Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1

Abdia

AT greco Torna al libro

CEI 2008 Vai al libro

AT greco 1 1,1 ὅρασις Αβδιου τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς τῇ Ιδουμαίᾳ ἀκοὴν ἤκουσα παρὰ κυρίου καὶ περιοχὴν εἰς τὰ ἔθνη ἐξαπέστειλεν ἀνάστητε καὶ ἐξαναστῶμεν ἐπ’ αὐτὴν εἰς πόλεμον
CEI 2008 Oracolo su Ninive. Libro della visione di Naum da Elkos.
1,1 INTRODUZIONE E INNO A DIO GIUDICE (1,1-8)
1,1 Titolo
1,1 Le profezie di Naum sono indicate con due termini: oracolo e visione. Tra gli scritti profetici, soltanto in questo titolo si trova il termine libro per indicare la raccolta degli oracoli.
AT greco 1,2 ἰδοὺ ὀλιγοστὸν δέδωκά σε ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἠτιμωμένος σὺ εἶ σφόδρα
CEI 2008

Alef 2Un Dio geloso e vendicatore è il Signore,
vendicatore è il Signore, pieno di collera.
Il Signore si vendica degli avversari
e serba rancore verso i nemici.
1,2-8 Inno a Dio giudice
1,2-8 Nel testo ebraico l’inno è un canto alfabetico (vedi nota a Sal 9). La manifestazione di Dio viene descritta con i simboli della tempesta e del terremoto.
1,2 geloso e vendicatore: i due termini indicano, nel linguaggio biblico, che il Signore si oppone radicalmente al male e al peccato.
AT greco 1,3 ὑπερηφανία τῆς καρδίας σου ἐπῆρέν σε κατασκηνοῦντα ἐν ταῖς ὀπαῖς τῶν πετρῶν ὑψῶν κατοικίαν αὐτοῦ λέγων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ τίς με κατάξει ἐπὶ τὴν γῆν
CEI 2008 1,3 Il Signore è lento all'ira, ma grande nella potenza
e nulla lascia impunito.
Bet Nell'uragano e nella tempesta è il suo cammino
e le nubi sono la polvere dei suoi passi.
1,3
AT greco 1,4 ἐὰν μετεωρισθῇς ὡς ἀετὸς καὶ ἐὰν ἀνὰ μέσον τῶν ἄστρων θῇς νοσσιάν σου ἐκεῖθεν κατάξω σε λέγει κύριος
CEI 2008
Ghimel 4Minaccia il mare e lo rende asciutto,
prosciuga tutti i fiumi.
Dalet Basan e il Carmelo inaridiscono,
anche il fiore del Libano languisce.
1,4 Il Basan, a est del Giordano, il Carmelo, presso la costa nel nord di Canaan, e il Libano sono luoghi di proverbiale fertilità.
AT greco 1,5 εἰ κλέπται εἰσῆλθον πρὸς σὲ ἢ λῃσταὶ νυκτός ποῦ ἂν ἀπερρίφης οὐκ ἂν ἔκλεψαν τὰ ἱκανὰ ἑαυτοῖς καὶ εἰ τρυγηταὶ εἰσῆλθον πρὸς σέ οὐκ ἂν ὑπελίποντο ἐπιφυλλίδα
CEI 2008 1,5
He 5Davanti a lui tremano i monti,
ondeggiano i colli.
Vau Si leva la terra davanti a lui,
il mondo e tutti i suoi abitanti.
1,5
AT greco 1,6 πῶς ἐξηρευνήθη Ησαυ καὶ κατελήμφθη αὐτοῦ τὰ κεκρυμμένα
CEI 2008 1,6 Davanti al suo sdegno chi può resistere
e affrontare il furore della sua ira?
Het La sua collera si spande come il fuoco
e alla sua presenza le rocce si spezzano.
1,6
AT greco 1,7 ἕως τῶν ὁρίων σου ἐξαπέστειλάν σε πάντες οἱ ἄνδρες τῆς διαθήκης σου ἀντέστησάν σοι ἠδυνάσθησαν πρὸς σὲ ἄνδρες εἰρηνικοί σου ἔθηκαν ἔνεδρα ὑποκάτω σου οὐκ ἔστιν σύνεσις αὐτοῖς
CEI 2008 1,7
Tet 7Buono è il Signore, un asilo sicuro
nel giorno dell'angoscia.
Iod Si prende cura di chi si rifugia in lui
1,7
AT greco 1,8 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ λέγει κύριος ἀπολῶ σοφοὺς ἐκ τῆς Ιδουμαίας καὶ σύνεσιν ἐξ ὄρους Ησαυ
CEI 2008 1,8 anche quando l'inondazione avanza.
Caf Distrugge chi insorge contro di lui,
i suoi nemici insegue nelle tenebre.
1,8
AT greco 1,9 καὶ πτοηθήσονται οἱ μαχηταί σου οἱ ἐκ Θαιμαν ὅπως ἐξαρθῇ ἄνθρωπος ἐξ ὄρους Ησαυ
CEI 2008 Che cosa tramate voi contro il Signore?
Egli distrugge:
non sopravverrà due volte la sciagura,
1,9 SALVEZZA PER GIUDA E CONDANNA PER I SUOI NEMICI (1,9-2,1)
1,9-2,1 È un brano difficile, in cui sembrano alternarsi parole rivolte a Giuda e parole rivolte all’Assiria.
AT greco 1,10 διὰ τὴν σφαγὴν καὶ τὴν ἀσέβειαν τὴν εἰς τὸν ἀδελφόν σου Ιακωβ καὶ καλύψει σε αἰσχύνη καὶ ἐξαρθήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα
CEI 2008 1,10 poiché, intrecciati come rovi,
avvinazzati come ubriachi,
saranno consunti come paglia secca.
1,10
AT greco 1,11 ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἀντέστης ἐξ ἐναντίας ἐν ἡμέρᾳ αἰχμαλωτευόντων ἀλλογενῶν δύναμιν αὐτοῦ καὶ ἀλλότριοι εἰσῆλθον εἰς πύλας αὐτοῦ καὶ ἐπὶ Ιερουσαλημ ἔβαλον κλήρους καὶ σὺ ἦς ὡς εἷς ἐξ αὐτῶν
CEI 2008 1,11 Da te è uscito
colui che trama il male contro il Signore.
1,11
AT greco 1,12 καὶ μὴ ἐπίδῃς ἡμέραν ἀδελφοῦ σου ἐν ἡμέρᾳ ἀλλοτρίων καὶ μὴ ἐπιχαρῇς ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Ιουδα ἐν ἡμέρᾳ ἀπωλείας αὐτῶν καὶ μὴ μεγαλορρημονήσῃς ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως
CEI 2008 1,12 Così dice il Signore:
"Siano pure potenti, siano pure numerosi,
saranno falciati e spariranno.
Ma se ti ho afflitto, non ti affliggerò più.
1,12
AT greco 1,13 μηδὲ εἰσέλθῃς εἰς πύλας λαῶν ἐν ἡμέρᾳ πόνων αὐτῶν μηδὲ ἐπίδῃς καὶ σὺ τὴν συναγωγὴν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ὀλέθρου αὐτῶν μηδὲ συνεπιθῇ ἐπὶ τὴν δύναμιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἀπωλείας αὐτῶν
CEI 2008 1,13 Ora, infrangerò il suo giogo che ti opprime,
spezzerò le tue catene".
1,13
AT greco 1,14 μηδὲ ἐπιστῇς ἐπὶ τὰς διεκβολὰς αὐτῶν τοῦ ἐξολεθρεῦσαι τοὺς ἀνασῳζομένους αὐτῶν μηδὲ συγκλείσῃς τοὺς φεύγοντας ἐξ αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως
CEI 2008 1,14 Contro di te decreta il Signore:
"Nessuna discendenza porterà il tuo nome,
dal tempio dei tuoi dèi farò sparire
le statue scolpite e quelle fuse,
preparerò il tuo sepolcro, poiché non vali nulla".


1,14
AT greco 1,15 διότι ἐγγὺς ἡμέρα κυρίου ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη ὃν τρόπον ἐποίησας οὕτως ἔσται σοι τὸ ἀνταπόδομά σου ἀνταποδοθήσεται εἰς κεφαλήν σου
AT greco 1,16 διότι ὃν τρόπον ἔπιες ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου πίονται πάντα τὰ ἔθνη οἶνον πίονται καὶ καταβήσονται καὶ ἔσονται καθὼς οὐχ ὑπάρχοντες
AT greco 1,17 ἐν δὲ τῷ ὄρει Σιων ἔσται ἡ σωτηρία καὶ ἔσται ἅγιον καὶ κατακληρονομήσουσιν ὁ οἶκος Ιακωβ τοὺς κατακληρονομήσαντας αὐτούς
AT greco 1,18 καὶ ἔσται ὁ οἶκος Ιακωβ πῦρ ὁ δὲ οἶκος Ιωσηφ φλόξ ὁ δὲ οἶκος Ησαυ εἰς καλάμην καὶ ἐκκαυθήσονται εἰς αὐτοὺς καὶ καταφάγονται αὐτούς καὶ οὐκ ἔσται πυροφόρος ἐν τῷ οἴκῳ Ησαυ διότι κύριος ἐλάλησεν
AT greco 1,19 καὶ κατακληρονομήσουσιν οἱ ἐν Ναγεβ τὸ ὄρος τὸ Ησαυ καὶ οἱ ἐν τῇ Σεφηλα τοὺς ἀλλοφύλους καὶ κατακληρονομήσουσιν τὸ ὄρος Εφραιμ καὶ τὸ πεδίον Σαμαρείας καὶ Βενιαμιν καὶ τὴν Γαλααδῖτιν
AT greco 1,20 καὶ τῆς μετοικεσίας ἡ ἀρχὴ αὕτη τοῖς υἱοῖς Ισραηλ γῆ τῶν Χαναναίων ἕως Σαρεπτων καὶ ἡ μετοικεσία Ιερουσαλημ ἕως Εφραθα καὶ κληρονομήσουσιν τὰς πόλεις τοῦ Ναγεβ
AT greco 1,21 καὶ ἀναβήσονται ἄνδρες σεσῳσμένοι ἐξ ὄρους Σιων τοῦ ἐκδικῆσαι τὸ ὄρος Ησαυ καὶ ἔσται τῷ κυρίῳ ἡ βασιλεία