Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7

Michea

AT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

AT greco 1 1,1 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Μιχαιαν τὸν τοῦ Μωρασθι ἐν ἡμέραις Ιωαθαμ καὶ Αχαζ καὶ Εζεκιου βασιλέων Ιουδα ὑπὲρ ὧν εἶδεν περὶ Σαμαρείας καὶ περὶ Ιερουσαλημ
CEI 1974 Parole di Amos, che era pecoraio di Tekoa, il quale ebbe visioni riguardo a Israele, al tempo di Ozia re della Giudea, e al tempo di Geroboàmo figlio di Ioas, re di Israele, due anni prima del terremoto.
1,1 Tekòa è a sud di Betlemme, sulla via del mar Morto. Il ministero profetico di Amos si svolge nel regno ebraico del nord, nella seconda metà del sec. VIII a. C. Il terremoto era famoso: cfr. Zc 14,5.
AT greco 1,2 ἀκούσατε λαοί λόγους καὶ προσεχέτω ἡ γῆ καὶ πάντες οἱ ἐν αὐτῇ καὶ ἔσται κύριος ἐν ὑμῖν εἰς μαρτύριον κύριος ἐξ οἴκου ἁγίου αὐτοῦ
CEI 1974 Egli disse:
"Il Signore ruggisce da Sion
e da Gerusalemme fa udir la sua voce;
sono desolate le steppe dei pastori,
è inaridita la cima del Carmelo".
Oracolo contro Damasco
1,2 Dio è nel suo unico tempio a Gerusalemme, non nei santuari scismatici del nord ( cfr. Gl 4,16) e giudica tutti i popoli.
AT greco 1,3 διότι ἰδοὺ κύριος ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ καὶ καταβήσεται καὶ ἐπιβήσεται ἐπὶ τὰ ὕψη τῆς γῆς
CEI 1974 Così dice il Signore:
"Per tre misfatti di Damasco
e per quattro non revocherò il mio decreto,
perchè hanno trebbiato
con trebbie ferrate Galaad.
1,3 La formula numerica indica molti peccati. La trebbia è una metafora: cfr. 2Re 10,32 ss.
AT greco 1,4 καὶ σαλευθήσεται τὰ ὄρη ὑποκάτωθεν αὐτοῦ καὶ αἱ κοιλάδες τακήσονται ὡς κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρὸς καὶ ὡς ὕδωρ καταφερόμενον ἐν καταβάσει
CEI 1974 Alla casa di Cazaèl darò fuoco
e divorerà i palazzi di Ben-Adad;
1,4 Cazaèl e Ben-hadàd, erano re di Damasco: cfr. 2Re 8,7-15. cfr. 13,3.
AT greco 1,5 διὰ ἀσέβειαν Ιακωβ πάντα ταῦτα καὶ διὰ ἁμαρτίαν οἴκου Ισραηλ τίς ἡ ἀσέβεια τοῦ Ιακωβ οὐ Σαμάρεια καὶ τίς ἡ ἁμαρτία οἴκου Ιουδα οὐχὶ Ιερουσαλημ
CEI 1974 spezzerò il catenaccio di Damasco,
sterminerò gli abitanti di Bike-Aven
e chi detiene lo scettro di Bet-Eden
e il popolo di Aram andrà schiavo a Kir",
dice il Signore.
Contro Gaza e i Filistei
1,5 Bikeat-Aven "valle d'inquità", e Bet-Eden, "casa di delizia", sono nomi ironici di Damasco. Da Kir venivano gli Aramei: cfr. 9,7.
AT greco 1,6 καὶ θήσομαι Σαμάρειαν εἰς ὀπωροφυλάκιον ἀγροῦ καὶ εἰς φυτείαν ἀμπελῶνος καὶ κατασπάσω εἰς χάος τοὺς λίθους αὐτῆς καὶ τὰ θεμέλια αὐτῆς ἀποκαλύψω
CEI 1974 Così dice il Signore:
"Per tre misfatti di Gaza
e per quattro non revocherò il mio decreto,
perchè hanno deportato popolazioni intere
per consegnarle a Edom;
1,6-8 Giudizio dei Filistei e delle loro città, che avevano compiuto razzie e venduto schiavi agli Edomiti, fornitori degli Egiziani: cfr Gl 4,4-6. cfr. Ab 1,14. cfr. Ger 25,20. cfr. 20,47. cfr. Sof 2,4 ss.; cfr. Zc 9,5 ss.
AT greco 1,7 καὶ πάντα τὰ γλυπτὰ αὐτῆς κατακόψουσιν καὶ πάντα τὰ μισθώματα αὐτῆς ἐμπρήσουσιν ἐν πυρί καὶ πάντα τὰ εἴδωλα αὐτῆς θήσομαι εἰς ἀφανισμόν διότι ἐκ μισθωμάτων πορνείας συνήγαγεν καὶ ἐκ μισθωμάτων πορνείας συνέστρεψεν
CEI 1974 1,7 appiccherò il fuoco alle mura di Gaza
e divorerà i suoi palazzi,
AT greco 1,8 ἕνεκεν τούτου κόψεται καὶ θρηνήσει πορεύσεται ἀνυπόδετος καὶ γυμνή ποιήσεται κοπετὸν ὡς δρακόντων καὶ πένθος ὡς θυγατέρων σειρήνων
CEI 1974 1,8 estirperò da Asdod chi siede sul trono
e da Ascalòna chi vi tiene lo scettro;
rivolgerò la mano contro Accaron
e così perirà il resto dei Filistei",
dice il Signore.
Contro Tiro
AT greco 1,9 ὅτι κατεκράτησεν ἡ πληγὴ αὐτῆς διότι ἦλθεν ἕως Ιουδα καὶ ἥψατο ἕως πύλης λαοῦ μου ἕως Ιερουσαλημ
CEI 1974 Così dice il Signore:
"Per tre misfatti di Tiro
e per quattro non revocherò il mio decreto,
perchè hanno deportato popolazioni intere a Edom,
senza ricordare l`alleanza fraterna;
1,9 Allusione all'alleanza salomonica: cfr 1Re 5,26.
AT greco 1,10 οἱ ἐν Γεθ μὴ μεγαλύνεσθε οἱ ἐν Ακιμ μὴ ἀνοικοδομεῖτε ἐξ οἴκου κατὰ γέλωτα γῆν καταπάσασθε κατὰ γέλωτα ὑμῶν
CEI 1974 1,10 appiccherò il fuoco alle mura di Tiro
e divorerà i suoi palazzi".
Contro l` Indumea
AT greco 1,11 κατοικοῦσα καλῶς τὰς πόλεις αὐτῆς οὐκ ἐξῆλθεν κατοικοῦσα Σεννααν κόψασθαι οἶκον ἐχόμενον αὐτῆς λήμψεται ἐξ ὑμῶν πληγὴν ὀδύνης
CEI 1974 Così dice il Signore:
"Per tre misfatti di Edom
e per quattro non revocherò il mio decreto,
perchè ha inseguito con la spada suo fratello
e ha soffocato la pietà verso di lui,
perchè ha continuato l`ira senza fine
e ha conservato lo sdegno per sempre;
1,11 Gli Edomiti discendevano da Esaù, fratello di Giacobbe, padre degli Israeliti: cfr. Gn 25,22-34.
AT greco 1,12 τίς ἤρξατο εἰς ἀγαθὰ κατοικούσῃ ὀδύνας ὅτι κατέβη κακὰ παρὰ κυρίου ἐπὶ πύλας Ιερουσαλημ
CEI 1974 1,12 appiccherò il fuoco a Teman
e divorerà i palazzi di Bozra".
Contro Ammon
AT greco 1,13 ψόφος ἁρμάτων καὶ ἱππευόντων κατοικοῦσα Λαχις ἀρχηγὸς ἁμαρτίας αὐτή ἐστιν τῇ θυγατρὶ Σιων ὅτι ἐν σοὶ εὑρέθησαν ἀσέβειαι τοῦ Ισραηλ
CEI 1974 Così dice il Signore:
"Per tre misfatti degli Ammoniti
e per quattro non revocherò il mio decreto,
perchè hanno sventrato le donne incinte di Galaad
per allargare il loro confine;
1,13 Atrocità belliche: cfr. Os 10,14. Rabba è la capitale degli Ammoniti.
AT greco 1,14 διὰ τοῦτο δώσεις ἐξαποστελλομένους ἕως κληρονομίας Γεθ οἴκους ματαίους εἰς κενὰ ἐγένετο τοῖς βασιλεῦσιν τοῦ Ισραηλ
CEI 1974 1,14 appiccherò il fuoco alle mura di Rabba
e divorerà i suoi palazzi
tra il fragore di un giorno di battaglia,
fra il turbine di un giorno di tempesta;
AT greco 1,15 ἕως τοὺς κληρονόμους ἀγάγω σοι κατοικοῦσα Λαχις κληρονομία ἕως Οδολλαμ ἥξει ἡ δόξα τῆς θυγατρὸς Ισραηλ
CEI 1974 1,15 il loro re andrà in esilio,
egli insieme ai suoi capi",
dice il Signore.
AT greco 1,16 ξύρησαι καὶ κεῖραι ἐπὶ τὰ τέκνα τὰ τρυφερά σου ἐμπλάτυνον τὴν χηρείαν σου ὡς ἀετός ὅτι ᾐχμαλωτεύθησαν ἀπὸ σοῦ