Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BibbiaEDU-logo

Amos

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 4 4,1ἀκούσατε τὸν λόγον τοῦτον δαμάλεις τῆς Βασανίτιδος αἱ ἐν τῷ ὄρει τῆς Σαμαρείας αἱ καταδυναστεύουσαι πτωχοὺς καὶ καταπατοῦσαι πένητας αἱ λέγουσαι τοῖς κυρίοις αὐτῶν ἐπίδοτε ἡμῖν ὅπως πίωμεν
Interconfessionale AmAscoltate queste parole, donne di Samaria, che vi siete ingrassate come le vacche della regione di Basan. Voi violate i diritti dei deboli, opprimete i poveri, ordinate ai vostri mariti: «Fate portare da bere, beviamo!».
Rimandi
4,1 le donne di Samaria Is 3,16-24. — la regione di Basan Dt 32,14; Ez 39,18; Sal 22,13. — oppressione dei poveri Am 2,7-8; 5,11-12; 8,4.6; Is 3,14-15; 10,1-2. — abbondanti e spensierate bevute Am 6,6; Is 22,13.
Note al Testo
4,1 Basan: regione a est del lago di Genèsaret.
AT greco 4,2ὀμνύει κύριος κατὰ τῶν ἁγίων αὐτοῦ διότι ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται ἐφ’ ὑμᾶς καὶ λήμψονται ὑμᾶς ἐν ὅπλοις καὶ τοὺς μεθ’ ὑμῶν εἰς λέβητας ὑποκαιομένους ἐμβαλοῦσιν ἔμπυροι λοιμοί
Interconfessionale AmDio, il Signore, ha giurato: «Com’è vero che io sono santo, verrà il giorno in cui sarete prese prigioniere e trascinate via con dei ganci, come pesci all’amo.
Rimandi
4,2 decisione del Signore Am 6,8+.
AT greco 4,3καὶ ἐξενεχθήσεσθε γυμναὶ κατέναντι ἀλλήλων καὶ ἀπορριφήσεσθε εἰς τὸ ὄρος τὸ Ρεμμαν λέγει κύριος ὁ θεός
Interconfessionale AmIn fila dovrete abbandonare la città passando per le rovine delle mura, e sarete cacciate verso il nord». Parola del Signore.
Note al Testo
4,3 verso il nord oppure verso il monte Ermon: il testo ebraico è per noi oscuro.
AT greco 4,4εἰσήλθατε εἰς Βαιθηλ καὶ ἠνομήσατε καὶ εἰς Γαλγαλα ἐπληθύνατε τοῦ ἀσεβῆσαι καὶ ἠνέγκατε εἰς τὸ πρωὶ θυσίας ὑμῶν εἰς τὴν τριημερίαν τὰ ἐπιδέκατα ὑμῶν
Interconfessionale Am«Israeliti, andate pure al santuario di Betel e peccate! Andate a Gàlgala e peccate ancora di più! Il mattino dopo l’arrivo offrite pure i vostri animali in sacrificio, e il giorno seguente le vostre decime.
Rimandi
4,4 Betel Am 7,10-13. — Gàlgala Am 5,5-6; Os 4,15+. — decime (a Betel) Gn 28,22.
AT greco 4,5καὶ ἀνέγνωσαν ἔξω νόμον καὶ ἐπεκαλέσαντο ὁμολογίας ἀπαγγείλατε ὅτι ταῦτα ἠγάπησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ λέγει κύριος ὁ θεός
Interconfessionale AmOffrite pure il vostro pane lievitato per il sacrificio di ringraziamento. Annunciate a gran voce le vostre offerte spontanee. Sono queste le cose che vi piacciono, o Israeliti!». Parola di Dio, il Signore.
Rimandi
4,5 vantatevi Mt 6,2-3. — offerte spontanee Sal 66,13-15.
Note al Testo
4,5 Il pane lievitato si usava nei sacrifici di lode (vedi Levitico 7,13); negli altri sacrifici invece doveva essere senza lievito (vedi Levitico 2,1-11; 7,11-12).
AT greco 4,6καὶ ἐγὼ δώσω ὑμῖν γομφιασμὸν ὀδόντων ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν ὑμῶν καὶ ἔνδειαν ἄρτων ἐν πᾶσι τοῖς τόποις ὑμῶν καὶ οὐκ ἐπεστρέψατε πρός με λέγει κύριος
Interconfessionale Am«Quanto a me, vi ho lasciati a bocca vuota nelle vostre città e vi ho lasciati tutti senza pane, eppure non siete tornati a me». Parola del Signore.
Rimandi
4,6 disgrazie che sono un avvertimento Lv 26,14-39; Dt 28,15-46. — non siete tornati a me Is 9,12; Os 7,10; Mt 23,37-38.
AT greco 4,7καὶ ἐγὼ ἀνέσχον ἐξ ὑμῶν τὸν ὑετὸν πρὸ τριῶν μηνῶν τοῦ τρυγήτου καὶ βρέξω ἐπὶ πόλιν μίαν ἐπὶ δὲ πόλιν μίαν οὐ βρέξω μερὶς μία βραχήσεται καὶ μερίς ἐφ’ ἣν οὐ βρέξω ἐπ’ αὐτήν ξηρανθήσεται
Interconfessionale Am«Sono io che vi ho privato della pioggia a tre mesi dal raccolto, che ho fatto piovere su una città e non su un’altra. Mentre su un campo è caduta troppa pioggia, su un altro neppure una goccia, e si è inaridito.
Rimandi
4,7 siccità 1 Re 17,1; Ger 3,3; 14,1-6; Gl 1,17-18.
AT greco 4,8καὶ συναθροισθήσονται δύο καὶ τρεῖς πόλεις εἰς πόλιν μίαν τοῦ πιεῖν ὕδωρ καὶ οὐ μὴ ἐμπλησθῶσιν καὶ οὐκ ἐπεστρέψατε πρός με λέγει κύριος
Interconfessionale AmDue o tre città si sono trascinate verso un’altra cercando da bere, ma non hanno potuto dissetarsi. Molta gente assetata ha cercato acqua nelle città vicine, ma non ne ha trovata a sufficienza per dissetarsi, eppure non siete tornati a me». Parola del Signore.
Rimandi
4,8 sete Am 8,11-12.
AT greco 4,9ἐπάταξα ὑμᾶς ἐν πυρώσει καὶ ἐν ἰκτέρῳ ἐπληθύνατε κήπους ὑμῶν ἀμπελῶνας ὑμῶν καὶ συκῶνας ὑμῶν καὶ ἐλαιῶνας ὑμῶν κατέφαγεν ἡ κάμπη καὶ οὐδ’ ὧς ἐπεστρέψατε πρός με λέγει κύριος
Interconfessionale Am«Io ho mandato vento caldo e vermi per distruggere i vostri cereali, peggio ancora ho fatto con frutteti e vigneti. Le cavallette hanno divorato gli alberi di fico e gli ulivi, eppure non siete tornati a me». Parola del Signore.
Rimandi
4,9 raccolti distrutti Dt 28,22; 1 Re 8,37; Ag 2,17; Am 7,2; Gl 1,4-20.
AT greco 4,10ἐξαπέστειλα εἰς ὑμᾶς θάνατον ἐν ὁδῷ Αἰγύπτου καὶ ἀπέκτεινα ἐν ῥομφαίᾳ τοὺς νεανίσκους ὑμῶν μετὰ αἰχμαλωσίας ἵππων σου καὶ ἀνήγαγον ἐν πυρὶ τὰς παρεμβολὰς ὑμῶν ἐν τῇ ὀργῇ μου καὶ οὐδ’ ὧς ἐπεστρέψατε πρός με λέγει κύριος
Interconfessionale Am«Io vi ho mandato la peste come l’ho mandata in Egitto. Ho ucciso i vostri giovani in battaglia e ho fatto catturare i vostri cavalli. Vi ho fatto sentire il fetore dei cadaveri nei vostri accampamenti, eppure non siete tornati a me». Parola del Signore.
Rimandi
4,10 la peste in Egitto Es 9,3-6; Dt 7,15; 28,60.
AT greco 4,11κατέστρεψα ὑμᾶς καθὼς κατέστρεψεν ὁ θεὸς Σοδομα καὶ Γομορρα καὶ ἐγένεσθε ὡς δαλὸς ἐξεσπασμένος ἐκ πυρός καὶ οὐδ’ ὧς ἐπεστρέψατε πρός με λέγει κύριος
Interconfessionale Am«Vi ho distrutti con la più spaventosa delle catastrofi, quella delle città di Sòdoma e Gomorra. Siete diventati come tizzoni strappati da un incendio, eppure non siete tornati a me». Parola del Signore.
Rimandi
4,11 Sòdoma e Gomorra Gn 19,24-28; Is 13,19; Ger 49,18; 50,40; cfr. Os 11,8. — tizzoni strappati da in incendio Zc 3,2; cfr. Am 3,12.
AT greco 4,12διὰ τοῦτο οὕτως ποιήσω σοι Ισραηλ πλὴν ὅτι οὕτως ποιήσω σοι ἑτοιμάζου τοῦ ἐπικαλεῖσθαι τὸν θεόν σου Ισραηλ
Interconfessionale Am«Perciò io agirò contro di te, Israele! E poiché agirò contro di te, preparati a incontrare il tuo Dio, Israele!».
Rimandi
4,12 siate pronti Es 19,11; Ez 38,7; 2 Cr 35,4. — ad affrontare il giudizio del Signore Gl 2,11; Ml 3,1-2.
AT greco 4,13διότι ἰδοὺ ἐγὼ στερεῶν βροντὴν καὶ κτίζων πνεῦμα καὶ ἀπαγγέλλων εἰς ἀνθρώπους τὸν χριστὸν αὐτοῦ ποιῶν ὄρθρον καὶ ὁμίχλην καὶ ἐπιβαίνων ἐπὶ τὰ ὕψη τῆς γῆς κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ
Interconfessionale AmÈ Dio che ha creato i monti e formato i venti,
che fa conoscere i suoi pensieri all’uomo,
che fa seguire il giorno alla notte,
che avanza sui monti di tutta la terra.
Il suo nome è Signore, Dio dell’universo!
Rimandi
4,13 Inno a Dio creatore Am 5,8-9; 9,5-6. — Dio fa conoscere i suoi pensieri Am 3,7+.