Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

4 Maccabei

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 3 3,1 ἔστιν δὲ κομιδῇ γελοῖος ὁ λόγος οὐ γὰρ τῶν ἑαυτοῦ παθῶν ὁ λογισμὸς ἐπικρατεῖν φαίνεται ἀλλὰ τῶν σωματικῶν
Interconfessionale Questo è quel che vi risponde il Signore dell’universo: «Io mando il mio messaggero a preparare la strada davanti a me. Il Signore che voi desiderate entrerà subito nel suo tempio. Voi attendete il messaggero che proclamerà la mia alleanza con voi. Eccolo, sta per arrivare».
3,1 Invio il mio messaggero Mt 11,10. — a preparare la strada Is 40,3. — il Signore Zc 4,14. — subito Is 29,5-6; 47,9; 1Ts 5,3.
AT greco 3,2 οἷον ἐπιθυμίαν τις οὐ δύναται ἐκκόψαι ἡμῶν ἀλλὰ μὴ δουλωθῆναι τῇ ἐπιθυμίᾳ δύναται ὁ λογισμὸς παρασχέσθαι
Interconfessionale Chi potrà sopravvivere al giorno in cui egli arriverà? Chi potrà restare in piedi, quando apparirà? Egli sarà come il fuoco che raffina i metalli, come il sapone che lava i vestiti.
3,2 Chi potrà sopravvivere… Chi potrà restare in piedi?… Na 1,6+. — quando apparirà Gl 1,15. — come il fuoco Ml 3,19. — che raffina i metalli Is 1,25; Ger 9,6; Zc 13,9; Sir 2,5; 1Pt 1,7.
AT greco 3,3 θυμόν τις οὐ δύναται ἐκκόψαι ὑμῶν τῆς ψυχῆς ἀλλὰ τῷ θυμῷ δυνατὸν τὸν λογισμὸν βοηθῆσαι
Interconfessionale 3,3 Egli si sederà per giudicare. Come chi raffina e purifica l’oro e l’argento, raffinerà e purificherà i discendenti di Levi, perché possano presentare le loro offerte al Signore, come è prescritto.
AT greco 3,4 κακοήθειάν τις ἡμῶν οὐ δύναται ἐκκόψαι ἀλλὰ τὸ μὴ καμφθῆναι τῇ κακοηθείᾳ δύναιτ’ ἂν ὁ λογισμὸς συμμαχῆσαι
Interconfessionale Il Signore gradirà le offerte della gente di Giuda e di Gerusalemme come prima, come negli anni passati.
3,4 come prima Is 1,26.
AT greco 3,5 οὐ γὰρ ἐκριζωτὴς τῶν παθῶν ὁ λογισμός ἐστιν ἀλλὰ ἀνταγωνιστής
Interconfessionale Il Signore dell’universo annunzia: «Verrò in mezzo a voi per il giudizio. Mi affretterò a testimoniare contro quelli che praticano la magia, commettono adulterio e pronunziano falsi giuramenti, contro quelli che diminuiscono ingiustamente il salario del lavoratore, opprimono le vedove e gli orfani o fanno torto agli stranieri, e contro tutti quelli che non mi rispettano».
3,5 Mi affretterò a testimoniare… Mic 1,2. — contro quelli che praticano la magia Es 22,17; Lv 19,26; Dt 18,10; Gal 5,20. — e commettono adulterio Ez 16,15-19; Os 2,4. — il diritto del lavoratore, delle vedove, degli orfani Dt 24,17-21; Ger 7,6.
AT greco 3,6 ἔστιν γοῦν τοῦτο διὰ τῆς Δαυιδ τοῦ βασιλέως δίψης σαφέστερον ἐπιλογίσασθαι
Interconfessionale «Io, il Signore, non cambio. E voi, discendenti di Giacobbe, ancora non siete stati annientati.
3,6 Il Signore non cambia Nm 23,19; cfr. Os 11,9.
AT greco 3,7 ἐπεὶ γὰρ δι’ ὅλης ἡμέρας προσβαλὼν τοῖς ἀλλοφύλοις ὁ Δαυιδ πολλοὺς αὐτῶν ἀπέκτεινεν μετὰ τῶν τοῦ ἔθνους στρατιωτῶν
Interconfessionale Come i vostri antenati, anche voi vi siete allontanati dai miei insegnamenti. Ritornate a me e io ritornerò a voi, lo affermo io, il Signore dell’universo. Ma voi dite: “Come possiamo ritornare a te?”.
3,7 ritornare al Signore Zc 1,3+.
AT greco 3,8 τότε δὴ γενομένης ἑσπέρας ἱδρῶν καὶ σφόδρα κεκμηκὼς ἐπὶ τὴν βασίλειον σκηνὴν ἦλθεν περὶ ἣν ὁ πᾶς τῶν προγόνων στρατὸς ἐστρατοπεδεύκει
Interconfessionale Io vi rispondo: È giusto frodare Dio? Eppure voi mi frodate! E voi domandate: “In che cosa?”. Nel versamento della decima parte dei vostri beni e nelle vostre offerte.
3,8 la decima Lv 27,30-32; Nm 18,21-29; Ne 10,38. 3,8 La decima e le offerte servivano al mantenimento dei sacerdoti e permettevano la continuità del culto.
AT greco 3,9 οἱ μὲν οὖν ἄλλοι πάντες ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἦσαν
Interconfessionale 3,9 Siete stati colpiti da una grande maledizione perché voi, tutto il popolo, mi frodate.
AT greco 3,10 ὁ δὲ βασιλεὺς ὡς μάλιστα διψῶν καίπερ ἀφθόνους ἔχων πηγάς οὐκ ἠδύνατο δι’ αὐτῶν ἰάσασθαι τὴν δίψαν
Interconfessionale Se portate invece tutta la decima parte dei vostri beni al mio tempio, perché ci sia sempre del cibo di riserva, certamente aprirò le porte del cielo e riverserò su di voi abbondanti benedizioni. Ve lo prometto io, il Signore dell’universo. Mettetemi pure alla prova in questo.
3,10 decima e abbondanza Prv 3,9-10; cfr. Dt 28,8-12. 3,10 ci sia… riserva: la decima parte dei beni era offerta in natura (vedi Deuteronomio 14,24-27).
AT greco 3,11 ἀλλά τις αὐτὸν ἀλόγιστος ἐπιθυμία τοῦ παρὰ τοῖς πολεμίοις ὕδατος ἐπιτείνουσα συνέφρυγεν καὶ λύουσα κατέφλεγεν
Interconfessionale 3,11 Io non permetterò agli insetti di distruggere i vostri raccolti e di rendere improduttive le vostre vigne. Ve lo prometto.
AT greco 3,12 ὅθεν τῶν ὑπασπιστῶν ἐπὶ τῇ τοῦ βασιλέως ἐπιθυμίᾳ σχετλιαζόντων δύο νεανίσκοι στρατιῶται καρτεροὶ καταιδεσθέντες τὴν τοῦ βασιλέως ἐπιθυμίαν τὰς παντευχίας καθωπλίσαντο καὶ κάλπην λαβόντες ὑπερέβησαν τοὺς τῶν πολεμίων χάρακας
Interconfessionale 3,12 Tutte le nazioni straniere riconosceranno che siete felici, perché si vivrà bene nella vostra terra. Lo prometto io, il Signore dell’universo».
AT greco 3,13 καὶ λαθόντες τοὺς τῶν πυλῶν ἀκροφύλακας διεξῄεσαν ἀνερευνώμενοι κατὰ πᾶν τὸ τῶν πολεμίων στρατόπεδον
Interconfessionale 3,13 Il Signore dice: «Avete pronunziato discorsi molto duri contro di me, eppure domandate: “Che cosa abbiamo detto contro di te?”.
AT greco 3,14 καὶ ἀνευράμενοι τὴν πηγὴν ἐξ αὐτῆς θαρραλέως ἐκόμισαν τῷ βασιλεῖ τὸ ποτόν
Interconfessionale Avete detto: “È inutile servire Dio. Abbiamo osservato i suoi comandamenti e abbiamo fatto penitenza per ottenere la misericordia del Signore dell’universo, ma non ne abbiamo avuto alcun vantaggio.
3,14 “È inutile servire Dio” Is 58,3; Gb 21,14-15. — osservare i comandamenti Gn 17,1; 48,15; 1Re 8,23; Sal 56,14; 116,9; cfr. Gn 5,22; 6,9; Mic 6,8. — fare penitenza Sal 35,14; 38,7.
AT greco 3,15 ὁ δὲ καίπερ τῇ δίψῃ διαπυρούμενος ἐλογίσατο πάνδεινον εἶναι κίνδυνον ψυχῇ λογισθὲν ἰσοδύναμον ποτὸν αἵματι
Interconfessionale È evidente, invece, che solo i superbi sono felici. I malvagi prosperano e, anche se provocano Dio, restano impuniti”».
3,15 i superbi sono felici. I malvagi prosperano Ml 2,17+.
AT greco 3,16 ὅθεν ἀντιθεὶς τῇ ἐπιθυμίᾳ τὸν λογισμὸν ἔσπεισεν τὸ πόμα τῷ θεῷ
Interconfessionale Allora quelli che rispettano il Signore hanno discusso tra loro. Il Signore li ha ascoltati e ha udito le loro intenzioni. Davanti a lui è stata compilata la lista di quelli che lo riconoscono e rispettano la sua autorità.
3,16 quelli che rispettano il Signore Sal 15,4. — una memoria scritta davanti a Dio Ez 13,9; Ap 3,5+.
AT greco 3,17 δυνατὸς γὰρ ὁ σώφρων νοῦς νικῆσαι τὰς τῶν παθῶν ἀνάγκας καὶ σβέσαι τὰς τῶν οἴστρων φλεγμονὰς
Interconfessionale Il Signore dell’universo ha dichiarato: «Nel giorno in cui io manifesterò la mia potenza, considererò questa gente come mia. Sarà il mio popolo. Sarò indulgente nei suoi confronti, come un padre lo è verso il figlio che lo rispetta.
3,17 considererò questa gente come mia Es 19,5; cfr. 6,7; Dt 7,6; Ez 18,4; Sal 135,4+; Tt 2,14. — come un padre verso il figlio 2Sam 7,14; Sal 103,13; 2Cor 6,18.
AT greco 3,18 καὶ τὰς τῶν σωμάτων ἀλγηδόνας καθ’ ὑπερβολὴν οὔσας καταπαλαῖσαι καὶ τῇ καλοκἀγαθίᾳ τοῦ λογισμοῦ ἀποπτύσαι πάσας τὰς τῶν παθῶν ἐπικρατείας
Interconfessionale 3,18 Allora voi vedrete di nuovo la differenza tra i giusti e i malvagi, tra quelli che servono Dio e quelli che non lo servono.
AT greco 3,19 ἤδη δὲ καὶ ὁ καιρὸς ἡμᾶς καλεῖ ἐπὶ τὴν ἀπόδειξιν τῆς ἱστορίας τοῦ σώφρονος λογισμοῦ
Interconfessionale Io, il Signore dell’universo, affermo che, simile a una fornace ardente, sta per arrivare il giorno in cui tutti i superbi e i malvagi saranno bruciati come paglia. Quel giorno essi saranno consumati e di loro non resterà né radice né germoglio.
3,19 il giorno (del Signore) Gl 1,15+. — paglia Is 47,14; Gl 2,5. 3,19 In alcune edizioni della Bibbia i vv. 19-24 sono indicati come 4,1-6.
AT greco 3,20 ἐπειδὴ γὰρ βαθεῖαν εἰρήνην διὰ τὴν εὐνομίαν οἱ πατέρες ἡμῶν εἶχον καὶ ἔπραττον καλῶς ὥστε καὶ τὸν τῆς Ἀσίας βασιλέα Σέλευκον τὸν Νικάνορα καὶ χρήματα εἰς τὴν ἱερουργίαν αὐτοῖς ἀφορίσαι καὶ τὴν πολιτείαν αὐτῶν ἀποδέχεσθαι
Interconfessionale Ma per quelli che riconoscono la mia autorità, la mia giustizia sorgerà come il sole, e i suoi raggi porteranno la guarigione. Voi sarete liberi e salterete di gioia come vitelli che escono dalla stalla.
3,20 la mia giustizia risplenderà come il sole cfr. Lc 1,78. — la guarigione Is 57,18; Ger 33,6.
AT greco 3,21 τότε δή τινες πρὸς τὴν κοινὴν νεωτερίσαντες ὁμόνοιαν πολυτρόποις ἐχρήσαντο συμφοραῖς
Interconfessionale Il giorno in cui manifesterò la mia potenza voi schiaccerete i malvagi: saranno come cenere sotto i vostri piedi. Lo affermo io, il Signore dell’universo».
3,21 schiaccerete i malvagi Mic 4,11-13.