Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

3 Re (1 Re)

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 2 2,1 καὶ ἤγγισαν αἱ ἡμέραι Δαυιδ ἀποθανεῖν αὐτόν καὶ ἐνετείλατο τῷ Σαλωμων υἱῷ αὐτοῦ λέγων
Interconfessionale 2,1 Il Signore mi mandò
AT greco 2,2 ἐγώ εἰμι πορεύομαι ἐν ὁδῷ πάσης τῆς γῆς καὶ ἰσχύσεις καὶ ἔσῃ εἰς ἄνδρα
Interconfessionale a proclamare questo messaggio a tutti gli abitanti di Gerusalemme: «Israele, voglio ricordare come mi eri fedele negli anni della tua giovinezza, come mi amavi quando eri fidanzata. Camminavi dietro a me nel deserto, là, dove non si può seminare.
AT greco 2,3 καὶ φυλάξεις τὴν φυλακὴν κυρίου τοῦ θεοῦ σου τοῦ πορεύεσθαι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ φυλάσσειν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα τὰ γεγραμμένα ἐν νόμῳ Μωυσέως ἵνα συνίῃς ἃ ποιήσεις κατὰ πάντα ὅσα ἂν ἐντείλωμαί σοι
Interconfessionale Eri consacrata a me, come mia è l’offerta dei primi prodotti del raccolto, e io punivo tutti quelli che ti facevano del male. Lo dico io, il Signore».
2,3 Eri consacrata a me Es 28,36; Sal 105,15; cfr. Os 2,20. — il Signore punisce gli avversari del suo popolo Gn 12,17; 20,3.7; Is 10,5-19; 47,6-14; Zc 1,15; Sal 105,14-15.
AT greco 2,4 ἵνα στήσῃ κύριος τὸν λόγον αὐτοῦ ὃν ἐλάλησεν λέγων ἐὰν φυλάξωσιν οἱ υἱοί σου τὴν ὁδὸν αὐτῶν πορεύεσθαι ἐνώπιον ἐμοῦ ἐν ἀληθείᾳ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ αὐτῶν καὶ ἐν ὅλῃ ψυχῇ αὐτῶν λέγων οὐκ ἐξολεθρευθήσεταί σοι ἀνὴρ ἐπάνωθεν θρόνου Ισραηλ
Interconfessionale Ascoltate la parola del Signore, voi discendenti di Giacobbe, tutte le tribù d’Israele.
2,4 Giacobbe e Israele sono i due nomi propri dell’antenato degli Israeliti (vedi Genesi 25,26; 32,29; 35,10 e note); molto spesso però i due nomi non indicano la persona ma l’insieme del popolo.
AT greco 2,5 καί γε σὺ ἔγνως ὅσα ἐποίησέν μοι Ιωαβ υἱὸς Σαρουιας ὅσα ἐποίησεν τοῖς δυσὶν ἄρχουσιν τῶν δυνάμεων Ισραηλ τῷ Αβεννηρ υἱῷ Νηρ καὶ τῷ Αμεσσαϊ υἱῷ Ιεθερ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτοὺς καὶ ἔταξεν τὰ αἵματα πολέμου ἐν εἰρήνῃ καὶ ἔδωκεν αἷμα ἀθῷον ἐν τῇ ζώνῃ αὐτοῦ τῇ ἐν τῇ ὀσφύι αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ ὑποδήματι αὐτοῦ τῷ ἐν τῷ ποδὶ αὐτοῦ
Interconfessionale Il Signore dice: «Che male ho fatto ai vostri antenati? Perché si sono allontanati da me? Sono corsi dietro agli idoli vani, e loro stessi sono diventati vani.
2,5 è impossibile trovare il Signore in difetto Dt 32,4; Is 1,2; Gb 34,10. — insignificanti come gli idoli che adorano Os 9,10; Sal 115,8; 2Cor 3,18.
AT greco 2,6 καὶ ποιήσεις κατὰ τὴν σοφίαν σου καὶ οὐ κατάξεις τὴν πολιὰν αὐτοῦ ἐν εἰρήνῃ εἰς ᾅδου
Interconfessionale Non hanno cercato me, che li ho fatti uscire dall’Egitto, che li ho guidati attraverso il deserto, in mezzo alle aride steppe, tra le ombre allucinanti di una terra bruciata dal sole, dove nessuno passa, dove nessuno può sopravvivere.
2,6 Non hanno cercato me Is 63,11; Gb 35,10. — Li ho guidati attraverso il deserto Dt 32,10-12.
AT greco 2,7 καὶ τοῖς υἱοῖς Βερζελλι τοῦ Γαλααδίτου ποιήσεις ἔλεος καὶ ἔσονται ἐν τοῖς ἐσθίουσιν τὴν τράπεζάν σου ὅτι οὕτως ἤγγισάν μοι ἐν τῷ με ἀποδιδράσκειν ἀπὸ προσώπου Αβεσσαλωμ τοῦ ἀδελφοῦ σου
Interconfessionale Io li ho fatti entrare in una terra fertile, perché gustassero i suoi frutti migliori. Ma essi, subito, hanno profanato la mia terra, hanno reso abominevole il mio possedimento.
2,7 terra fertile Ger 3,2.9; 23,15; Is 24,5.
AT greco 2,8 καὶ ἰδοὺ μετὰ σοῦ Σεμεϊ υἱὸς Γηρα υἱὸς τοῦ Ιεμενι ἐκ Βαουριμ καὶ αὐτὸς κατηράσατό με κατάραν ὀδυνηρὰν τῇ ἡμέρᾳ ᾗ ἐπορευόμην εἰς παρεμβολάς καὶ αὐτὸς κατέβη εἰς ἀπαντήν μου εἰς τὸν Ιορδάνην καὶ ὤμοσα αὐτῷ ἐν κυρίῳ λέγων εἰ θανατώσω σε ἐν ῥομφαίᾳ
Interconfessionale Neppure i sacerdoti si sono domandati: “Dov’è il Signore?”. Essi hanno sempre tra le mani la mia legge eppure non sanno nemmeno chi sono io. I pastori del popolo si sono ribellati contro di me, i profeti hanno parlato in nome di Baal e sono corsi dietro a esseri vani».
2,8 Dov’è il Signore? 2Re 2,14. — hanno sempre tra le mani…. Lc 11,52. — inettitudine dei responsabili Mic 3,11. — sacerdoti e profeti messi in questione. Ger 6,13; 8,10. — i sacerdoti incaricati di dare direttive divine Ger 18,18; Lv 10,11; Nm 27,21; Dt 31,9-13; 33,10; Ez 7,26; Os 4,6; Mic 2,7; Sir 45,17; cfr. 1Sam 14,36.42. — ribellione dei capi (pastori) Ger 31,1-23,8. — tradimento dei profeti Ger 5,13.31; 14,13-15; 23,9-40; 27,9.14-18; 28; 29,8-9.15. — esseri vani v. 11; Ger 16,19; 1Sam 12,21; Is 44,9. 2,8 I pastori, termine che ritorna spesso negli scritti dei profeti, indica i re e i capi del popolo, che è il gregge di cui devono avere cura. — Baal è il dio cananeo della tempesta.
AT greco 2,9 καὶ οὐ μὴ ἀθῳώσῃς αὐτόν ὅτι ἀνὴρ σοφὸς εἶ σὺ καὶ γνώσῃ ἃ ποιήσεις αὐτῷ καὶ κατάξεις τὴν πολιὰν αὐτοῦ ἐν αἵματι εἰς ᾅδου
Interconfessionale 2,9 «Per questo, io, il Signore, voglio fare di nuovo causa a voi e ai vostri discendenti.
AT greco 2,10 καὶ ἐκοιμήθη Δαυιδ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν πόλει Δαυιδ
Interconfessionale Andate pure a vedere nelle isole greche, mandate qualcuno a informarsi bene nel territorio della tribù di Kedar. Vedrete che non è mai accaduto quel che accade qui.
2,10 Kedar Ger 49,28; Is 21,16+. 2,10 isole greche: il termine ebraico così tradotto è Chittìm. La parola viene usata principalmente per indicare l’isola di Cipro; a volte però indica anche le isole e i territori bagnati dal mare Egeo. — la tribù di Kedar: era una popolazione nomade del deserto arabico.
AT greco 2,11 καὶ αἱ ἡμέραι ἃς ἐβασίλευσεν Δαυιδ ἐπὶ τὸν Ισραηλ τεσσαράκοντα ἔτη ἐν Χεβρων ἐβασίλευσεν ἔτη ἑπτὰ καὶ ἐν Ιερουσαλημ τριάκοντα τρία ἔτη
Interconfessionale Nessun’altra nazione ha mai cambiato i suoi dèi! E quelli, poi, non sono neppure dèi. Il mio popolo invece ha sostituito me che sono la sua vera gloria, con esseri che non possono nulla.
2,11 non sono neppure dèi Ger 5,7; 16,20; Is 41,23; 42,17; Sap 15,16-17; Lett.Ger 14.22 ecc. — il Signore, gloria del suo popolo 2Cor 3,18; Col 1,11; 1Pt 4,14. — ha sostituito la gloria Sal 106,20.
AT greco 2,12 καὶ Σαλωμων ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ θρόνου Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ υἱὸς ἐτῶν δώδεκα καὶ ἡτοιμάσθη ἡ βασιλεία αὐτοῦ σφόδρα
Interconfessionale 2,12 Per questo sconvolgerò il cielo e tutti saranno atterriti dall’orrore, — dice il Signore. —
AT greco 2,13 καὶ εἰσῆλθεν Αδωνιας υἱὸς Αγγιθ πρὸς Βηρσαβεε μητέρα Σαλωμων καὶ προσεκύνησεν αὐτῇ ἡ δὲ εἶπεν εἰρήνη ἡ εἴσοδός σου καὶ εἶπεν εἰρήνη
Interconfessionale Due sono le colpe che ha commesso il mio popolo: ha abbandonato me, sorgente di acqua fresca e viva, e ha preferito scavarsi cisterne, cisterne screpolate, incapaci di contenere acqua.
2,13 duplice colpa Os 10,10. — ha abbandonato me Ger 1,16; 2,17.19; 5,7.19; 16,11; 17,13; Bar 3,12. — acqua viva Gv 4,10.
AT greco 2,14 λόγος μοι πρὸς σέ καὶ εἶπεν αὐτῷ λάλησον
Interconfessionale Israele non è nato schiavo, né lo è diventato. Come mai allora è diventato una preda?
2,14 nato schiavo Gn 14,14; 17,12-13.23.27; Lv 22,11.
AT greco 2,15 καὶ εἶπεν αὐτῇ σὺ οἶδας ὅτι ἐμοὶ ἦν ἡ βασιλεία καὶ ἐπ’ ἐμὲ ἔθετο πᾶς Ισραηλ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς βασιλέα καὶ ἐστράφη ἡ βασιλεία καὶ ἐγενήθη τῷ ἀδελφῷ μου ὅτι παρὰ κυρίου ἐγένετο αὐτῷ
Interconfessionale Si gettano su di lui con grida minacciose; ruggiscono come leoni, hanno ridotto la sua terra a un deserto, hanno incendiato le sue città e più nessuno le può abitare.
2,15 ruggito dei leoni Ger 12,8; 51,38; cfr. Ger 4,7+.
AT greco 2,16 καὶ νῦν αἴτησιν μίαν ἐγὼ αἰτοῦμαι παρὰ σοῦ μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου καὶ εἶπεν αὐτῷ Βηρσαβεε λάλει
Interconfessionale Perfino gli abitanti di Menfi e di Tafni gli hanno rasato il capo.
2,16 Menfi Ger 44,1; 46,14; Is 19,13; Ez 30,13. — Tafni Ger 43,7-9; 44,1; Ez 30,18. 2,16 Menfi: antica capitale dell’antico Egitto; sorgeva a pochi chilometri a sud del luogo dove oggi è Il Cairo. — Tafni: era una fortezza egiziana a est del delta del Nilo. — rasato il capo: radere il capo al nemico prigioniero era un atto violento e oltraggioso.
AT greco 2,17 καὶ εἶπεν αὐτῇ εἰπὸν δὴ πρὸς Σαλωμων τὸν βασιλέα ὅτι οὐκ ἀποστρέψει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ καὶ δώσει μοι τὴν Αβισακ τὴν Σωμανῖτιν εἰς γυναῖκα
Interconfessionale 2,17 Certamente questo ti accade, Israele, perché hai abbandonato me, il Signore Dio tuo, quando ti guidavo nel cammino.
AT greco 2,18 καὶ εἶπεν Βηρσαβεε καλῶς ἐγὼ λαλήσω περὶ σοῦ τῷ βασιλεῖ
Interconfessionale Perché ora corri in Egitto a bere le acque del Nilo? Perché corri in Assiria a bere le acque dell’Eufrate?
2,18 ricorso all’Egitto e all’Assiria Os 7,11; 12,2. — contro l’alleanza con l’Assiria Os 5,13; 8,9; 14,4. — contro l’alleanza con l’Egitto Ger 2,36; Is 20,1-6; 30,1-5; 31,1-3; Ez 29,6.
AT greco 2,19 καὶ εἰσῆλθεν Βηρσαβεε πρὸς τὸν βασιλέα Σαλωμων λαλῆσαι αὐτῷ περὶ Αδωνιου καὶ ἐξανέστη ὁ βασιλεὺς εἰς ἀπαντὴν αὐτῇ καὶ κατεφίλησεν αὐτὴν καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ καὶ ἐτέθη θρόνος τῇ μητρὶ τοῦ βασιλέως καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ
Interconfessionale Il male che hai fatto ti punisce, il tuo tradimento ti castiga. Riconosci con dura esperienza quanto è malvagio ed amaro abbandonare il Signore, Dio tuo, e non avere più rispetto per lui. Lo dico io, il Signore, Dio dell’universo».
2,19 il male che hai fatto ti punisce Nm 14,34; Sal 107,17; cfr. Ger 14,16. — il timore del Signore Gb 28,28; Prv 1,7+.
AT greco 2,20 καὶ εἶπεν αὐτῷ αἴτησιν μίαν μικρὰν ἐγὼ αἰτοῦμαι παρὰ σοῦ μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου καὶ εἶπεν αὐτῇ ὁ βασιλεύς αἴτησαι μῆτερ ἐμή ὅτι οὐκ ἀποστρέψω σε
Interconfessionale Così dice Dio, il Signore: «Gente d’Israele, da quanto tempo, hai spezzato il tuo giogo, hai sciolto i tuoi legami e hai detto: “Non voglio più essere schiava!”. E invece ti sei prostituita sulla cima di tutte le colline, all’ombra di ogni albero.
2,20 ribellione da sempre Ger 6,28; 8,5; 13,23; cfr. Ez 20; 23; At 7,51. — hai sciolto i tuoi legami Ger 5,5; cfr. Mt 11,30. — sulla cima di tutte le colline, all’ombra di ogni albero Ger 3,6.13; 17,2; Dt 12,2; 1Re 14,23. 2Re 16,4; 17,10; Is 57,5; Ez 6,13. 2,20 ti sei prostituita: espressione del linguaggio profetico per indicare l’idolatria, cioè l’infedeltà del popolo verso il suo Dio. I culti erano, a volte, accompagnati dalla prostituzione sacra (vedi note a Deuteronomio 23,18 e Osea 1,2) e venivano praticati spesso in boschetti consacrati alle varie divinità (vedi 3,6.13 e nota a Isaia 1,29).
AT greco 2,21 καὶ εἶπεν δοθήτω δὲ Αβισακ ἡ Σωμανῖτις τῷ Αδωνια τῷ ἀδελφῷ σου εἰς γυναῖκα
Interconfessionale Avevo piantato viti di prima qualità per fare di te una vigna eccezionale. Come mai ti sei mutata in tralci bastardi di uva selvatica?
2,21 piantato Sal 80,9. — viti di prima qualità Is 5,1+. — ti sei mutata Dt 32,32.
AT greco 2,22 καὶ ἀπεκρίθη Σαλωμων ὁ βασιλεὺς καὶ εἶπεν τῇ μητρὶ αὐτοῦ καὶ ἵνα τί σὺ ᾔτησαι τὴν Αβισακ τῷ Αδωνια καὶ αἴτησαι αὐτῷ τὴν βασιλείαν ὅτι οὗτος ἀδελφός μου ὁ μέγας ὑπὲρ ἐμέ καὶ αὐτῷ Αβιαθαρ ὁ ἱερεὺς καὶ αὐτῷ Ιωαβ ὁ υἱὸς Σαρουιας ὁ ἀρχιστράτηγος ἑταῖρος
Interconfessionale Anche se continui a lavarti con la soda e con molto sapone, resterà sempre davanti ai miei occhi la macchia della tua colpa.
2,22 a lavarti con la soda e con molto sapone Gb 9,30. — resterà sempre la macchia Ger 17,1.
AT greco 2,23 καὶ ὤμοσεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων κατὰ τοῦ κυρίου λέγων τάδε ποιήσαι μοι ὁ θεὸς καὶ τάδε προσθείη ὅτι κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐλάλησεν Αδωνιας τὸν λόγον τοῦτον
Interconfessionale Come osi dire: “Non mi sono macchiata, non sono andata dietro ai Baal”? Guarda e riconosci almeno quel che fai nella valle: ti comporti come una cammella irrequieta che corre qua e là dove vuole,
2,23 Come osi dire Ger 48,14. — nella valle (di Ben-Innom) Ger 7,31-32; 19,6; 32,35; Gs 15,8; 2Re 23,10. 2,23 nella valle: probabilmente la valle di Ben-Innom o Geenna, a sud di Gerusalemme. Qui si svolgevano i culti idolatrici.
AT greco 2,24 καὶ νῦν ζῇ κύριος ὃς ἡτοίμασέν με καὶ ἔθετό με ἐπὶ τὸν θρόνον Δαυιδ τοῦ πατρός μου καὶ αὐτὸς ἐποίησέν μοι οἶκον καθὼς ἐλάλησεν κύριος ὅτι σήμερον θανατωθήσεται Αδωνιας
Interconfessionale 2,24 come un’asina selvatica abituata al deserto. Quando entra in calore, ansima, si eccita, niente la trattiene. Tutti quelli che la vogliono non fanno fatica a trovarla: essa è sempre disponibile.
AT greco 2,25 καὶ ἐξαπέστειλεν Σαλωμων ὁ βασιλεὺς ἐν χειρὶ Βαναιου υἱοῦ Ιωδαε καὶ ἀνεῖλεν αὐτόν καὶ ἀπέθανεν Αδωνιας ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
Interconfessionale Fermati, Israele, prima che i tuoi piedi restino scalzi e la tua gola diventi secca. Ma tu rispondi: “È inutile insistere. Amo gli stranieri e voglio ancora correre dietro a loro”».
2,25 rifiuto deciso Ger 18,12. — sedotta da stranieri Ger 3,13; Ez 16,15.32-33; 23,5-7; cfr. Dt 32,16.
AT greco 2,26 καὶ τῷ Αβιαθαρ τῷ ἱερεῖ εἶπεν ὁ βασιλεύς ἀπότρεχε σὺ εἰς Αναθωθ εἰς ἀγρόν σου ὅτι ἀνὴρ θανάτου εἶ σὺ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ οὐ θανατώσω σε ὅτι ἦρας τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου ἐνώπιον τοῦ πατρός μου καὶ ὅτι ἐκακουχήθης ἐν ἅπασιν οἷς ἐκακουχήθη ὁ πατήρ μου
Interconfessionale 2,26 Il Signore dice: «Come si vergogna un ladro sorpreso a rubare, così dovresti vergognarti tu, popolo d’Israele, con tutti i tuoi re, i tuoi capi, i tuoi sacerdoti e i tuoi profeti.
AT greco 2,27 καὶ ἐξέβαλεν Σαλωμων τὸν Αβιαθαρ τοῦ μὴ εἶναι ἱερέα τοῦ κυρίου πληρωθῆναι τὸ ῥῆμα κυρίου ὃ ἐλάλησεν ἐπὶ τὸν οἶκον Ηλι ἐν Σηλωμ
Interconfessionale Rivolti a un pezzo di legno dicono: “Tu sei mio padre”, e a una pietra: “Tu sei mia madre”. A me invece rivolgono le spalle e non la fronte. Ma quando si trovano in difficoltà mi supplicano: “Vieni! Salvaci!”.
2,27 un pezzo di legno, una pietra Ger 3,9; cfr. Sap 13,17. — mio padre Dt 32,6. 2,27 pezzo di legno… pietra: espressioni di disprezzo per indicare gli idoli che venivano rappresentati da statue di legno o di pietra.
AT greco 2,28 καὶ ἡ ἀκοὴ ἦλθεν ἕως Ιωαβ τοῦ υἱοῦ Σαρουιας ὅτι Ιωαβ ἦν κεκλικὼς ὀπίσω Αδωνιου καὶ ὀπίσω Σαλωμων οὐκ ἔκλινεν καὶ ἔφυγεν Ιωαβ εἰς τὸ σκήνωμα τοῦ κυρίου καὶ κατέσχεν τῶν κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου
Interconfessionale «Gente di Giuda, dove sono gli dèi che ti sei costruiti? Vengano loro a salvarti, se sono capaci, quando sei colpita dal male. I tuoi dèi sono diventati numerosi come le tue città.
2,28 dèi impotenti Ger 10,8.14; Dt 32,37-38; 1Re 18,26-29; Lett.Ger 35-36. — che ti sei costruiti Ger 16,20; Is 2,8; Os 14,4. — numerosi come le tue città Ger 11,13; Os 8,11; cfr. Dt 12,5.
AT greco 2,29 καὶ ἀπηγγέλη τῷ Σαλωμων λέγοντες ὅτι ἔφυγεν Ιωαβ εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ κυρίου καὶ ἰδοὺ κατέχει τῶν κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἀπέστειλεν Σαλωμων πρὸς Ιωαβ λέγων τί γέγονέν σοι ὅτι πέφευγας εἰς τὸ θυσιαστήριον καὶ εἶπεν Ιωαβ ὅτι ἐφοβήθην ἀπὸ προσώπου σου καὶ ἔφυγον πρὸς κύριον καὶ ἀπέστειλεν Σαλωμων ὁ βασιλεὺς τὸν Βαναιου υἱὸν Ιωδαε λέγων πορεύου καὶ ἄνελε αὐτὸν καὶ θάψον αὐτόν
Interconfessionale 2,29 Perché vuoi accusare me, mentre sei stata tu a ribellarti contro di me? — così dice il Signore. —
AT greco 2,30 καὶ ἦλθεν Βαναιου υἱὸς Ιωδαε πρὸς Ιωαβ εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ κυρίου καὶ εἶπεν αὐτῷ τάδε λέγει ὁ βασιλεύς ἔξελθε καὶ εἶπεν Ιωαβ οὐκ ἐκπορεύομαι ὅτι ὧδε ἀποθανοῦμαι καὶ ἀπέστρεψεν Βαναιας υἱὸς Ιωδαε καὶ εἶπεν τῷ βασιλεῖ λέγων τάδε λελάληκεν Ιωαβ καὶ τάδε ἀποκέκριταί μοι
Interconfessionale Ti ho punito inutilmente: tu non hai imparato la lezione. La tua spada ha assassinato i tuoi profeti con la ferocia di un leone.
2,30 non hai imparato la lezione Ger 5,3. — ha assassinato i tuoi profeti Ne 9,26; Mt 23,35; 1Ts 2,15.
AT greco 2,31 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς πορεύου καὶ ποίησον αὐτῷ καθὼς εἴρηκεν καὶ ἄνελε αὐτὸν καὶ θάψεις αὐτὸν καὶ ἐξαρεῖς σήμερον τὸ αἷμα ὃ δωρεὰν ἐξέχεεν Ιωαβ ἀπ’ ἐμοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός μου
Interconfessionale Popolo d’Israele, fa’ attenzione alla parola del Signore. Sono forse stato per te come un deserto o come una terra dove è sempre notte profonda? Perché quelli del mio popolo dicono: “Vogliamo fare come ci pare, non ritorneremo più da te”?
2,31 vogliamo fare come ci pare Ger 2,20; 5,23; 14,10.
AT greco 2,32 καὶ ἀπέστρεψεν κύριος τὸ αἷμα τῆς ἀδικίας αὐτοῦ εἰς κεφαλὴν αὐτοῦ ὡς ἀπήντησεν τοῖς δυσὶν ἀνθρώποις τοῖς δικαίοις καὶ ἀγαθοῖς ὑπὲρ αὐτὸν καὶ ἀπέκτεινεν αὐτοὺς ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ὁ πατήρ μου Δαυιδ οὐκ ἔγνω τὸ αἷμα αὐτῶν τὸν Αβεννηρ υἱὸν Νηρ ἀρχιστράτηγον Ισραηλ καὶ τὸν Αμεσσα υἱὸν Ιεθερ ἀρχιστράτηγον Ιουδα
Interconfessionale Nessuna ragazza dimentica di mettersi i suoi gioielli, nessuna sposa dimentica l’abito di nozze. Il mio popolo invece si è dimenticato di me da troppo tempo.
2,32 ha dimenticato Dio v. 17; Ger 3,21; 6,19; 13,25; 18,15; Dt 8,19.
AT greco 2,33 καὶ ἐπεστράφη τὰ αἵματα αὐτῶν εἰς κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ εἰς κεφαλὴν τοῦ σπέρματος αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ τῷ Δαυιδ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ καὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ τῷ θρόνῳ αὐτοῦ γένοιτο εἰρήνη ἕως αἰῶνος παρὰ κυρίου
Interconfessionale 2,33 Come sai trovare il modo per ricercare l’amore dei tuoi amanti! Anche la peggiore delle donne può imparare da te.
AT greco 2,34 καὶ ἀπήντησεν Βαναιου υἱὸς Ιωδαε τῷ Ιωαβ καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν καὶ ἔθαψεν αὐτὸν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ
Interconfessionale I tuoi vestiti sono imbrattati fino all’orlo del sangue di povera gente innocente, non di quello di ladri sorpresi a rubare. «Eppure,
2,34 vestiti imbrattati di sangue Lam 4,14. 2,34 ladri sorpresi a rubare: secondo la legge di Esodo 22,1 è lecito uccidere un ladro mentre sta facendo un’apertura nel muro per entrare nella casa a rubare. Per Geremia la gente di Gerusalemme non può invocare questa attenuante per le sue violenze omicide.
AT greco 2,35 καὶ νῦν μὴ ἀθῳώσῃς αὐτόν ὅτι ἀνὴρ φρόνιμος σὺ καὶ γνώσῃ ἃ ποιήσεις αὐτῷ καὶ κατάξεις τὴν πολιὰν αὐτοῦ ἐν αἵματι εἰς ᾅδου
Interconfessionale tu continui a ripetere: “Io sono innocente, certamente il Signore non è più in collera con me”. Invece io pronunzio la sentenza contro di te proprio perché ti ostini a dire che non hai fatto niente di male.
2,35 speranza che Dio ci metta una pietra sopra Ger 3,5.
AT greco 2,36 καὶ ἐκάλεσεν ὁ βασιλεὺς τὸν Σεμεϊ καὶ εἶπεν αὐτῷ οἰκοδόμησον σεαυτῷ οἶκον ἐν Ιερουσαλημ καὶ κάθου ἐκεῖ καὶ οὐκ ἐξελεύσῃ ἐκεῖθεν οὐδαμοῦ
Interconfessionale Come sei caduta in basso, prendendo questa strada! Anche l’Egitto ti deluderà come ti ha delusa l’Assiria.
2,36 Egitto e Assiria 2,18+.
AT greco 2,37 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἐξόδου σου καὶ διαβήσῃ τὸν χειμάρρουν Κεδρων γινώσκων γνώσῃ ὅτι θανάτῳ ἀποθανῇ τὸ αἷμά σου ἔσται ἐπὶ τὴν κεφαλήν σου καὶ ὥρκισεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
Interconfessionale Anche dall’Egitto verrai via umiliata e ti metterai le mani nei capelli per la vergogna. Infatti, io il Signore disprezzo i tuoi progetti che ti danno sicurezza: non ti serviranno a niente».
2,37 i tuoi progetti che ti danno sicurezza: altri: coloro nei quali confidi.
AT greco 2,38 καὶ εἶπεν Σεμεϊ πρὸς τὸν βασιλέα ἀγαθὸν τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησας κύριέ μου βασιλεῦ οὕτω ποιήσει ὁ δοῦλός σου καὶ ἐκάθισεν Σεμεϊ ἐν Ιερουσαλημ τρία ἔτη
AT greco 2,39 καὶ ἐγενήθη μετὰ τρία ἔτη καὶ ἀπέδρασαν δύο δοῦλοι τοῦ Σεμεϊ πρὸς Αγχους υἱὸν Μααχα βασιλέα Γεθ καὶ ἀπηγγέλη τῷ Σεμεϊ λέγοντες ἰδοὺ οἱ δοῦλοί σου ἐν Γεθ
AT greco 2,40 καὶ ἀνέστη Σεμεϊ καὶ ἐπέσαξε τὴν ὄνον αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθη εἰς Γεθ πρὸς Αγχους τοῦ ἐκζητῆσαι τοὺς δούλους αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθη Σεμεϊ καὶ ἤγαγεν τοὺς δούλους αὐτοῦ ἐκ Γεθ
AT greco 2,41 καὶ ἀπηγγέλη τῷ Σαλωμων λέγοντες ὅτι ἐπορεύθη Σεμεϊ ἐξ Ιερουσαλημ εἰς Γεθ καὶ ἀπέστρεψεν τοὺς δούλους αὐτοῦ
AT greco 2,42 καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς καὶ ἐκάλεσεν τὸν Σεμεϊ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν οὐχὶ ὥρκισά σε κατὰ τοῦ κυρίου καὶ ἐπεμαρτυράμην σοι λέγων ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐξέλθῃς ἐξ Ιερουσαλημ καὶ πορευθῇς εἰς δεξιὰ ἢ εἰς ἀριστερά γινώσκων γνώσῃ ὅτι θανάτῳ ἀποθανῇ
AT greco 2,43 καὶ τί ὅτι οὐκ ἐφύλαξας τὸν ὅρκον κυρίου καὶ τὴν ἐντολήν ἣν ἐνετειλάμην κατὰ σοῦ
AT greco 2,44 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Σεμεϊ σὺ οἶδας πᾶσαν τὴν κακίαν σου ἣν ἔγνω ἡ καρδία σου ἃ ἐποίησας τῷ Δαυιδ τῷ πατρί μου καὶ ἀνταπέδωκεν κύριος τὴν κακίαν σου εἰς κεφαλήν σου
AT greco 2,45 καὶ ὁ βασιλεὺς Σαλωμων ηὐλογημένος καὶ ὁ θρόνος Δαυιδ ἔσται ἕτοιμος ἐνώπιον κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα
AT greco 2,46 Σαλωμων υἱὸς Δαυιδ ἐβασίλευσεν ἐπὶ Ισραηλ καὶ Ιουδα ἐν Ιερουσαλημ