Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
BibbiaEDU-logo

Baruc

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 3 3,1κύριε παντοκράτωρ ὁ θεὸς Ισραηλ ψυχὴ ἐν στενοῖς καὶ πνεῦμα ἀκηδιῶν κέκραγεν πρὸς σέ
Interconfessionale Bar3,1«Signore onnipotente, Dio d’Israele, noi siamo pieni di dolore e gridiamo verso di te nell’angoscia.
AT greco 3,2ἄκουσον κύριε καὶ ἐλέησον ὅτι ἡμάρτομεν ἐναντίον σου
Interconfessionale Bar3,2Ascolta, o Signore, e abbi pietà. Abbiamo peccato contro dite.
AT greco 3,3ὅτι σὺ καθήμενος τὸν αἰῶνα καὶ ἡμεῖς ἀπολλύμενοι τὸν αἰῶνα
Interconfessionale BarTu regni per sempre, ma noi siamo definitivamente perduti.
Rimandi
3,3 Tu regni per sempre Sal 90,2; 102,13; Lam 5,19-20.
AT greco 3,4κύριε παντοκράτωρ ὁ θεὸς Ισραηλ ἄκουσον δὴ τῆς προσευχῆς τῶν τεθνηκότων Ισραηλ καὶ υἱῶν τῶν ἁμαρτανόντων ἐναντίον σου οἳ οὐκ ἤκουσαν τῆς φωνῆς κυρίου θεοῦ αὐτῶν καὶ ἐκολλήθη ἡμῖν τὰ κακά
Interconfessionale Bar3,4Signore onnipotente, Dio d’Israele, ascolta la nostra preghiera: siamo come condannati a morte. Siamo i discendenti di un popolo che ti ha offeso e non ha dato retta alla tua parola. Così ci portiamo addosso il castigo.
AT greco 3,5μὴ μνησθῇς ἀδικιῶν πατέρων ἡμῶν ἀλλὰ μνήσθητι χειρός σου καὶ ὀνόματός σου ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ
Interconfessionale Bar3,5Signore, non ricordare più il male fatto dai nostri antenati. Ricordati invece ora della tua potenza e del tuo onore.
AT greco 3,6ὅτι σὺ κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν καὶ αἰνέσομέν σε κύριε
Interconfessionale Bar3,6Tu sei il Signore nostro Dio e noi ti loderemo, o Signore.
AT greco 3,7ὅτι διὰ τοῦτο ἔδωκας τὸν φόβον σου ἐπὶ καρδίαν ἡμῶν τοῦ ἐπικαλεῖσθαι τὸ ὄνομά σου καὶ αἰνέσομέν σε ἐν τῇ ἀποικίᾳ ἡμῶν ὅτι ἀπεστρέψαμεν ἀπὸ καρδίας ἡμῶν πᾶσαν ἀδικίαν πατέρων ἡμῶν τῶν ἡμαρτηκότων ἐναντίον σου
Interconfessionale BarPer questo tu hai suscitato nel nostro cuore la volontà di amarti e di invocare il tuo nome. Ti loderemo qui, in terra d’esilio; abbiamo abbandonato la condotta ingiusta dei nostri antenati che ti hanno offeso.
Rimandi
3,7 nel nostro cuore la volontà di amarti Ger 32,39-40.
AT greco 3,8ἰδοὺ ἡμεῖς σήμερον ἐν τῇ ἀποικίᾳ ἡμῶν οὗ διέσπειρας ἡμᾶς ἐκεῖ εἰς ὀνειδισμὸν καὶ εἰς ἀρὰν καὶ εἰς ὄφλησιν κατὰ πάσας τὰς ἀδικίας πατέρων ἡμῶν οἳ ἀπέστησαν ἀπὸ κυρίου θεοῦ ἡμῶν
Interconfessionale BarE ora, eccoci qui in esilio, dove ci hai dispersi; siamo insultati e maledetti, e scontiamo i peccati dei nostri antenati che si sono ribellati contro di te, Signore nostro Dio».
Rimandi
3,8 insultati e maledetti 2,4+.
AT greco 3,9ἄκουε Ισραηλ ἐντολὰς ζωῆς ἐνωτίσασθε γνῶναι φρόνησιν
Interconfessionale BarAscolta, Israele, i precetti che danno la vita,
sii attento e imparerai a diventar saggio.
Rimandi
3,9 Ascolta, Israele Dt 4,1; 5,1; 6,4. — i precetti che danno la vita Dt 6,24; 8,1; cfr. Lv 18,5; Ez 20,11; Prv 4,20-23; Ne 9,29.
AT greco 3,10τί ἐστιν Ισραηλ τί ὅτι ἐν γῇ τῶν ἐχθρῶν εἶ ἐπαλαιώθης ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ
Interconfessionale Bar3,10Che cosa ti succede, Israele?
Perché ti trovi in un paese nemico,
invecchiato anzitempo in terra straniera?
AT greco 3,11συνεμιάνθης τοῖς νεκροῖς προσελογίσθης μετὰ τῶν εἰς ᾅδου
Interconfessionale BarSei impuro, come un cadavere
e sei già contato tra i morti!
Rimandi
3,11 impuro come un cadavere Lv 5,2; Os 9,4.
Note al Testo
3,11 L’espressione tra i morti potrebbe forse essere presa in senso figurato e indicare i pagani. Gli Israeliti sono stati deportati in mezzo a loro e questo contatto li ha resi impuri, cioè non più idonei al culto.
AT greco 3,12ἐγκατέλιπες τὴν πηγὴν τῆς σοφίας
Interconfessionale BarTu hai abbandonato
la sorgente della sapienza!
Rimandi
3,12 Tu hai abbandonato Ger 2,13; 17,13. — la sorgente Sal 36,10; Prv 13,14; 14,27; 16,22; 18,4; Sir 21,13; 24,23-29.
AT greco 3,13τῇ ὁδῷ τοῦ θεοῦ εἰ ἐπορεύθης κατῴκεις ἂν ἐν εἰρήνῃ τὸν αἰῶνα
Interconfessionale Bar3,13Se tu avessi ubbidito a Dio
ora vivresti al sicuro e in pace.
AT greco 3,14μάθε ποῦ ἐστιν φρόνησις ποῦ ἐστιν ἰσχύς ποῦ ἐστιν σύνεσις τοῦ γνῶναι ἅμα ποῦ ἐστιν μακροβίωσις καὶ ζωή ποῦ ἐστιν φῶς ὀφθαλμῶν καὶ εἰρήνη
Interconfessionale BarImpara dov’è la prudenza, dov’è la forza, dov’è la saggezza,
e saprai dove trovare una lunga vita,
la luce che ti guida e la pace.
Rimandi
3,14 impara dov’è la prudenza Prv 2,1-4; cfr. Dn 4,6-8. — lunga vita Prv 3,2.16; Sir 1,12.
AT greco 3,15τίς εὗρεν τὸν τόπον αὐτῆς καὶ τίς εἰσῆλθεν εἰς τοὺς θησαυροὺς αὐτῆς
Interconfessionale BarChi ha scoperto dove abita la sapienza?
Chi ha potuto entrare dove tiene i suoi tesori?
Rimandi
3,15 Chi ha scoperto…? Gb 28,12-28; Sir 1,6.
AT greco 3,16ποῦ εἰσιν οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν καὶ οἱ κυριεύοντες τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς
Interconfessionale BarDove sono i capi dei popoli
o i domatori di bestie selvagge?
Note al Testo
3,16 L’espressione i domatori di bestie selvagge allude con un’immagine suggestiva ai capi delle nazioni (vedi Geremia 27,6; Daniele 2,38). Anche l’allusione al cacciatori di uccelli (v. 17) va presa nello stesso senso.
AT greco 3,17οἱ ἐν τοῖς ὀρνέοις τοῦ οὐρανοῦ ἐμπαίζοντες καὶ τὸ ἀργύριον θησαυρίζοντες καὶ τὸ χρυσίον ᾧ ἐπεποίθεισαν ἄνθρωποι καὶ οὐκ ἔστιν τέλος τῆς κτήσεως αὐτῶν
Interconfessionale Bar3,17Dove sono quelli che si divertono a cacciare uccelli
e quelli che accumulano oro e argento,
ricchi sfondati,
mai soddisfatti di quel che hanno?
AT greco 3,18οἱ τὸ ἀργύριον τεκταίνοντες καὶ μεριμνῶντες καὶ οὐκ ἔστιν ἐξεύρεσις τῶν ἔργων αὐτῶν
Interconfessionale Bar3,18Dove sono quelli che lavorano con cura l’argento
e tengono nascosto il segreto della loro arte?
AT greco 3,19ἠφανίσθησαν καὶ εἰς ᾅδου κατέβησαν καὶ ἄλλοι ἀντανέστησαν ἀντ’ αὐτῶν
Interconfessionale Bar3,19Son finiti tutti nella tomba, sono scomparsi;
e altri son venuti al loro posto.
AT greco 3,20νεώτεροι εἶδον φῶς καὶ κατῴκησαν ἐπὶ τῆς γῆς ὁδὸν δὲ ἐπιστήμης οὐκ ἔγνωσαν
Interconfessionale Bar3,20Sono sorte nuove generazioni, hanno abitato la terra,
ma non hanno scoperto la via che porta alla sapienza.
AT greco 3,21οὐδὲ συνῆκαν τρίβους αὐτῆς οὐδὲ ἀντελάβοντο αὐτῆς οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτῶν πόρρω ἐγενήθησαν
Interconfessionale Bar3,21Non hanno cercato i suoi sentieri
e non si sono preoccupati di lei;
i loro figli si sono allontanati dalla sua strada.
AT greco 3,22οὐδὲ ἠκούσθη ἐν Χανααν οὐδὲ ὤφθη ἐν Θαιμαν
Interconfessionale BarIn Canaan nessuno ha sentito parlare della sapienza,
nessuno l’ha vista in Teman.
Rimandi
3,22 sapienza in Teman Ger 49,7.
Note al Testo
3,22 Canaan: con questo nome si indicava la Palestina prima dell’insediamento degli Ebrei. — Teman: città del territorio di Edom, che potrebbe indicare qui anche tutta la regione (vedi Geremia 49,7; Abdia 8-9).
AT greco 3,23οὔτε υἱοὶ Αγαρ οἱ ἐκζητοῦντες τὴν σύνεσιν ἐπὶ τῆς γῆς οἱ ἔμποροι τῆς Μερραν καὶ Θαιμαν οἱ μυθολόγοι καὶ οἱ ἐκζητηταὶ τῆς συνέσεως ὁδὸν τῆς σοφίας οὐκ ἔγνωσαν οὐδὲ ἐμνήσθησαν τὰς τρίβους αὐτῆς
Interconfessionale BarAnche i discendenti di Agar che passano per gente istruita,
i mercanti di Merra e di Teman,
e quelli che indagano sui miti e ricercano il sapere
non hanno scoperto la via che porta alla sapienza,
e non si sono nemmeno sognati di raggiungerla.
Note al Testo
3,23 Discendenti di Agar e mercanti di Merra sono popolazioni dell’Arabia (vedi Genesi 25,12-15). — Merra, nel testo greco Merra, può essere una falsa trascrizione di Madian. — quelli che indagano sui miti: altri: i narratori di favole.
AT greco 3,24ὦ Ισραηλ ὡς μέγας ὁ οἶκος τοῦ θεοῦ καὶ ἐπιμήκης ὁ τόπος τῆς κτήσεως αὐτοῦ
Interconfessionale Bar3,24O Israele, quant’è vasto l’universo creato da Dio!
Il luogo del suo dominio non ha confini!
AT greco 3,25μέγας καὶ οὐκ ἔχει τελευτήν ὑψηλὸς καὶ ἀμέτρητος
Interconfessionale Bar3,25L’universo è grande e non conosce limiti,
è immenso e nessuno può misurarlo!
AT greco 3,26ἐκεῖ ἐγεννήθησαν οἱ γίγαντες οἱ ὀνομαστοὶ οἱ ἀπ’ ἀρχῆς γενόμενοι εὐμεγέθεις ἐπιστάμενοι πόλεμον
Interconfessionale BarIn esso nacquero i famosi giganti dei tempi antichi,
alti di statura e abilissimi nella guerra.
Rimandi
3,26 i giganti dei tempi antichi Gn 6,1-4; Sap 14,6; Sir 16,7.
AT greco 3,27οὐ τούτους ἐξελέξατο ὁ θεὸς οὐδὲ ὁδὸν ἐπιστήμης ἔδωκεν αὐτοῖς
Interconfessionale Bar3,27Ma Dio non li ha scelti,
a loro non ha rivelato la via che porta alla sapienza.
AT greco 3,28καὶ ἀπώλοντο παρὰ τὸ μὴ ἔχειν φρόνησιν ἀπώλοντο διὰ τὴν ἀβουλίαν αὐτῶν
Interconfessionale Bar3,28Son finiti male, perché erano senza discernimento,
sono morti perché erano privi di senno.
AT greco 3,29τίς ἀνέβη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἔλαβεν αὐτὴν καὶ κατεβίβασεν αὐτὴν ἐκ τῶν νεφελῶν
Interconfessionale BarChi è salito in cielo per prendere la sapienza?
Chi l’ha fatta scendere dalle nubi?
Rimandi
3,29 Chi è salito in cielo? Dt 30,11-14; Rm 10,6.
AT greco 3,30τίς διέβη πέραν τῆς θαλάσσης καὶ εὗρεν αὐτὴν καὶ οἴσει αὐτὴν χρυσίου ἐκλεκτοῦ
Interconfessionale BarChi ha attraversato il mare ed è riuscito a trovarla?
Chi l’ha riportata qua a prezzo d’oro?
Rimandi
3,30 la sapienza non si compra Gb 28,23-27. — sapienza e creazione Prv 8,22-31.
AT greco 3,31οὐκ ἔστιν ὁ γινώσκων τὴν ὁδὸν αὐτῆς οὐδὲ ὁ ἐνθυμούμενος τὴν τρίβον αὐτῆς
Interconfessionale Bar3,31Nessuno sa dove abita la sapienza,
e nessuno si preoccupa di cercarla.
AT greco 3,32ἀλλὰ ὁ εἰδὼς τὰ πάντα γινώσκει αὐτήν ἐξεῦρεν αὐτὴν τῇ συνέσει αὐτοῦ ὁ κατασκευάσας τὴν γῆν εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον ἐνέπλησεν αὐτὴν κτηνῶν τετραπόδων
Interconfessionale BarDio, che sa tutto, conosce la sapienza,
l’ha scoperta con la sua intelligenza.
Egli ha creato la terra per sempre
e l’ha riempita di animali.
Note al Testo
3,32 l’ha scoperta: altri: l’ha scrutata.
AT greco 3,33ὁ ἀποστέλλων τὸ φῶς καὶ πορεύεται ἐκάλεσεν αὐτό καὶ ὑπήκουσεν αὐτῷ τρόμῳ
Interconfessionale Bar3,33Quando manda la luce, la luce va;
quando la richiama, ubbidisce tremante.
AT greco 3,34οἱ δὲ ἀστέρες ἔλαμψαν ἐν ταῖς φυλακαῖς αὐτῶν καὶ εὐφράνθησαν
Interconfessionale BarLe stelle brillano nei loro posti di guardia
ed esprimono la loro gioia.
Rimandi
3,34 Le stelle brillano Sir 43,9-10.
AT greco 3,35ἐκάλεσεν αὐτοὺς καὶ εἶπον πάρεσμεν ἔλαμψαν μετ’ εὐφροσύνης τῷ ποιήσαντι αὐτούς
Interconfessionale BarDio le chiama ed esse rispondono: «Eccoci!»;
brillano con gioia per il loro Creatore.
Rimandi
3,35 rispondono: Eccoci! Is 40,26; Sal 147,4.
AT greco 3,36οὗτος ὁ θεὸς ἡμῶν οὐ λογισθήσεται ἕτερος πρὸς αὐτόν
Interconfessionale BarÈ lui il nostro Dio;
nessun altro può essere paragonato a lui.
Rimandi
3,36 nessun altro Is 43,10; 44,6; 45,18.
AT greco 3,37ἐξεῦρεν πᾶσαν ὁδὸν ἐπιστήμης καὶ ἔδωκεν αὐτὴν Ιακωβ τῷ παιδὶ αὐτοῦ καὶ Ισραηλ τῷ ἠγαπημένῳ ὑπ’ αὐτοῦ
Interconfessionale BarEgli ha scoperto tutte le vie che portano alla sapienza,
e le ha indicate a Giacobbe, suo servo,
a Israele, il popolo che egli ama.
Rimandi
3,37 Egli ha scoperto le vie che conducono alla sapienza Gb 28,23.
AT greco 3,38μετὰ τοῦτο ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη καὶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη
Interconfessionale BarIn seguito la sapienza è apparsa sulla terra
ed è vissuta con gli uomini.
Rimandi
3,38 è apparsa sulla terra Dt 4,33-36; Sir 17,11-14. — vissuta con gli uomini Prv 8,31; Gv 1,14.