Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
BibbiaEDU-logo

Susanna (Daniele 13 - Teodozione)

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 1 1,1καὶ ἦν ἀνὴρ οἰκῶν ἐν Βαβυλῶνι καὶ ὄνομα αὐτῷ Ιωακιμ
Interconfessionale SupplD13,1Nella città di Babilonia viveva un uomo di nome Ioakìm,
AT greco 1,2καὶ ἔλαβεν γυναῖκα ᾗ ὄνομα Σουσαννα θυγάτηρ Χελκιου καλὴ σφόδρα καὶ φοβουμένη τὸν κύριον
Interconfessionale SupplD13,2che aveva sposato Susanna, figlia di Chelkia. Susanna era una donna molto bella e profondamente attaccata a Dio.
AT greco 1,3καὶ οἱ γονεῖς αὐτῆς δίκαιοι καὶ ἐδίδαξαν τὴν θυγατέρα αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον Μωυσῆ
Interconfessionale SupplD13,3I suoi genitori erano Israeliti fedeli e avevano educato la loro figlia a vivere secondo la legge di Mosè.
AT greco 1,4καὶ ἦν Ιωακιμ πλούσιος σφόδρα καὶ ἦν αὐτῷ παράδεισος γειτνιῶν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ πρὸς αὐτὸν προσήγοντο οἱ Ιουδαῖοι διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐνδοξότερον πάντων
Interconfessionale SupplD13,4Ioakìm era molto ricco, e vicino alla casa aveva uno splendido giardino. Molti Ebrei andavano a trovarlo perché avevano grande stima di lui.
AT greco 1,5καὶ ἀπεδείχθησαν δύο πρεσβύτεροι ἐκ τοῦ λαοῦ κριταὶ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ περὶ ὧν ἐλάλησεν ὁ δεσπότης ὅτι ἐξῆλθεν ἀνομία ἐκ Βαβυλῶνος ἐκ πρεσβυτέρων κριτῶν οἳ ἐδόκουν κυβερνᾶν τὸν λαόν
Interconfessionale SupplDQuell’anno erano stati scelti dal popolo due anziani ed erano stati fatti giudici. Il Signore parlava proprio di loro quando diceva: «L’ingiustizia viene da Babilonia, da alcuni giudici anziani che hanno la pretesa di governare il mio popolo».
Note al Testo
13,5 Non sappiamo quale sia la fonte da cui è tratta questa citazione.
AT greco 1,6οὗτοι προσεκαρτέρουν ἐν τῇ οἰκίᾳ Ιωακιμ καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτοὺς πάντες οἱ κρινόμενοι
Interconfessionale SupplD13,6Quei due giudici frequentavano la casa di Ioakìm, e così tutti quelli che erano coinvolti in un processo andavano là per incontrarsi con loro.
AT greco 1,7καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἀπέτρεχεν ὁ λαὸς μέσον ἡμέρας εἰσεπορεύετο Σουσαννα καὶ περιεπάτει ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς
Interconfessionale SupplD13,7Verso mezzogiorno, quando tutti se ne tornavano a casa, Susanna andava nel giardino a passeggiare.
AT greco 1,8καὶ ἐθεώρουν αὐτὴν οἱ δύο πρεσβύτεροι καθ’ ἡμέραν εἰσπορευομένην καὶ περιπατοῦσαν καὶ ἐγένοντο ἐν ἐπιθυμίᾳ αὐτῆς
Interconfessionale SupplD13,8Quei due giudici la vedevano ogni giorno passeggiare nel giardino e la desideravano ardentemente.
AT greco 1,9καὶ διέστρεψαν τὸν ἑαυτῶν νοῦν καὶ ἐξέκλιναν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν εἰς τὸν οὐρανὸν μηδὲ μνημονεύειν κριμάτων δικαίων
Interconfessionale SupplD13,9A un certo punto persero la testa, non pensarono più a Dio né alle proprie responsabilità di giudici.
AT greco 1,10καὶ ἦσαν ἀμφότεροι κατανενυγμένοι περὶ αὐτῆς καὶ οὐκ ἀνήγγειλαν ἀλλήλοις τὴν ὀδύνην αὐτῶν
Interconfessionale SupplD13,10Anche se tutti e due bruciavano di passione per Susanna, nessuno aveva mai parlato all’altro del proprio tormento:
AT greco 1,11ὅτι ᾐσχύνοντο ἀναγγεῖλαι τὴν ἐπιθυμίαν αὐτῶν ὅτι ἤθελον συγγενέσθαι αὐτῇ
Interconfessionale SupplD13,11infatti si vergognavano di svelare il desiderio che avevano di possederla.
AT greco 1,12καὶ παρετηροῦσαν φιλοτίμως καθ’ ἡμέραν ὁρᾶν αὐτήν
Interconfessionale SupplD13,12Così, da un giorno all’altro, facevano di tutto per poterla vedere.
AT greco 1,13καὶ εἶπαν ἕτερος τῷ ἑτέρῳ πορευθῶμεν δὴ εἰς οἶκον ὅτι ἀρίστου ὥρα ἐστίν καὶ ἐξελθόντες διεχωρίσθησαν ἀπ’ ἀλλήλων
Interconfessionale SupplD13,13Un giorno si dissero l’un l’altro: «Andiamo pure a casa: è l’ora di pranzo!». Uscirono e ciascuno prese la propria strada.
AT greco 1,14καὶ ἀνακάμψαντες ἦλθον ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἀνετάζοντες ἀλλήλους τὴν αἰτίαν ὡμολόγησαν τὴν ἐπιθυμίαν αὐτῶν καὶ τότε κοινῇ συνετάξαντο καιρὸν ὅτε αὐτὴν δυνήσονται εὑρεῖν μόνην
Interconfessionale SupplD13,14Ma poco dopo tornarono indietro tutti e due e si incontrarono di nuovo. Si domandarono il motivo e così si manifestarono la propria passione. Allora, di comune accordo, decisero di restare in attesa del momento in cui l’avrebbero trovata sola.
AT greco 1,15καὶ ἐγένετο ἐν τῷ παρατηρεῖν αὐτοὺς ἡμέραν εὔθετον εἰσῆλθέν ποτε καθὼς ἐχθὲς καὶ τρίτης ἡμέρας μετὰ δύο μόνων κορασίων καὶ ἐπεθύμησε λούσασθαι ἐν τῷ παραδείσῳ ὅτι καῦμα ἦν
Interconfessionale SupplD13,15Essi aspettarono l’occasione opportuna. Un giorno Susanna andò nel giardino secondo il solito, accompagnata da due serve. Faceva caldo e Susanna voleva fare il bagno.
AT greco 1,16καὶ οὐκ ἦν οὐδεὶς ἐκεῖ πλὴν οἱ δύο πρεσβύτεροι κεκρυμμένοι καὶ παρατηροῦντες αὐτήν
Interconfessionale SupplD13,16Là non c’era nessun altro, eccetto i due giudici che si erano nascosti per spiarla.
AT greco 1,17καὶ εἶπεν τοῖς κορασίοις ἐνέγκατε δή μοι ἔλαιον καὶ σμῆγμα καὶ τὰς θύρας τοῦ παραδείσου κλείσατε ὅπως λούσωμαι
Interconfessionale SupplD13,17Susanna disse alle ragazze: «Portatemi l’unguento e i profumi. Poi chiudete le porte del giardino perché voglio fare il bagno».
AT greco 1,18καὶ ἐποίησαν καθὼς εἶπεν καὶ ἀπέκλεισαν τὰς θύρας τοῦ παραδείσου καὶ ἐξῆλθαν κατὰ τὰς πλαγίας θύρας ἐνέγκαι τὰ προστεταγμένα αὐταῖς καὶ οὐκ εἴδοσαν τοὺς πρεσβυτέρους ὅτι ἦσαν κεκρυμμένοι
Interconfessionale SupplD13,18Esse ubbidirono; chiusero le porte e uscirono dall’ingresso laterale per prendere quello che Susanna aveva detto loro di portare. Ma non si accorsero che quei due stavano là nascosti.
AT greco 1,19καὶ ἐγένετο ὡς ἐξήλθοσαν τὰ κοράσια καὶ ἀνέστησαν οἱ δύο πρεσβῦται καὶ ἐπέδραμον αὐτῇ
Interconfessionale SupplD13,19Appena uscite le ragazze, i due giudici saltarono fuori dai nascondigli e corsero verso Susanna.
AT greco 1,20καὶ εἶπον ἰδοὺ αἱ θύραι τοῦ παραδείσου κέκλεινται καὶ οὐδεὶς θεωρεῖ ἡμᾶς καὶ ἐν ἐπιθυμίᾳ σού ἐσμεν διὸ συγκατάθου ἡμῖν καὶ γενοῦ μεθ’ ἡμῶν
Interconfessionale SupplD13,20Le dissero: «Le porte del giardino sono chiuse. Nessuno ci vede. Noi bruciamo di desiderio per te. Non respingerci, ma concediti a noi.
AT greco 1,21εἰ δὲ μή καταμαρτυρήσομέν σου ὅτι ἦν μετὰ σοῦ νεανίσκος καὶ διὰ τοῦτο ἐξαπέστειλας τὰ κοράσια ἀπὸ σοῦ
Interconfessionale SupplD13,21Se ti rifiuti, ti accuseremo e diremo che eri con un giovanotto e hai mandato via apposta le serve».
AT greco 1,22καὶ ἀνεστέναξεν Σουσαννα καὶ εἶπεν στενά μοι πάντοθεν ἐάν τε γὰρ τοῦτο πράξω θάνατός μοί ἐστιν ἐάν τε μὴ πράξω οὐκ ἐκφεύξομαι τὰς χεῖρας ὑμῶν
Interconfessionale SupplDSusanna scoppiò in pianto e disse: «Sono senza scampo: se cedo a voi potrò essere condannata a morte per adulterio; se mi rifiuto, non potrò sfuggire alle vostre mani.
Note al Testo
13,22 Nell’antico Israele la donna adultera era considerata degna di morte (vedi Levitico 20,10; Deuteronomio 22,22).
AT greco 1,23αἱρετόν μοί ἐστιν μὴ πράξασαν ἐμπεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν ἢ ἁμαρτεῖν ἐνώπιον κυρίου
Interconfessionale SupplD13,23Preferisco essere una vittima innocente, piuttosto che offendere il Signore!».
AT greco 1,24καὶ ἀνεβόησεν φωνῇ μεγάλῃ Σουσαννα ἐβόησαν δὲ καὶ οἱ δύο πρεσβῦται κατέναντι αὐτῆς
Interconfessionale SupplD13,24Poi Susanna cominciò a gridare più forte che poteva; i due giudici si misero a gridarle dietro accuse e
AT greco 1,25καὶ δραμὼν ὁ εἷς ἤνοιξεν τὰς θύρας τοῦ παραδείσου
Interconfessionale SupplD13,25uno di loro corse subito ad aprire le porte del giardino.
AT greco 1,26ὡς δὲ ἤκουσαν τὴν κραυγὴν ἐν τῷ παραδείσῳ οἱ ἐκ τῆς οἰκίας εἰσεπήδησαν διὰ τῆς πλαγίας θύρας ἰδεῖν τὸ συμβεβηκὸς αὐτῇ
Interconfessionale SupplD13,26Appena i servitori di casa sentirono venire le urla dal giardino, corsero subito là dalla porta laterale, per vedere che cosa era capitato a Susanna.
AT greco 1,27ἡνίκα δὲ εἶπαν οἱ πρεσβῦται τοὺς λόγους αὐτῶν κατῃσχύνθησαν οἱ δοῦλοι σφόδρα ὅτι πώποτε οὐκ ἐρρέθη λόγος τοιοῦτος περὶ Σουσαννης
Interconfessionale SupplD13,27I due giudici diedero la loro versione dei fatti e i servitori rimasero molto confusi. Non si era mai sentito dire di Susanna una cosa simile.
AT greco 1,28καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον ὡς συνῆλθεν ὁ λαὸς πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς Ιωακιμ ἦλθον οἱ δύο πρεσβῦται πλήρεις τῆς ἀνόμου ἐννοίας κατὰ Σουσαννης τοῦ θανατῶσαι αὐτὴν
Interconfessionale SupplD13,28L’indomani la gente si radunò nella casa di Ioakìm. Vennero anche i due giudici, decisi a eseguire i loro piani e a far condannare a morte Susanna.
AT greco 1,29καὶ εἶπαν ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ ἀποστείλατε ἐπὶ Σουσανναν θυγατέρα Χελκιου ἥ ἐστιν γυνὴ Ιωακιμ οἱ δὲ ἀπέστειλαν
Interconfessionale SupplD13,29Dissero alla presenza di tutti: «Fate venire Susanna, figlia di Chelkia, moglie di Ioakìm!».
Quando la chiamarono,
AT greco 1,30καὶ ἦλθεν αὐτὴ καὶ οἱ γονεῖς αὐτῆς καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ πάντες οἱ συγγενεῖς αὐτῆς
Interconfessionale SupplD13,30Susanna venne con i genitori, i figli e tutti i suoi parenti.
AT greco 1,31ἡ δὲ Σουσαννα ἦν τρυφερὰ σφόδρα καὶ καλὴ τῷ εἴδει
Interconfessionale SupplD13,31Era molto bella e graziosa
AT greco 1,32οἱ δὲ παράνομοι ἐκέλευσαν ἀποκαλυφθῆναι αὐτήν ἦν γὰρ κατακεκαλυμμένη ὅπως ἐμπλησθῶσιν τοῦ κάλλους αὐτῆς
Interconfessionale SupplD13,32e portava un velo. Quei due malvagi ordinarono di toglierle il velo, per poter godere ancora della sua bellezza.
AT greco 1,33ἔκλαιον δὲ οἱ παρ’ αὐτῆς καὶ πάντες οἱ ἰδόντες αὐτήν
Interconfessionale SupplD13,33La famiglia di Susanna e tutti gli altri che la vedevano erano in lacrime.
AT greco 1,34ἀναστάντες δὲ οἱ δύο πρεσβῦται ἐν μέσῳ τῷ λαῷ ἔθηκαν τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῆς
Interconfessionale SupplDAlla presenza di tutti, i due giudici si alzarono per accusarla e posero le loro mani sulla testa di Susanna.
Note al Testo
13,34 Per l’imposizione delle mani prima della lapidazione vedi Levitico 24,14.
AT greco 1,35ἡ δὲ κλαίουσα ἀνέβλεψεν εἰς τὸν οὐρανόν ὅτι ἦν ἡ καρδία αὐτῆς πεποιθυῖα ἐπὶ τῷ κυρίῳ
Interconfessionale SupplD13,35Ma Susanna, tra le lacrime, alzò lo sguardo al cielo; il suo cuore era pieno di fiducia nel Signore.
AT greco 1,36εἶπαν δὲ οἱ πρεσβῦται περιπατούντων ἡμῶν ἐν τῷ παραδείσῳ μόνων εἰσῆλθεν αὕτη μετὰ δύο παιδισκῶν καὶ ἀπέκλεισεν τὰς θύρας τοῦ παραδείσου καὶ ἀπέλυσεν τὰς παιδίσκας
Interconfessionale SupplD13,36I due giudici dissero: «Stavamo passeggiando noi due soli nel giardino, quando venne Susanna con due ancelle. Dopo un po’ essa mandò via le ancelle e chiuse la porta del giardino.
AT greco 1,37καὶ ἦλθεν πρὸς αὐτὴν νεανίσκος ὃς ἦν κεκρυμμένος καὶ ἀνέπεσε μετ’ αὐτῆς
Interconfessionale SupplD13,37Allora un giovanotto, che si era nascosto nel giardino, si avvicinò a Susanna e si unì a lei.
AT greco 1,38ἡμεῖς δὲ ὄντες ἐν τῇ γωνίᾳ τοῦ παραδείσου ἰδόντες τὴν ἀνομίαν ἐδράμομεν ἐπ’ αὐτούς
Interconfessionale SupplD13,38Noi eravamo in un angolo del giardino e abbiamo visto tutto quel che stava avvenendo. Siamo corsi subito là
AT greco 1,39καὶ ἰδόντες συγγινομένους αὐτοὺς ἐκείνου μὲν οὐκ ἠδυνήθημεν ἐγκρατεῖς γενέσθαι διὰ τὸ ἰσχύειν αὐτὸν ὑπὲρ ἡμᾶς καὶ ἀνοίξαντα τὰς θύρας ἐκπεπηδηκέναι
Interconfessionale SupplD13,39e li abbiamo colti sul fatto. Abbiamo cercato di acciuffare quel giovanotto, ma lui era più forte di noi. Di corsa andò alle porte del giardino, le aprì e scappò.
AT greco 1,40ταύτης δὲ ἐπιλαβόμενοι ἐπηρωτῶμεν τίς ἦν ὁ νεανίσκος
Interconfessionale SupplD13,40Siamo riusciti invece a prendere Susanna. Le abbiamo domandato chi era quell’uomo,
AT greco 1,41καὶ οὐκ ἠθέλησεν ἀναγγεῖλαι ἡμῖν ταῦτα μαρτυροῦμεν καὶ ἐπίστευσεν αὐτοῖς ἡ συναγωγὴ ὡς πρεσβυτέροις τοῦ λαοῦ καὶ κριταῖς καὶ κατέκριναν αὐτὴν ἀποθανεῖν
Interconfessionale SupplDma non ce l’ha voluto dire. Noi abbiamo detto la verità e lo testimoniamo davanti a tutti». Tutti credettero alle parole dei due, perché erano capi del popolo e giudici; perciò condannarono a morte Susanna.
Note al Testo
13,41 capi del popolo: altri: anziani del popolo.
AT greco 1,42ἀνεβόησεν δὲ φωνῇ μεγάλῃ Σουσαννα καὶ εἶπεν ὁ θεὸς ὁ αἰώνιος ὁ τῶν κρυπτῶν γνώστης ὁ εἰδὼς τὰ πάντα πρὶν γενέσεως αὐτῶν
Interconfessionale SupplD13,42Allora Susanna esclamò ad alta voce: «Eterno Dio, tu vedi i segreti e conosci tutto già prima che succeda.
AT greco 1,43σὺ ἐπίστασαι ὅτι ψευδῆ μου κατεμαρτύρησαν καὶ ἰδοὺ ἀποθνῄσκω μὴ ποιήσασα μηδὲν ὧν οὗτοι ἐπονηρεύσαντο κατ’ ἐμοῦ
Interconfessionale SupplD13,43Tu sai che quei due hanno detto il falso contro di me. Io non ho fatto nulla di quello di cui vengo accusata, ma ora devo morire!».
AT greco 1,44καὶ εἰσήκουσεν κύριος τῆς φωνῆς αὐτῆς
Interconfessionale SupplD13,44Il Signore ascoltò la preghiera di Susanna.
AT greco 1,45καὶ ἀπαγομένης αὐτῆς ἀπολέσθαι ἐξήγειρεν ὁ θεὸς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον παιδαρίου νεωτέρου ᾧ ὄνομα Δανιηλ
Interconfessionale SupplD13,45Mentre essa già veniva portata via per essere uccisa, Dio ispirò la giusta protesta di un giovane, chiamato Daniele.
AT greco 1,46καὶ ἐβόησεν φωνῇ μεγάλῃ καθαρὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ αἵματος ταύτης
Interconfessionale SupplD13,46Daniele gridò molto forte:
— Non voglio essere complice della morte di questa donna!
AT greco 1,47ἐπέστρεψεν δὲ πᾶς ὁ λαὸς πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπαν τίς ὁ λόγος οὗτος ὃν σὺ λελάληκας
AT greco 1,48ὁ δὲ στὰς ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν οὕτως μωροί οἱ υἱοὶ Ισραηλ οὐκ ἀνακρίναντες οὐδὲ τὸ σαφὲς ἐπιγνόντες κατεκρίνατε θυγατέρα Ισραηλ
Interconfessionale SupplD13,48Daniele si alzò davanti a loro e disse:
— Israeliti, come fate a essere così stolti? Avete condannato una donna del vostro popolo senza aver fatto un’inchiesta per cercare la verità.
AT greco 1,49ἀναστρέψατε εἰς τὸ κριτήριον ψευδῆ γὰρ οὗτοι κατεμαρτύρησαν αὐτῆς
Interconfessionale SupplD13,49Riaprite il processo: la testimonianza che questi due hanno portato contro Susanna è falsa!
AT greco 1,50καὶ ἀνέστρεψεν πᾶς ὁ λαὸς μετὰ σπουδῆς καὶ εἶπαν αὐτῷ οἱ πρεσβύτεροι δεῦρο κάθισον ἐν μέσῳ ἡμῶν καὶ ἀνάγγειλον ἡμῖν ὅτι σοὶ δέδωκεν ὁ θεὸς τὸ πρεσβεῖον
Interconfessionale SupplDIl popolo tornò subito indietro e i capi dissero a Daniele:
— Vieni, siediti in mezzo a noi e di’ quel che pensi, perché Dio ti ha dato saggezza superiore all’età che hai.
Note al Testo
13,50 ti ha dato saggezza superiore all'età che hai: altri: ti ha concesso ciò che è proprio di un anziano.
AT greco 1,51καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Δανιηλ διαχωρίσατε αὐτοὺς ἀπ’ ἀλλήλων μακράν καὶ ἀνακρινῶ αὐτούς
Interconfessionale SupplD13,51Allora Daniele disse:
— Separate i due testimoni e portateli distanti l’uno dall’altro, e io li interrogherò.
AT greco 1,52ὡς δὲ διεχωρίσθησαν εἷς ἀπὸ τοῦ ἑνός ἐκάλεσεν τὸν ἕνα αὐτῶν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν πεπαλαιωμένε ἡμερῶν κακῶν νῦν ἥκασιν αἱ ἁμαρτίαι σου ἃς ἐποίεις τὸ πρότερον
Interconfessionale SupplD13,52Li separarono e Daniele chiamò il primo. Gli disse:
— Uomo invecchiato nel male! Ora dovrai scontare i peccati che hai commesso finora.
AT greco 1,53κρίνων κρίσεις ἀδίκους καὶ τοὺς μὲν ἀθῴους κατακρίνων ἀπολύων δὲ τοὺς αἰτίους λέγοντος τοῦ κυρίου ἀθῷον καὶ δίκαιον οὐκ ἀποκτενεῖς
Interconfessionale SupplDHai preso decisioni ingiuste, hai condannato persone innocenti e hai assolto i colpevoli. Il Signore invece ha detto: «Non uccidere il giusto e l’innocente!».
Note al Testo
13,53 Non uccidere il giusto e l’innocente: vedi Esodo 23,7.
AT greco 1,54νῦν οὖν ταύτην εἴπερ εἶδες εἰπόν ὑπὸ τί δένδρον εἶδες αὐτοὺς ὁμιλοῦντας ἀλλήλοις ὁ δὲ εἶπεν ὑπὸ σχῖνον
Interconfessionale SupplD13,54Ebbene, se è vero che hai visto questa donna con quel giovanotto, dimmi sotto quale pianta erano.
Rispose:
— Sotto un lentisco.
AT greco 1,55εἶπεν δὲ Δανιηλ ὀρθῶς ἔψευσαι εἰς τὴν σεαυτοῦ κεφαλήν ἤδη γὰρ ἄγγελος τοῦ θεοῦ λαβὼν φάσιν παρὰ τοῦ θεοῦ σχίσει σε μέσον
Interconfessionale SupplD13,55Replicò Daniele:
— Bene! Tu hai mentito e ne porterai le conseguenze. Dio ha già dato ordine al suo angelo di squartarti in due pezzi!
AT greco 1,56καὶ μεταστήσας αὐτὸν ἐκέλευσεν προσαγαγεῖν τὸν ἕτερον καὶ εἶπεν αὐτῷ σπέρμα Χανααν καὶ οὐκ Ιουδα τὸ κάλλος ἐξηπάτησέν σε καὶ ἡ ἐπιθυμία διέστρεψεν τὴν καρδίαν σου
Interconfessionale SupplD13,56Poi Daniele lo mandò via e chiamò l’altro.
Gli disse:
— Tu sei della razza dei Cananei, non sei un vero Israelita. La bellezza ti ha sedotto e la passione ti ha fatto perdere la testa.
AT greco 1,57οὕτως ἐποιεῖτε θυγατράσιν Ισραηλ καὶ ἐκεῖναι φοβούμεναι ὡμίλουν ὑμῖν ἀλλ’ οὐ θυγάτηρ Ιουδα ὑπέμεινεν τὴν ἀνομίαν ὑμῶν
Interconfessionale SupplDFinora voi vi comportavate così con le donne d’Israele ed esse per paura venivano con voi. Ma ora una donna di Giuda non ha sopportato la vostra corruzione.
Note al Testo
13,57 Le donne d’Israele sarebbero quelle dell’antico regno d’Israele, che nella loro debolezza sono qui contrapposte a una donna del regno di Giuda, la quale vuole osservare la legge di Dio.
AT greco 1,58νῦν οὖν λέγε μοι ὑπὸ τί δένδρον κατέλαβες αὐτοὺς ὁμιλοῦντας ἀλλήλοις ὁ δὲ εἶπεν ὑπὸ πρῖνον
Interconfessionale SupplD13,58Ebbene, dimmi un po’: Sotto quale pianta hai visto Susanna insieme a quel ragazzo?
Rispose:
— Sotto un leccio.
AT greco 1,59εἶπεν δὲ αὐτῷ Δανιηλ ὀρθῶς ἔψευσαι καὶ σὺ εἰς τὴν σεαυτοῦ κεφαλήν μένει γὰρ ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ τὴν ῥομφαίαν ἔχων πρίσαι σε μέσον ὅπως ἐξολεθρεύσῃ ὑμᾶς
Interconfessionale SupplD13,59Daniele aggiunse:
— Bene! Anche tu hai mentito e ne porterai le conseguenze. L’angelo di Dio ti aspetta già con la spada in mano e ti spaccherà in due pezzi. Così sarà finita con voi due!
AT greco 1,60καὶ ἀνεβόησεν πᾶσα ἡ συναγωγὴ φωνῇ μεγάλῃ καὶ εὐλόγησαν τῷ θεῷ τῷ σῴζοντι τοὺς ἐλπίζοντας ἐπ’ αὐτόν
Interconfessionale SupplD13,60Allora l’assemblea proruppe in urla e ringraziò Dio perché salva quelli che sperano in lui.
AT greco 1,61καὶ ἀνέστησαν ἐπὶ τοὺς δύο πρεσβύτας ὅτι συνέστησεν αὐτοὺς Δανιηλ ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν ψευδομαρτυρήσαντας καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὃν τρόπον ἐπονηρεύσαντο τῷ πλησίον
Interconfessionale SupplD13,61Tutti si mossero contro i due giudici. Daniele con le loro stesse parole aveva provato che essi avevano mentito. Perciò gli Israeliti fecero loro quello che essi avevano cercato di fare a Susanna.
AT greco 1,62ποιῆσαι κατὰ τὸν νόμον Μωυσῆ καὶ ἀπέκτειναν αὐτούς καὶ ἐσώθη αἷμα ἀναίτιον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
Interconfessionale SupplDCome stabilisce la legge di Mosè per chi è colpevole di falsa testimonianza, quei due furono uccisi. Così quel giorno una donna innocente fu salvata.
Note al Testo
13,62 La falsa testimonianza comportava la pena di morte (vedi Deuteronomio 19,16-21).
AT greco 1,63Χελκιας δὲ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ᾔνεσαν τὸν θεὸν περὶ τῆς θυγατρὸς αὐτῶν Σουσαννας μετὰ Ιωακιμ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς καὶ τῶν συγγενῶν πάντων ὅτι οὐχ εὑρέθη ἐν αὐτῇ ἄσχημον πρᾶγμα
Interconfessionale SupplD13,63I genitori di Susanna, suo marito Ioakìm e tutti i suoi parenti lodarono Dio, perché era stata provata la sua innocenza.
AT greco 1,64καὶ Δανιηλ ἐγένετο μέγας ἐνώπιον τοῦ λαοῦ ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ἐπέκεινα
Interconfessionale SupplD13,64Da quel giorno il popolo cominciò ad avere una grande stima di Daniele.