Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
BibbiaEDU-logo

Abacuc

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 1 1,1τὸ λῆμμα ὃ εἶδεν Αμβακουμ ὁ προφήτης
Interconfessionale AbMessaggio che Dio ha rivelato al profeta Abacuc.
Rimandi
1,1 Messaggio Is 13,1+.
AT greco 1,2ἕως τίνος κύριε κεκράξομαι καὶ οὐ μὴ εἰσακούσῃς βοήσομαι πρὸς σὲ ἀδικούμενος καὶ οὐ σώσεις
Interconfessionale AbFino a quando, Signore, dovrò chiederti aiuto
senza che tu mi ascolti,
denunziare la violenza
senza che tu venga in aiuto?
Rimandi
1,2 denunzia delle violenze Ger 20,8; Gb 19,7. — senza che tu venga in aiuto? Ger 14,9; Sal 22,2-3.
AT greco 1,3ἵνα τί μοι ἔδειξας κόπους καὶ πόνους ἐπιβλέπειν ταλαιπωρίαν καὶ ἀσέβειαν ἐξ ἐναντίας μου γέγονεν κρίσις καὶ ὁ κριτὴς λαμβάνει
Interconfessionale AbPerché mi fai vedere l’ingiustizia?
Come puoi restare spettatore dell’oppressione?
Davanti a me ci sono soltanto rapina e violenza,
dovunque processi e contese.
Rimandi
1,3 distruzione e violenze Ger 6,7; Am 3,10; Sal 55,10-12.
AT greco 1,4διὰ τοῦτο διεσκέδασται νόμος καὶ οὐ διεξάγεται εἰς τέλος κρίμα ὅτι ὁ ἀσεβὴς καταδυναστεύει τὸν δίκαιον ἕνεκεν τούτου ἐξελεύσεται τὸ κρίμα διεστραμμένον
Interconfessionale AbLe leggi non sono più rispettate,
la giustizia non è ben applicata.
Il malvagio raggira il giusto
e i giudizi sono falsati.
Rimandi
1,4 giustizia non applicata Is 59,14. — Il malvagio aggira il giusto Mic 7,2.
AT greco 1,5ἴδετε οἱ καταφρονηταί καὶ ἐπιβλέψατε καὶ θαυμάσατε θαυμάσια καὶ ἀφανίσθητε διότι ἔργον ἐγὼ ἐργάζομαι ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν ὃ οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται
Interconfessionale AbIl Signore dice:
«Guardate attentamente le altre nazioni,
e resterete del tutto stupefatti.
Ai vostri giorni qualcuno compirà una cosa
che a raccontarla non sarebbe creduta.
Rimandi
1,5 stupefatti Is 29,9. — non sarebbe creduta Is 5,12.
AT greco 1,6διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐξεγείρω ἐφ’ ὑμᾶς τοὺς Χαλδαίους τοὺς μαχητάς τὸ ἔθνος τὸ πικρὸν καὶ τὸ ταχινὸν τὸ πορευόμενον ἐπὶ τὰ πλάτη τῆς γῆς τοῦ κατακληρονομῆσαι σκηνώματα οὐκ αὐτοῦ
Interconfessionale AbIo faccio venire i Babilonesi
popolo feroce e impetuoso.
Essi percorrono ampie regioni
per conquistare territori altrui.
Rimandi
1,6 lo faccio venire… 2 Re 24,2-4; Is 10,6; Ger 5,15-19; 25,9-11; 27,6-7; 51,20-23; Am 3,11.
Note al Testo
1,6 I Babilonesi (chiamati Caldei nel testo ebraico) negli anni 626-539 a.C. estesero il loro impero in tutto il Vicino Oriente, specialmente sotto il regno di Nabucodònosor (604-562 a.C.).
AT greco 1,7φοβερὸς καὶ ἐπιφανής ἐστιν ἐξ αὐτοῦ τὸ κρίμα αὐτοῦ ἔσται καὶ τὸ λῆμμα αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ ἐξελεύσεται
Interconfessionale AbSono feroci e terribili;
sono tanto superbi
che stabiliscono da soli quel che è giusto.
Rimandi
1,7 stabiliscono da soli quel che è giusto Is 10,13.
AT greco 1,8καὶ ἐξαλοῦνται ὑπὲρ παρδάλεις οἱ ἵπποι αὐτοῦ καὶ ὀξύτεροι ὑπὲρ τοὺς λύκους τῆς Ἀραβίας καὶ ἐξιππάσονται οἱ ἱππεῖς αὐτοῦ καὶ ὁρμήσουσιν μακρόθεν καὶ πετασθήσονται ὡς ἀετὸς πρόθυμος εἰς τὸ φαγεῖν
Interconfessionale Ab1,8I loro cavalli sono più veloci dei leopardi,
più agili dei lupi affamati che si aggirano di sera.
I loro cavalieri vengono da lontano, arrivano veloci,
volano come l’aquila che si precipita sulla preda.
AT greco 1,9συντέλεια εἰς ἀσεβεῖς ἥξει ἀνθεστηκότας προσώποις αὐτῶν ἐξ ἐναντίας καὶ συνάξει ὡς ἄμμον αἰχμαλωσίαν
Interconfessionale AbVengono tutti per conquistare con violenza,
guardano avidi davanti a sé.
Ammucchiano prigionieri,
numerosi come granelli di sabbia.
Note al Testo
1,9 guardano… sé: altri: la loro faccia è infuocata come il vento d’oriente.
AT greco 1,10καὶ αὐτὸς ἐν βασιλεῦσιν ἐντρυφήσει καὶ τύραννοι παίγνια αὐτοῦ καὶ αὐτὸς εἰς πᾶν ὀχύρωμα ἐμπαίξεται καὶ βαλεῖ χῶμα καὶ κρατήσει αὐτοῦ
Interconfessionale Ab1,10Trattano i re con disprezzo,
deridono quelli che governano.
Le fortezze non li impressionano,
vi innalzano contro cumuli di terra e le conquistano.
AT greco 1,11τότε μεταβαλεῖ τὸ πνεῦμα καὶ διελεύσεται καὶ ἐξιλάσεται αὕτη ἡ ἰσχὺς τῷ θεῷ μου
Interconfessionale AbPassano come un uragano
e si precipitano altrove,
si fanno un dio della loro forza».
Rimandi
1,11 si fanno un dio della loro forza Is 10,13; Ger 17,5.
Note al Testo
1,11 Passano… forza: altri: Poi passano come il vento; passano oltre e si rendono colpevoli; questa loro forza è il loro dio.
AT greco 1,12οὐχὶ σὺ ἀπ’ ἀρχῆς κύριε ὁ θεὸς ὁ ἅγιός μου καὶ οὐ μὴ ἀποθάνωμεν κύριε εἰς κρίμα τέταχας αὐτόν καὶ ἔπλασέν με τοῦ ἐλέγχειν παιδείαν αὐτοῦ
Interconfessionale AbSignore, tu sei da sempre
il mio Dio:
il Dio santo e immortale.
Signore, mia roccia,
tu hai scelto i Babilonesi e li hai resi forti
per eseguire la tua sentenza contro di noi.
Rimandi
1,12 da sempre Sal 90,1-2; 93,2. — il Dio santo Is 1,4+; 6,3+; Sal 22,4. — Dio mia roccia Sal 28,1+.
Note al Testo
1,12 immortale: così secondo una correzione antica del testo ebraico, che ha invece: noi non moriremo.
1,12,15 i Babilonesi: non è nel testo ebraico, che al v. 12 ha: tu lo hai scelto e lo hai reso forte, e al v. 15: Egli cattura la gente…
AT greco 1,13καθαρὸς ὀφθαλμὸς τοῦ μὴ ὁρᾶν πονηρά καὶ ἐπιβλέπειν ἐπὶ πόνους οὐ δυνήσῃ ἵνα τί ἐπιβλέπεις ἐπὶ καταφρονοῦντας παρασιωπήσῃ ἐν τῷ καταπίνειν ἀσεβῆ τὸν δίκαιον
Interconfessionale AbI tuoi occhi sono troppo puri
per sopportare la vista del male,
non puoi tollerare l’oppressione.
Perché allora guardi l’opera dei malvagi
e non dici niente?
Come mai taci mentre i malvagi
distruggono uomini che sono più giusti di loro?
Rimandi
1,13 occhi troppo puri per sopportare il male Sal 5,5-6. — Perché? Ger 12,1; 15,18; Sal 10,1; 22,2; 42,10; Gb 3,11-12.20; 7,20 ecc. — silenzio di Dio Sal 22,3; 28,1+.
AT greco 1,14καὶ ποιήσεις τοὺς ἀνθρώπους ὡς τοὺς ἰχθύας τῆς θαλάσσης καὶ ὡς τὰ ἑρπετὰ τὰ οὐκ ἔχοντα ἡγούμενον
Interconfessionale Ab1,14Tu tratti gli uomini
come i pesci e i rettili
che non hanno un padrone.
AT greco 1,15συντέλειαν ἐν ἀγκίστρῳ ἀνέσπασεν καὶ εἵλκυσεν αὐτὸν ἐν ἀμφιβλήστρῳ καὶ συνήγαγεν αὐτὸν ἐν ταῖς σαγήναις αὐτοῦ ἕνεκεν τούτου εὐφρανθήσεται καὶ χαρήσεται ἡ καρδία αὐτοῦ
Interconfessionale AbI Babilonesi catturano la gente
come pesci presi all’amo,
la raccolgono nelle loro reti
e ne hanno una gioia immensa.
Rimandi
1,15 pesca o caccia, immagini della guerra vittoriosa Ger 16,16; Ez 12,13; 17,20.
AT greco 1,16ἕνεκεν τούτου θύσει τῇ σαγήνῃ αὐτοῦ καὶ θυμιάσει τῷ ἀμφιβλήστρῳ αὐτοῦ ὅτι ἐν αὐτοῖς ἐλίπανεν μερίδα αὐτοῦ καὶ τὰ βρώματα αὐτοῦ ἐκλεκτά
Interconfessionale Ab1,16Offrono sacrifici alle reti,
bruciano profumi in loro onore,
perché con esse si procurano
un cibo abbondante e saporito.
AT greco 1,17διὰ τοῦτο ἀμφιβαλεῖ τὸ ἀμφίβληστρον αὐτοῦ καὶ διὰ παντὸς ἀποκτέννειν ἔθνη οὐ φείσεται
Interconfessionale AbForse per questo tirano sempre fuori la spada,
e massacrano senza pietà i popoli?
Note al Testo
1,17 spada: così secondo un manoscritto ebraico trovato a Qumran, che contiene un commento ai capitoli 1-2 del libro di Abacuc; il testo ebraico più noto ha: le loro reti.