Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2

Aggeo

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 2 2,1 τῷ ἑβδόμῳ μηνὶ μιᾷ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς ἐλάλησεν κύριος ἐν χειρὶ Αγγαιου τοῦ προφήτου λέγων
Interconfessionale I malvagi vaneggiano dicendo: «La nostra vita è breve e piena di tristezza, giunti alla fine nessuno può salvarci e non conosciamo nessuno che ci liberi dalla morte.
2,1 che ci liberi dalla morte: altri: che sia tornato indietro dal mondo dei morti.
AT greco 2,2 εἰπὸν δὴ πρὸς Ζοροβαβελ τὸν τοῦ Σαλαθιηλ ἐκ φυλῆς Ιουδα καὶ πρὸς Ἰησοῦν τὸν τοῦ Ιωσεδεκ τὸν ἱερέα τὸν μέγαν καὶ πρὸς πάντας τοὺς καταλοίπους τοῦ λαοῦ λέγων
Interconfessionale 2,2 Siamo stati messi al mondo per caso e al momento di lasciarlo sarà come se non fossimo esistiti. Il respiro che ci fa vivere è leggero come il fumo, il pensiero è una scintilla sprigionata dal palpito del cuore.
AT greco 2,3 τίς ἐξ ὑμῶν ὃς εἶδεν τὸν οἶκον τοῦτον ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ τῇ ἔμπροσθεν καὶ πῶς ὑμεῖς βλέπετε αὐτὸν νῦν καθὼς οὐχ ὑπάρχοντα ἐνώπιον ὑμῶν
Interconfessionale 2,3 Quando si spegne, il corpo diventa cenere e il respiro si perde come aria impalpabile.
AT greco 2,4 καὶ νῦν κατίσχυε Ζοροβαβελ λέγει κύριος καὶ κατίσχυε Ἰησοῦ ὁ τοῦ Ιωσεδεκ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας καὶ κατισχυέτω πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς λέγει κύριος καὶ ποιεῖτε διότι μεθ’ ὑμῶν ἐγώ εἰμι λέγει κύριος παντοκράτωρ
Interconfessionale Passerà il tempo e nessuno si ricorderà più di noi; nessuno parlerà delle nostre imprese. La nostra vita passerà come una nuvola che non lascia tracce, si dissolverà come nebbia disfatta dai raggi e dal calore del sole.
2,4 nessuno si ricorderà più di noi Qo 2,16+.
AT greco 2,5 καὶ τὸ πνεῦμά μου ἐφέστηκεν ἐν μέσῳ ὑμῶν θαρσεῖτε
Interconfessionale 2,5 La nostra vita è solo un’ombra che passa, al momento della morte non possiamo tornare indietro. La sua data è già stata fissata e nessuno la può rinviare.
AT greco 2,6 διότι τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηράν
Interconfessionale Diamoci dunque alla pazza gioia! Godiamo questo mondo con l’ardore della giovinezza:
2,6 Godiamo questo mondo 1Cor 15,32+.
AT greco 2,7 καὶ συσσείσω πάντα τὰ ἔθνη καὶ ἥξει τὰ ἐκλεκτὰ πάντων τῶν ἐθνῶν καὶ πλήσω τὸν οἶκον τοῦτον δόξης λέγει κύριος παντοκράτωρ
Interconfessionale 2,7 beviamo tutti i vini prelibati, inebriamoci di tutti i profumi, non chiudiamo gli occhi davanti ai fiori della primavera.
AT greco 2,8 ἐμὸν τὸ ἀργύριον καὶ ἐμὸν τὸ χρυσίον λέγει κύριος παντοκράτωρ
Interconfessionale 2,8 Coroniamoci con boccioli di rose prima che appassiscano.
AT greco 2,9 διότι μεγάλη ἔσται ἡ δόξα τοῦ οἴκου τούτου ἡ ἐσχάτη ὑπὲρ τὴν πρώτην λέγει κύριος παντοκράτωρ καὶ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ δώσω εἰρήνην λέγει κύριος παντοκράτωρ καὶ εἰρήνην ψυχῆς εἰς περιποίησιν παντὶ τῷ κτίζοντι τοῦ ἀναστῆσαι τὸν ναὸν τοῦτον
Interconfessionale Su ogni prato lasciamo i segni dei nostri godimenti in ogni luogo le tracce della nostra gioia. Ne abbiamo pieno diritto».
2,9 Su ogni… godimenti: così secondo la traduzione latina; il testo greco ha: Nessuno di noi sia escluso dalle nostre orge.
AT greco 2,10 τετράδι καὶ εἰκάδι τοῦ ἐνάτου μηνὸς ἔτους δευτέρου ἐπὶ Δαρείου ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Αγγαιον τὸν προφήτην λέγων
Interconfessionale «Comportiamoci da padroni con il povero che vive onestamente, non vi sia riguardo per la vedova, e neppure per i vecchi e i loro capelli bianchi.
2,10 Comportiamoci da padroni con il povero… la vedova, i vecchi Am 2,6; cfr. Es 22,21; Lv 19,32.
AT greco 2,11 τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ ἐπερώτησον τοὺς ἱερεῖς νόμον λέγων
Interconfessionale 2,11 La nostra forza sia la norma suprema del diritto, perché i deboli non valgono niente.
AT greco 2,12 ἐὰν λάβῃ ἄνθρωπος κρέας ἅγιον ἐν τῷ ἄκρῳ τοῦ ἱματίου αὐτοῦ καὶ ἅψηται τὸ ἄκρον τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ἄρτου ἢ ἑψέματος ἢ οἴνου ἢ ἐλαίου ἢ παντὸς βρώματος εἰ ἁγιασθήσεται καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ ἱερεῖς καὶ εἶπαν οὔ
Interconfessionale 2,12 Tendiamo trappole all’uomo giusto perché ci mette in imbarazzo: si oppone alle nostre scelte, ci rimprovera di non rispettare la Legge e ci accusa di incoerenza con l’educazione ricevuta.
AT greco 2,13 καὶ εἶπεν Αγγαιος ἐὰν ἅψηται μεμιαμμένος ἐπὶ ψυχῇ ἀπὸ παντὸς τούτων εἰ μιανθήσεται καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ ἱερεῖς καὶ εἶπαν μιανθήσεται
Interconfessionale Egli pretende di conoscere Dio e si dice servo del Signore.
2,13 servo: altri: figlio.
AT greco 2,14 καὶ ἀπεκρίθη Αγγαιος καὶ εἶπεν οὕτως ὁ λαὸς οὗτος καὶ οὕτως τὸ ἔθνος τοῦτο ἐνώπιον ἐμοῦ λέγει κύριος καὶ οὕτως πάντα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ ὃς ἐὰν ἐγγίσῃ ἐκεῖ μιανθήσεται ἕνεκεν τῶν λημμάτων αὐτῶν τῶν ὀρθρινῶν ὀδυνηθήσονται ἀπὸ προσώπου πόνων αὐτῶν καὶ ἐμισεῖτε ἐν πύλαις ἐλέγχοντας
Interconfessionale 2,14 Per noi e per i nostri progetti, egli è un severo rimprovero. È insopportabile solo a vederlo.
AT greco 2,15 καὶ νῦν θέσθε δὴ εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ὑπεράνω πρὸ τοῦ θεῖναι λίθον ἐπὶ λίθον ἐν τῷ ναῷ κυρίου
Interconfessionale 2,15 La sua vita non è come quella degli altri, il suo modo di fare è del tutto diverso.
AT greco 2,16 τίνες ἦτε ὅτε ἐνεβάλλετε εἰς κυψέλην κριθῆς εἴκοσι σάτα καὶ ἐγένετο κριθῆς δέκα σάτα καὶ εἰσεπορεύεσθε εἰς τὸ ὑπολήνιον ἐξαντλῆσαι πεντήκοντα μετρητάς καὶ ἐγένοντο εἴκοσι
Interconfessionale 2,16 Ci considera ambigui e falsi, schiva le nostre abitudini come cosa sporca; dice che solo il giusto alla fine sarà felice e si vanta di avere Dio come padre.
AT greco 2,17 ἐπάταξα ὑμᾶς ἐν ἀφορίᾳ καὶ ἐν ἀνεμοφθορίᾳ καὶ ἐν χαλάζῃ πάντα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ὑμῶν καὶ οὐκ ἐπεστρέψατε πρός με λέγει κύριος
Interconfessionale 2,17 Ma sono proprio vere le sue parole? Proviamo a vedere come va a finire.
AT greco 2,18 ὑποτάξατε δὴ τὰς καρδίας ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἐπέκεινα ἀπὸ τῆς τετράδος καὶ εἰκάδος τοῦ ἐνάτου μηνὸς καὶ ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἧς ἐθεμελιώθη ὁ ναὸς κυρίου θέσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν
Interconfessionale Se il giusto è figlio di Dio, Dio l’aiuterà, lo libererà dalle grinfie dei suoi nemici.
2,18 Dio l’aiuterà cfr. Sal 22,9+.
AT greco 2,19 εἰ ἔτι ἐπιγνωσθήσεται ἐπὶ τῆς ἅλω καὶ εἰ ἔτι ἡ ἄμπελος καὶ ἡ συκῆ καὶ ἡ ῥόα καὶ τὰ ξύλα τῆς ἐλαίας τὰ οὐ φέροντα καρπόν ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης εὐλογήσω
Interconfessionale 2,19 Mettiamolo alla prova con torture e insulti, e vediamo fino a che punto è paziente e tollerante.
AT greco 2,20 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου ἐκ δευτέρου πρὸς Αγγαιον τὸν προφήτην τετράδι καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς λέγων
Interconfessionale Condanniamolo a una morte infame. Se è vero quel che dice, Dio interverrà in suo favore».
2,20 Dio interverrà in suo favore Sap 3,7+.
AT greco 2,21 εἰπὸν πρὸς Ζοροβαβελ τὸν τοῦ Σαλαθιηλ ἐκ φυλῆς Ιουδα λέγων ἐγὼ σείω τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν
Interconfessionale I malvagi pensano così ma si sbagliano, la loro cattiveria li rende ciechi;
2,21 la loro cattiveria li rende ciechi Rm 1,21.
AT greco 2,22 καὶ καταστρέψω θρόνους βασιλέων καὶ ὀλεθρεύσω δύναμιν βασιλέων τῶν ἐθνῶν καὶ καταστρέψω ἅρματα καὶ ἀναβάτας καὶ καταβήσονται ἵπποι καὶ ἀναβάται αὐτῶν ἕκαστος ἐν ῥομφαίᾳ πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ
Interconfessionale 2,22 non conoscono i progetti segreti di Dio e non immaginano che egli ricompensa chi è retto e disprezzano l’onore riservato a chi è onesto.
AT greco 2,23 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγει κύριος παντοκράτωρ λήμψομαί σε Ζοροβαβελ τὸν τοῦ Σαλαθιηλ τὸν δοῦλόν μου λέγει κύριος καὶ θήσομαί σε ὡς σφραγῖδα διότι σὲ ᾑρέτισα λέγει κύριος παντοκράτωρ
Interconfessionale Dio ha creato l’uomo perché fosse immortale e lo ha fatto a immagine del suo essere divino.
2,23 lo ha fatto a immagine… Gn 1,26.27.