Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
BibbiaEDU-logo

Abacuc

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 3 3,1προσευχὴ Αμβακουμ τοῦ προφήτου μετὰ ᾠδῆς
Interconfessionale AbPreghiera, sotto forma di lamento, del profeta Abacuc
Rimandi
3,1 Preghiera (come titolo) Sal 17,1; 86,1; 90,1; 102,1; 142,1.
AT greco 3,2κύριε εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου καὶ ἐφοβήθην κατενόησα τὰ ἔργα σου καὶ ἐξέστην ἐν μέσῳ δύο ζῴων γνωσθήσῃ ἐν τῷ ἐγγίζειν τὰ ἔτη ἐπιγνωσθήσῃ ἐν τῷ παρεῖναι τὸν καιρὸν ἀναδειχθήσῃ ἐν τῷ ταραχθῆναι τὴν ψυχήν μου ἐν ὀργῇ ἐλέους μνησθήσῃ
Interconfessionale AbSignore, Signore,
ho sentito parlare di quel che hai fatto,
ho avuto timore e rispetto per la tua opera.
Falla rivivere nella nostra vita,
falla conoscere agli uomini.
Anche se sei in collera
abbi pietà di noi.
Rimandi
3,2 collera e pietà di Dio Is 54,8.
AT greco 3,3ὁ θεὸς ἐκ Θαιμαν ἥξει καὶ ὁ ἅγιος ἐξ ὄρους κατασκίου δασέος διάψαλμα ἐκάλυψεν οὐρανοὺς ἡ ἀρετὴ αὐτοῦ καὶ αἰνέσεως αὐτοῦ πλήρης ἡ γῆ
Interconfessionale AbDio viene da Teman,
Dio, il Santo, viene dal monte Paran.
Il suo bagliore illumina il cielo,
e la terra è piena delle sue lodi.
Rimandi
3,3 Dio viene da Teman, dal monte Paran Dt 33,2; Gdc 5,4; cfr. Sal 18,8-15. — la terra è piena delle sue lodi cfr. Nm 14,21; Na 2,14+.
Note al Testo
3,3 Teman, territorio del regno di Edom, a sud-est della regione di Giuda. — monte Paran: si trova nel deserto a sud della Palestina (vedi Deuteronomio 33,2).
AT greco 3,4καὶ φέγγος αὐτοῦ ὡς φῶς ἔσται κέρατα ἐν χερσὶν αὐτοῦ καὶ ἔθετο ἀγάπησιν κραταιὰν ἰσχύος αὐτοῦ
Interconfessionale Ab3,4Il suo splendore è come la luce,
raggi brillanti escono dalle sue mani,
là si cela la sua potenza.
AT greco 3,5πρὸ προσώπου αὐτοῦ πορεύσεται λόγος καὶ ἐξελεύσεται ἐν πεδίλοις οἱ πόδες αὐτοῦ
Interconfessionale Ab3,5Davanti a lui avanza la peste,
la febbre segue i suoi passi.
AT greco 3,6ἔστη καὶ ἐσαλεύθη ἡ γῆ ἐπέβλεψεν καὶ διετάκη ἔθνη διεθρύβη τὰ ὄρη βίᾳ ἐτάκησαν βουνοὶ αἰώνιοι
Interconfessionale AbEgli si ferma e la terra sussulta;
guarda le nazioni, ed esse tremano di paura.
Le montagne eterne vanno in frantumi,
le antiche colline si abbassano:
erano una volta i sentieri dei suoi passi.
Rimandi
3,6 montagne e colline sobbalzano all’avvicinarsi di Dio Ab 3,10; Es 19,18; Gdc 5,4-5; Is 42,15; Na 1,5+; Sal 18,8+; 68,8-9; 114,4.
AT greco 3,7πορείας αἰωνίας αὐτοῦ ἀντὶ κόπων εἶδον σκηνώματα Αἰθιόπων πτοηθήσονται καὶ αἱ σκηναὶ γῆς Μαδιαμ
Interconfessionale AbVedo lo spavento della gente di Cusan
e la paura degli abitanti di Madian.
Note al Testo
3,7 Cusan, Madian: popoli nomadi del deserto del Sinai.
AT greco 3,8μὴ ἐν ποταμοῖς ὠργίσθης κύριε ἢ ἐν ποταμοῖς ὁ θυμός σου ἢ ἐν θαλάσσῃ τὸ ὅρμημά σου ὅτι ἐπιβήσῃ ἐπὶ τοὺς ἵππους σου καὶ ἡ ἱππασία σου σωτηρία
Interconfessionale AbSono forse i fiumi, Signore,
sono i fiumi che provocano la tua ira?
È forse contro il mare che sei furioso?
Monti sul tuo carro,
i tuoi cavalli ti conducono alla vittoria.
Rimandi
3,8 le cavalcature di Dio Dt 33,26; Sal 18,10.
AT greco 3,9ἐντείνων ἐντενεῖς τὸ τόξον σου ἐπὶ τὰ σκῆπτρα λέγει κύριος διάψαλμα ποταμῶν ῥαγήσεται γῆ
Interconfessionale AbIl tuo arco è già teso,
le frecce sono i tuoi giuramenti.
La terra si apre e sgorgano torrenti.
Rimandi
3,9 l’arco di Dio Gn 9,13; Lam 2,4; 3,12. — le frecce che lancia Dt 32,23; Ez 5,16; Sal 18,15.
Note al Testo
3,9 le frecce… giuramenti: testo ebraico per noi oscuro, traduzione probabile.
AT greco 3,10ὄψονταί σε καὶ ὠδινήσουσιν λαοί σκορπίζων ὕδατα πορείας αὐτοῦ ἔδωκεν ἡ ἄβυσσος φωνὴν αὐτῆς ὕψος φαντασίας αὐτῆς
Interconfessionale Ab3,10Quando ti vedono, le montagne tremano,
piogge torrenziali inondano la terra,
l’oceano muggisce
e lancia le sue onde verso l’alto.
AT greco 3,11ἐπήρθη ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη ἔστη ἐν τῇ τάξει αὐτῆς εἰς φῶς βολίδες σου πορεύσονται εἰς φέγγος ἀστραπῆς ὅπλων σου
Interconfessionale AbAlla luce delle tue frecce che volano,
allo splendore della tua lancia,
il sole e la luna interrompono il loro cammino.
Rimandi
3,11 il sole e la luna interrompono il loro cammino Gs 10,12.
AT greco 3,12ἐν ἀπειλῇ ὀλιγώσεις γῆν καὶ ἐν θυμῷ κατάξεις ἔθνη
Interconfessionale Ab3,12Con ira percorri la terra,
con furore calpesti le nazioni.
AT greco 3,13ἐξῆλθες εἰς σωτηρίαν λαοῦ σου τοῦ σῶσαι τοὺς χριστούς σου ἔβαλες εἰς κεφαλὰς ἀνόμων θάνατον ἐξήγειρας δεσμοὺς ἕως τραχήλου διάψαλμα
Interconfessionale AbTu sei andato in soccorso al tuo popolo,
al re che hai scelto.
Hai distrutto il capo della famiglia dei malvagi,
hai annientato tutti i suoi seguaci.
Note al Testo
3,13 Hai distrutto… seguaci: altri: Hai demolito la cima della casa del malvagio, l’hai scalzata fino alle fondamenta.
AT greco 3,14διέκοψας ἐν ἐκστάσει κεφαλὰς δυναστῶν σεισθήσονται ἐν αὐτῇ διανοίξουσιν χαλινοὺς αὐτῶν ὡς ἔσθων πτωχὸς λάθρᾳ
Interconfessionale Ab3,14Hai trafitto la testa dei nemici
con le loro stesse frecce.
Come un uragano,
si precipitavano con impeto per disperderci,
si rallegravano come chi massacra
le sue vittime in segreto.
AT greco 3,15καὶ ἐπεβίβασας εἰς θάλασσαν τοὺς ἵππους σου ταράσσοντας ὕδωρ πολύ
Interconfessionale AbTu percorri il mare con i tuoi cavalli
mentre le onde spumeggiano con violenza.

Rimandi
3,15 via aperta nel mare Is 43,16-17; 51,10; Sal 77,20.
AT greco 3,16ἐφυλαξάμην καὶ ἐπτοήθη ἡ κοιλία μου ἀπὸ φωνῆς προσευχῆς χειλέων μου καὶ εἰσῆλθεν τρόμος εἰς τὰ ὀστᾶ μου καὶ ὑποκάτωθέν μου ἐταράχθη ἡ ἕξις μου ἀναπαύσομαι ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως τοῦ ἀναβῆναι εἰς λαὸν παροικίας μου
Interconfessionale AbIo sento questo rumore
e sono profondamente sconvolto:
le mie labbra fremono,
il mio corpo è indebolito,
le mie gambe vacillano.
Aspetto in silenzio che il giorno dell’angoscia
colpisca il popolo che ci assale.
Rimandi
3,16 sconvolto Is 21,3-4; Ger 4,19; 23,9; Dn 8,18.27; 10,8. — il giorno dell’angoscia Sal 77,3+.
AT greco 3,17διότι συκῆ οὐ καρποφορήσει καὶ οὐκ ἔσται γενήματα ἐν ταῖς ἀμπέλοις ψεύσεται ἔργον ἐλαίας καὶ τὰ πεδία οὐ ποιήσει βρῶσιν ἐξέλιπον ἀπὸ βρώσεως πρόβατα καὶ οὐχ ὑπάρχουσιν βόες ἐπὶ φάτναις
Interconfessionale AbIl fico non germoglia più,
le vigne non danno più uva,
gli ulivi non producono niente.
I campi non forniscono raccolto,
le greggi scompaiono dai recinti,
i buoi dalle stalle.
Rimandi
3,17 più niente da mangiare Ger 5,17; Os 9,2.
AT greco 3,18ἐγὼ δὲ ἐν τῷ κυρίῳ ἀγαλλιάσομαι χαρήσομαι ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου
Interconfessionale AbMa io trovo la mia gioia nel Signore,
sono felice perché Dio è il mio salvatore.
Rimandi
3,18 la mia gioia nel Signore mio salvatore Lc 1,47; cfr. Is 61,10; Gl 2,23; Sal 5,12; 32,11; 33,1. — Dio è il mio salvatore Is 43,3+; Mic 7,7.
AT greco 3,19κύριος ὁ θεὸς δύναμίς μου καὶ τάξει τοὺς πόδας μου εἰς συντέλειαν ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ ἐπιβιβᾷ με τοῦ νικῆσαι ἐν τῇ ᾠδῇ αὐτοῦ
Interconfessionale AbDio, il Signore, è la mia forza,
egli rende i miei piedi agili
come quelli delle cerve,
mi fa camminare sulle vette dei monti.
Per il direttore del coro. Con strumenti a corda.
Rimandi
3,19 Per il direttore del coro Sal 4,1; 5,1.
Note al Testo
3,19 Per… corda: queste formule compaiono all’inizio di alcuni salmi (vedi Salmi 4; 6; 54; 55; 67; 76).