Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3

Abacuc

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 3 3,1 προσευχὴ Αμβακουμ τοῦ προφήτου μετὰ ᾠδῆς
Interconfessionale Il figlio di Mattatia, Giuda soprannominato Maccabeo, succedette al padre.
3,1 Giuda Maccabeo 2,4.
AT greco 3,2 κύριε εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου καὶ ἐφοβήθην κατενόησα τὰ ἔργα σου καὶ ἐξέστην ἐν μέσῳ δύο ζῴων γνωσθήσῃ ἐν τῷ ἐγγίζειν τὰ ἔτη ἐπιγνωσθήσῃ ἐν τῷ παρεῖναι τὸν καιρὸν ἀναδειχθήσῃ ἐν τῷ ταραχθῆναι τὴν ψυχήν μου ἐν ὀργῇ ἐλέους μνησθήσῃ
Interconfessionale 3,2 Tutti i suoi parenti e quelli che si erano uniti a suo padre lo aiutarono e con grande entusiasmo combattevano per Israele.
AT greco 3,3 ὁ θεὸς ἐκ Θαιμαν ἥξει καὶ ὁ ἅγιος ἐξ ὄρους κατασκίου δασέος διάψαλμα ἐκάλυψεν οὐρανοὺς ἡ ἀρετὴ αὐτοῦ καὶ αἰνέσεως αὐτοῦ πλήρης ἡ γῆ
Interconfessionale 3,3 Giuda rese ovunque famoso il popolo d’Israele. Egli indossò la corazza come un gigante e si cinse con le armi da guerra. Scese in battaglia e difese l’accampamento con la spada.
AT greco 3,4 καὶ φέγγος αὐτοῦ ὡς φῶς ἔσται κέρατα ἐν χερσὶν αὐτοῦ καὶ ἔθετο ἀγάπησιν κραταιὰν ἰσχύος αὐτοῦ
Interconfessionale 3,4 Nelle sue imprese fu come un leone, come una belva che ruggisce e insegue la preda.
AT greco 3,5 πρὸ προσώπου αὐτοῦ πορεύσεται λόγος καὶ ἐξελεύσεται ἐν πεδίλοις οἱ πόδες αὐτοῦ
Interconfessionale Rincorreva gli empi e li braccava, e faceva bruciare i perturbatori del popolo.
3,5 faceva bruciare i perturbatori 5,5.44; 2Mac 8,33.
AT greco 3,6 ἔστη καὶ ἐσαλεύθη ἡ γῆ ἐπέβλεψεν καὶ διετάκη ἔθνη διεθρύβη τὰ ὄρη βίᾳ ἐτάκησαν βουνοὶ αἰώνιοι
Interconfessionale 3,6 Per paura di lui gli empi sparirono e tutti i malfattori furono presi dal panico. Sotto la sua guida la lotta di liberazione ebbe successo.
AT greco 3,7 πορείας αἰωνίας αὐτοῦ ἀντὶ κόπων εἶδον σκηνώματα Αἰθιόπων πτοηθήσονται καὶ αἱ σκηναὶ γῆς Μαδιαμ
Interconfessionale Diede filo da torcere a molti re e con le sue imprese risollevò i discendenti di Giacobbe. Chi lo ricorda lo loderà sempre.
3,7 molti re: Antioco IV (vedi v. 27), Antioco V (vedi 6,28) e Demetrio (vedi 7,26). — Giacobbe, detto anche Israele, è il capostipite degli Israeliti (vedi Genesi 32,29; 35,21 e note).
AT greco 3,8 μὴ ἐν ποταμοῖς ὠργίσθης κύριε ἢ ἐν ποταμοῖς ὁ θυμός σου ἢ ἐν θαλάσσῃ τὸ ὅρμημά σου ὅτι ἐπιβήσῃ ἐπὶ τοὺς ἵππους σου καὶ ἡ ἱππασία σου σωτηρία
Interconfessionale Egli passò per le città della Giudea e annientò gli empi. Allontanò la collera di Dio da Israele.
3,8 la collera di Dio: vedi 2,49 e nota.
AT greco 3,9 ἐντείνων ἐντενεῖς τὸ τόξον σου ἐπὶ τὰ σκῆπτρα λέγει κύριος διάψαλμα ποταμῶν ῥαγήσεται γῆ
Interconfessionale Diventò famoso fino alle estremità della terra e radunò quelli che erano dispersi.
3,9 dispersi: è forse un’allusione al rimpatrio degli Ebrei dalle regioni della Galilea e del Gàlaad (vedi 5,9-36 e 5,45-54).
AT greco 3,10 ὄψονταί σε καὶ ὠδινήσουσιν λαοί σκορπίζων ὕδατα πορείας αὐτοῦ ἔδωκεν ἡ ἄβυσσος φωνὴν αὐτῆς ὕψος φαντασίας αὐτῆς
Interconfessionale Apollonio arruolò pagani e uomini della Samaria per formare un esercito e combattere contro Israele.
3,10 Apollonio: secondo lo storico ebreo Giuseppe Flavio, Apollonio era il governatore della Samaria (vedi però anche 2 Maccabei 3,5 e nota).
AT greco 3,11 ἐπήρθη ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη ἔστη ἐν τῇ τάξει αὐτῆς εἰς φῶς βολίδες σου πορεύσονται εἰς φέγγος ἀστραπῆς ὅπλων σου
Interconfessionale 3,11 Giuda venne a saperlo e lo attaccò. Lo sconfisse e lo uccise. Molti caddero feriti a morte e gli altri fuggirono.
AT greco 3,12 ἐν ἀπειλῇ ὀλιγώσεις γῆν καὶ ἐν θυμῷ κατάξεις ἔθνη
Interconfessionale 3,12 I vincitori presero i loro beni e Giuda tenne per sé la spada di Apollonio. Con essa combatté per tutto il resto della sua vita.
AT greco 3,13 ἐξῆλθες εἰς σωτηρίαν λαοῦ σου τοῦ σῶσαι τοὺς χριστούς σου ἔβαλες εἰς κεφαλὰς ἀνόμων θάνατον ἐξήγειρας δεσμοὺς ἕως τραχήλου διάψαλμα
Interconfessionale 3,13 Seron, capo dell’esercito della Siria, venne a sapere che Giuda aveva raccolto attorno a sé una schiera di uomini fedeli e decisi a combattere.
AT greco 3,14 διέκοψας ἐν ἐκστάσει κεφαλὰς δυναστῶν σεισθήσονται ἐν αὐτῇ διανοίξουσιν χαλινοὺς αὐτῶν ὡς ἔσθων πτωχὸς λάθρᾳ
Interconfessionale 3,14 Allora pensò: «Voglio farmi un nome e mi coprirò di gloria in tutto il regno. Per questo combatterò contro Giuda e i suoi uomini che hanno disprezzato gli ordini del re».
AT greco 3,15 καὶ ἐπεβίβασας εἰς θάλασσαν τοὺς ἵππους σου ταράσσοντας ὕδωρ πολύ
Interconfessionale 3,15 Partì allora con un forte esercito di pagani che volevano vendicarsi degli Ebrei.
AT greco 3,16 ἐφυλαξάμην καὶ ἐπτοήθη ἡ κοιλία μου ἀπὸ φωνῆς προσευχῆς χειλέων μου καὶ εἰσῆλθεν τρόμος εἰς τὰ ὀστᾶ μου καὶ ὑποκάτωθέν μου ἐταράχθη ἡ ἕξις μου ἀναπαύσομαι ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως τοῦ ἀναβῆναι εἰς λαὸν παροικίας μου
Interconfessionale Si avvicinò alla salita di Bet-Oron e Giuda gli oppose resistenza con pochi uomini.
3,16 salita di Bet-Oron: la salita (o la discesa: v. 24) di Bet-Oron si trova sulla strada che porta dalla pianura marittima all’altipiano della Giudea, a circa 20 km a nord-ovest di Gerusalemme (vedi Giosuè 10,10-11).
AT greco 3,17 διότι συκῆ οὐ καρποφορήσει καὶ οὐκ ἔσται γενήματα ἐν ταῖς ἀμπέλοις ψεύσεται ἔργον ἐλαίας καὶ τὰ πεδία οὐ ποιήσει βρῶσιν ἐξέλιπον ἀπὸ βρώσεως πρόβατα καὶ οὐχ ὑπάρχουσιν βόες ἐπὶ φάτναις
Interconfessionale 3,17 Appena videro l’esercito nemico avanzare, gli uomini di Giuda dissero: — Come potremo, noi che siamo così pochi, combattere contro un esercito tanto numeroso e agguerrito? Per di più noi siamo stanchi; è da un giorno che non mangiamo.
AT greco 3,18 ἐγὼ δὲ ἐν τῷ κυρίῳ ἀγαλλιάσομαι χαρήσομαι ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου
Interconfessionale Ma Giuda rispose: — Molti possono cadere in mano a pochi. Per il Signore infatti è indifferente salvare per mezzo di molti o per mezzo di pochi.
3,18 per mezzo di molti o per mezzo di pochi 2Mac 8,19-20; 1Sam 14,6; cfr. Gdc 7,2-8.
AT greco 3,19 κύριος ὁ θεὸς δύναμίς μου καὶ τάξει τοὺς πόδας μου εἰς συντέλειαν ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ ἐπιβιβᾷ με τοῦ νικῆσαι ἐν τῇ ᾠδῇ αὐτοῦ
Interconfessionale La vittoria in guerra non dipende dal numero dei soldati, ma è dal cielo che viene la forza.
3,19 dal cielo: per rispetto, l’autore di 1 Maccabei evita di nominare Dio e usa talvolta la parola cielo per indicare non il luogo dove Dio abita, ma Dio stesso.