Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BibbiaEDU-logo

Amos

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 5 5,1ἀκούσατε τὸν λόγον κυρίου τοῦτον ὃν ἐγὼ λαμβάνω ἐφ’ ὑμᾶς θρῆνον οἶκος Ισραηλ
Interconfessionale AmPopolo d’Israele, ascolta questo lamento funebre che pronunzio su di te:
Rimandi
5,1 lamento funebre Am 5,16-17; Mic 1,8; Ez 19,1.
AT greco 5,2ἔπεσεν οὐκέτι μὴ προσθῇ τοῦ ἀναστῆναι παρθένος τοῦ Ισραηλ ἔσφαλεν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῆς οὐκ ἔστιν ὁ ἀναστήσων αὐτήν
Interconfessionale Am5,2Israele, bella e giovane, è caduta,
non si alzerà più.
Giace a terra abbandonata,
nessuno può farla rialzare.
AT greco 5,3διότι τάδε λέγει κύριος κύριος ἡ πόλις ἐξ ἧς ἐξεπορεύοντο χίλιοι ὑπολειφθήσονται ἑκατόν καὶ ἐξ ἧς ἐξεπορεύοντο ἑκατόν ὑπολειφθήσονται δέκα τῷ οἴκῳ Ισραηλ
Interconfessionale AmDio, il Signore, dice: «In Israele, su mille soldati che una città manderà in guerra, ne torneranno solo cento; su cento mandati da un’altra, ne torneranno solo dieci».
Rimandi
5,3 un piccolo resto Dt 28,62; Am 5,15; 6,9; 9,8-10; Is 4,3+.
AT greco 5,4διότι τάδε λέγει κύριος πρὸς τὸν οἶκον Ισραηλ ἐκζητήσατέ με καὶ ζήσεσθε
Interconfessionale AmIl Signore dice agli Israeliti:
«Cercate me, se volete vivere.
Rimandi
5,4 cercare il Signore Am 5,6.14; Os 10,12+; 2 Cr 15,2-5. — vivere Sal 69,33; Mt 19,16-17; cfr. Dt 30,15-16.
AT greco 5,5καὶ μὴ ἐκζητεῖτε Βαιθηλ καὶ εἰς Γαλγαλα μὴ εἰσπορεύεσθε καὶ ἐπὶ τὸ φρέαρ τοῦ ὅρκου μὴ διαβαίνετε ὅτι Γαλγαλα αἰχμαλωτευομένη αἰχμαλωτευθήσεται καὶ Βαιθηλ ἔσται ὡς οὐχ ὑπάρχουσα
Interconfessionale AmMa non rivolgetevi al santuario di Betel,
non andate a Gàlgala, non recatevi a Bersabea,
perché gli abitanti di Gàlgala saranno esiliati,
perché Betel sarà distrutta.
Rimandi
5,5 Betel e Gàlgala Am 4,4+; Os 4,15+; cfr. Am 3,14. — Bersabea Am 8,14; Gn 21,33.
Note al Testo
5,5 Bersabea: antico luogo di culto nella parte sud del regno di Giuda; mentre Betel e Gàlgala erano luoghi di culto nel regno d’Israele (vedi Osea 4,15).
AT greco 5,6ἐκζητήσατε τὸν κύριον καὶ ζήσατε ὅπως μὴ ἀναλάμψῃ ὡς πῦρ ὁ οἶκος Ιωσηφ καὶ καταφάγεται αὐτόν καὶ οὐκ ἔσται ὁ σβέσων τῷ οἴκῳ Ισραηλ
Interconfessionale AmCercate il Signore, se volete vivere».
Se non lo cercate, egli si avventerà sui discendenti di Giuseppe, come un fuoco che divorerà il santuario di Betel e nessuno potrà spegnerlo.
Note al Testo
5,6 discendenti di Giuseppe: in senso stretto indica le tribù di Èfraim e di Manasse, i cui capostipiti erano figli di Giuseppe (vedi Genesi 48,1); in un senso più vasto il regno d’Israele.
AT greco 5,7κύριος ὁ ποιῶν εἰς ὕψος κρίμα καὶ δικαιοσύνην εἰς γῆν ἔθηκεν
Interconfessionale AmDanno alla giustizia un gusto repellente, schiacciano a terra il diritto.
Rimandi
5,7 giustizia diventata veleno Am 6,12; Os 10,14; cfr. Is 5,20; Ger 9,15; Lam 3,15; Ap 8,11.
AT greco 5,8ποιῶν πάντα καὶ μετασκευάζων καὶ ἐκτρέπων εἰς τὸ πρωὶ σκιὰν θανάτου καὶ ἡμέραν εἰς νύκτα συσκοτάζων ὁ προσκαλούμενος τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης καὶ ἐκχέων αὐτὸ ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ
Interconfessionale AmÈ Dio che ha creato le costellazioni delle Plèiadi e di Orione,
che trasforma l’oscurità in chiarore
e il giorno in notte,
che raccoglie l’acqua del mare
e la riversa sulla terra.
Il suo nome è Signore.
Rimandi
5,8 inno a Dio creatore Am 4,13; 9,5-6+. — le costellazioni delle Plèiadi e di Orione Gb 38,21.
AT greco 5,9ὁ διαιρῶν συντριμμὸν ἐπ’ ἰσχὺν καὶ ταλαιπωρίαν ἐπὶ ὀχύρωμα ἐπάγων
Interconfessionale Am5,9È lui che distrugge i potenti
e demolisce le loro fortezze.
AT greco 5,10ἐμίσησαν ἐν πύλαις ἐλέγχοντα καὶ λόγον ὅσιον ἐβδελύξαντο
Interconfessionale Am5,10Voi odiate chi in tribunale vi accusa d’ingiustizia e dice la verità.
AT greco 5,11διὰ τοῦτο ἀνθ’ ὧν κατεκονδυλίζετε πτωχοὺς καὶ δῶρα ἐκλεκτὰ ἐδέξασθε παρ’ αὐτῶν οἴκους ξυστοὺς ᾠκοδομήσατε καὶ οὐ μὴ κατοικήσητε ἐν αὐτοῖς ἀμπελῶνας ἐπιθυμητοὺς ἐφυτεύσατε καὶ οὐ μὴ πίητε τὸν οἶνον ἐξ αὐτῶν
Interconfessionale AmVoi opprimete i poveri e portate via parte del loro grano. Avete costruito belle case, ma non le abiterete. Avete piantato vigne stupende, ma non ne berrete il vino.
Rimandi
5,11 i poveri oppressi Am 4,1+. — beni di cui non trarranno profitto Am 3,15; Dt 28,30-33; Mic 6,15; Sof 1,13.
AT greco 5,12ὅτι ἔγνων πολλὰς ἀσεβείας ὑμῶν καὶ ἰσχυραὶ αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν καταπατοῦντες δίκαιον λαμβάνοντες ἀλλάγματα καὶ πένητας ἐν πύλαις ἐκκλίνοντες
Interconfessionale AmIo so quanto sono numerosi i vostri misfatti, quanto orribili i vostri peccati. Voi tormentate l’uomo giusto, accettate ricompense illecite e impedite ai poveri di ottenere giustizia in tribunale.
Rimandi
5,12 la giustizia corrotta Am 2,6-7+.
AT greco 5,13διὰ τοῦτο ὁ συνίων ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ σιωπήσεται ὅτι καιρὸς πονηρός ἐστιν
Interconfessionale AmPerciò chi è prudente tace in questi tempi così malvagi.
Rimandi
5,13 tacere Lc 23,9; cfr. Am 3,8; 7,15.
AT greco 5,14ἐκζητήσατε τὸ καλὸν καὶ μὴ τὸ πονηρόν ὅπως ζήσητε καὶ ἔσται οὕτως μεθ’ ὑμῶν κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ὃν τρόπον εἴπατε
Interconfessionale AmCercate di fare quel che è bene e non il male, se volete vivere. Allora il Signore, Dio dell’universo, sarà veramente con voi, così come dite.
Rimandi
5,14 Cercare cfr. Am 5,4+. — il Signore con voi Mic 3,11; cfr. Ger 7,4.
AT greco 5,15μεμισήκαμεν τὰ πονηρὰ καὶ ἠγαπήκαμεν τὰ καλά καὶ ἀποκαταστήσατε ἐν πύλαις κρίμα ὅπως ἐλεήσῃ κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ τοὺς περιλοίπους τοῦ Ιωσηφ
Interconfessionale AmOdiate il male e amate il bene, riportate la giustizia nei tribunali: allora forse il Signore Dio dell’universo avrà pietà degli ultimi discendenti di Giuseppe.
Rimandi
5,15 amare il bene Dt 30,19-20. — riportare la giustizia nei tribunali Is 1,17; cfr. Am 5,24. — i superstiti Am 3,12; 5,3+. — Dio avrà pietà Dt 32,36.
Note al Testo
5,15 discendenti di Giuseppe: vedi 5,6 e la nota.
AT greco 5,16διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ἐν πάσαις πλατείαις κοπετός καὶ ἐν πάσαις ὁδοῖς ῥηθήσεται οὐαὶ οὐαί κληθήσεται γεωργὸς εἰς πένθος καὶ κοπετὸν καὶ εἰς εἰδότας θρῆνον
Interconfessionale AmIl Signore, Dio dell’universo così dice: «Si udranno lamenti in tutte le piazze, in ogni via si griderà: “Che disgrazia!”. Per piangere i morti si chiameranno anche i contadini, oltre a quelli che lo fanno per mestiere.
Rimandi
5,16 lamenti funebri Am 5,1; Is 15,3; Ger 9,16-20.
AT greco 5,17καὶ ἐν πάσαις ὁδοῖς κοπετός διότι διελεύσομαι διὰ μέσου σου εἶπεν κύριος
Interconfessionale AmIn tutte le vigne ci saranno lamenti, perché io verrò a punirvi». Il Signore ha parlato.
Rimandi
5,17 venuta del Signore Es 12,12; Is 5,5-7.
AT greco 5,18οὐαὶ οἱ ἐπιθυμοῦντες τὴν ἡμέραν κυρίου ἵνα τί αὕτη ὑμῖν ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου καὶ αὐτή ἐστιν σκότος καὶ οὐ φῶς
Interconfessionale AmGuai a voi che attendete fiduciosi il giorno del Signore! Per voi sarà un giorno di tenebre e non di luce.
Rimandi
5,18 il giorno del Signore Gl 1,15+; cfr. Am 2,16+. — giorno di tenebre Gl 2,2; Mc 13,24-25.
AT greco 5,19ὃν τρόπον ὅταν φύγῃ ἄνθρωπος ἐκ προσώπου τοῦ λέοντος καὶ ἐμπέσῃ αὐτῷ ἡ ἄρκος καὶ εἰσπηδήσῃ εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀπερείσηται τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐπὶ τὸν τοῖχον καὶ δάκῃ αὐτὸν ὁ ὄφις
Interconfessionale AmSarà come un uomo che fugge davanti al leone e s’imbatte in un orso; si rifugia in casa, appoggia la mano al muro ed è morso da un serpente.
Rimandi
5,19 situazione senza via di uscita Am 2,13-16; 9,1-4; Is 24,18; Ger 48,44; Os 13,7-8.
AT greco 5,20οὐχὶ σκότος ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου καὶ οὐ φῶς καὶ γνόφος οὐκ ἔχων φέγγος αὐτῇ
Interconfessionale Am5,20Il giorno del Signore sarà tenebre e non luce, completamente oscuro.
AT greco 5,21μεμίσηκα ἀπῶσμαι ἑορτὰς ὑμῶν καὶ οὐ μὴ ὀσφρανθῶ ἐν ταῖς πανηγύρεσιν ὑμῶν
Interconfessionale AmIl Signore dice: «Io odio le vostre feste religiose, anzi le disprezzo! Detesto le vostre assemblee solenni.
Rimandi
5,21 culto insopportabile per Dio Am 4,4-5; 5,5; Is 1,11-17; Ger 6,20; Os 6,6; 8,13; Sal 50,8-9.
AT greco 5,22διότι καὶ ἐὰν ἐνέγκητέ μοι ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίας ὑμῶν οὐ προσδέξομαι αὐτά καὶ σωτηρίου ἐπιφανείας ὑμῶν οὐκ ἐπιβλέψομαι
Interconfessionale Am5,22Quando mi presentate i vostri sacrifici sull’altare, non li accetto; quando mi offrite grano, lo rifiuto; quando mi portate bestie grasse da sacrificare come segno di pace, nemmeno le guardo.
AT greco 5,23μετάστησον ἀπ’ ἐμοῦ ἦχον ᾠδῶν σου καὶ ψαλμὸν ὀργάνων σου οὐκ ἀκούσομαι
Interconfessionale Am5,23Basta! Non voglio più sentire il frastuono dei vostri canti, il suono delle vostre arpe.
AT greco 5,24καὶ κυλισθήσεται ὡς ὕδωρ κρίμα καὶ δικαιοσύνη ὡς χειμάρρους ἄβατος
Interconfessionale AmPiuttosto fate in modo che il diritto scorra come acqua di sorgente, e la giustizia come un torrente sempre in piena.
Rimandi
5,24 giustizia sociale Am 2,6-8; 4,1; 5,7.12; 8,4-8; cfr. Mt 5,23-24.
AT greco 5,25μὴ σφάγια καὶ θυσίας προσηνέγκατέ μοι ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτη οἶκος Ισραηλ
Interconfessionale Am«Israeliti, durante i quarant’anni passati nel deserto non mi avete presentato né sacrifici né offerte.
Rimandi
5,25-27 At 7,42-43.
AT greco 5,26καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολοχ καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ ὑμῶν Ραιφαν τοὺς τύπους αὐτῶν οὓς ἐποιήσατε ἑαυτοῖς
AT greco 5,27καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα Δαμασκοῦ λέγει κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ