Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BibbiaEDU-logo

Amos

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 9 9,1εἶδον τὸν κύριον ἐφεστῶτα ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ εἶπεν πάταξον ἐπὶ τὸ ἱλαστήριον καὶ σεισθήσεται τὰ πρόπυλα καὶ διάκοψον εἰς κεφαλὰς πάντων καὶ τοὺς καταλοίπους αὐτῶν ἐν ῥομφαίᾳ ἀποκτενῶ οὐ μὴ διαφύγῃ ἐξ αὐτῶν φεύγων καὶ οὐ μὴ διασωθῇ ἐξ αὐτῶν ἀνασῳζόμενος
Interconfessionale AmVidi il Signore vicino all’altare. Mi disse: «Colpisci i capitelli delle colonne così forte da far tremare gli architravi. Falli cadere sulla testa di tutti, e io ucciderò il resto della gente in guerra. Nessuno potrà sfuggire, nessuno riuscirà a scappare.
Rimandi
9,1 il Signore vicino all’altare cfr. Gdc 13,20; Is 6,1. — rovina dei luoghi di culto Am 3,14; 7,9. — Nessuno potrà fuggire Am 2,13-16; 5,19.
AT greco 9,2ἐὰν κατορυγῶσιν εἰς ᾅδου ἐκεῖθεν ἡ χείρ μου ἀνασπάσει αὐτούς καὶ ἐὰν ἀναβῶσιν εἰς τὸν οὐρανόν ἐκεῖθεν κατάξω αὐτούς
Interconfessionale AmSe si rifugiano sottoterra, nel mondo dei morti,
la mia mano li afferrerà ugualmente.
Se scappano verso il cielo,
li trascinerò giù.
Rimandi
9,2-4 inseguiti da Dio Ger 23,23-24; Abd 4; cfr. Sal 139,7-12.
AT greco 9,3ἐὰν ἐγκρυβῶσιν εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ Καρμήλου ἐκεῖθεν ἐξερευνήσω καὶ λήμψομαι αὐτούς καὶ ἐὰν καταδύσωσιν ἐξ ὀφθαλμῶν μου εἰς τὰ βάθη τῆς θαλάσσης ἐκεῖ ἐντελοῦμαι τῷ δράκοντι καὶ δήξεται αὐτούς
Interconfessionale AmAnche se si nascondono in cima al monte Carmelo,
li scoverò e li prenderò.
Se si allontanano dal mio sguardo,
anche in fondo al mare,
ordinerò al serpente marino di morderli.
Rimandi
9,3 il serpente Gb 40,25-41,26.
Note al Testo
9,3 monte Carmelo: vedi nota a 1,2. — serpente marino: si credeva che il mare fosse abitato da un grande mostro.
AT greco 9,4καὶ ἐὰν πορευθῶσιν ἐν αἰχμαλωσίᾳ πρὸ προσώπου τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν ἐκεῖ ἐντελοῦμαι τῇ ῥομφαίᾳ καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς καὶ στηριῶ τοὺς ὀφθαλμούς μου ἐπ’ αὐτοὺς εἰς κακὰ καὶ οὐκ εἰς ἀγαθά
Interconfessionale AmSe sfileranno come prigionieri davanti ai loro nemici,
ordinerò alla spada di massacrarli.
Ho intenzione di distruggerli, non di aiutarli».
Rimandi
9,4 terribile vigilanza di Dio Gb 7,17-19; 14,16; Ger 21,10; cfr. Sal 139,16.
AT greco 9,5καὶ κύριος κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ὁ ἐφαπτόμενος τῆς γῆς καὶ σαλεύων αὐτήν καὶ πενθήσουσιν πάντες οἱ κατοικοῦντες αὐτήν καὶ ἀναβήσεται ὡς ποταμὸς συντέλεια αὐτῆς καὶ καταβήσεται ὡς ποταμὸς Αἰγύπτου
Interconfessionale AmIl Signore, Dio dell’universo, colpisce
e la terra trema,
dappertutto si sentono grida di lamento.
Tutta la terra si gonfierà
e si abbasserà come il Nilo.
Rimandi
9,5 inno a Dio creatore Am 4,13; 5,8-9+. — la terra trema Sal 104,32; cfr. Am 1,1; 8,8.
AT greco 9,6ὁ οἰκοδομῶν εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνάβασιν αὐτοῦ καὶ τὴν ἐπαγγελίαν αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς θεμελιῶν ὁ προσκαλούμενος τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης καὶ ἐκχέων αὐτὸ ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ
Interconfessionale Am9,6Egli costruisce la sua dimora nel cielo,
sopra la volta poggiata sulla terra.
Raccoglie l’acqua del mare
e la riversa sulla terra.
Il suo nome è Signore!
AT greco 9,7οὐχ ὡς υἱοὶ Αἰθιόπων ὑμεῖς ἐστε ἐμοί υἱοὶ Ισραηλ λέγει κύριος οὐ τὸν Ισραηλ ἀνήγαγον ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ τοὺς ἀλλοφύλους ἐκ Καππαδοκίας καὶ τοὺς Σύρους ἐκ βόθρου
Interconfessionale Am«Israeliti, — Parola del Signore, — voi siete per me come il lontano popolo d’Etiopia. Ho fatto uscire voi dall’Egitto, i Filistei da Creta, gli Aramei da Kir.
Rimandi
9,7 Israele uscito dall’Egitto Am 2,10; Ger 30,11.
Note al Testo
9,7 Kir: vedi nota a 1,5.
AT greco 9,8ἰδοὺ οἱ ὀφθαλμοὶ κυρίου τοῦ θεοῦ ἐπὶ τὴν βασιλείαν τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ἐξαρῶ αὐτὴν ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς πλὴν ὅτι οὐκ εἰς τέλος ἐξαρῶ τὸν οἶκον Ιακωβ λέγει κύριος
Interconfessionale Am9,8Io, il Signore, conosco le colpe del regno peccatore, e lo spazzerò via dalla faccia della terra. Tuttavia non sterminerò completamente i discendenti di Giacobbe.
AT greco 9,9διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐντέλλομαι καὶ λικμιῶ ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ ὃν τρόπον λικμᾶται ἐν τῷ λικμῷ καὶ οὐ μὴ πέσῃ σύντριμμα ἐπὶ τὴν γῆν
Interconfessionale AmHo deciso di scuotere il popolo d’Israele, come si scuote il grano nel setaccio. Neppure un sassolino cadrà per terra. Così spargerò gli Israeliti in mezzo alle nazioni.
Rimandi
9,9 setaccio Is 30,28; Lc 22,31.
AT greco 9,10ἐν ῥομφαίᾳ τελευτήσουσι πάντες ἁμαρτωλοὶ λαοῦ μου οἱ λέγοντες οὐ μὴ ἐγγίσῃ οὐδ’ οὐ μὴ γένηται ἐφ’ ἡμᾶς τὰ κακά
Interconfessionale AmI peccatori del mio popolo saranno uccisi in guerra, anche se proprio loro dicevano: “Certamente Dio non permetterà che ci colpisca la sventura”».
Rimandi
9,10 falsa sicurezza Is 28,15; Ger 5,12; Mic 3,11; Sof 1,12; cfr. 2 Pt 3,9-10.
AT greco 9,11ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀναστήσω τὴν σκηνὴν Δαυιδ τὴν πεπτωκυῖαν καὶ ἀνοικοδομήσω τὰ πεπτωκότα αὐτῆς καὶ τὰ κατεσκαμμένα αὐτῆς ἀναστήσω καὶ ἀνοικοδομήσω αὐτὴν καθὼς αἱ ἡμέραι τοῦ αἰῶνος
Interconfessionale AmIl Signore dice: «In quel giorno io restaurerò il regno di Davide, ridotto come una capanna in rovina. La rialzerò, riparerò i suoi muri, e la ricostruirò com’era prima.
Rimandi
9,11-12 At 15,16-17.
9,11 restaurazione del regno di Davide Is 9,1-6; 11,1-9.
Note al Testo
9,11 restaurerò il regno di Davide: allusione alla promessa di un regno eterno fatta a Davide (vedi 2 Samuele 7,11-16).
AT greco 9,12ὅπως ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐφ’ οὓς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτούς λέγει κύριος ὁ θεὸς ὁ ποιῶν ταῦτα
Interconfessionale AmCosì gli Israeliti entreranno in possesso di quel che rimane della regione di Edom e di tutte le nazioni che una volta mi appartenevano». Così parla il Signore, che farà tutto questo.
Rimandi
9,12 dominazione d’Israele sulle nazioni vicine Gn 22,17; Nm 24,17-19; Abd 19.
AT greco 9,13ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται λέγει κύριος καὶ καταλήμψεται ὁ ἀλοητὸς τὸν τρύγητον καὶ περκάσει ἡ σταφυλὴ ἐν τῷ σπόρῳ καὶ ἀποσταλάξει τὰ ὄρη γλυκασμόν καὶ πάντες οἱ βουνοὶ σύμφυτοι ἔσονται
Interconfessionale Am«Verrà il giorno in cui — dice il Signore —
non si finirà di seminare il grano,
che sarà già ora di mietere;
non si finirà di pigiare l’uva,
che sarà già ora di vendemmiare di nuovo.
Dai monti stillerà il vino dolce,
e scorrerà giù per le colline.
Rimandi
9,13 abbondanza Lv 26,5; Gl 4,18.
AT greco 9,14καὶ ἐπιστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν λαοῦ μου Ισραηλ καὶ οἰκοδομήσουσιν πόλεις τὰς ἠφανισμένας καὶ κατοικήσουσιν καὶ καταφυτεύσουσιν ἀμπελῶνας καὶ πίονται τὸν οἶνον αὐτῶν καὶ φυτεύσουσιν κήπους καὶ φάγονται τὸν καρπὸν αὐτῶν
Interconfessionale AmCambierò la sorte del mio popolo Israele nella sua terra.
Ricostruirà le sue città devastate, e vi abiterà.
Pianterà vigne, e ne berrà il vino.
Coltiverà giardini, e ne mangerà i frutti.
Rimandi
9,14 destino mutato Os 6,11; Sal 126,1.4+. — ricostruzione Is 61,4; Ez 36,33-36. — beni di cui si potrà profittare Is 62,8-9; Ez 36,33-38; cfr. Am 5,11.
AT greco 9,15καὶ καταφυτεύσω αὐτοὺς ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν καὶ οὐ μὴ ἐκσπασθῶσιν οὐκέτι ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν ἧς ἔδωκα αὐτοῖς λέγει κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ
Interconfessionale AmIo lo trapianterò nella terra che gli ho dato,
mai più ne sarà sradicato».
Così ha parlato il Signore Dio tuo.
Rimandi
9,15 trapiantato per sempre nella terra Is 60,21; Ger 24,6; 31,28.
Note al Testo
9,15 nella terra che gli ho dato: si ricorda che Dio aveva già mantenuto la promessa fatta ad Abramo, Isacco e Giacobbe di dare una terra (vedi note a Giosuè 11,23; 18,3) e vuole continuare a mantenerla.