Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
BibbiaEDU-logo

Abdia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 1 1,1ὅρασις Αβδιου τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς τῇ Ιδουμαίᾳ ἀκοὴν ἤκουσα παρὰ κυρίου καὶ περιοχὴν εἰς τὰ ἔθνη ἐξαπέστειλεν ἀνάστητε καὶ ἐξαναστῶμεν ἐπ’ αὐτὴν εἰς πόλεμον
Interconfessionale AbdEcco il messaggio di Abdia contro il popolo di Edom. Così come glielo ha rivelato il Signore nostro Dio.
La rovina di Edom
Il Signore punirà Edom

Il Signore ha mandato un messaggero alle nazioni
e noi abbiamo sentito il suo annunzio:
«Muovetevi! Andiamo a combattere contro Edom!».
Rimandi
1,1 messaggio da parte dei Signore Ger 49,14-16. — Edom Am 1,11+; Ger 1,11.13; Am 7,1.4.7; 8,1; 9,1; Mic 1,1; Ab 2,2-3.
Note al Testo
1,1 Edom: vedi nota ad Amos 1,6.
AT greco 1,2ἰδοὺ ὀλιγοστὸν δέδωκά σε ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἠτιμωμένος σὺ εἶ σφόδρα
Interconfessionale Abd Il Signore dice a Edom:
«Io ti farò diventare la più piccola delle nazioni
e tutti ti disprezzeranno.
Note al Testo
1,2 Il testo dei vv. 2-9 è simile in parte a quello di Geremia 49,7-22.
AT greco 1,3ὑπερηφανία τῆς καρδίας σου ἐπῆρέν σε κατασκηνοῦντα ἐν ταῖς ὀπαῖς τῶν πετρῶν ὑψῶν κατοικίαν αὐτοῦ λέγων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ τίς με κατάξει ἐπὶ τὴν γῆν
Interconfessionale AbdLa tua superbia ti ha ingannato.
Tu abiti in fortezze tra le rocce,
la tua casa domina dall’alto;
per questo tu dici dentro di te:
“Chi potrà abbattermi?”.
Rimandi
1,3 discorso del superbo Is 14,13-15.
AT greco 1,4ἐὰν μετεωρισθῇς ὡς ἀετὸς καὶ ἐὰν ἀνὰ μέσον τῶν ἄστρων θῇς νοσσιάν σου ἐκεῖθεν κατάξω σε λέγει κύριος
Interconfessionale AbdAnche se costruirai la tua casa in alto
come un nido d’aquila,
o la porrai tra le stelle,
io ti butterò giù.

Rimandi
1,4 buttato giù Mt 11,23.
AT greco 1,5εἰ κλέπται εἰσῆλθον πρὸς σὲ ἢ λῃσταὶ νυκτός ποῦ ἂν ἀπερρίφης οὐκ ἂν ἔκλεψαν τὰ ἱκανὰ ἑαυτοῖς καὶ εἰ τρυγηταὶ εἰσῆλθον πρὸς σέ οὐκ ἂν ὑπελίποντο ἐπιφυλλίδα
Interconfessionale AbdQuando di notte vengono i ladri,
prendono solo quel che vogliono.
Quando i vendemmiatori raccolgono i grappoli,
ne lasciano sempre qualcuno.
Tu invece sarai completamente distrutto.
Rimandi
1,5-6 ladri, vendemmiatori Ger 49,9-10.
AT greco 1,6πῶς ἐξηρευνήθη Ησαυ καὶ κατελήμφθη αὐτοῦ τὰ κεκρυμμένα
Interconfessionale Abd1,6Discendenti di Esaù,
voi e i vostri tesori nascosti siete stati scoperti!
AT greco 1,7ἕως τῶν ὁρίων σου ἐξαπέστειλάν σε πάντες οἱ ἄνδρες τῆς διαθήκης σου ἀντέστησάν σοι ἠδυνάσθησαν πρὸς σὲ ἄνδρες εἰρηνικοί σου ἔθηκαν ἔνεδρα ὑποκάτω σου οὐκ ἔστιν σύνεσις αὐτοῖς
Interconfessionale AbdTutti i tuoi alleati
ti cacciano dal tuo territorio.
Quelli che vivevano in pace con te
ti hanno ingannato;
quelli che hanno mangiato il tuo pane
ti hanno teso una trappola.
Essi dicono: “Dov’è la sua astuzia?”.
Rimandi
1,7 i tuoi alleati Ger 38,22; Sal 41,10.
AT greco 1,8ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ λέγει κύριος ἀπολῶ σοφοὺς ἐκ τῆς Ιδουμαίας καὶ σύνεσιν ἐξ ὄρους Ησαυ
Interconfessionale AbdNel giorno in cui punirò Edom — dice il Signore —
io annienterò i suoi sapienti,
e la saggezza sarà cancellata dalla sua terra.
Rimandi
1,8 i sapienti annientati Is 19,11-12; 29,14; 1 Cor 1,19.
AT greco 1,9καὶ πτοηθήσονται οἱ μαχηταί σου οἱ ἐκ Θαιμαν ὅπως ἐξαρθῇ ἄνθρωπος ἐξ ὄρους Ησαυ
Interconfessionale AbdGli uomini valorosi della città di Teman
saranno spaventati,
ogni soldato di Edom
sarà ucciso».
Rimandi
1,9 gli uomini valorosi saranno spaventati Ger 49,22.
Note al Testo
1,9 Teman: vedi nota ad Amos 1,12.
AT greco 1,10διὰ τὴν σφαγὴν καὶ τὴν ἀσέβειαν τὴν εἰς τὸν ἀδελφόν σου Ιακωβ καὶ καλύψει σε αἰσχύνη καὶ ἐξαρθήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα
Interconfessionale Abd«Sarai ricoperto di vergogna e finito per sempre,
perché hai agito con violenza contro i tuoi fratelli,
i discendenti di Giacobbe.
Rimandi
1,10 violenze contro gli Israeliti Am 1,11; Gl 4,19.
Note al Testo
1,10 tuoi fratelli: Edomiti e Israeliti avevano come capostipiti due fratelli, Esaù e Giacobbe.
AT greco 1,11ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἀντέστης ἐξ ἐναντίας ἐν ἡμέρᾳ αἰχμαλωτευόντων ἀλλογενῶν δύναμιν αὐτοῦ καὶ ἀλλότριοι εἰσῆλθον εἰς πύλας αὐτοῦ καὶ ἐπὶ Ιερουσαλημ ἔβαλον κλήρους καὶ σὺ ἦς ὡς εἷς ἐξ αὐτῶν
Interconfessionale AbdTu stavi in disparte quel giorno,
quando gli stranieri entrarono dalle porte di Gerusalemme.
Quando i nemici portarono via le sue ricchezze
e se le giocarono ai dadi,
anche tu hai fatto come loro.
Rimandi
1,11 gli stranieri a Gerusalemme Ez 25,12; 35,5.12; Sal 137,7; Lam 4,21-22.
AT greco 1,12καὶ μὴ ἐπίδῃς ἡμέραν ἀδελφοῦ σου ἐν ἡμέρᾳ ἀλλοτρίων καὶ μὴ ἐπιχαρῇς ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Ιουδα ἐν ἡμέρᾳ ἀπωλείας αὐτῶν καὶ μὴ μεγαλορρημονήσῃς ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως
Interconfessionale AbdNon dovevi godere
della sfortuna dei tuoi fratelli,
discendenti di Giuda;
non dovevi gioire nel giorno della loro rovina,
non dovevi ridere nel giorno della loro angoscia.
Rimandi
1,12 Non devi godere Mic 7,8.
AT greco 1,13μηδὲ εἰσέλθῃς εἰς πύλας λαῶν ἐν ἡμέρᾳ πόνων αὐτῶν μηδὲ ἐπίδῃς καὶ σὺ τὴν συναγωγὴν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ὀλέθρου αὐτῶν μηδὲ συνεπιθῇ ἐπὶ τὴν δύναμιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἀπωλείας αὐτῶν
Interconfessionale Abd1,13Non dovevi entrare nella città del mio popolo
in quel giorno di sventura.
Non dovevi anche tu rallegrarti della sua sofferenza,
e mettere le mani sulle sue ricchezze,
nel giorno della sua caduta.
AT greco 1,14μηδὲ ἐπιστῇς ἐπὶ τὰς διεκβολὰς αὐτῶν τοῦ ἐξολεθρεῦσαι τοὺς ἀνασῳζομένους αὐτῶν μηδὲ συγκλείσῃς τοὺς φεύγοντας ἐξ αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως
Interconfessionale Abd1,14Non dovevi appostarti agli incroci
per uccidere quelli che fuggivano.
Non dovevi consegnarli ai nemici
il giorno della loro sconfitta».
AT greco 1,15διότι ἐγγὺς ἡμέρα κυρίου ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη ὃν τρόπον ἐποίησας οὕτως ἔσται σοι τὸ ἀνταπόδομά σου ἀνταποδοθήσεται εἰς κεφαλήν σου
Interconfessionale Abd«Si avvicina il giorno in cui io, il Signore,
giudicherò tutte le nazioni.
Edom, quello che tu hai fatto agli altri
sarà fatto a te.
Avrai quel che ti meriti.
Rimandi
1,15 il giorno del Signore Gl 1,15+; cfr. Is 34,8.
AT greco 1,16διότι ὃν τρόπον ἔπιες ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου πίονται πάντα τὰ ἔθνη οἶνον πίονται καὶ καταβήσονται καὶ ἔσονται καθὼς οὐχ ὑπάρχοντες
Interconfessionale AbdTutte le nazioni berranno la coppa del castigo
che il mio popolo Israele ha bevuto
sul mio monte santo.
Dovranno berla fino in fondo
e saranno ridotte a niente».
Rimandi
1,16 bere la coppa del castigo Ger 25,15+.
Note al Testo
1,16 monte santo: cioè il monte di Sion.
AT greco 1,17ἐν δὲ τῷ ὄρει Σιων ἔσται ἡ σωτηρία καὶ ἔσται ἅγιον καὶ κατακληρονομήσουσιν ὁ οἶκος Ιακωβ τοὺς κατακληρονομήσαντας αὐτούς
Interconfessionale Abd«Ma qualcuno si rifugerà sul monte Sion,
e quello sarà di nuovo un luogo santo.
I discendenti di Giacobbe
riavranno i loro beni.
Rimandi
1,17 rifugiati sul monte Sion Gl 3,5. — Sion di nuovo un luogo santo Gl 4,17.
AT greco 1,18καὶ ἔσται ὁ οἶκος Ιακωβ πῦρ ὁ δὲ οἶκος Ιωσηφ φλόξ ὁ δὲ οἶκος Ησαυ εἰς καλάμην καὶ ἐκκαυθήσονται εἰς αὐτοὺς καὶ καταφάγονται αὐτούς καὶ οὐκ ἔσται πυροφόρος ἐν τῷ οἴκῳ Ησαυ διότι κύριος ἐλάλησεν
Interconfessionale AbdLa gente di Giacobbe sarà come fuoco,
quella di Giuseppe sarà come fiamma.
Insieme bruceranno la gente di Esaù come stoppia
e la ridurranno in cenere:
nessuno potrà scampare.
Così il Signore ha parlato.

Note al Testo
1,18 La gente di Giacobbe indica tutto il popolo d’Israele. — quella di Giuseppe indica le due principali tribù del regno d’Israele (vedi pure nota ad Amos 5,6).
AT greco 1,19καὶ κατακληρονομήσουσιν οἱ ἐν Ναγεβ τὸ ὄρος τὸ Ησαυ καὶ οἱ ἐν τῇ Σεφηλα τοὺς ἀλλοφύλους καὶ κατακληρονομήσουσιν τὸ ὄρος Εφραιμ καὶ τὸ πεδίον Σαμαρείας καὶ Βενιαμιν καὶ τὴν Γαλααδῖτιν
Interconfessionale AbdGli abitanti del Negheb
occuperanno il territorio di Edom;
quelli della pianura della Sefela
invaderanno la regione dei Filistei;
gli Israeliti prenderanno i territori
di Èfraim e di Samaria;
la gente di Beniamino prenderà Gàlaad.
Note al Testo
1,19 La versione qui proposta si fonda sulle antiche traduzioni greca a latina. Secondo il testo ebraico sono invece i discendenti di Giacobbe (v. 17) il soggetto delle azioni qui descritte, tranne l’ultima: Possederanno il Negheb, il territorio di Edom, la pianura della Sefela, la regione dei Filistei, possederanno i territori di Èfraim e di Samaria, e la gente di Beniamino (possederà) il Gàlaad. Il Negheb è la zona semideserta a sud del territorio di Giuda; la Sefela è la zona degradante che si trova tra la montagna di Giuda, a est, e la pianura occupata dai Filistei, a ovest, sulla costa; il Gàlaad è la regione a est del Giordano.
AT greco 1,20καὶ τῆς μετοικεσίας ἡ ἀρχὴ αὕτη τοῖς υἱοῖς Ισραηλ γῆ τῶν Χαναναίων ἕως Σαρεπτων καὶ ἡ μετοικεσία Ιερουσαλημ ἕως Εφραθα καὶ κληρονομήσουσιν τὰς πόλεις τοῦ Ναγεβ
Interconfessionale AbdGli esuli del nord d’Israele
riconquisteranno la terra di Canaan fino a Sarepta.
Quelli di Gerusalemme che sono esuli in Sefarad
occuperanno le città del Negheb.
Note al Testo
1,20 Sarepta: città della Fenicia, tra Tiro e Sidone, nel territorio che un tempo era abitato dai Cananei. — Sefarad: probabilmente è la città di Sardi, nel regno della Lidia, in Asia Minore.
AT greco 1,21καὶ ἀναβήσονται ἄνδρες σεσῳσμένοι ἐξ ὄρους Σιων τοῦ ἐκδικῆσαι τὸ ὄρος Ησαυ καὶ ἔσται τῷ κυρίῳ ἡ βασιλεία
Interconfessionale AbdGli uomini vittoriosi di Gerusalemme
attaccheranno Edom e la governeranno.
Il Signore stesso sarà re!».
Rimandi
1,21 il regno del Signore Mic 4,6-7; Zc 14,19; Sal 22,28-30; Ap 11,15+.
Note al Testo
1,21 Gli uomini vittoriosi… governeranno: altri: Saliranno vittoriosi sul monte di Sion, per governare il monte di Esaù.