Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BibbiaEDU-logo

4 Regni

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 14 14,1ἐν ἔτει δευτέρῳ τῷ Ιωας υἱῷ Ιωαχας βασιλεῖ Ισραηλ καὶ ἐβασίλευσεν Αμεσσιας υἱὸς Ιωας βασιλεὺς Ιουδα
Interconfessionale 2Re14,1Amasia, figlio di Ioas, divenne re di Giuda. Era il secondo anno di regno dell’altro Ioas, figlio di Ioacàz, in Israele.
AT greco 14,2υἱὸς εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν ἦν ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ εἴκοσι καὶ ἐννέα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ Ιωαδιν ἐξ Ιερουσαλημ
Interconfessionale 2Re14,2Quando cominciò a regnare, Amasia aveva venticinque anni e regnò a Gerusalemme ventinove anni. Sua madre si chiamava Ioaddàn ed era di Gerusalemme.
AT greco 14,3καὶ ἐποίησεν τὸ εὐθὲς ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου πλὴν οὐχ ὡς Δαυιδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ κατὰ πάντα ὅσα ἐποίησεν Ιωας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐποίησεν
Interconfessionale 2Re14,3Egli ubbidì alla volontà del Signore, ma non come il suo antenato Davide. Agì come suo padre Ioas.
AT greco 14,4πλὴν τὰ ὑψηλὰ οὐκ ἐξῆρεν ἔτι ὁ λαὸς ἐθυσίαζεν καὶ ἐθυμίων ἐν τοῖς ὑψηλοῖς
Interconfessionale 2Re14,4I santuari sulle colline non furono eliminati, e la gente continuò a offrirvi sacrifici e a bruciarvi incenso.
AT greco 14,5καὶ ἐγένετο ὅτε κατίσχυσεν ἡ βασιλεία ἐν χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἐπάταξεν τοὺς δούλους αὐτοῦ τοὺς πατάξαντας τὸν πατέρα αὐτοῦ
Interconfessionale 2Re14,5Quando il suo potere si fu consolidato, egli fece uccidere i ministri che avevano assassinato suo padre, il re Ioas.
AT greco 14,6καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν παταξάντων οὐκ ἐθανάτωσεν καθὼς γέγραπται ἐν βιβλίῳ νόμων Μωυσῆ ὡς ἐνετείλατο κύριος λέγων οὐκ ἀποθανοῦνται πατέρες ὑπὲρ υἱῶν καὶ υἱοὶ οὐκ ἀποθανοῦνται ὑπὲρ πατέρων ὅτι ἀλλ’ ἢ ἕκαστος ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ ἀποθανεῖται
Interconfessionale 2RePerò non fece uccidere i loro figli, perché nel libro che contiene la legge di Mosè è scritto questo comandamento del Signore: «I genitori non possono essere condannati a morte per i delitti commessi dai figli, né i figli per i delitti dei genitori. Una persona può essere punita con la morte solo per le proprie colpe».
Rimandi
14,6 responsabilità individuale Dt 24,16; Ger 31,29-30; Ez 14,12-20; 18; 33,10-20; cfr. Lv 26,39.
Note al Testo
14,6 Citazione di Deuteronomio 24,16.
AT greco 14,7αὐτὸς ἐπάταξεν τὸν Εδωμ ἐν Γαιμελε δέκα χιλιάδας καὶ συνέλαβε τὴν πέτραν ἐν τῷ πολέμῳ καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτῆς Καθοηλ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης
Interconfessionale 2ReAmasia, inoltre, sconfisse diecimila Edomiti nella valle del Sale. Conquistò la località di Sela e la chiamò Iokteèl, nome che porta ancor oggi.
Note al Testo
14,7 La valle del Sale collega il Mar Morto al golfo di Aqaba; in essa doveva trovarsi Sela (v. 8).
AT greco 14,8τότε ἀπέστειλεν Αμεσσιας ἀγγέλους πρὸς Ιωας υἱὸν Ιωαχας υἱοῦ Ιου βασιλέως Ισραηλ λέγων δεῦρο ὀφθῶμεν προσώποις
Interconfessionale 2ReIn seguito, Amasia inviò messaggeri al re d’Israele, Ioas, figlio di Ioacàz e nipote di Ieu, e gli fece dire: «Vieni, affrontiamoci!».
Note al Testo
14,8 affrontiamoci: si tratta di un invito alla guerra. Altri lo intendono più genericamente come un invito a un incontro.
AT greco 14,9καὶ ἀπέστειλεν Ιωας βασιλεὺς Ισραηλ πρὸς Αμεσσιαν βασιλέα Ιουδα λέγων ὁ ακαν ὁ ἐν τῷ Λιβάνῳ ἀπέστειλεν πρὸς τὴν κέδρον τὴν ἐν τῷ Λιβάνῳ λέγων δὸς τὴν θυγατέρα σου τῷ υἱῷ μου εἰς γυναῖκα καὶ διῆλθον τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ τὰ ἐν τῷ Λιβάνῳ καὶ συνεπάτησαν τὸν ακανα
Interconfessionale 2Re14,9Ioas re d’Israele mandò ad Amasia re di Giuda questa risposta: «C’era una volta, sui monti del Libano, un cespuglio spinoso. Un giorno, ebbe la pretesa di chiedere in sposa per suo figlio la figlia del grande cedro del Libano. Ma venne una bestia selvatica del Libano e calpestò il cespuglio.
AT greco 14,10τύπτων ἐπάταξας τὴν Ιδουμαίαν καὶ ἐπῆρέν σε ἡ καρδία σου ἐνδοξάσθητι καθήμενος ἐν τῷ οἴκῳ σου καὶ ἵνα τί ἐρίζεις ἐν κακίᾳ σου καὶ πεσῇ σὺ καὶ Ιουδας μετὰ σοῦ
Interconfessionale 2Re14,10Amasia, tu hai sconfitto gli Edomiti e credi di essere molto potente, ma è meglio per te rimanere a casa tua. Perché vuoi impegnarti in una guerra che sarà un disastro per te e per il tuo regno?».
AT greco 14,11καὶ οὐκ ἤκουσεν Αμεσσιας καὶ ἀνέβη ὁ βασιλεὺς Ισραηλ καὶ ὤφθησαν προσώποις αὐτὸς καὶ Αμεσσιας βασιλεὺς Ιουδα ἐν Βαιθσαμυς τῇ τοῦ Ιουδα
Interconfessionale 2ReAmasia non ascoltò l’avvertimento di Ioas. Allora Ioas re d’Israele si mise in marcia e affrontò Amasia re di Giuda nel territorio di quest’ultimo, a Bet-Semes.
Note al Testo
14,11 Bet-Semes si trova a circa 25 km a ovest di Gerusalemme.
AT greco 14,12καὶ ἔπταισεν Ιουδας ἀπὸ προσώπου Ισραηλ καὶ ἔφυγεν ἀνὴρ εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ
Interconfessionale 2Re14,12L’esercito di Giuda fu sconfitto da quello d’Israele e i soldati fuggirono ognuno a casa sua.
AT greco 14,13καὶ τὸν Αμεσσιαν υἱὸν Ιωας υἱοῦ Οχοζιου βασιλέα Ιουδα συνέλαβεν Ιωας υἱὸς Ιωαχας βασιλεὺς Ισραηλ ἐν Βαιθσαμυς καὶ ἦλθεν εἰς Ιερουσαλημ καὶ καθεῖλεν ἐν τῷ τείχει Ιερουσαλημ ἐν τῇ πύλῃ Εφραιμ ἕως πύλης τῆς γωνίας τετρακοσίους πήχεις
Interconfessionale 2ReA Bet-Semes, Ioas re d’Israele fece prigioniero Amasia re di Giuda e marciò su Gerusalemme. Qui, demolì circa duecento metri di mura della città, dalla porta di Èfraim alla porta dell’Angolo.
Note al Testo
14,13 Amasia: l’ebraico aggiunge che era figlio di Ioas e nipote di Acazia; abbiamo tralasciato questi nomi per evitare confusione tra i due Ioas, uno re di Giuda e uno re d’Israele (vedi v. 1). — Qui demolì… angolo: queste distruzioni furono probabilmente effettuate nella parte nord della città.
AT greco 14,14καὶ ἔλαβεν τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ εὑρεθέντα ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ ἐν θησαυροῖς οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν συμμίξεων καὶ ἀπέστρεψεν εἰς Σαμάρειαν
Interconfessionale 2ReIoas re d’Israele portò via l’oro, l’argento e tutti gli oggetti che si trovavano nel tempio e nel tesoro della reggia. Prese anche alcuni ostaggi e ritornò a Samaria.
Rimandi
14,14 saccheggio del tesoro del tempio 25,14-15; 1 Re 14,26; 1 Mac 1,21-24; 2 Mac 5,15-16.
AT greco 14,15καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ιωας ὅσα ἐποίησεν ἐν δυναστείᾳ αὐτοῦ ἃ ἐπολέμησεν μετὰ Αμεσσιου βασιλέως Ιουδα οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ισραηλ
Interconfessionale 2Re14,15Gli altri fatti della vita di Ioas, il suo valore in guerra e la notizia del suo combattimento con Amasia re di Giuda sono raccontati nella ‘Storia dei re d’Israele’.
AT greco 14,16καὶ ἐκοιμήθη Ιωας μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν Σαμαρείᾳ μετὰ τῶν βασιλέων Ισραηλ καὶ ἐβασίλευσεν Ιεροβοαμ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ
Interconfessionale 2Re14,16Quando morì, fu sepolto in Samaria, accanto agli altri re d’Israele. Dopo di lui regnò suo figlio Geroboamo.
AT greco 14,17καὶ ἔζησεν Αμεσσιας υἱὸς Ιωας βασιλεὺς Ιουδα μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Ιωας υἱὸν Ιωαχας βασιλέα Ισραηλ πεντεκαίδεκα ἔτη
Interconfessionale 2Re14,17Dopo la morte di Ioas re d’Israele, Amasia re di Giuda visse altri quindici anni.
AT greco 14,18καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Αμεσσιου καὶ πάντα ἃ ἐποίησεν οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ιουδα
Interconfessionale 2Re14,18Gli altri fatti della vita di Amasia sono raccontati nella ‘Storia dei re di Giuda’.
AT greco 14,19καὶ συνεστράφησαν ἐπ’ αὐτὸν σύστρεμμα ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἔφυγεν εἰς Λαχις καὶ ἀπέστειλαν ὀπίσω αὐτοῦ εἰς Λαχις καὶ ἐθανάτωσαν αὐτὸν ἐκεῖ
Interconfessionale 2ReCi fu un complotto contro di lui a Gerusalemme. Egli fuggì a Lachis, ma fu inseguito e, in quella città, ucciso.
Note al Testo
14,19 La città di Lachis si trova a circa 45 km a sud-ovest di Gerusalemme.
AT greco 14,20καὶ ἦραν αὐτὸν ἐφ’ ἵππων καὶ ἐτάφη ἐν Ιερουσαλημ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυιδ
Interconfessionale 2ReIl suo cadavere fu messo su un cavallo e sepolto a Gerusalemme, nella Città di Davide, accanto ai suoi antenati.
Rimandi
14,20 riportato nella sua capitale 9,28+.
AT greco 14,21καὶ ἔλαβεν πᾶς ὁ λαὸς Ιουδα τὸν Αζαριαν καὶ αὐτὸς υἱὸς ἑκκαίδεκα ἐτῶν καὶ ἐβασίλευσαν αὐτὸν ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Αμεσσιου
Interconfessionale 2Re14,21All’età di sedici anni, Azaria, figlio di Amasia, fu fatto re da tutto il popolo del regno di Giuda, come successore di suo padre.
AT greco 14,22αὐτὸς ᾠκοδόμησεν τὴν Αιλωθ καὶ ἐπέστρεψεν αὐτὴν τῷ Ιουδα μετὰ τὸ κοιμηθῆναι τὸν βασιλέα μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ
Interconfessionale 2ReFu lui, dopo la morte del padre, a riconquistare e ricostruire la città di Elat.
Note al Testo
14,22 Elat: vedi 1 Re 9,26 e nota.
AT greco 14,23ἐν ἔτει πεντεκαιδεκάτῳ τοῦ Αμεσσιου υἱοῦ Ιωας βασιλέως Ιουδα ἐβασίλευσεν Ιεροβοαμ υἱὸς Ιωας ἐπὶ Ισραηλ ἐν Σαμαρείᾳ τεσσαράκοντα καὶ ἓν ἔτος
Interconfessionale 2Re14,23Geroboamo II, figlio di Ioas, divenne re d’Israele. Era il quindicesimo anno di regno di Amasia, figlio dell’altro Ioas, in Giuda. Regnò quarantun anni a Samaria.
AT greco 14,24καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου οὐκ ἀπέστη ἀπὸ πασῶν ἁμαρτιῶν Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ
Interconfessionale 2Re14,24Andò contro la volontà del Signore. Non smise di commettere le stesse colpe di Geroboamo, figlio di Nebat, il quale aveva fatto peccare gli Israeliti.
AT greco 14,25αὐτὸς ἀπέστησεν τὸ ὅριον Ισραηλ ἀπὸ εἰσόδου Αιμαθ ἕως τῆς θαλάσσης τῆς Αραβα κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου θεοῦ Ισραηλ ὃ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ δούλου αὐτοῦ Ιωνα υἱοῦ Αμαθι τοῦ προφήτου τοῦ ἐκ Γεθχοβερ
Interconfessionale 2ReGeroboamo riconquistò tutti i territori che erano appartenuti a Israele, dal passo di Camat al Mar Morto, come il Signore, Dio d’Israele, aveva annunziato per mezzo del suo servitore il profeta Giona, figlio di Amittài, di Gat-Chefer.
Rimandi
14,25 Giona Gio 1,1.
Note al Testo
14,25 passo di Camat: vedi 1 Re 8,65 e nota. — profeta Giona: la Bibbia non ha conservato questa profezia di Giona.
AT greco 14,26ὅτι εἶδεν κύριος τὴν ταπείνωσιν Ισραηλ πικρὰν σφόδρα καὶ ὀλιγοστοὺς συνεχομένους καὶ ἐσπανισμένους καὶ ἐγκαταλελειμμένους καὶ οὐκ ἦν ὁ βοηθῶν τῷ Ισραηλ
Interconfessionale 2ReIl Signore, infatti, aveva visto come gli Israeliti, dal primo all’ultimo, erano duramente oppressi; non c’era davvero più nessuno in grado di soccorrerli.
Note al Testo
14,26 dal primo all’ultimo: altri: schiavo o libero.
AT greco 14,27καὶ οὐκ ἐλάλησεν κύριος ἐξαλεῖψαι τὸ σπέρμα Ισραηλ ὑποκάτωθεν τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς διὰ χειρὸς Ιεροβοαμ υἱοῦ Ιωας
Interconfessionale 2ReIl Signore non aveva ancora deciso di cancellare Israele dalla faccia della terra; perciò liberò gli Israeliti per mezzo di Geroboamo, figlio di Ioas, re d’Israele.
Rimandi
14,27 cancellare uno dalla faccia della terra Dt 7,24; 9,14; 25,19; 29,19.
Note al Testo
14,27 non aveva ancora deciso: altra allusione all’esilio (vedi note a 13,23 e 1 Re 8,46).
AT greco 14,28καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ιεροβοαμ καὶ πάντα ὅσα ἐποίησεν καὶ αἱ δυναστεῖαι αὐτοῦ ὅσα ἐπολέμησεν καὶ ὅσα ἐπέστρεψεν τὴν Δαμασκὸν καὶ τὴν Αιμαθ τῷ Ιουδα ἐν Ισραηλ οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ισραηλ
Interconfessionale 2ReGli altri fatti della vita di Geroboamo: le sue imprese, il suo valore in guerra, la notizia di come riportò sotto il controllo di Israele le città di Damasco e Camat, che erano state sotto il controllo del regno di Giuda, tutto è raccontato nella ‘Storia dei re d’Israele’.
Rimandi
14,28 Damasco e Camat 2 Sam 8,5-10.
Note al Testo
14,28 Testo ebraico per noi oscuro. Allusione al controllo esercitato da Davide su Damasco? Le circostanze storiche non sono del tutto chiare.
AT greco 14,29καὶ ἐκοιμήθη Ιεροβοαμ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ μετὰ βασιλέων Ισραηλ καὶ ἐβασίλευσεν Αζαριας υἱὸς Αμεσσιου ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ
Interconfessionale 2Re14,29Quando morì, Geroboamo fu sepolto accanto agli altri re d’Israele. Dopo di lui regnò suo figlio Zaccaria.