Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

4 Re (2 Re)

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 5 5,1 καὶ Ναιμαν ὁ ἄρχων τῆς δυνάμεως Συρίας ἦν ἀνὴρ μέγας ἐνώπιον τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ τεθαυμασμένος προσώπῳ ὅτι ἐν αὐτῷ ἔδωκεν κύριος σωτηρίαν Συρίᾳ καὶ ὁ ἀνὴρ ἦν δυνατὸς ἰσχύι λελεπρωμένος
Interconfessionale Il Signore mi disse: «Ezechiele, prendi una spada ben affilata e usala come un rasoio. Raditi i capelli e la barba, pesali e dividili in tre parti.
5,1 Ezechiele: vedi nota a 2,1. — raditi i capelli e la barba: si rasavano totalmente i prigionieri (vedi Isaia 7,20); questo gesto annunzia dunque che gli abitanti di Gerusalemme saranno condotti in esilio.
AT greco 5,2 καὶ Συρία ἐξῆλθον μονόζωνοι καὶ ᾐχμαλώτευσαν ἐκ γῆς Ισραηλ νεάνιδα μικράν καὶ ἦν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς Ναιμαν
Interconfessionale 5,2 Trascorso il tempo dell’assedio, ne brucerai una parte sul fuoco in mezzo alla città, un’altra parte la tagliuzzerai con la spada intorno alla città, l’ultima parte la disperderai al vento e io la inseguirò con la spada.
AT greco 5,3 ἡ δὲ εἶπεν τῇ κυρίᾳ αὐτῆς ὄφελον ὁ κύριός μου ἐνώπιον τοῦ προφήτου τοῦ θεοῦ τοῦ ἐν Σαμαρείᾳ τότε ἀποσυνάξει αὐτὸν ἀπὸ τῆς λέπρας αὐτοῦ
Interconfessionale Tuttavia conservane un po’ e legali al tuo vestito.
5,3 il piccolo resto risparmiato Is 4,3. 5,3 conservane un po’: questa piccola parte rappresenta il resto che si salverà.
AT greco 5,4 καὶ εἰσῆλθεν καὶ ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ ἑαυτῆς καὶ εἶπεν οὕτως καὶ οὕτως ἐλάλησεν ἡ νεᾶνις ἡ ἐκ γῆς Ισραηλ
Interconfessionale Gettane altri nel fuoco: sprigioneranno fiamme che colpiranno tutto il popolo d’Israele.
5,4 che colpiranno tutto il popolo d’Israele: altri: A tutto il popolo d’Israele riferirai. Questa seconda versione segue l’antica traduzione greca.
AT greco 5,5 καὶ εἶπεν βασιλεὺς Συρίας πρὸς Ναιμαν δεῦρο εἴσελθε καὶ ἐξαποστελῶ βιβλίον πρὸς βασιλέα Ισραηλ καὶ ἐπορεύθη καὶ ἔλαβεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δέκα τάλαντα ἀργυρίου καὶ ἑξακισχιλίους χρυσοῦς καὶ δέκα ἀλλασσομένας στολάς
Interconfessionale 5,5 «Tale sarà la sorte di Gerusalemme — lo dico io, Dio, il Signore. — Io l’ho messa al centro del mondo, circondata da nazioni straniere.
AT greco 5,6 καὶ ἤνεγκεν τὸ βιβλίον πρὸς τὸν βασιλέα Ισραηλ λέγων καὶ νῦν ὡς ἂν ἔλθῃ τὸ βιβλίον τοῦτο πρὸς σέ ἰδοὺ ἀπέστειλα πρὸς σὲ Ναιμαν τὸν δοῦλόν μου καὶ ἀποσυνάξεις αὐτὸν ἀπὸ τῆς λέπρας αὐτοῦ
Interconfessionale 5,6 I suoi abitanti hanno disubbidito alle leggi e agli ordini che ho dato loro. Hanno dimostrato di essere più malvagi dei popoli vicini, più empi delle nazioni confinanti. Hanno disprezzato le mie leggi, hanno rifiutato di comportarsi secondo i miei ordini.
AT greco 5,7 καὶ ἐγένετο ὡς ἀνέγνω βασιλεὺς Ισραηλ τὸ βιβλίον διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ εἶπεν μὴ θεὸς ἐγὼ τοῦ θανατῶσαι καὶ ζωοποιῆσαι ὅτι οὗτος ἀποστέλλει πρός με ἀποσυνάξαι ἄνδρα ἀπὸ τῆς λέπρας αὐτοῦ ὅτι πλὴν γνῶτε δὴ καὶ ἴδετε ὅτι προφασίζεται οὗτός με
Interconfessionale Dunque io, Dio, il Signore, affermo che siete stati più ribelli dei popoli vicini. Non avete agito secondo i miei ordini, non avete applicato le mie leggi e neanche osservato le leggi dei popoli che vi circondano.
5,7 Israele peggiore dei popoli vicini Ger 18,13-15; cfr. Ez 23,11+.
AT greco 5,8 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν Ελισαιε ὅτι διέρρηξεν ὁ βασιλεὺς Ισραηλ τὰ ἱμάτια ἑαυτοῦ καὶ ἀπέστειλεν πρὸς τὸν βασιλέα Ισραηλ λέγων ἵνα τί διέρρηξας τὰ ἱμάτιά σου ἐλθέτω δὴ πρός με Ναιμαν καὶ γνώτω ὅτι ἔστιν προφήτης ἐν Ισραηλ
Interconfessionale 5,8 Perciò mi metterò anch’io contro di voi, abitanti di Gerusalemme — lo dico io, Dio, il Signore. — Eseguirò la mia sentenza proprio nella vostra città in modo che anche i popoli vicini possano vedere.
AT greco 5,9 καὶ ἦλθεν Ναιμαν ἐν ἵππῳ καὶ ἅρματι καὶ ἔστη ἐπὶ θύρας οἴκου Ελισαιε
Interconfessionale 5,9 Vi punirò come non ho mai fatto prima e mai più farò dopo. Le vostre azioni sono state disgustose.
AT greco 5,10 καὶ ἀπέστειλεν Ελισαιε ἄγγελον πρὸς αὐτὸν λέγων πορευθεὶς λοῦσαι ἑπτάκις ἐν τῷ Ιορδάνῃ καὶ ἐπιστρέψει ἡ σάρξ σού σοι καὶ καθαρισθήσῃ
Interconfessionale In città i genitori divoreranno i propri figli e i figli i propri genitori. Eseguirò la mia sentenza contro di voi e disperderò i sopravvissuti ai quattro venti.
5,10 divorarsi a vicenda Lam 2,20. — dispersione Dt 28,64; Ger 8,3. 5,10 in città… genitori: questa espressione può indicare sia scene di cannibalismo dovute alla gravità della carestia, segno del castigo divino per la disubbidienza (vedi Levitico 26,29; Deuteronomio 28,53; 2 Re 6,28-29; Geremia 19,9), sia la violenza e i contrasti che si scateneranno anche fra parenti stretti (vedi Michea 7,6; Matteo 10,35-36).
AT greco 5,11 καὶ ἐθυμώθη Ναιμαν καὶ ἀπῆλθεν καὶ εἶπεν ἰδοὺ δὴ ἔλεγον ὅτι ἐξελεύσεται πρός με καὶ στήσεται καὶ ἐπικαλέσεται ἐν ὀνόματι θεοῦ αὐτοῦ καὶ ἐπιθήσει τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὸν τόπον καὶ ἀποσυνάξει τὸ λεπρόν
Interconfessionale «Io, il Signore, il Dio vivente, giuro che vi sterminerò senza pietà perché avete contaminato il mio santuario con i vostri riti disgustosi e i vostri idoli abominevoli. Non risparmierò nessuno.
5,11 Dio senza pietà Is 9,16; Ger 13,14; Os 1,6.
AT greco 5,12 οὐχὶ ἀγαθὸς Αβανα καὶ Φαρφαρ ποταμοὶ Δαμασκοῦ ὑπὲρ Ιορδάνην καὶ πάντα τὰ ὕδατα Ισραηλ οὐχὶ πορευθεὶς λούσομαι ἐν αὐτοῖς καὶ καθαρισθήσομαι καὶ ἐξέκλινεν καὶ ἀπῆλθεν ἐν θυμῷ
Interconfessionale Una parte di voi morirà per la peste e per la carestia dentro la città, un’altra sarà uccisa con la spada intorno alla città, l’ultima parte la disperderò ai quattro venti e la inseguirò con la spada.
5,12 peste, carestia, spada Ez 5,17; 6,11-12; 7,15; 12,16; 14,21; Dt 28,15-45; Ger 14,12; 24,10.
AT greco 5,13 καὶ ἤγγισαν οἱ παῖδες αὐτοῦ καὶ ἐλάλησαν πρὸς αὐτόν μέγαν λόγον ἐλάλησεν ὁ προφήτης πρὸς σέ οὐχὶ ποιήσεις καὶ ὅτι εἶπεν πρὸς σέ λοῦσαι καὶ καθαρίσθητι
Interconfessionale Sfogherò tutta la mia grande collera contro di voi e sarò soddisfatto. Allora riconoscerete che io sono il Signore e sono stato contro di voi, portando fino in fondo la mia collera.
5,13 riconoscere Dio quando colpisce Ez 6,7.10.14; 7,4.9.27; 11,10.12; 12,15.16.20; 13,9 ecc.; Es 7,5; 14,4.18; Is 49,26; Ger 16,21; cfr. Ez 20,42+. 5,13 Allora riconoscerete (riconosceranno) che io sono il Signore: da 5,13 a 39,28 si legge questa formula una sessantina di volte; il profeta Ezechiele, ancor più dell’autore del libro dell’ Esodo (6,7; 7,5; 10,2; 14,4, ecc.) intende affermare così che l’azione di Dio, il quale castiga e libera, vuole portare gli Israeliti e tutti gli altri popoli a riconoscere che il Dio d’Israele è il Signore della storia.
AT greco 5,14 καὶ κατέβη Ναιμαν καὶ ἐβαπτίσατο ἐν τῷ Ιορδάνῃ ἑπτάκι κατὰ τὸ ῥῆμα Ελισαιε καὶ ἐπέστρεψεν ἡ σὰρξ αὐτοῦ ὡς σὰρξ παιδαρίου μικροῦ καὶ ἐκαθαρίσθη
Interconfessionale 5,14 Gli abitanti delle altre nazioni e quelli che passeranno di là vedranno come ho devastato Gerusalemme e lanceranno insulti contro di essa.
AT greco 5,15 καὶ ἐπέστρεψεν πρὸς Ελισαιε αὐτὸς καὶ πᾶσα ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ καὶ ἦλθεν καὶ ἔστη καὶ εἶπεν ἰδοὺ δὴ ἔγνωκα ὅτι οὐκ ἔστιν θεὸς ἐν πάσῃ τῇ γῇ ὅτι ἀλλ’ ἢ ἐν τῷ Ισραηλ καὶ νῦν λαβὲ τὴν εὐλογίαν παρὰ τοῦ δούλου σου
Interconfessionale 5,15 Eseguirò con furore la mia sentenza contro di essa, senza alcuna pietà. I popoli vicini la disprezzeranno e la insulteranno. Ne saranno anche terrorizzati, perché questo è un avvertimento per loro. Lo dico io, il Signore.
AT greco 5,16 καὶ εἶπεν Ελισαιε ζῇ κύριος ᾧ παρέστην ἐνώπιον αὐτοῦ εἰ λήμψομαι καὶ παρεβιάσατο αὐτὸν λαβεῖν καὶ ἠπείθησεν
Interconfessionale 5,16 «Vi sterminerò mandandovi la carestia. Essa vi colpirà a morte come frecce dalla punta acuminata. Distruggerò ogni riserva di pane per farvi morire di fame.
AT greco 5,17 καὶ εἶπεν Ναιμαν καὶ εἰ μή δοθήτω δὴ τῷ δούλῳ σου γόμος ζεύγους ἡμιόνων καὶ σύ μοι δώσεις ἐκ τῆς γῆς τῆς πυρρᾶς ὅτι οὐ ποιήσει ἔτι ὁ δοῦλός σου ὁλοκαύτωμα καὶ θυσίασμα θεοῖς ἑτέροις ἀλλ’ ἢ τῷ κυρίῳ μόνῳ
Interconfessionale 5,17 Manderò contro di voi la carestia e animali feroci che uccideranno i vostri figli. La peste, la violenza e la guerra che io manderò, vi distruggeranno. Io, il Signore, ho parlato».
AT greco 5,18 καὶ ἱλάσεται κύριος τῷ δούλῳ σου ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι τὸν κύριόν μου εἰς οἶκον Ρεμμαν προσκυνῆσαι αὐτὸν καὶ ἐπαναπαύσεται ἐπὶ τῆς χειρός μου καὶ προσκυνήσω ἐν οἴκῳ Ρεμμαν ἐν τῷ προσκυνεῖν αὐτὸν ἐν οἴκῳ Ρεμμαν καὶ ἱλάσεται δὴ κύριος τῷ δούλῳ σου ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ
AT greco 5,19 καὶ εἶπεν Ελισαιε πρὸς Ναιμαν δεῦρο εἰς εἰρήνην καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ εἰς δεβραθα τῆς γῆς
AT greco 5,20 καὶ εἶπεν Γιεζι τὸ παιδάριον Ελισαιε ἰδοὺ ἐφείσατο ὁ κύριός μου τοῦ Ναιμαν τοῦ Σύρου τούτου τοῦ μὴ λαβεῖν ἐκ χειρὸς αὐτοῦ ἃ ἐνήνοχεν ζῇ κύριος ὅτι εἰ μὴ δραμοῦμαι ὀπίσω αὐτοῦ καὶ λήμψομαι παρ’ αὐτοῦ τι
AT greco 5,21 καὶ ἐδίωξε Γιεζι ὀπίσω τοῦ Ναιμαν καὶ εἶδεν αὐτὸν Ναιμαν τρέχοντα ὀπίσω αὐτοῦ καὶ ἐπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ ἅρματος εἰς ἀπαντὴν αὐτοῦ
AT greco 5,22 καὶ εἶπεν εἰρήνη ὁ κύριός μου ἀπέστειλέν με λέγων ἰδοὺ νῦν ἦλθον πρός με δύο παιδάρια ἐξ ὄρους Εφραιμ ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν προφητῶν δὸς δὴ αὐτοῖς τάλαντον ἀργυρίου καὶ δύο ἀλλασσομένας στολάς
AT greco 5,23 καὶ εἶπεν Ναιμαν λαβὲ διτάλαντον ἀργυρίου καὶ ἔλαβεν ἐν δυσὶ θυλάκοις καὶ δύο ἀλλασσομένας στολὰς καὶ ἔδωκεν ἐπὶ δύο παιδάρια αὐτοῦ καὶ ἦραν ἔμπροσθεν αὐτοῦ
AT greco 5,24 καὶ ἦλθον εἰς τὸ σκοτεινόν καὶ ἔλαβεν ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ παρέθετο ἐν οἴκῳ καὶ ἐξαπέστειλεν τοὺς ἄνδρας
AT greco 5,25 καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν καὶ παρειστήκει πρὸς τὸν κύριον αὐτοῦ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Ελισαιε πόθεν Γιεζι καὶ εἶπεν Γιεζι οὐ πεπόρευται ὁ δοῦλός σου ἔνθα καὶ ἔνθα
AT greco 5,26 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Ελισαιε οὐχὶ ἡ καρδία μου ἐπορεύθη μετὰ σοῦ ὅτε ἐπέστρεψεν ὁ ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ἅρματος εἰς συναντήν σοι καὶ νῦν ἔλαβες τὸ ἀργύριον καὶ νῦν ἔλαβες τὰ ἱμάτια καὶ λήμψῃ ἐν αὐτῷ κήπους καὶ ἐλαιῶνας καὶ ἀμπελῶνας καὶ πρόβατα καὶ βόας καὶ παῖδας καὶ παιδίσκας
AT greco 5,27 καὶ ἡ λέπρα Ναιμαν κολληθήσεται ἐν σοὶ καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ἐξῆλθεν ἐκ προσώπου αὐτοῦ λελεπρωμένος ὡσεὶ χιών