche questa vedova che mi ospita, perché le fai morire il figlio?».
AT greco 17,21καὶ ἐνεφύσησεν τῷ παιδαρίῳ τρὶς καὶ ἐπεκαλέσατο τὸν κύριον καὶ εἶπεν κύριε ὁ θεός μου ἐπιστραφήτω δὴ ἡ ψυχὴ τοῦ παιδαρίου τούτου εἰς αὐτόν
Interconfessionale 1Re17,21Poi si stese tre volte sul bambino e pregò di nuovo: «Fa’ che questo bambino torni a vivere!».
AT greco 17,22καὶ ἐγένετο οὕτως καὶ ἀνεβόησεν τὸ παιδάριον
Interconfessionale 1Re17,22Il Signore ascoltò la richiesta di Elia e il bambino riprese a respirare e a vivere.
AT greco 17,23καὶ κατήγαγεν αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὑπερῴου εἰς τὸν οἶκον καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ καὶ εἶπεν Ηλιου βλέπε ζῇ ὁ υἱός σου
Interconfessionale 1Re17,23Elia lo prese, lo portò al piano di sotto e lo diede a sua madre, dicendo:
— Guarda, tuo figlio è vivo!
AT greco 17,24καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ πρὸς Ηλιου ἰδοὺ ἔγνωκα ὅτι ἄνθρωπος θεοῦ εἶ σὺ καὶ ῥῆμα κυρίου ἐν στόματί σου ἀληθινόν
Interconfessionale 1Re17,24La donna, allora, disse a Elia:
— Ora so che tu sei un uomo di Dio e che il Signore parla veramente attraverso la tua bocca!