Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
BibbiaEDU-logo

Baruc

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 3 3,1κύριε παντοκράτωρ ὁ θεὸς Ισραηλ ψυχὴ ἐν στενοῖς καὶ πνεῦμα ἀκηδιῶν κέκραγεν πρὸς σέ
CEI 2008 Bar3,1 Signore onnipotente, Dio d'Israele, un'anima nell'angoscia, uno spirito tormentato grida verso di te.
AT greco 3,2ἄκουσον κύριε καὶ ἐλέησον ὅτι ἡμάρτομεν ἐναντίον σου
CEI 2008 Bar3,2Ascolta, Signore, abbi pietà, perché abbiamo peccato contro di te.
AT greco 3,3ὅτι σὺ καθήμενος τὸν αἰῶνα καὶ ἡμεῖς ἀπολλύμενοι τὸν αἰῶνα
CEI 2008 Bar3,3Tu regni per sempre, noi per sempre siamo perduti.
AT greco 3,4κύριε παντοκράτωρ ὁ θεὸς Ισραηλ ἄκουσον δὴ τῆς προσευχῆς τῶν τεθνηκότων Ισραηλ καὶ υἱῶν τῶν ἁμαρτανόντων ἐναντίον σου οἳ οὐκ ἤκουσαν τῆς φωνῆς κυρίου θεοῦ αὐτῶν καὶ ἐκολλήθη ἡμῖν τὰ κακά
CEI 2008 BarSignore onnipotente, Dio d'Israele, ascolta dunque la supplica dei morti d'Israele, dei figli di coloro che hanno peccato contro di te: essi non hanno ascoltato la voce del Signore, loro Dio, e siamo stati attaccati dai mali.
3,4 morti d’Israele: gli Ebrei in esilio.
AT greco 3,5μὴ μνησθῇς ἀδικιῶν πατέρων ἡμῶν ἀλλὰ μνήσθητι χειρός σου καὶ ὀνόματός σου ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ
CEI 2008 Bar3,5Non ricordare le ingiustizie dei nostri padri, ma ricòrdati ora della tua potenza e del tuo nome,
AT greco 3,6ὅτι σὺ κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν καὶ αἰνέσομέν σε κύριε
CEI 2008 Bar3,6poiché tu sei il Signore, nostro Dio, e noi ti loderemo, Signore.
AT greco 3,7ὅτι διὰ τοῦτο ἔδωκας τὸν φόβον σου ἐπὶ καρδίαν ἡμῶν τοῦ ἐπικαλεῖσθαι τὸ ὄνομά σου καὶ αἰνέσομέν σε ἐν τῇ ἀποικίᾳ ἡμῶν ὅτι ἀπεστρέψαμεν ἀπὸ καρδίας ἡμῶν πᾶσαν ἀδικίαν πατέρων ἡμῶν τῶν ἡμαρτηκότων ἐναντίον σου
CEI 2008 Bar3,7Per questo tu hai posto il timore di te nei nostri cuori, perché invocassimo il tuo nome. E ti loderemo nel nostro esilio, perché abbiamo allontanato dal nostro cuore tutta l'ingiustizia dei nostri padri, i quali hanno peccato contro di te.
AT greco 3,8ἰδοὺ ἡμεῖς σήμερον ἐν τῇ ἀποικίᾳ ἡμῶν οὗ διέσπειρας ἡμᾶς ἐκεῖ εἰς ὀνειδισμὸν καὶ εἰς ἀρὰν καὶ εἰς ὄφλησιν κατὰ πάσας τὰς ἀδικίας πατέρων ἡμῶν οἳ ἀπέστησαν ἀπὸ κυρίου θεοῦ ἡμῶν
CEI 2008 Bar3,8Eccoci ancora oggi nel nostro esilio, dove tu ci hai disperso, oggetto di obbrobrio, di maledizione e di condanna per tutte le ingiustizie dei nostri padri, che si sono ribellati al Signore, nostro Dio".

AT greco 3,9ἄκουε Ισραηλ ἐντολὰς ζωῆς ἐνωτίσασθε γνῶναι φρόνησιν
CEI 2008 BarAscolta, Israele, i comandamenti della vita,
porgi l'orecchio per conoscere la prudenza.
3,9 INNO ALLA SAPIENZA (3,9-4,4)
-4,4 Il tema centrale è la ricerca della vera sapienza, come in Gb 28. Nella conclusione si afferma l’identità di fatto tra la sapienza donata da Dio e il libro della legge di Mosè, un tema caro al libro del Siracide (in particolare Sir 24).
AT greco 3,10τί ἐστιν Ισραηλ τί ὅτι ἐν γῇ τῶν ἐχθρῶν εἶ ἐπαλαιώθης ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ
CEI 2008 Bar3,10Perché, Israele? Perché ti trovi in terra nemica
e sei diventato vecchio in terra straniera?
AT greco 3,11συνεμιάνθης τοῖς νεκροῖς προσελογίσθης μετὰ τῶν εἰς ᾅδου
CEI 2008 Bar3,11Perché ti sei contaminato con i morti
e sei nel numero di quelli che scendono negli inferi?
AT greco 3,12ἐγκατέλιπες τὴν πηγὴν τῆς σοφίας
CEI 2008 Bar3,12Tu hai abbandonato la fonte della sapienza!
AT greco 3,13τῇ ὁδῷ τοῦ θεοῦ εἰ ἐπορεύθης κατῴκεις ἂν ἐν εἰρήνῃ τὸν αἰῶνα
CEI 2008 Bar3,13Se tu avessi camminato nella via di Dio,
avresti abitato per sempre nella pace.
AT greco 3,14μάθε ποῦ ἐστιν φρόνησις ποῦ ἐστιν ἰσχύς ποῦ ἐστιν σύνεσις τοῦ γνῶναι ἅμα ποῦ ἐστιν μακροβίωσις καὶ ζωή ποῦ ἐστιν φῶς ὀφθαλμῶν καὶ εἰρήνη
CEI 2008 Bar3,14Impara dov'è la prudenza,
dov'è la forza, dov'è l'intelligenza,
per comprendere anche dov'è la longevità e la vita,
dov'è la luce degli occhi e la pace.
AT greco 3,15τίς εὗρεν τὸν τόπον αὐτῆς καὶ τίς εἰσῆλθεν εἰς τοὺς θησαυροὺς αὐτῆς
CEI 2008 Bar3,15Ma chi ha scoperto la sua dimora,
chi è penetrato nei suoi tesori?
AT greco 3,16ποῦ εἰσιν οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν καὶ οἱ κυριεύοντες τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς
CEI 2008 Bar3,16Dove sono i capi delle nazioni,
quelli che dominano le belve che sono sulla terra?
AT greco 3,17οἱ ἐν τοῖς ὀρνέοις τοῦ οὐρανοῦ ἐμπαίζοντες καὶ τὸ ἀργύριον θησαυρίζοντες καὶ τὸ χρυσίον ᾧ ἐπεποίθεισαν ἄνθρωποι καὶ οὐκ ἔστιν τέλος τῆς κτήσεως αὐτῶν
CEI 2008 Bar3,17Coloro che si divertono con gli uccelli del cielo,
quelli che ammassano argento e oro,
in cui hanno posto fiducia gli uomini,
e non c'è un limite ai loro possessi?
AT greco 3,18οἱ τὸ ἀργύριον τεκταίνοντες καὶ μεριμνῶντες καὶ οὐκ ἔστιν ἐξεύρεσις τῶν ἔργων αὐτῶν
CEI 2008 Bar3,18Coloro che lavorano l'argento e lo cesellano
senza rivelare il segreto dei loro lavori?
AT greco 3,19ἠφανίσθησαν καὶ εἰς ᾅδου κατέβησαν καὶ ἄλλοι ἀντανέστησαν ἀντ’ αὐτῶν
CEI 2008 Bar3,19Sono scomparsi, sono scesi negli inferi
e altri hanno preso il loro posto.
AT greco 3,20νεώτεροι εἶδον φῶς καὶ κατῴκησαν ἐπὶ τῆς γῆς ὁδὸν δὲ ἐπιστήμης οὐκ ἔγνωσαν
CEI 2008 Bar3,20Generazioni più giovani hanno visto la luce
e hanno abitato sopra la terra,
ma non hanno conosciuto la via della sapienza,
AT greco 3,21οὐδὲ συνῆκαν τρίβους αὐτῆς οὐδὲ ἀντελάβοντο αὐτῆς οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτῶν πόρρω ἐγενήθησαν
CEI 2008 Bar3,21non hanno compreso i suoi sentieri
e non si sono occupate di essa;
i loro figli si sono allontanati dalla loro via.
AT greco 3,22οὐδὲ ἠκούσθη ἐν Χανααν οὐδὲ ὤφθη ἐν Θαιμαν
CEI 2008 BarNon se n'è sentito parlare in Canaan,
non si è vista in Teman.
3,22-23 I Cananei, gli abitanti di Teman (territorio di Edom), e gli Arabi (figli di Agar, cioè discendenti di Ismaele) rappresentano popoli tradizionalmente considerati sapienti.
AT greco 3,23οὔτε υἱοὶ Αγαρ οἱ ἐκζητοῦντες τὴν σύνεσιν ἐπὶ τῆς γῆς οἱ ἔμποροι τῆς Μερραν καὶ Θαιμαν οἱ μυθολόγοι καὶ οἱ ἐκζητηταὶ τῆς συνέσεως ὁδὸν τῆς σοφίας οὐκ ἔγνωσαν οὐδὲ ἐμνήσθησαν τὰς τρίβους αὐτῆς
CEI 2008 Bar3,23I figli di Agar, che cercano la sapienza sulla terra,
i mercanti di Merra e di Teman,
i narratori di favole, i ricercatori dell'intelligenza
non hanno conosciuto la via della sapienza,
non si sono ricordati dei suoi sentieri.
AT greco 3,24ὦ Ισραηλ ὡς μέγας ὁ οἶκος τοῦ θεοῦ καὶ ἐπιμήκης ὁ τόπος τῆς κτήσεως αὐτοῦ
CEI 2008 Bar3,24O Israele, quanto è grande la casa di Dio,
quanto è esteso il luogo del suo dominio!
AT greco 3,25μέγας καὶ οὐκ ἔχει τελευτήν ὑψηλὸς καὶ ἀμέτρητος
CEI 2008 Bar3,25È grande e non ha fine,
è alto e non ha misura!
AT greco 3,26ἐκεῖ ἐγεννήθησαν οἱ γίγαντες οἱ ὀνομαστοὶ οἱ ἀπ’ ἀρχῆς γενόμενοι εὐμεγέθεις ἐπιστάμενοι πόλεμον
CEI 2008 BarLà nacquero i famosi giganti dei tempi antichi,
alti di statura, esperti nella guerra;
3,26 i famosi giganti: allusione a  Gen 6,1-4.
AT greco 3,27οὐ τούτους ἐξελέξατο ὁ θεὸς οὐδὲ ὁδὸν ἐπιστήμης ἔδωκεν αὐτοῖς
CEI 2008 Bar3,27ma Dio non scelse costoro
e non diede loro la via della sapienza:
AT greco 3,28καὶ ἀπώλοντο παρὰ τὸ μὴ ἔχειν φρόνησιν ἀπώλοντο διὰ τὴν ἀβουλίαν αὐτῶν
CEI 2008 Bar3,28perirono perché non ebbero saggezza,
perirono per la loro indolenza.
AT greco 3,29τίς ἀνέβη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἔλαβεν αὐτὴν καὶ κατεβίβασεν αὐτὴν ἐκ τῶν νεφελῶν
CEI 2008 Bar3,29Chi è salito al cielo e l'ha presa
e l'ha fatta scendere dalle nubi?
AT greco 3,30τίς διέβη πέραν τῆς θαλάσσης καὶ εὗρεν αὐτὴν καὶ οἴσει αὐτὴν χρυσίου ἐκλεκτοῦ
CEI 2008 Bar3,30Chi ha attraversato il mare e l'ha trovata
e l'ha comprata a prezzo d'oro puro?
AT greco 3,31οὐκ ἔστιν ὁ γινώσκων τὴν ὁδὸν αὐτῆς οὐδὲ ὁ ἐνθυμούμενος τὴν τρίβον αὐτῆς
CEI 2008 Bar3,31Nessuno conosce la sua via,
nessuno prende a cuore il suo sentiero.
AT greco 3,32ἀλλὰ ὁ εἰδὼς τὰ πάντα γινώσκει αὐτήν ἐξεῦρεν αὐτὴν τῇ συνέσει αὐτοῦ ὁ κατασκευάσας τὴν γῆν εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον ἐνέπλησεν αὐτὴν κτηνῶν τετραπόδων
CEI 2008 Bar3,32Ma colui che sa tutto, la conosce
e l'ha scrutata con la sua intelligenza,
colui che ha formato la terra per sempre
e l'ha riempita di quadrupedi,
AT greco 3,33ὁ ἀποστέλλων τὸ φῶς καὶ πορεύεται ἐκάλεσεν αὐτό καὶ ὑπήκουσεν αὐτῷ τρόμῳ
CEI 2008 Bar3,33colui che manda la luce ed essa corre,
l'ha chiamata, ed essa gli ha obbedito con tremore.
AT greco 3,34οἱ δὲ ἀστέρες ἔλαμψαν ἐν ταῖς φυλακαῖς αὐτῶν καὶ εὐφράνθησαν
CEI 2008 Bar3,34Le stelle hanno brillato nei loro posti di guardia
e hanno gioito;
AT greco 3,35ἐκάλεσεν αὐτοὺς καὶ εἶπον πάρεσμεν ἔλαμψαν μετ’ εὐφροσύνης τῷ ποιήσαντι αὐτούς
CEI 2008 Bar3,35egli le ha chiamate ed hanno risposto: "Eccoci!",
e hanno brillato di gioia per colui che le ha create.
AT greco 3,36οὗτος ὁ θεὸς ἡμῶν οὐ λογισθήσεται ἕτερος πρὸς αὐτόν
CEI 2008 Bar3,36Egli è il nostro Dio,
e nessun altro può essere confrontato con lui.
AT greco 3,37ἐξεῦρεν πᾶσαν ὁδὸν ἐπιστήμης καὶ ἔδωκεν αὐτὴν Ιακωβ τῷ παιδὶ αὐτοῦ καὶ Ισραηλ τῷ ἠγαπημένῳ ὑπ’ αὐτοῦ
CEI 2008 Bar3,37Egli ha scoperto ogni via della sapienza
e l'ha data a Giacobbe, suo servo,
a Israele, suo amato.
AT greco 3,38μετὰ τοῦτο ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη καὶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη
CEI 2008 BarPer questo è apparsa sulla terra
e ha vissuto fra gli uomini.


3,38 Molti autori cristiani hanno visto in questo versetto un preannuncio dell’incarnazione di Gesù Cristo, “Sapienza di Dio”.