Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BibbiaEDU-logo

Amos

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 6 6,1οὐαὶ τοῖς ἐξουθενοῦσιν Σιων καὶ τοῖς πεποιθόσιν ἐπὶ τὸ ὄρος Σαμαρείας ἀπετρύγησαν ἀρχὰς ἐθνῶν καὶ εἰσῆλθον αὐτοί οἶκος τοῦ Ισραηλ
Interconfessionale AmGuai a voi che vivete tranquilli in Sion. Guai a voi che vi sentite sicuri in Samaria. Guai a voi, uomini importanti d’Israele, la prima fra le nazioni, voi ai quali si rivolgono gli Israeliti.
Rimandi
6,1 Guai Is 28,1-4; Lc 6,24-25+.
AT greco 6,2διάβητε πάντες καὶ ἴδετε καὶ διέλθατε ἐκεῖθεν εἰς Εμαθ Ραββα καὶ κατάβητε ἐκεῖθεν εἰς Γεθ ἀλλοφύλων τὰς κρατίστας ἐκ πασῶν τῶν βασιλειῶν τούτων εἰ πλέονα τὰ ὅρια αὐτῶν ἐστιν τῶν ὑμετέρων ὁρίων
Interconfessionale AmAndate a vedere la città di Calne, di là passate per la grande città di Camat e scendete fino alla città di Gat in Filistea. Siete forse migliori di quei regni? I loro territori sono più vasti dei vostri?
Rimandi
6,2 Calne, Camat Is 10,9-10. — confronto lusinghiero con gli altri Lc 18,11.
Note al Testo
6,2 Calne e Camat: due importanti città aramee a nord-ovest di Damasco; Gat invece è un’altra delle principali città abitate dai Filistei a sud-ovest di Gerusalemme (vedi nota a 1,8).
AT greco 6,3οἱ ἐρχόμενοι εἰς ἡμέραν κακήν οἱ ἐγγίζοντες καὶ ἐφαπτόμενοι σαββάτων ψευδῶν
Interconfessionale Am6,3Voi volete allontanare il giorno della disgrazia, ma con le vostre azioni fate avvicinare il regno della violenza.
AT greco 6,4οἱ καθεύδοντες ἐπὶ κλινῶν ἐλεφαντίνων καὶ κατασπαταλῶντες ἐπὶ ταῖς στρωμναῖς αὐτῶν καὶ ἔσθοντες ἐρίφους ἐκ ποιμνίων καὶ μοσχάρια ἐκ μέσου βουκολίων γαλαθηνά
Interconfessionale AmVi sdraiate su divani pregiati e ben lavorati, mangiate carne di agnello e di vitello, presi dal gregge e dalla stalla.
Rimandi
6,4 sprofondati nell’agiatezza Am 3,12.
AT greco 6,5οἱ ἐπικροτοῦντες πρὸς τὴν φωνὴν τῶν ὀργάνων ὡς ἑστῶτα ἐλογίσαντο καὶ οὐχ ὡς φεύγοντα
Interconfessionale Am6,5Improvvisate canti sull’arpa, inventate strumenti musicali come Davide.
AT greco 6,6οἱ πίνοντες τὸν διυλισμένον οἶνον καὶ τὰ πρῶτα μύρα χριόμενοι καὶ οὐκ ἔπασχον οὐδὲν ἐπὶ τῇ συντριβῇ Ιωσηφ
Interconfessionale AmBevete il vino in grandi coppe e usate i profumi più raffinati, ma non vi preoccupate della rovina che sta per colpire i discendenti di Giuseppe.
Rimandi
6,6 bevute Am 2,8; 4,1; Is 5,11-12. — non vi preoccupate cfr. Os 7,9; 11,3+.
AT greco 6,7διὰ τοῦτο νῦν αἰχμάλωτοι ἔσονται ἀπ’ ἀρχῆς δυναστῶν καὶ ἐξαρθήσεται χρεμετισμὸς ἵππων ἐξ Εφραιμ
Interconfessionale AmPerciò voi sarete nelle prime file di quelli che vanno in esilio. I vostri banchetti di fannulloni finiranno.
Rimandi
6,7 deportazione Am 5,5.27+.
AT greco 6,8ὅτι ὤμοσεν κύριος καθ’ ἑαυτοῦ διότι βδελύσσομαι ἐγὼ πᾶσαν τὴν ὕβριν Ιακωβ καὶ τὰς χώρας αὐτοῦ μεμίσηκα καὶ ἐξαρῶ πόλιν σὺν πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν αὐτήν
Interconfessionale AmIl Signore, Dio dell’universo, ha promesso solennemente: «Siccome detesto l’orgoglio dei discendenti di Giacobbe e odio i loro palazzi, consegnerò al nemico la loro capitale e tutto quel che c’è in essa».
Rimandi
6,8 promessa solenne del Signore Am 4,2; 8,7; Gn 22,16; Ger 51,14; Sal 89,36; 110,4; Eb 6,13.
AT greco 6,9καὶ ἔσται ἐὰν ὑπολειφθῶσιν δέκα ἄνδρες ἐν οἰκίᾳ μιᾷ καὶ ἀποθανοῦνται καὶ ὑπολειφθήσονται οἱ κατάλοιποι
Interconfessionale AmSe rimarranno dieci uomini in una casa, essi dovranno morire.
Rimandi
6,9 Se rimarranno dieci uomini Am 5,3+.
AT greco 6,10καὶ λήμψονται οἱ οἰκεῖοι αὐτῶν καὶ παραβιῶνται τοῦ ἐξενέγκαι τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ἐκ τοῦ οἴκου καὶ ἐρεῖ τοῖς προεστηκόσι τῆς οἰκίας εἰ ἔτι ὑπάρχει παρὰ σοί καὶ ἐρεῖ οὐκέτι καὶ ἐρεῖ σίγα ἕνεκα τοῦ μὴ ὀνομάσαι τὸ ὄνομα κυρίου
Interconfessionale AmQuando il parente di un morto verrà con chi brucia i corpi a prendere il cadavere per portarlo via, domanderà a chi si trova ancora nella casa:
— È rimasto qualcuno con te?
Questi dirà:
— No! — e aggiungerà: — Silenzio! Non si deve pronunziare il nome del Signore.
Rimandi
6,10 silenzio Am 5,13+; 8,3; Ab 2,20; Sof 1,7; Zc 2,17; Ap 8,1.
Note al Testo
6,10 Silenzio!… Signore: testo ebraico per noi oscuro; altra traduzione possibile: Zitto! Bisogna far attenzione a non pronunziare il nome del Signore.
AT greco 6,11διότι ἰδοὺ κύριος ἐντέλλεται καὶ πατάξει τὸν οἶκον τὸν μέγαν θλάσμασιν καὶ τὸν οἶκον τὸν μικρὸν ῥάγμασιν
Interconfessionale AmQuando il Signore lo comanda, le case grandi e piccole sono ridotte in macerie.
Rimandi
6,11 crollo Am 3,15; 9,1.
AT greco 6,12εἰ διώξονται ἐν πέτραις ἵπποι εἰ παρασιωπήσονται ἐν θηλείαις ὅτι ὑμεῖς ἐξεστρέψατε εἰς θυμὸν κρίμα καὶ καρπὸν δικαιοσύνης εἰς πικρίαν
Interconfessionale AmPossono galoppare i cavalli sulle rocce? Si può arare il mare con i buoi? Eppure nelle vostre mani la giustizia è diventata veleno, i frutti della giustizia sono diventati amari.
Rimandi
6,12 giustizia diventata veleno Am 5,7+.
AT greco 6,13οἱ εὐφραινόμενοι ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ οἱ λέγοντες οὐκ ἐν τῇ ἰσχύι ἡμῶν ἔσχομεν κέρατα
Interconfessionale AmVoi vi vantate perché avete conquistato la città di Lodebàr e dite anche: «Siamo stati così forti da conquistare Karnàim!».
Rimandi
6,13 Siamo stati così forti Dt 8,17; 9,4; 32,27; Gs 24,12; Gdc 7,2; Is 10,13-15; cfr. Os 1,7+; Lc 12,19; Ef 2,8-9.
Note al Testo
6,13 Lodebàr e Karnàim: due città a est del Giordano (vedi 2 Samuele 9,4 e Genesi 14,5); il nome ebraico di queste città permette una lettura ironica del testo: Lodebàr significa nulla; e Karnàim significa due corna, cioè forza.
AT greco 6,14διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐπεγείρω ἐφ’ ὑμᾶς οἶκος τοῦ Ισραηλ ἔθνος καὶ ἐκθλίψουσιν ὑμᾶς τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς Εμαθ καὶ ἕως τοῦ χειμάρρου τῶν δυσμῶν
Interconfessionale AmIl Signore, Dio dell’universo, dice: «Israeliti, io manderò un esercito straniero a occupare la vostra terra. Vi opprimerà dal passo di Camat, a nord, fino alla valle del torrente dell’Araba, a sud!».
Rimandi
6,14 gli Assiri vincitori degli Israeliti 2 Re 17,5-6.
Note al Testo
6,14 Il passo di Camat indica tradizionalmente l’estremità settentrionale della Palestina (vedi Giosuè 13,5); il torrente dell’Araba l’estremità sud, a est del Giordano, presso il Mar Morto. Questi erano i limiti del regno d’Israele ai tempi di Geroboamo (vedi nota a 1,1).