Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

3 Re (1 Re)

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 17 17,1 καὶ εἶπεν Ηλιου ὁ προφήτης ὁ Θεσβίτης ἐκ Θεσβων τῆς Γαλααδ πρὸς Αχααβ ζῇ κύριος ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων ὁ θεὸς Ισραηλ ᾧ παρέστην ἐνώπιον αὐτοῦ εἰ ἔσται τὰ ἔτη ταῦτα δρόσος καὶ ὑετὸς ὅτι εἰ μὴ διὰ στόματος λόγου μου
Interconfessionale Il peccato del popolo di Giuda è scritto con uno scalpello di ferro, è inciso nei loro cuori e sugli angoli sporgenti dei loro altari con una punta di diamante.
17,1 peccato indelebile Ger 2,22; 6,29; 13,23. — con uno scalpello di ferro Gb 19,24. — nei loro cuori Ger 31,33; Prv 3,3; 7,3; 2Cor 3,3; cfr. Dt 6,4-9; Ez 36,25-27. 17,1 il peccato del popolo di Giuda: nei vv. 1-3 si ha una nuova descrizione dell’idolatria del popolo (vedi 2,20 e nota).
AT greco 17,2 καὶ ἐγένετο ῥῆμα κυρίου πρὸς Ηλιου
Interconfessionale Così i loro figli si ricorderanno sempre dei loro altari e dei pali sacri, piantati presso gli alberi verdi, sulle colline elevate,
17,2 alberi verdi, colline elevate Ger 2,20+.
AT greco 17,3 πορεύου ἐντεῦθεν κατὰ ἀνατολὰς καὶ κρύβηθι ἐν τῷ χειμάρρῳ Χορραθ τοῦ ἐπὶ προσώπου τοῦ Ιορδάνου
Interconfessionale 17,3 sui monti e in aperta campagna. Popolo di Giuda, farò saccheggiare dai nemici le tue ricchezze e i tuoi tesori per i peccati commessi nei luoghi di culto degli dèi, sparsi in tutto il tuo territorio.
AT greco 17,4 καὶ ἔσται ἐκ τοῦ χειμάρρου πίεσαι ὕδωρ καὶ τοῖς κόραξιν ἐντελοῦμαι διατρέφειν σε ἐκεῖ
Interconfessionale Tu dovrai restituire la terra che ti avevo dato. Ti renderò schiavo dei tuoi nemici in una regione che non conosci, perché mi hai provocato e la mia ira è come un fuoco che non si spegne mai.
17,4 tu dovrai restituire Dt 15,1-3; cfr. Ger 34,8-22. — schiavo dei tuoi nemici Ger 15,14; Dt 28,48. — in una regione che non conosci Ger 16,13. 17,4 tu dovrai restituire: il testo ebraico è oscuro, ma l’allusione al fatto che il popolo per i suoi peccati sarà privato della terra risulta chiara.
AT greco 17,5 καὶ ἐποίησεν Ηλιου κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου καὶ ἐκάθισεν ἐν τῷ χειμάρρῳ Χορραθ ἐπὶ προσώπου τοῦ Ιορδάνου
Interconfessionale Il Signore dice: «Maledetto chi si allontana da me, perché ha fiducia nell’uomo e conta soltanto su mezzi umani.
17,5–8 due vie Dt 30,15-20; Sal 1; Prv 4,18-19; 12,28; 15,24; Sir 15,17; 33,14. 17,5 falsa sicurezza Ger 2,18.37; Is 30,15; 31,1; Sal 146,3.
AT greco 17,6 καὶ οἱ κόρακες ἔφερον αὐτῷ ἄρτους τὸ πρωὶ καὶ κρέα τὸ δείλης καὶ ἐκ τοῦ χειμάρρου ἔπινεν ὕδωρ
Interconfessionale 17,6 Costui sarà come un rovo che cresce nel deserto, in una terra arida, piena di sale, dove è impossibile vivere: non gli accadrà mai nulla di buono.
AT greco 17,7 καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας καὶ ἐξηράνθη ὁ χειμάρρους ὅτι οὐκ ἐγένετο ὑετὸς ἐπὶ τῆς γῆς
Interconfessionale Ma io benedico chi ha fiducia in me e cerca in me la sua sicurezza.
17,7 l’uomo che ha fiducia nel Signore Sal 9,11+; Sal 34,9; 55,24+; Prv 16,20; Sir 34,15.
AT greco 17,8 καὶ ἐγένετο ῥῆμα κυρίου πρὸς Ηλιου
Interconfessionale Egli sarà come un albero trapiantato vicino a un fiume che stende le sue radici fino all’acqua. Non dovrà temere quando viene il caldo, perché le sue foglie resteranno verdi. Neppure un anno di siccità gli farà danno: continuerà a produrre i suoi frutti.
17,8 come un albero trapiantato vicino a un fiume Sal 1,3. — le sue foglie resteranno verdi Ez 47,12.
AT greco 17,9 ἀνάστηθι καὶ πορεύου εἰς Σαρεπτα τῆς Σιδωνίας ἰδοὺ ἐντέταλμαι ἐκεῖ γυναικὶ χήρᾳ τοῦ διατρέφειν σε
Interconfessionale 17,9 Il cuore dell’uomo inganna più di ogni altra cosa: è incorreggibile. Chi può comprenderlo?
AT greco 17,10 καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη εἰς Σαρεπτα εἰς τὸν πυλῶνα τῆς πόλεως καὶ ἰδοὺ ἐκεῖ γυνὴ χήρα συνέλεγεν ξύλα καὶ ἐβόησεν ὀπίσω αὐτῆς Ηλιου καὶ εἶπεν αὐτῇ λαβὲ δή μοι ὀλίγον ὕδωρ εἰς ἄγγος καὶ πίομαι
Interconfessionale Ma io, il Signore, scruto i sentimenti e i pensieri segreti dell’uomo. Così posso trattare ciascuno secondo la sua condotta in base al risultato delle sue azioni».
17,10 Dio scruta i sentimenti e i pensieri Ger 11,20+; Gb 34,21; Eb 4,12-13. — tratta ognuno secondo il suo modo di agire Ger 25,14; 32,19; Ez 18,30; Os 12,3; Sal 62,13+; Gb 34,11; Mt 16,27+.
AT greco 17,11 καὶ ἐπορεύθη λαβεῖν καὶ ἐβόησεν ὀπίσω αὐτῆς Ηλιου καὶ εἶπεν λήμψῃ δή μοι ψωμὸν ἄρτου ἐν τῇ χειρί σου
Interconfessionale Chi accumula ricchezze in modo disonesto è come un uccello che cova uova non sue: a metà della vita le perderà e alla fine resterà senza niente, come uno stolto.
17,11 ricchezza inutile Sal 39,7; Prv 28,8; Lc 12,16-21. 17,11 uccello: altri: pernice.
AT greco 17,12 καὶ εἶπεν ἡ γυνή ζῇ κύριος ὁ θεός σου εἰ ἔστιν μοι ἐγκρυφίας ἀλλ’ ἢ ὅσον δρὰξ ἀλεύρου ἐν τῇ ὑδρίᾳ καὶ ὀλίγον ἔλαιον ἐν τῷ καψάκῃ καὶ ἰδοὺ ἐγὼ συλλέγω δύο ξυλάρια καὶ εἰσελεύσομαι καὶ ποιήσω αὐτὸ ἐμαυτῇ καὶ τοῖς τέκνοις μου καὶ φαγόμεθα καὶ ἀποθανούμεθα
Interconfessionale Il nostro tempio santo è come un trono splendente collocato in alto fin dalle origini.
17,12 un trono splendente Ger 3,17; 14,21.
AT greco 17,13 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Ηλιου θάρσει εἴσελθε καὶ ποίησον κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἀλλὰ ποίησον ἐμοὶ ἐκεῖθεν ἐγκρυφίαν μικρὸν ἐν πρώτοις καὶ ἐξοίσεις μοι σαυτῇ δὲ καὶ τοῖς τέκνοις σου ποιήσεις ἐπ’ ἐσχάτου
Interconfessionale Signore, tu sei la speranza d’Israele: chi ti abbandona è destinato al fallimento! Quelli che si allontanano da te spariranno come nomi scritti nella polvere perché hanno abbandonato te, il Signore, la sorgente di acqua viva.
17,13 il Signore, speranza d’Israele Ger 14,8; 50,7. — hanno abbandonato la sorgente di acqua viva Ger 2,13+; cfr. Sal 36,10.
AT greco 17,14 ὅτι τάδε λέγει κύριος ἡ ὑδρία τοῦ ἀλεύρου οὐκ ἐκλείψει καὶ ὁ καψάκης τοῦ ἐλαίου οὐκ ἐλαττονήσει ἕως ἡμέρας τοῦ δοῦναι κύριον τὸν ὑετὸν ἐπὶ τῆς γῆς
Interconfessionale Signore, solo tu puoi guarirmi, solo tu puoi salvarmi. Tu mi hai sempre dato un motivo per lodarti!
17,14 Geremia si lamenta con il Signore Ger 11,18+. — puoi guarirmi Sal 6,3; 103,3; 147,3; cfr. Ger 31,18.
AT greco 17,15 καὶ ἐπορεύθη ἡ γυνὴ καὶ ἐποίησεν καὶ ἤσθιεν αὐτὴ καὶ αὐτὸς καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς
Interconfessionale La gente mi dice: «Dove sono finite le parole del Signore? Si realizzino, una buona volta!».
17,15 Si realizzino Is 5,9; 2Pt 3,3-4.
AT greco 17,16 καὶ ἡ ὑδρία τοῦ ἀλεύρου οὐκ ἐξέλιπεν καὶ ὁ καψάκης τοῦ ἐλαίου οὐκ ἐλαττονώθη κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου ὃ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ Ηλιου
Interconfessionale Io non ho insistito per essere un tuo profeta, non ho desiderato che venisse il giorno del castigo. Signore, tu lo sai, ho sempre parlato apertamente con te.
17,16 Geremia non ha desiderato il castigo dei suo popolo Ger 8,18-22; 13,17; 14,17; 18,20; 20,8. — Dio è testimone 1Ts 2,10. 17,16 per essere un tuo profeta: altri: presso di te perché mandassi la sventura.
AT greco 17,17 καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἠρρώστησεν ὁ υἱὸς τῆς γυναικὸς τῆς κυρίας τοῦ οἴκου καὶ ἦν ἡ ἀρρωστία αὐτοῦ κραταιὰ σφόδρα ἕως οὗ οὐχ ὑπελείφθη ἐν αὐτῷ πνεῦμα
Interconfessionale 17,17 Non mettermi paura anche tu: tu sei l’unico mio rifugio quando mi trovo in pericolo.
AT greco 17,18 καὶ εἶπεν πρὸς Ηλιου τί ἐμοὶ καὶ σοί ἄνθρωπε τοῦ θεοῦ εἰσῆλθες πρός με τοῦ ἀναμνῆσαι τὰς ἀδικίας μου καὶ θανατῶσαι τὸν υἱόν μου
Interconfessionale Copri di ridicolo quelli che mi perseguitano, ma risparmia me; riempi di paura loro, non me. Fa’ cadere su di loro tutte le disgrazie, distruggili completamente.
17,18 i persecutori di Geremia Ger 11,18-19; 15,10; 18,18; 20,2.7.8.10; 26,8-9; 37,11-16; 38,4-6. — appello a Dio contro i persecutori Ger 11,20; 12,3; 15,15; 18,21-23; 20,11-12; Sal 35,4.
AT greco 17,19 καὶ εἶπεν Ηλιου πρὸς τὴν γυναῖκα δός μοι τὸν υἱόν σου καὶ ἔλαβεν αὐτὸν ἐκ τοῦ κόλπου αὐτῆς καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὸν εἰς τὸ ὑπερῷον ἐν ᾧ αὐτὸς ἐκάθητο ἐκεῖ καὶ ἐκοίμισεν αὐτὸν ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ
Interconfessionale 17,19 Il Signore mi diede quest’ordine: «Geremia, va’ a metterti vicino alla porta di Gerusalemme chiamata porta dei Figli del popolo, dalla quale passano i re di Giuda per entrare e uscire dalla città. Poi va’ vicino a tutte le altre porte lungo le mura.
AT greco 17,20 καὶ ἀνεβόησεν Ηλιου καὶ εἶπεν οἴμμοι κύριε ὁ μάρτυς τῆς χήρας μεθ’ ἧς ἐγὼ κατοικῶ μετ’ αὐτῆς σὺ κεκάκωκας τοῦ θανατῶσαι τὸν υἱὸν αὐτῆς
Interconfessionale 17,20 A tutti quelli che le attraversano, re di Giuda, abitanti di Giuda e di Gerusalemme, dirai di ascoltare le mie parole.
AT greco 17,21 καὶ ἐνεφύσησεν τῷ παιδαρίῳ τρὶς καὶ ἐπεκαλέσατο τὸν κύριον καὶ εἶπεν κύριε ὁ θεός μου ἐπιστραφήτω δὴ ἡ ψυχὴ τοῦ παιδαρίου τούτου εἰς αὐτόν
Interconfessionale Dirai così: Se ci tenete alla vostra vita, non trasportate nessun peso nel giorno di sabato, non fate passare niente attraverso le porte di Gerusalemme.
17,21 giorno di sabato Es 16,23; 20,8-11; Is 56,2-6; 58,13; Ez 20,20; 44,24; Ne 13,15-22.
AT greco 17,22 καὶ ἐγένετο οὕτως καὶ ἀνεβόησεν τὸ παιδάριον
Interconfessionale 17,22 Non portate nessun peso fuori delle vostre case in giorno di sabato e non fate nessun lavoro. Il sabato lo dovete dedicare tutto a me, come ho comandato ai vostri antenati.
AT greco 17,23 καὶ κατήγαγεν αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὑπερῴου εἰς τὸν οἶκον καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ καὶ εἶπεν Ηλιου βλέπε ζῇ ὁ υἱός σου
Interconfessionale Essi non mi hanno ascoltato, non hanno prestato attenzione. Anzi si sono intestarditi a non ubbidirmi e a rifiutare i miei insegnamenti.
17,23 intestarditi Ger 2,26+. — rifiuto degli insegnamenti Ger 5,3+.
AT greco 17,24 καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ πρὸς Ηλιου ἰδοὺ ἔγνωκα ὅτι ἄνθρωπος θεοῦ εἶ σὺ καὶ ῥῆμα κυρίου ἐν στόματί σου ἀληθινόν
Interconfessionale 17,24 «Ma voi, dice il Signore, ascoltatemi bene: non fate passare nessun peso attraverso le porte di questa città in un giorno di sabato; invece, dedicate a me questo giorno e astenetevi da ogni lavoro.