Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
BibbiaEDU-logo

Abacuc

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 2 2,1ἐπὶ τῆς φυλακῆς μου στήσομαι καὶ ἐπιβήσομαι ἐπὶ πέτραν καὶ ἀποσκοπεύσω τοῦ ἰδεῖν τί λαλήσει ἐν ἐμοὶ καὶ τί ἀποκριθῶ ἐπὶ τὸν ἔλεγχόν μου
Interconfessionale AbMi metterò di sentinella,
in piedi sulla mia torre,
starò a spiare per vedere quel che Dio dirà,
e come risponderà ai miei lamenti.
Rimandi
2,1 il profeta sentinella Is 21,6-8.11; Ger 6,17; Ez 3,17; 33,1-9; Mic 7,7.
AT greco 2,2καὶ ἀπεκρίθη πρός με κύριος καὶ εἶπεν γράψον ὅρασιν καὶ σαφῶς ἐπὶ πυξίον ὅπως διώκῃ ὁ ἀναγινώσκων αὐτά
Interconfessionale AbIl Signore mi rispose così:
«Scrivi quel che ti rivelo,
incidilo bene su tavolette,
a chiare lettere, perché si leggano facilmente.
Rimandi
2,2 il messaggio di Dio messo per scritto Es 24,12; Dt 4,13; 27,8; Is 8,1; 30,8; Ger 30,2; 36,2; Ap 1,19.
AT greco 2,3διότι ἔτι ὅρασις εἰς καιρὸν καὶ ἀνατελεῖ εἰς πέρας καὶ οὐκ εἰς κενόν ἐὰν ὑστερήσῃ ὑπόμεινον αὐτόν ὅτι ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ μὴ χρονίσῃ
Interconfessionale AbNon è ancora giunto il momento
che questa visione si avveri,
ma alla fine tutto si realizzerà, come previsto.
Attendila con fiducia e pazienza.
Arriverà sicuramente e non tarderà.
Rimandi
2,3 la scadenza Dn 8,19; 10,14; 11,27.35. — ritardo 2 Pt 3,9.
AT greco 2,4ἐὰν ὑποστείληται οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῷ ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεώς μου ζήσεται
Interconfessionale AbScrivi così:
L’uomo infedele a Dio soccomberà,
ma il giusto vivrà per la sua fedeltà.
Rimandi
2,4 il giusto vivrà per la sua fedeltà: Rm 1,17; Gal 3,11; Eb 10,38.
Note al Testo
2,4 L’uomo… soccomberà: altri: Egli è pieno d’orgoglio, non agisce rettamente. — fedeltà: altri: fede.
AT greco 2,5ὁ δὲ κατοινωμένος καὶ καταφρονητὴς ἀνὴρ ἀλαζών οὐδὲν μὴ περάνῃ ὃς ἐπλάτυνεν καθὼς ὁ ᾅδης τὴν ψυχὴν αὐτοῦ καὶ οὗτος ὡς θάνατος οὐκ ἐμπιπλάμενος καὶ ἐπισυνάξει ἐπ’ αὐτὸν πάντα τὰ ἔθνη καὶ εἰσδέξεται πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς λαούς
Interconfessionale AbLa ricchezza tradisce;
gli uomini orgogliosi
sono sempre agitati:
spalancano la bocca come il mondo dei morti,
e come la morte non si saziano mai.
Conquistano una nazione dopo l’altra,
assoggettano tutti i popoli.
Note al Testo
2,5 La ricchezza: così il manoscritto ebraico di Qumran (vedi nota a 2,4); il testo ebraico più noto ha: il vino.
AT greco 2,6οὐχὶ ταῦτα πάντα παραβολὴν κατ’ αὐτοῦ λήμψονται καὶ πρόβλημα εἰς διήγησιν αὐτοῦ καὶ ἐροῦσιν οὐαὶ ὁ πληθύνων ἑαυτῷ τὰ οὐκ ὄντα αὐτοῦ ἕως τίνος καὶ βαρύνων τὸν κλοιὸν αὐτοῦ στιβαρῶς
Interconfessionale AbMa i popoli conquistati
diranno contro di loro
parole ironiche e sprezzanti».
Le cinque maledizioni

«Ecco che cosa diranno:
Guai a voi
che accumulate ricchezze
tolte agli altri
e prendete i loro beni in pegno.
Fino a quando agirete così?
Rimandi
2,6-12 Guai Is 10,1+.all’oppressore Ger 22,13-19.
2,6 parole ironiche Is 14,4; Mic 2,4. — chi accumula Is 5,8. — fino a quando? Sal 6,4.
AT greco 2,7ὅτι ἐξαίφνης ἀναστήσονται δάκνοντες αὐτόν καὶ ἐκνήψουσιν οἱ ἐπίβουλοί σου καὶ ἔσῃ εἰς διαρπαγὴν αὐτοῖς
Interconfessionale Ab2,7Quando meno ve lo aspettate
spunteranno i vostri creditori
e vi faranno tremare,
e, a loro volta, vi prenderanno tutto.
AT greco 2,8διότι σὺ ἐσκύλευσας ἔθνη πολλά σκυλεύσουσίν σε πάντες οἱ ὑπολελειμμένοι λαοὶ δι’ αἵματα ἀνθρώπων καὶ ἀσεβείας γῆς καὶ πόλεως καὶ πάντων τῶν κατοικούντων αὐτήν
Interconfessionale AbVoi avete saccheggiato molti popoli,
ma gli altri popoli saccheggeranno voi.
E questo a causa del sangue che avete versato
e della violenza fatta alle nazioni,
alle città e ai loro abitanti.

Rimandi
2,8 chi saccheggia sarà saccheggiato Is 33,1; Ger 30,16; 50,10.29; Abd 15; Ap 18,6-7; cfr. Ger 2,19.
AT greco 2,9ὦ ὁ πλεονεκτῶν πλεονεξίαν κακὴν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ τοῦ τάξαι εἰς ὕψος νοσσιὰν αὐτοῦ τοῦ ἐκσπασθῆναι ἐκ χειρὸς κακῶν
Interconfessionale Ab2,9Guai a voi
che avete arricchito la vostra casa
con guadagni illeciti
e volevate costruirvi un rifugio sicuro
contro i colpi della sfortuna.
AT greco 2,10ἐβουλεύσω αἰσχύνην τῷ οἴκῳ σου συνεπέρανας λαοὺς πολλούς καὶ ἐξήμαρτεν ἡ ψυχή σου
Interconfessionale AbI vostri progetti hanno disonorato la vostra casa;
distruggendo numerosi popoli
avete decretato la vostra rovina.
Rimandi
2,10 distruggere numerosi popoli Ab 1,17; Is 10,7.
AT greco 2,11διότι λίθος ἐκ τοίχου βοήσεται καὶ κάνθαρος ἐκ ξύλου φθέγξεται αὐτά
Interconfessionale AbPerfino le pietre dei muri
grideranno, per accusarvi,
e le travi di legno faranno eco.

Rimandi
2,11 le pietre grideranno Lc 19,40.
AT greco 2,12οὐαὶ ὁ οἰκοδομῶν πόλιν ἐν αἵμασιν καὶ ἑτοιμάζων πόλιν ἐν ἀδικίαις
Interconfessionale AbGuai a voi
che costruite la grandezza della città
sull’omicidio e l’oppressione!
Rimandi
2,12 grandezza della città costruita sul crimine Ger 22,13; Mic 3,10.
AT greco 2,13οὐ ταῦτά ἐστιν παρὰ κυρίου παντοκράτορος καὶ ἐξέλιπον λαοὶ ἱκανοὶ ἐν πυρί καὶ ἔθνη πολλὰ ὠλιγοψύχησαν
Interconfessionale AbGente di ogni paese ha faticato per costruirla, ma invano.
Ora il loro lavoro è consumato dal fuoco.
Questa non è forse l’opera
del Signore dell’universo?
Rimandi
2,13 lavoro consumato dal fuoco Ger 51,58.
AT greco 2,14ὅτι πλησθήσεται ἡ γῆ τοῦ γνῶναι τὴν δόξαν κυρίου ὡς ὕδωρ κατακαλύψει αὐτούς
Interconfessionale AbCome l’acqua riempie il mare,
così la conoscenza del Signore glorioso
riempirà tutta la terra.

Rimandi
2,14 Come l’acqua riempie il mare, la conoscenza dei Signore glorioso riempirà la terra Is 11,9.
AT greco 2,15ὦ ὁ ποτίζων τὸν πλησίον αὐτοῦ ἀνατροπῇ θολερᾷ καὶ μεθύσκων ὅπως ἐπιβλέπῃ ἐπὶ τὰ σπήλαια αὐτῶν
Interconfessionale AbGuai a voi
che fate bere ai vostri vicini vino drogato
per umiliarli guardando le loro nudità.
Rimandi
2,15 ubriachezza e nudità Gn 9,20-25.
AT greco 2,16πλησμονὴν ἀτιμίας ἐκ δόξης πίε καὶ σὺ καὶ διασαλεύθητι καὶ σείσθητι ἐκύκλωσεν ἐπὶ σὲ ποτήριον δεξιᾶς κυρίου καὶ συνήχθη ἀτιμία ἐπὶ τὴν δόξαν σου
Interconfessionale AbVi coprite di vergogna, non di gloria:
bevete anche voi e mostratevi nudi!
Il Signore vi obbligherà
a vuotare la coppa della sua ira,
e il vostro onore si trasformerà in infamia.
Rimandi
2,16 anche voi Lam 4,21. — vergogna di essere nudi Gn 3,7; Na 3,5. — la coppa Ger 25,15+.
Note al Testo
2,16 mostratevi nudi: la vergogna dei conquistatori sarà doppia: apparire nudi e lasciar vedere che non sono circoncisi. — vuotare la coppa della sua ira: indica la condanna da parte di Dio (vedi Geremia 13,13 e nota; Ezechiele 23,31; Abdia 16).
AT greco 2,17διότι ἀσέβεια τοῦ Λιβάνου καλύψει σε καὶ ταλαιπωρία θηρίων πτοήσει σε διὰ αἵματα ἀνθρώπων καὶ ἀσεβείας γῆς καὶ πόλεως καὶ πάντων τῶν κατοικούντων αὐτήν
Interconfessionale AbLa violenza commessa nel Libano
ricadrà su di voi.
Sarete pieni di terrore
per gli animali che avete massacrati.
E tutto questo a causa del sangue che avete versato
e della violenza fatta alle nazioni
alle città e ai loro abitanti.

Rimandi
2,17 La violenza commessa nel Libano Is 37,24.
AT greco 2,18τί ὠφελεῖ γλυπτόν ὅτι ἔγλυψαν αὐτό ἔπλασαν αὐτὸ χώνευμα φαντασίαν ψευδῆ ὅτι πέποιθεν ὁ πλάσας ἐπὶ τὸ πλάσμα αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι εἴδωλα κωφά
Interconfessionale AbA che cosa servono gli idoli? Perché scolpirli?
Sono oggetti di metallo che fanno credere a menzogne.
Perché l’uomo dà fiducia a idoli muti
che lui stesso ha fabbricato?

Rimandi
2,18-19 il culto degli idoli ridicoli Is 40,19+.
2,18 idoli muti 1 Cor 12,2.
AT greco 2,19οὐαὶ ὁ λέγων τῷ ξύλῳ ἔκνηψον ἐξεγέρθητι καὶ τῷ λίθῳ ὑψώθητι καὶ αὐτό ἐστιν φαντασία τοῦτο δέ ἐστιν ἔλασμα χρυσίου καὶ ἀργυρίου καὶ πᾶν πνεῦμα οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ
Interconfessionale Ab2,19Guai a voi
che dite a un pezzo di legno: “Svegliati!”
e a una pietra inanimata: “Alzati!”.
Essi non possono rivelarvi nulla.
Sono ricoperti d’oro e d’argento,
ma non hanno vita.
AT greco 2,20ὁ δὲ κύριος ἐν ναῷ ἁγίῳ αὐτοῦ εὐλαβείσθω ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ πᾶσα ἡ γῆ
Interconfessionale AbIl Signore risiede nel suo santo tempio.
Si faccia silenzio davanti a lui su tutta la terra».
Rimandi
2,20 silenzio davanti al Signore Sof 1,7; Zc 2,17; cfr. Ap 8,1.