Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BibbiaEDU-logo

4 Regni

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 9 9,1καὶ Ελισαιε ὁ προφήτης ἐκάλεσεν ἕνα τῶν υἱῶν τῶν προφητῶν καὶ εἶπεν αὐτῷ ζῶσαι τὴν ὀσφύν σου καὶ λαβὲ τὸν φακὸν τοῦ ἐλαίου τούτου ἐν τῇ χειρί σου καὶ δεῦρο εἰς Ρεμμωθ Γαλααδ
Interconfessionale 2Re9,1Un giorno, il profeta Eliseo chiamò uno dei profeti e gli disse: «Preparati a partire. Prendi con te questa boccetta d’olio e va’ a Ramot di Gàlaad.
AT greco 9,2καὶ εἰσελεύσῃ ἐκεῖ καὶ ὄψῃ ἐκεῖ Ιου υἱὸν Ιωσαφατ υἱοῦ Ναμεσσι καὶ εἰσελεύσῃ καὶ ἀναστήσεις αὐτὸν ἐκ μέσου τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ καὶ εἰσάξεις αὐτὸν εἰς τὸ ταμίειον ἐν τῷ ταμιείῳ
Interconfessionale 2Re9,2Quando sarai arrivato, troverai Ieu, figlio di Giòsafat e nipote di Nimsì; prendilo in disparte dai suoi compagni e portalo in una camera isolata.
AT greco 9,3καὶ λήμψῃ τὸν φακὸν τοῦ ἐλαίου καὶ ἐπιχεεῖς ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ εἰπόν τάδε λέγει κύριος κέχρικά σε εἰς βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ καὶ ἀνοίξεις τὴν θύραν καὶ φεύξῃ καὶ οὐ μενεῖς
Interconfessionale 2ReVersagli sul capo l’olio della boccetta e pronunzia queste parole: “Il Signore dichiara: Ti consacro re d’Israele”. Poi, — concluse Eliseo, — apri la porta e allontanati senza perdere un istante».
Rimandi
9,3 re d’Israele 1 Re 19,16; cfr. 1 Re 1,34.39.
AT greco 9,4καὶ ἐπορεύθη τὸ παιδάριον ὁ προφήτης εἰς Ρεμμωθ Γαλααδ
Interconfessionale 2Re9,4Il giovane profeta andò a Ramot di Gàlaad.
AT greco 9,5καὶ εἰσῆλθεν καὶ ἰδοὺ οἱ ἄρχοντες τῆς δυνάμεως ἐκάθηντο καὶ εἶπεν λόγος μοι πρὸς σέ ὁ ἄρχων καὶ εἶπεν Ιου πρὸς τίνα ἐκ πάντων ἡμῶν καὶ εἶπεν πρὸς σέ ὁ ἄρχων
Interconfessionale 2Re9,5Arrivò mentre i capi dell’esercito erano in riunione.
— Ho una cosa da dirti, comandante! — disse.
— A chi di noi devi parlare? — chiese Ieu.
— A te, comandante! — rispose il profeta.
AT greco 9,6καὶ ἀνέστη καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον καὶ ἐπέχεεν τὸ ἔλαιον ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ κέχρικά σε εἰς βασιλέα ἐπὶ λαὸν κυρίου ἐπὶ τὸν Ισραηλ
Interconfessionale 2Re9,6Ieu si alzò ed entrò in casa. Il profeta gli versò l’olio sul capo e pronunziò queste parole: «Il Signore, Dio d’Israele, dichiara: Ti consacro re del mio popolo, re d’Israele.
AT greco 9,7καὶ ἐξολεθρεύσεις τὸν οἶκον Αχααβ τοῦ κυρίου σου ἐκ προσώπου μου καὶ ἐκδικήσεις τὰ αἵματα τῶν δούλων μου τῶν προφητῶν καὶ τὰ αἵματα πάντων τῶν δούλων κυρίου ἐκ χειρὸς Ιεζαβελ
Interconfessionale 2ReSarai tu a distruggere la dinastia di Acab, tuo padrone di un tempo. In questo modo vendicherò tutti i miei profeti e i miei servitori fatti uccidere da Gezabele.
Rimandi
9,7 Dio vendica i crimini di Gezabele 1 Re 18,4; 19,2; 21,8-10.
Note al Testo
9,7 Gezabele era moglie di Acab; per l’uccisione dei profeti vedi 1 Re 18,4.
AT greco 9,8καὶ ἐκ χειρὸς ὅλου τοῦ οἴκου Αχααβ καὶ ἐξολεθρεύσεις τῷ οἴκῳ Αχααβ οὐροῦντα πρὸς τοῖχον καὶ συνεχόμενον καὶ ἐγκαταλελειμμένον ἐν Ισραηλ
Interconfessionale 2ReI discendenti di Acab devono sparire. In tutto Israele eliminerò dal primo all’ultimo ogni maschio della famiglia di Acab.
Rimandi
9,8 annientamento della famiglia reale 1 Re 14,10+.
Note al Testo
9,8 dal primo all’ultimo: altri: schiavo o libero (vedi anche 1 Re 14,10 e nota).
AT greco 9,9καὶ δώσω τὸν οἶκον Αχααβ ὡς τὸν οἶκον Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ καὶ ὡς τὸν οἶκον Βαασα υἱοῦ Αχια
Interconfessionale 2Re9,9Tratterò la sua famiglia come quella di Geroboamo, figlio di Nebat, e come quella di Baasà, figlio di Achia.
AT greco 9,10καὶ τὴν Ιεζαβελ καταφάγονται οἱ κύνες ἐν τῇ μερίδι Ιεζραελ καὶ οὐκ ἔστιν ὁ θάπτων καὶ ἤνοιξεν τὴν θύραν καὶ ἔφυγεν
Interconfessionale 2ReIl corpo di Gezabele non avrà sepoltura, ma sarà divorato dai cani nella campagna di Izreèl».
Detto questo, il profeta aprì la porta e corse via.
Rimandi
9,10 il corpo di Gezabele sarà divorato dai cani 1 Re 21,23+.
AT greco 9,11καὶ Ιου ἐξῆλθεν πρὸς τοὺς παῖδας τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ εἶπον αὐτῷ εἰ εἰρήνη τί ὅτι εἰσῆλθεν ὁ ἐπίλημπτος οὗτος πρὸς σέ καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὑμεῖς οἴδατε τὸν ἄνδρα καὶ τὴν ἀδολεσχίαν αὐτοῦ
Interconfessionale 2ReIeu uscì e tornò dagli altri ufficiali del re.
— Tutto bene? — chiesero. — Che cosa voleva da te quell’esaltato?
— Conoscete anche voi quell’uomo e sapete bene che discorsi fa! — rispose Ieu.
Rimandi
9,11 esaltato Ger 29,26; Os 9,7.
AT greco 9,12καὶ εἶπον ἄδικον ἀπάγγειλον δὴ ἡμῖν καὶ εἶπεν Ιου πρὸς αὐτούς οὕτως καὶ οὕτως ἐλάλησεν πρός με λέγων τάδε λέγει κύριος κέχρικά σε εἰς βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ
Interconfessionale 2Re9,12— Che cosa ci nascondi? Raccontaci tutto.
— Va bene, — replicò Ieu. — Mi ha detto così: «Il Signore dichiara: Ti consacro re d’Israele».
AT greco 9,13καὶ ἀκούσαντες ἔσπευσαν καὶ ἔλαβον ἕκαστος τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ ἔθηκαν ὑποκάτω αὐτοῦ ἐπὶ γαρεμ τῶν ἀναβαθμῶν καὶ ἐσάλπισαν ἐν κερατίνῃ καὶ εἶπον ἐβασίλευσεν Ιου
Interconfessionale 2RePresero in fretta i loro mantelli, li stesero su una scalinata e vi fecero salire Ieu. Suonarono le trombe e gridarono: «Viva il re Ieu!».
Rimandi
9,13 stendere i mantelli cfr. Mt 21,7-8 par. — suonarono le trombe e gridarono “Viva il re” 1 Re 1,39+.
AT greco 9,14καὶ συνεστράφη Ιου υἱὸς Ιωσαφατ υἱοῦ Ναμεσσι πρὸς Ιωραμ καὶ Ιωραμ αὐτὸς ἐφύλασσεν ἐν Ρεμμωθ Γαλααδ αὐτὸς καὶ πᾶς Ισραηλ ἀπὸ προσώπου Αζαηλ βασιλέως Συρίας
Interconfessionale 2Re9,14Ieu, figlio di Giòsafat e nipote di Nimsì, organizzò un complotto contro Ioram, nel momento in cui Ioram, con tutto l’esercito d’Israele, difendeva la città di Ramot di Gàlaad dagli attacchi di Cazaèl, re di Aram.
AT greco 9,15καὶ ἀπέστρεψεν Ιωραμ ὁ βασιλεὺς ἰατρευθῆναι ἐν Ιεζραελ ἀπὸ τῶν πληγῶν ὧν ἔπαισαν αὐτὸν οἱ Σύροι ἐν τῷ πολεμεῖν αὐτὸν μετὰ Αζαηλ βασιλέως Συρίας καὶ εἶπεν Ιου εἰ ἔστιν ἡ ψυχὴ ὑμῶν μετ’ ἐμοῦ μὴ ἐξελθέτω ἐκ τῆς πόλεως διαπεφευγὼς τοῦ πορευθῆναι καὶ ἀπαγγεῖλαι ἐν Ιεζραελ
Interconfessionale 2Re9,15In uno scontro, Ioram fu ferito dagli Aramei e dovette tornare a Izreèl per farsi curare. Ieu disse (agli altri ufficiali): «Se davvero siete dalla mia parte, guardate che nessuno fugga dalla città per portare a Izreèl la notizia dell’accaduto».
AT greco 9,16καὶ ἵππευσεν καὶ ἐπορεύθη Ιου καὶ κατέβη εἰς Ιεζραελ ὅτι Ιωραμ βασιλεὺς Ισραηλ ἐθεραπεύετο ἐν Ιεζραελ ἀπὸ τῶν τοξευμάτων ὧν κατετόξευσαν αὐτὸν οἱ Αραμιν ἐν τῇ Ραμμαθ ἐν τῷ πολέμῳ μετὰ Αζαηλ βασιλέως Συρίας ὅτι αὐτὸς δυνατὸς καὶ ἀνὴρ δυνάμεως καὶ Οχοζιας βασιλεὺς Ιουδα κατέβη ἰδεῖν τὸν Ιωραμ
Interconfessionale 2Re9,16Poi salì sul suo carro e si diresse a Izreèl, dove Ioram era ricoverato.
Là c’era anche il re di Giuda, Acazia, venuto a far visita a Ioram.
AT greco 9,17καὶ ὁ σκοπὸς ἀνέβη ἐπὶ τὸν πύργον ἐν Ιεζραελ καὶ εἶδεν τὸν κονιορτὸν Ιου ἐν τῷ παραγίνεσθαι αὐτὸν καὶ εἶπεν Κονιορτὸν ἐγὼ βλέπω καὶ εἶπεν Ιωραμ λαβὲ ἐπιβάτην καὶ ἀπόστειλον ἔμπροσθεν αὐτῶν καὶ εἰπάτω εἰ εἰρήνη
Interconfessionale 2ReQuando vide arrivare Ieu e i suoi uomini, la sentinella della torre esclamò:
— Vedo uno squadrone di soldati!
Ioram diede quest’ordine:
— Mandagli incontro un cavaliere, per chiedere se tutto va bene.
Rimandi
9,17 la sentinella 2 Sam 13,34; 18,24-27; Is 21,6-8; Ez 3,17.
AT greco 9,18καὶ ἐπορεύθη ἐπιβάτης ἵππου εἰς ἀπαντὴν αὐτῶν καὶ εἶπεν τάδε λέγει ὁ βασιλεύς εἰ εἰρήνη καὶ εἶπεν Ιου τί σοι καὶ εἰρήνῃ ἐπίστρεφε εἰς τὰ ὀπίσω μου καὶ ἀπήγγειλεν ὁ σκοπὸς λέγων ἦλθεν ὁ ἄγγελος ἕως αὐτῶν καὶ οὐκ ἀνέστρεψεν
Interconfessionale 2Re9,18Il cavaliere andò incontro a Ieu e gli chiese:
— Il re vuole sapere se va tutto bene.
— Che t’importa se va bene o no? — rispose Ieu. — Unisciti a noi!
Allora la sentinella gridò:
— Il nostro inviato li ha raggiunti, ma non torna più indietro!
AT greco 9,19καὶ ἀπέστειλεν ἐπιβάτην ἵππου δεύτερον καὶ ἦλθεν πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν τάδε λέγει ὁ βασιλεύς εἰ εἰρήνη καὶ εἶπεν Ιου τί σοι καὶ εἰρήνῃ ἐπιστρέφου εἰς τὰ ὀπίσω μου
Interconfessionale 2Re9,19Ioram fece mandare un altro cavaliere. Anche questo raggiunse i soldati e chiese se tutto andava bene.
— Che t’importa se va bene o no? — rispose Ieu. — Unisciti a noi!
AT greco 9,20καὶ ἀπήγγειλεν ὁ σκοπὸς λέγων ἦλθεν ἕως αὐτῶν καὶ οὐκ ἀνέστρεψεν καὶ ὁ ἄγων ἦγεν τὸν Ιου υἱὸν Ναμεσσιου ὅτι ἐν παραλλαγῇ ἐγένετο
Interconfessionale 2Re9,20La sentinella gridò:
— Li ha raggiunti, ma non torna più indietro! Dal modo di guidare il carro mi sembra di riconoscere Ieu, nipote di Nimsì: va come un pazzo!
AT greco 9,21καὶ εἶπεν Ιωραμ ζεῦξον καὶ ἔζευξεν ἅρμα καὶ ἐξῆλθεν Ιωραμ βασιλεὺς Ισραηλ καὶ Οχοζιας βασιλεὺς Ιουδα ἀνὴρ ἐν τῷ ἅρματι αὐτοῦ καὶ ἐξῆλθον εἰς ἀπαντὴν Ιου καὶ εὗρον αὐτὸν ἐν τῇ μερίδι Ναβουθαι τοῦ Ιεζραηλίτου
Interconfessionale 2Re9,21Allora Ioram ordinò di attaccare i cavalli ai carri. Insieme con Acazia, re di Giuda, uscì incontro a Ieu. Ognuno era sul suo carro, e raggiunsero Ieu nella proprietà di Nabot di Izreèl.
AT greco 9,22καὶ ἐγένετο ὡς εἶδεν Ιωραμ τὸν Ιου καὶ εἶπεν εἰ εἰρήνη Ιου καὶ εἶπεν Ιου τί εἰρήνη ἔτι αἱ πορνεῖαι Ιεζαβελ τῆς μητρός σου καὶ τὰ φάρμακα αὐτῆς τὰ πολλά
Interconfessionale 2ReQuando Ioram vide Ieu, gli chiese:
— Va tutto bene?
— Come fa ad andar bene, — rispose Ieu, — finché tua madre Gezabele continua a prostituirsi ad altri dèi e a far magie?
Note al Testo
9,22 prostituirsi: vedi note a Deuteronomio 23,18 e Osea 1,2.
AT greco 9,23καὶ ἐπέστρεψεν Ιωραμ τὰς χεῖρας αὐτοῦ τοῦ φυγεῖν καὶ εἶπεν πρὸς Οχοζιαν δόλος Οχοζια
Interconfessionale 2Re9,23Ioram si voltò e fuggì gridando:
— Acazia! È un tradimento!
AT greco 9,24καὶ ἔπλησεν Ιου τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐν τῷ τόξῳ καὶ ἐπάταξεν τὸν Ιωραμ ἀνὰ μέσον τῶν βραχιόνων αὐτοῦ καὶ ἐξῆλθεν τὸ βέλος διὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ καὶ ἔκαμψεν ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ
Interconfessionale 2Re9,24Ieu afferrò l’arco e tirò. La freccia colpì Ioram in mezzo alle spalle e gli trapassò il cuore. Ioram cadde sul fondo del carro.
AT greco 9,25καὶ εἶπεν Ιου πρὸς Βαδεκαρ τὸν τριστάτην αὐτοῦ ῥῖψον αὐτὸν ἐν τῇ μερίδι ἀγροῦ Ναβουθαι τοῦ Ιεζραηλίτου ὅτι μνημονεύω ἐγὼ καὶ σὺ ἐπιβεβηκότες ἐπὶ ζεύγη ὀπίσω Αχααβ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ κύριος ἔλαβεν ἐπ’ αὐτὸν τὸ λῆμμα τοῦτο λέγων
Interconfessionale 2Re9,25Ieu disse al suo aiutante, Bidkar: «Raccoglilo e gettalo nel campo di Nabot di Izreèl. Quando tu ed io eravamo sui carri al seguito di suo padre — ti ricordi? — il Signore pronunziò questa sentenza contro Acab:
AT greco 9,26εἰ μὴ μετὰ τῶν αἱμάτων Ναβουθαι καὶ τὰ αἵματα τῶν υἱῶν αὐτοῦ εἶδον ἐχθές φησὶν κύριος καὶ ἀνταποδώσω αὐτῷ ἐν τῇ μερίδι ταύτῃ φησὶν κύριος καὶ νῦν ἄρας δὴ ῥῖψον αὐτὸν ἐν τῇ μερίδι κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου
Interconfessionale 2Re“Io, il Signore, ieri ho visto assassinare Nabot e i suoi figli! Io, il Signore, ti punirò per questo, proprio qui, in questo campo!”. Perciò ora — concluse Ieu — prendi il corpo di Ioram e gettalo in quel campo, come ha detto il Signore».
Note al Testo
9,26 gettalo in quel campo: si realizza così la maledizione che Elia aveva preannunciato (vedi 1 Re 21,17-24).
AT greco 9,27καὶ Οχοζιας βασιλεὺς Ιουδα εἶδεν καὶ ἔφυγεν ὁδὸν Βαιθαγγαν καὶ ἐδίωξεν ὀπίσω αὐτοῦ Ιου καὶ εἶπεν καί γε αὐτόν καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ἐν τῷ ἅρματι ἐν τῷ ἀναβαίνειν Γαι ἥ ἐστιν Ιεβλααμ καὶ ἔφυγεν εἰς Μαγεδδων καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ
Interconfessionale 2ReAcazia, re di Giuda, vide ogni cosa. Fuggì in direzione di Bet-Gan, ma Ieu lo inseguì e ordinò: «Colpite anche lui!».
Lo colpirono sul suo carro, sulla salita di Gur, nei pressi di Ibleàm. Acazia riuscì a fuggire fino a Meghiddo, ma laggiù morì.
Note al Testo
9,27 Bet-Gan e Ibleàm sono due località vicine, a una dozzina di chilometri a sud di Izreèl. Meghiddo si trova invece a circa 12 km a nord-ovest di Izreèl.
AT greco 9,28καὶ ἐπεβίβασαν αὐτὸν οἱ παῖδες αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ἅρμα καὶ ἤγαγον αὐτὸν εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν τῷ τάφῳ αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυιδ
Interconfessionale 2Re9,28I suoi ufficiali lo portarono sul carro fino a Gerusalemme e lo seppellirono nella Città di Davide, accanto ai suoi antenati.
AT greco 9,29καὶ ἐν ἔτει ἑνδεκάτῳ Ιωραμ βασιλέως Ισραηλ ἐβασίλευσεν Οχοζιας ἐπὶ Ιουδαν
Interconfessionale 2ReAcazia era diventato re di Giuda nell’undicesimo anno di regno di Ioram, figlio di Acab, in Israele.
Note al Testo
9,29 Israele: questa notizia è già stata data in 8,25.
AT greco 9,30καὶ ἦλθεν Ιου εἰς Ιεζραελ καὶ Ιεζαβελ ἤκουσεν καὶ ἐστιμίσατο τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς καὶ ἠγάθυνεν τὴν κεφαλὴν αὐτῆς καὶ διέκυψεν διὰ τῆς θυρίδος
Interconfessionale 2Re9,30Ieu andò a Izreèl. Gezabele aveva udito quel che era successo. Si truccò gli occhi, si ornò il capo e si affacciò alla finestra.
AT greco 9,31καὶ Ιου εἰσεπορεύετο ἐν τῇ πόλει καὶ εἶπεν εἰ εἰρήνη Ζαμβρι ὁ φονευτὴς τοῦ κυρίου αὐτοῦ
Interconfessionale 2ReQuando Ieu entrò in città, lei gridò:
— Ehi, tu, razza di Zimrì, assassino del tuo re, come va?
Note al Testo
9,31 Dando a Ieu il nome di Zimrì, Gezabele allude all’episodio raccontato in 1 Re 16,9-13.
AT greco 9,32καὶ ἐπῆρεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν θυρίδα καὶ εἶδεν αὐτὴν καὶ εἶπεν τίς εἶ σύ κατάβηθι μετ’ ἐμοῦ καὶ κατέκυψαν πρὸς αὐτὸν δύο εὐνοῦχοι
Interconfessionale 2Re9,32Egli guardò verso la finestra.
— Chi vuole mettersi dalla mia parte? — chiese.
Si affacciarono due o tre servi.
AT greco 9,33καὶ εἶπεν κυλίσατε αὐτήν καὶ ἐκύλισαν αὐτήν καὶ ἐρραντίσθη τοῦ αἵματος αὐτῆς πρὸς τὸν τοῖχον καὶ πρὸς τοὺς ἵππους καὶ συνεπάτησαν αὐτήν
Interconfessionale 2Re— Gettatela giù! — ordinò Ieu.
Essi la buttarono giù, e il suo sangue schizzò sui muri e sui cavalli, e Ieu la calpestò.
Rimandi
AT greco 9,34καὶ εἰσῆλθεν Ιου καὶ ἔφαγεν καὶ ἔπιεν καὶ εἶπεν ἐπισκέψασθε δὴ τὴν κατηραμένην ταύτην καὶ θάψατε αὐτήν ὅτι θυγάτηρ βασιλέως ἐστίν
Interconfessionale 2Re9,34Poi Ieu entrò nel palazzo a pranzare e ordinò ai suoi uomini:
— Occupatevi di quella maledetta. Seppellitela, perché è figlia di un re.
AT greco 9,35καὶ ἐπορεύθησαν θάψαι αὐτὴν καὶ οὐχ εὗρον ἐν αὐτῇ ἄλλο τι ἢ τὸ κρανίον καὶ οἱ πόδες καὶ τὰ ἴχνη τῶν χειρῶν
Interconfessionale 2Re9,35Andarono per seppellirla, ma di lei trovarono soltanto il cranio, i piedi e le mani.
AT greco 9,36καὶ ἐπέστρεψαν καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ καὶ εἶπεν λόγος κυρίου ὃν ἐλάλησεν ἐν χειρὶ δούλου αὐτοῦ Ηλιου τοῦ Θεσβίτου λέγων ἐν τῇ μερίδι Ιεζραελ καταφάγονται οἱ κύνες τὰς σάρκας Ιεζαβελ
Interconfessionale 2ReTornarono indietro e raccontarono tutto a Ieu; egli disse: «Questo è proprio quel che il Signore ha annunziato per mezzo del suo servo, Elia da Tisbe: I cani divoreranno il corpo di Gezabele, nel territorio di Izreèl.
Note al Testo
9,36 Gezabele: vedi 1 Re 21,23.
AT greco 9,37καὶ ἔσται τὸ θνησιμαῖον Ιεζαβελ ὡς κοπρία ἐπὶ προσώπου τοῦ ἀγροῦ ἐν τῇ μερίδι Ιεζραελ ὥστε μὴ εἰπεῖν αὐτούς Ιεζαβελ
Interconfessionale 2ReLì, sul terreno, il suo corpo sarà come letame sparso, al punto che nessuno potrà dire: Questa è Gezabele!».
Rimandi
9,37 come letame Ger 8,2.