Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
BibbiaEDU-logo

Bel e il Drago (Daniele 14 - LXX)

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 1 1,1ἐκ προφητείας Αμβακουμ υἱοῦ Ἰησοῦ ἐκ τῆς φυλῆς Λευι
Interconfessionale SupplDAlla morte del re Astiage, Ciro gli succedette sul trono di Persia.
Note al Testo
14,1 Ciro II di Persia (Ciro il Grande) riuscì a sottomettere Astiage, re dei Medi, nel 550 a.C. e da quel momento estese il suo potere su tutto il territorio persiano. Astiage però non morì in quella battaglia.
AT greco 1,2ἄνθρωπός τις ἦν ἱερεύς ᾧ ὄνομα Δανιηλ υἱὸς Αβαλ συμβιωτὴς τοῦ βασιλέως Βαβυλῶνος
Interconfessionale SupplD14,2Daniele viveva alla corte di Ciro ed era il più stimato di tutti gli amici del re.
AT greco 1,3καὶ ἦν εἴδωλον Βηλ ὃ ἐσέβοντο οἱ Βαβυλώνιοι ἀνηλίσκετο δὲ αὐτῷ καθ’ ἑκάστην ἡμέραν σεμιδάλεως ἀρτάβαι δέκα δύο καὶ πρόβατα τέσσαρα καὶ ἐλαίου μετρηταὶ ἕξ
Interconfessionale SupplDI Babilonesi avevano un idolo di nome Bel. Ogni giorno il popolo doveva offrire a Bel dodici sacchi di farina finissima, quaranta pecore e duecentocinquanta litri di vino.
Note al Testo
14,3 Bel Is 46,1; Ger 50,2; 51,44.
AT greco 1,4καὶ ὁ βασιλεὺς ἐσέβετο αὐτόν καὶ ἐπορεύετο ὁ βασιλεὺς καθ’ ἑκάστην ἡμέραν καὶ προσεκύνει αὐτῷ Δανιηλ δὲ προσηύχετο πρὸς κύριον
Interconfessionale SupplD14,4Anche il re lo credeva un dio e tutti i giorni andava ad adorarlo. Daniele invece adorava soltanto il suo Dio.
AT greco 1,5καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ Δανιηλ διὰ τί οὐ προσκυνεῖς τῷ Βηλ καὶ εἶπε Δανιηλ πρὸς τὸν βασιλέα οὐδένα σέβομαι ἐγὼ εἰ μὴ κύριον τὸν θεὸν τὸν κτίσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ ἔχοντα πάσης σαρκὸς κυριείαν
Interconfessionale SupplDIl re gli disse:
— Perché non adori Bel?
Daniele rispose:
— Perché io non adoro idoli fatti dalle mani dell’uomo. Io adoro solo il Dio vivo, che creò il cielo e la terra ed è il Signore di tutta l’umanità.
Note al Testo
14,5 il cielo e la terra Gn 1,1; 14,19.22.
AT greco 1,6εἶπεν δὲ ὁ βασιλεὺς αὐτῷ οὗτος οὖν οὐκ ἔστι θεός οὐχ ὁρᾷς ὅσα εἰς αὐτὸν δαπανᾶται καθ’ ἑκάστην ἡμέραν
Interconfessionale SupplD14,6Allora il re gli disse:
— Come fai a non crederlo un dio vivo? Non vedi quanto mangia e beve ogni giorno?
AT greco 1,7καὶ εἶπεν αὐτῷ Δανιηλ μηδαμῶς μηδείς σε παραλογιζέσθω οὗτος γὰρ ἔσωθεν μὲν πήλινός ἐστιν ἔξωθεν δὲ χαλκοῦς ὀμνύω δέ σοι κύριον τὸν θεὸν τῶν θεῶν ὅτι οὐθὲν βέβρωκε πώποτε οὗτος
Interconfessionale SupplD14,7Daniele si mise a ridere e rispose:
— Non essere così ingenuo, o re! Quest’idolo non è altro che terra cotta di dentro e bronzo di fuori, e non ha mai mangiato né bevuto un bel niente!
AT greco 1,8καὶ θυμωθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐκάλεσε τοὺς προεστηκότας τοῦ ἱεροῦ καὶ εἶπεν αὐτοῖς παραδείξατε τὸν ἐσθίοντα τὰ παρασκευαζόμενα τῷ Βηλ εἰ δὲ μή γε ἀποθανεῖσθε ἢ Δανιηλ ὁ φάσκων μὴ ἐσθίεσθαι αὐτὰ ὑπ’ αὐτοῦ οἱ δὲ εἶπαν αὐτὸς ὁ Βηλ ἐστὶν ὁ κατεσθίων αὐτά
Interconfessionale SupplD14,8Il re si arrabbiò. Fece chiamare i sacerdoti di Bel e disse:
— Ditemi chi mangia tutta questa roba, altrimenti sarete messi a morte! Se invece potrete dimostrarmi che la mangia Bel, sarà messo a morte Daniele perché pretende di dire che Bel non è dio!
AT greco 1,9εἶπε δὲ Δανιηλ πρὸς τὸν βασιλέα γινέσθω οὕτως ἐὰν μὴ παραδείξω ὅτι οὐκ ἔστιν ὁ Βηλ ὁ κατεσθίων ταῦτα ἀποθανοῦμαι καὶ πάντες οἱ παρ’ ἐμοῦ ἦσαν δὲ τῷ Βηλ ἱερεῖς ἑβδομήκοντα χωρὶς γυναικῶν καὶ τέκνων
Interconfessionale SupplD14,9Daniele disse al re:
— D’accordo! sia fatto come hai detto.
I sacerdoti di Bel erano almeno settanta, senza contare le loro mogli e i loro figli.
AT greco 1,10ἤγαγον δέ τὸν βασιλέα εἰς τὸ εἰδώλιον
Interconfessionale SupplD14,10Il re si recò nel tempio di Bel insieme a Daniele.
AT greco 1,11καὶ παρετέθη τὰ βρώματα ἐνώπιον τοῦ βασιλέως καὶ τοῦ Δανιηλ καὶ οἶνος κερασθεὶς εἰσηνέχθη καὶ παρετέθη τῷ Βηλ καὶ εἶπεν Δανιηλ σὺ αὐτὸς ὁρᾷς ὅτι κεῖται ταῦτα βασιλεῦ σὺ οὖν ἐπισφράγισαι τὰς κλεῖδας τοῦ ναοῦ ἐπὰν κλεισθῇ
Interconfessionale SupplD14,11I sacerdoti gli dissero:
— Ecco, noi usciamo dal tempio. Tu, o re, disporrai i cibi e farai portare il vino. Poi chiuderai la porta e ci metterai i sigilli reali. Domattina tornerai a vedere. Se troverai che Bel non ha mangiato tutto, ci farai morire; ma se sarà sparito tutto, farai morire Daniele, perché ci ha calunniati.
AT greco 1,12
Interconfessionale SupplDI sacerdoti se la ridevano di Daniele, perché avevano fatto un passaggio segreto sotto l’altare; così potevano andare ogni notte a prendersi le offerte.
Note al Testo
14,12 sotto l’altare: altri: sotto la tavola.
AT greco 1,13ἤρεσε δὲ ὁ λόγος τῷ βασιλεῖ
Interconfessionale SupplD14,13Quando essi uscirono il re fece mettere i cibi davanti a Bel.
AT greco 1,14ὁ δὲ Δανιηλ ἐκέλευσε τοὺς παρ’ αὐτοῦ ἐκβαλόντας πάντας ἐκ τοῦ ναοῦ κατασῆσαι ὅλον τὸν ναὸν σποδῷ οὐθενὸς τῶν ἐκτὸς αὐτοῦ εἰδότος καὶ τότε τὸν ναὸν ἐκέλευσε σφραγίσαι τῷ τοῦ βασιλέως δακτυλίῳ καὶ τοῖς δακτυλίοις τινῶν ἐνδόξων ἱερέων καὶ ἐγένετο οὕτως
Interconfessionale SupplD14,14Daniele ordinò ai suoi servitori di portare della cenere e la fece spargere su tutto il pavimento. Nessuno li vide, eccetto il re. Poi uscirono tutti e chiusero la porta; misero i sigilli reali e se ne andarono.
AT greco 1,15καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον παρεγένοντο ἐπὶ τὸν τόπον οἱ δὲ ἱερεῖς τοῦ Βηλ διὰ ψευδοθυρίδων εἰσελθόντες κατεφάγοσαν πάντα τὰ παρακείμενα τῷ Βηλ καὶ ἐξέπιον τὸν οἶνον καὶ εἶπεν Δανιηλ ἐπίδετε τὰς σφραγῖδας ὑμῶν εἰ μένουσιν ἄνδρες ἱερεῖς καὶ σὺ δέ βασιλεῦ σκέψαι μή τί σοι ἀσύμφωνον γεγένηται καὶ εὗρον ὡς ἦν ἡ σφραγίς καὶ ἀπέβαλον τὴν σφραγῖδα
Interconfessionale SupplD14,15Come erano soliti fare, quella notte i sacerdoti di Bel entrarono nel tempio per il passaggio segreto, con le loro mogli e i loro figli; mangiarono e bevvero tutto.
AT greco 1,18καὶ ἀνοίξαντες τὰς θύρας εἴδοσαν δεδαπανημένα πάντα τὰ παρατεθέντα καὶ τὰς τραπέζας κενάς καὶ ἐχάρη ὁ βασιλεὺς καὶ εἶπεν πρὸς τὸν Δανιηλ μέγας ἐστὶν ὁ Βηλ καὶ οὐκ ἔστι παρ’ αὐτῷ δόλος
Interconfessionale SupplDIl re aprì subito la porta e appena guardò all’altare, gridò a gran voce: «Sei grande, o Bel! In te non c’è nessun inganno!».
Note al Testo
14,18 all’altare: altri: la tavola.
AT greco 1,19καὶ ἐγέλασε Δανιηλ σφόδρα καὶ εἶπεν τῷ βασιλεῖ δεῦρο ἰδὲ τὸν δόλον τῶν ἱερέων καὶ εἶπεν Δανιηλ βασιλεῦ ταῦτα τὰ ἴχνη τίνος ἐστί
Interconfessionale SupplD14,19Ma Daniele si mise a ridere. Trattenne il re perché non entrasse e gli disse:
— Osserva il pavimento: di chi sono queste impronte?
AT greco 1,20καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν καὶ παιδίων
Interconfessionale SupplD14,20Il re rispose:
— Vedo impronte di uomini, donne e bambini.
AT greco 1,21καὶ ἐπῆλθεν ἐπὶ τὸν οἶκον ἐν ᾧ ἦσαν οἱ ἱερεῖς καταγινόμενοι καὶ εὗρε τὰ βρώματα τοῦ Βηλ καὶ τὸν οἶνον καὶ ἐπέδειξε Δανιηλ τῷ βασιλεῖ τὰ ψευδοθύρια δι’ ὧν εἰσπορευόμενοι οἱ ἱερεῖς ἐδαπάνων τὰ παρατιθέμενα τῷ Βηλ
Interconfessionale SupplD14,21Allora il re si adirò e fece arrestare i sacerdoti di Bel, le loro mogli e i loro figli. Gli fecero vedere il passaggio segreto da dove ogni notte entravano per mangiare tutte le offerte.
AT greco 1,22καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς ἐκ τοῦ Βηλίου καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς τῷ Δανιηλ καὶ τὴν δαπάνην τὴν εἰς αὐτὸν ἔδωκε τῷ Δανιηλ τὸν δὲ Βηλ κατέστρεψε
Interconfessionale SupplD14,22Il re fece uccidere i sacerdoti e consegnò la statua di Bel a Daniele che la distrusse assieme al suo tempio.
Daniele e il drago

AT greco 1,23καὶ ἦν δράκων ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ καὶ ἐσέβοντο αὐτὸν οἱ Βαβυλώνιοι
Interconfessionale SupplDNella città di Babilonia c’era anche un grosso drago e i Babilonesi lo adoravano come un dio.
Note al Testo
14,23 un grosso drago: altri: un grosso serpente (e così pure per le altre ricorrenze nel racconto).
AT greco 1,24καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ Δανιηλ μὴ καὶ τοῦτον ἐρεῖς ὅτι χαλκοῦς ἐστιν ἰδοὺ ζῇ καὶ ἐσθίει καὶ πίνει προσκύνησον αὐτῷ
Interconfessionale SupplD14,24Un giorno il re disse a Daniele:
— Non mi dirai che questo dio non è vivo? Perciò adoralo!
AT greco 1,25καὶ εἶπεν Δανιηλ βασιλεῦ δός μοι τὴν ἐξουσίαν καὶ ἀνελῶ τὸν δράκοντα ἄνευ σιδήρου καὶ ῥάβδου
Interconfessionale SupplDRispose Daniele:
— Io adoro il Signore mio Dio. Egli solo è il Dio vivo. Se tu, o re, mi dai il permesso, io ucciderò il drago senza usare né la spada né il bastone.
Note al Testo
14,25 il Signore Dt 6,4.13; Mt 4,10.
AT greco 1,26καὶ συνεχώρησεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺς καὶ εἶπεν αὐτῷ δέδοταί σοι
Interconfessionale SupplD14,26Il re rispose:
— D’accordo! Hai il mio permesso.
AT greco 1,27καὶ λαβὼν ὁ Δανιηλ πίσσης μνᾶς τριάκοντα καὶ στέαρ καὶ τρίχας ἥψησεν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἐποίησε μάζαν καὶ ἐνέβαλεν εἰς τὸ στόμα τοῦ δράκοντος καὶ φαγὼν διερράγη καὶ ἔδειξεν αὐτὸν τῷ βασιλεῖ λέγων οὐ ταῦτα σέβεσθε βασιλεῦ
Interconfessionale SupplD14,27Allora Daniele prese della pece, del grasso e dei peli; mise a cuocere tutto insieme e ne fece alcune polpette. Le gettò nella gola del drago ed esso, appena le inghiotti, scoppiò. Allora Daniele gridò: «Ecco che cosa adorate!».
AT greco 1,28καὶ συνήχθησαν οἱ ἀπὸ τῆς χώρας πάντες ἐπὶ τὸν Δανιηλ καὶ εἶπαν Ιουδαῖος γέγονεν ὁ βασιλεύς τὸν Βηλ κατέστρεψε καὶ τὸν δράκοντα ἀπέκτεινε
Interconfessionale SupplD14,28Quando i Babilonesi vennero a sapere quel che era capitato, si arrabbiarono molto e fecero una dimostrazione di protesta contro il re. Gridavano: «Il re si è fatto ebreo! Ha distrutto Bel, ha fatto uccidere il drago e ha massacrato i sacerdoti!».
AT greco 1,29
Interconfessionale SupplD14,29Quando giunsero dal re, urlarono: «Consegnaci subito Daniele, altrimenti uccideremo te e tutta la tua famiglia!».
AT greco 1,30καὶ ἰδὼν ὁ βασιλεὺς ὅτι ἐπισυνήχθη ὁ ὄχλος τῆς χώρας ἐπ’ αὐτόν ἐκάλεσε τοὺς συμβιωτὰς αὐτοῦ καὶ εἶπεν δίδωμι τὸν Δανιηλ εἰς ἀπώλειαν
Interconfessionale SupplD14,30Il re, vista la loro violenza, fu costretto ad abbandonare Daniele nelle loro mani.
AT greco 1,31ἦν δὲ λάκκος ἐν ᾧ ἐτρέφοντο λέοντες ἑπτά οἷς παρεδίδοντο οἱ ἐπίβουλοι τοῦ βασιλέως καὶ ἐχορηγεῖτο αὐτοῖς καθ’ ἑκάστην ἡμέραν τῶν ἐπιθανατίων σώματα δύο καὶ ἐνεβάλοσαν τὸν Δανιηλ οἱ ὄχλοι εἰς ἐκεῖνον τὸν λάκκον ἵνα καταβρωθῇ καὶ μηδὲ ταφῆς τύχῃ καὶ ἦν ἐν τῷ λάκκῳ Δανιηλ ἡμέρας ἕξ
Interconfessionale SupplD14,31Essi lo gettarono nella fossa dei leoni e lo lasciarono là per sei giorni.
AT greco 1,33καὶ ἐγένετο τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ καὶ ἦν Αμβακουμ ἔχων ἄρτους ἐντεθρυμμένους ἐν σκάφῃ ἐν ἑψήματι καὶ στάμνον οἴνου κεκερασμένου καὶ ἐπορεύετο εἰς τὸ πεδίον πρὸς τοὺς θεριστάς
Interconfessionale SupplD14,33A quel tempo il profeta Abacuc si trovava nella terra di Giuda. Egli aveva fatto cuocere la minestra e in un vaso aveva preparato del pane spezzettato. Stava per andare nei campi per portare da mangiare ai mietitori.
AT greco 1,34καὶ ἐλάλησεν ἄγγελος κυρίου πρὸς Αμβακουμ λέγων τάδε λέγει σοι κύριος ὁ θεός τὸ ἄριστον ὃ ἔχεις ἀπένεγκε Δανιηλ εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων ἐν Βαβυλῶνι
Interconfessionale SupplD14,34L’angelo del Signore disse ad Abacuc:
— Porta questo cibo a Daniele che è a Babilonia, nella fossa dei leoni.
AT greco 1,35καὶ εἶπεν Αμβακουμ κύριε ὁ θεός οὐχ ἑώρακα τὴν Βαβυλῶνα καὶ τὸν λάκκον οὐ γινώσκω ποῦ ἐστι
Interconfessionale SupplD14,35Abacuc rispose:
— Signore, io non sono mai stato a Babilonia e non so dove sia la fossa dei leoni.
AT greco 1,36καὶ ἐπιλαβόμενος αὐτοῦ ὁ ἄγγελος κυρίου τοῦ Αμβακουμ τῆς κόμης αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς ἔθηκεν αὐτὸν ἐπάνω τοῦ λάκκου τοῦ ἐν Βαβυλῶνι
Interconfessionale SupplDAllora l’angelo del Signore prese Abacuc per i capelli e, con la velocità del vento, lo portò a Babilonia, dov’era la fossa dei leoni.
Note al Testo
14,36 con la velocità del vento: altri: con la forza del suo spirito.
AT greco 1,37καὶ εἶπεν Αμβακουμ πρὸς Δανιηλ ἀναστὰς φάγε τὸ ἄριστον ὃ ἀπέστειλέ σοι κύριος ὁ θεός
Interconfessionale SupplD14,37Abacuc gridò:
— Daniele! Daniele! prendi questo cibo: è Dio che te lo manda.
AT greco 1,38καὶ εἶπε Δανιηλ ἐμνήσθη γάρ μου κύριος ὁ θεὸς ὁ μὴ ἐγκαταλείπων τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν
Interconfessionale SupplDDaniele disse:
— O Dio, ti sei ricordato di me! Tu non abbandoni mai quelli che ti amano!
Note al Testo
14,38 Tu non abbandoni mai quelli che ti amano Sal 9,11; 27,9; 145,8.
AT greco 1,39καὶ ἔφαγε Δανιηλ ὁ δὲ ἄγγελος κυρίου κατέστησε τὸν Αμβακουμ ὅθεν αὐτὸν ἔλαβε τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ὁ δὲ κύριος ὁ θεὸς ἐμνήσθη τοῦ Δανιηλ
Interconfessionale SupplD14,39Poi si alzò e si mise a mangiare. L’angelo di Dio riportò immediatamente Abacuc a casa sua.
AT greco 1,40ἐξῆλθε δὲ ὁ βασιλεὺς μετὰ ταῦτα πενθῶν τὸν Δανιηλ καὶ ἐγκύψας εἰς τὸν λάκκον ὁρᾷ αὐτὸν καθήμενον
Interconfessionale SupplD14,40Sette giorni dopo che Daniele era stato gettato nella fossa dei leoni, il re andò alla fossa a piangere e a far lutto sopra di lui. Quando arrivò alla fossa guardò dentro e vide Daniele seduto.
AT greco 1,41καὶ ἀναβοήσας εἶπεν ὁ βασιλεύς μέγας ἐστὶ κύριος ὁ θεός καὶ οὐκ ἔστι πλὴν αὐτοῦ ἄλλος
Interconfessionale SupplD14,41Allora gridò: «Signore, Dio di Daniele, tu sei grande! Non c’è altro Dio all’infuori di te!».
AT greco 1,42καὶ ἐξήγαγεν ὁ βασιλεὺς τὸν Δανιηλ ἐκ τοῦ λάκκου καὶ τοὺς αἰτίους τῆς ἀπωλείας αὐτοῦ ἐνέβαλεν εἰς τὸν λάκκον ἐνώπιον τοῦ Δανιηλ καὶ κατεβρώθησαν
Interconfessionale SupplD14,42Fece uscire Daniele dalla fossa e fece gettare al suo posto quelli che avevano cercato di farlo morire. I leoni li sbranarono immediatamente, davanti agli occhi del re.