Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Deuteronomio

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 1 1,1 οὗτοι οἱ λόγοι οὓς ἐλάλησεν Μωυσῆς παντὶ Ισραηλ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐν τῇ ἐρήμῳ πρὸς δυσμαῖς πλησίον τῆς ἐρυθρᾶς ἀνὰ μέσον Φαραν Τοφολ καὶ Λοβον καὶ Αυλων καὶ καταχρύσεα
Interconfessionale In questo libro sono contenuti i discorsi che Mosè rivolse a tutto il popolo d’Israele, quando furono giunti a est del Giordano: ossia nel deserto, nella valle dell’Araba, di fronte a Suf, tra Paran, Tofel, Laban, Caseròt e Di-Zaab.
1,1 Discorsi di Mosè in Moab 4,45-49. — tutto Israele Dt 5,1; 27,9; 29,1. 1,1 Araba: indica la profonda e ampia valle che si estende a nord e a sud del Mar Morto. — Suf… Di-Zaab: sono località non sicuramente identificate; il testo però le suppone a est del Giordano.
AT greco 1,2 ἕνδεκα ἡμερῶν ἐν Χωρηβ ὁδὸς ἐπ’ ὄρος Σηιρ ἕως Καδης Βαρνη
Interconfessionale Il cammino che va dal monte Oreb fino a Kades-Barnea, passando accanto al monte Seir, dura undici giorni.
1,2 Oreb, Kades-Barnea, monte Seir: vedi note a Esodo 3,1; Genesi 16,14; 32,4.
AT greco 1,3 καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ τεσσαρακοστῷ ἔτει ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ μηνὶ μιᾷ τοῦ μηνὸς ἐλάλησεν Μωυσῆς πρὸς πάντας υἱοὺς Ισραηλ κατὰ πάντα ὅσα ἐνετείλατο κύριος αὐτῷ πρὸς αὐτούς
Interconfessionale Nel quarantesimo anno, il primo giorno dell’undicesimo mese, Mosè riferì agli Israeliti le istruzioni che il Signore gli aveva dato per loro.
1,3 nel quarantesimo anno, dalla partenza dall’Egitto.
AT greco 1,4 μετὰ τὸ πατάξαι Σηων βασιλέα Αμορραίων τὸν κατοικήσαντα ἐν Εσεβων καὶ Ωγ βασιλέα τῆς Βασαν τὸν κατοικήσαντα ἐν Ασταρωθ καὶ ἐν Εδραϊν
AT greco 1,5 ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐν γῇ Μωαβ ἤρξατο Μωυσῆς διασαφῆσαι τὸν νόμον τοῦτον λέγων
AT greco 1,6 κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Χωρηβ λέγων ἱκανούσθω ὑμῖν κατοικεῖν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ
Interconfessionale 1,6 Mosè disse: «Il Signore, nostro Dio, ci parlò sull’Oreb e ci disse: “È già da molto tempo che siete fermi, vicino a questa montagna:
AT greco 1,7 ἐπιστράφητε καὶ ἀπάρατε ὑμεῖς καὶ εἰσπορεύεσθε εἰς ὄρος Αμορραίων καὶ πρὸς πάντας τοὺς περιοίκους Αραβα εἰς ὄρος καὶ πεδίον καὶ πρὸς λίβα καὶ παραλίαν γῆν Χαναναίων καὶ Ἀντιλίβανον ἕως τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου Εὐφράτου
AT greco 1,8 ἴδετε παραδέδωκα ἐνώπιον ὑμῶν τὴν γῆν εἰσπορευθέντες κληρονομήσατε τὴν γῆν ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν ὑμῶν τῷ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ δοῦναι αὐτοῖς καὶ τῷ σπέρματι αὐτῶν μετ’ αὐτούς
AT greco 1,9 καὶ εἶπα πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ λέγων οὐ δυνήσομαι μόνος φέρειν ὑμᾶς
Interconfessionale «In quel tempo io vi dissi: Da solo non ce la faccio più a governarvi:
1,9 compiti dei giudici 16,18-20; 17,8-13; 25,1-3; cfr. Es 23,2-8.
AT greco 1,10 κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ἐπλήθυνεν ὑμᾶς καὶ ἰδού ἐστε σήμερον ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει
Interconfessionale il Signore, vostro Dio, vi ha resi numerosi come le stelle del cielo.
1,10 resi numerosi: il dono della terra è ancora una “promessa” (1,7), mentre si è già compiuta quella di una numerosa discendenza (vedi note a Genesi 12,2; 47,27; Esodo 1,7 e 32,13). — come le stelle del cielo: vedi Genesi 15,5; 22,17; 26,4; Esodo 32,13.
AT greco 1,11 κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν προσθείη ὑμῖν ὡς ἐστὲ χιλιοπλασίως καὶ εὐλογήσαι ὑμᾶς καθότι ἐλάλησεν ὑμῖν
Interconfessionale Il Signore, Dio dei vostri padri, vi renda anche mille volte più numerosi e vi benedica come vi ha promesso;
1,11 il Dio dei padri 1,21; 4,1; 6,3; 12,1; 26,7; 27,3; 29,24; Es 3,13; Gs 18,3; Gdc 2,12.
AT greco 1,12 πῶς δυνήσομαι μόνος φέρειν τὸν κόπον ὑμῶν καὶ τὴν ὑπόστασιν ὑμῶν καὶ τὰς ἀντιλογίας ὑμῶν
Interconfessionale 1,12 ma io non sono più in grado di portare la responsabilità e il peso delle vostre liti.
AT greco 1,13 δότε ἑαυτοῖς ἄνδρας σοφοὺς καὶ ἐπιστήμονας καὶ συνετοὺς εἰς τὰς φυλὰς ὑμῶν καὶ καταστήσω ἐφ’ ὑμῶν ἡγουμένους ὑμῶν
Interconfessionale 1,13 Dalle vostre tribù sceglietevi uomini saggi, intelligenti e capaci: io affiderò loro la responsabilità di essere i vostri capi.
AT greco 1,14 καὶ ἀπεκρίθητέ μοι καὶ εἴπατε καλὸν τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησας ποιῆσαι
Interconfessionale 1,14 Voi mi diceste che la proposta andava bene.
AT greco 1,15 καὶ ἔλαβον ἐξ ὑμῶν ἄνδρας σοφοὺς καὶ ἐπιστήμονας καὶ συνετοὺς καὶ κατέστησα αὐτοὺς ἡγεῖσθαι ἐφ’ ὑμῶν χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρχους καὶ πεντηκοντάρχους καὶ δεκαδάρχους καὶ γραμματοεισαγωγεῖς τοῖς κριταῖς ὑμῶν
Interconfessionale Allora presi dalle vostre tribù gli uomini più saggi e più capaci, e li misi a capo di gruppi di mille, di cento, di cinquanta e di dieci persone. Ed essi diventarono i responsabili nelle vostre tribù.
1,15 Ed essi diventarono i responsabili nelle vostre tribù: altri: e come scribi nelle vostre tribù.
AT greco 1,16 καὶ ἐνετειλάμην τοῖς κριταῖς ὑμῶν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ λέγων διακούετε ἀνὰ μέσον τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν καὶ κρίνατε δικαίως ἀνὰ μέσον ἀνδρὸς καὶ ἀνὰ μέσον ἀδελφοῦ καὶ ἀνὰ μέσον προσηλύτου αὐτοῦ
Interconfessionale In quell’occasione ordinai anche ai vostri giudici: È vostro compito ascoltare la gente e risolvere con giustizia le questioni che uno può avere sia con i propri connazionali, sia con i forestieri che abitano presso di voi.
1,16 ascoltare e risolvere le questioni 17,4; Gv 7,51.
AT greco 1,17 οὐκ ἐπιγνώσῃ πρόσωπον ἐν κρίσει κατὰ τὸν μικρὸν καὶ κατὰ τὸν μέγαν κρινεῖς οὐ μὴ ὑποστείλῃ πρόσωπον ἀνθρώπου ὅτι ἡ κρίσις τοῦ θεοῦ ἐστιν καὶ τὸ ῥῆμα ὃ ἐὰν σκληρὸν ᾖ ἀφ’ ὑμῶν ἀνοίσετε αὐτὸ ἐπ’ ἐμέ καὶ ἀκούσομαι αὐτό
Interconfessionale Non fate preferenze nelle vostre decisioni: ascoltate tutti, più o meno importanti, e non abbiate paura di nessuno, perché il vero giudice è Dio. Quando ci sono cause troppo difficili per voi, presentatele a me. Io deciderò.
1,17 Non fate preferenze Lv 19,15; Prv 24,23; Gc 2,9; cfr. Dt 10,17.
AT greco 1,18 καὶ ἐνετειλάμην ὑμῖν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ πάντας τοὺς λόγους οὓς ποιήσετε
Interconfessionale 1,18 Nella stessa occasione, vi ordinai tutte le cose che dovevate fare».
AT greco 1,19 καὶ ἀπάραντες ἐκ Χωρηβ ἐπορεύθημεν πᾶσαν τὴν ἔρημον τὴν μεγάλην καὶ τὴν φοβερὰν ἐκείνην ἣν εἴδετε ὁδὸν ὄρους τοῦ Αμορραίου καθότι ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἡμῖν καὶ ἤλθομεν ἕως Καδης Βαρνη
Interconfessionale 1,19 «Come il Signore, nostro Dio, ci aveva detto di fare, partimmo dal monte Oreb e attraversammo tutto quel deserto grande e terribile che avete visto sulla strada che porta alle montagne degli Amorrei. Alla fine giungemmo a Kades-Barnea.
AT greco 1,20 καὶ εἶπα πρὸς ὑμᾶς ἤλθατε ἕως τοῦ ὄρους τοῦ Αμορραίου ὃ ὁ κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν δίδωσιν ὑμῖν
AT greco 1,21 ἴδετε παραδέδωκεν ὑμῖν κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν πρὸ προσώπου ὑμῶν τὴν γῆν ἀναβάντες κληρονομήσατε ὃν τρόπον εἶπεν κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν ὑμῖν μὴ φοβεῖσθε μηδὲ δειλιάσητε
AT greco 1,22 καὶ προσήλθατέ μοι πάντες καὶ εἴπατε ἀποστείλωμεν ἄνδρας προτέρους ἡμῶν καὶ ἐφοδευσάτωσαν ἡμῖν τὴν γῆν καὶ ἀναγγειλάτωσαν ἡμῖν ἀπόκρισιν τὴν ὁδόν δι’ ἧς ἀναβησόμεθα ἐν αὐτῇ καὶ τὰς πόλεις εἰς ἃς εἰσπορευσόμεθα εἰς αὐτάς
Interconfessionale 1,22 «Allora voi veniste da me e mi diceste: “Mandiamo avanti alcuni di noi a esplorare quei territori: essi ci informeranno sulla strada che dovremo fare, e come sono le città in cui entreremo”.
AT greco 1,23 καὶ ἤρεσεν ἐναντίον μου τὸ ῥῆμα καὶ ἔλαβον ἐξ ὑμῶν δώδεκα ἄνδρας ἄνδρα ἕνα κατὰ φυλήν
Interconfessionale 1,23 Mi sembrò una buona idea. Scelsi tra voi dodici uomini, uno per ogni tribù.
AT greco 1,24 καὶ ἐπιστραφέντες ἀνέβησαν εἰς τὸ ὄρος καὶ ἤλθοσαν ἕως Φάραγγος βότρυος καὶ κατεσκόπευσαν αὐτήν
Interconfessionale Si misero in cammino verso i monti, giunsero alla valle di Escol ed esplorarono l’intera regione.
1,24 Escol: vedi Numeri 13,23 e nota.
AT greco 1,25 καὶ ἐλάβοσαν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν ἀπὸ τοῦ καρποῦ τῆς γῆς καὶ κατήνεγκαν πρὸς ἡμᾶς καὶ ἔλεγον ἀγαθὴ ἡ γῆ ἣν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν δίδωσιν ἡμῖν
Interconfessionale Ci portarono i frutti che avevano trovato là e ci riferirono che era veramente una terra fertile quella che il Signore, nostro Dio, stava per darci».
1,25 terra fertile 1,35; 3,25; 4,21; 6,18; 8,7; 9,6; 11,17; Nm 14,7; Gs 23,13. 1,25 terra… che stava per darci: questa formula si alterna, nel Deuteronomio, con quella della promessa fatta ai padri (vedi nota a 1,7). Essa indica come imminente il compimento della promessa di una terra (vedi 1,21; 2,29; 3,20; 4,1.21.40; 5,31; 12,1; 15,4; 16,20; 17,2; 18,9; 19,1.10.14; 21,1.23; 24,4; 25,15; 26,1; 27,2.3; 28,8; 32,49.52).
AT greco 1,26 καὶ οὐκ ἠθελήσατε ἀναβῆναι καὶ ἠπειθήσατε τῷ ῥήματι κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν
Interconfessionale 1,26 «Voi invece vi ribellaste contro l’ordine del Signore, vostro Dio, e non voleste entrare in quella terra.
AT greco 1,27 καὶ διεγογγύζετε ἐν ταῖς σκηναῖς ὑμῶν καὶ εἴπατε διὰ τὸ μισεῖν κύριον ἡμᾶς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου παραδοῦναι ἡμᾶς εἰς χεῖρας Αμορραίων ἐξολεθρεῦσαι ἡμᾶς
Interconfessionale 1,27 Anzi, dentro alle vostre tende cominciaste a mormorare: “State a vedere che il Signore ci odia! Ci ha portati fuori dell’Egitto per farci cadere in mano agli Amorrei e farci uccidere.
AT greco 1,28 ποῦ ἡμεῖς ἀναβαίνομεν οἱ ἀδελφοὶ ὑμῶν ἀπέστησαν ὑμῶν τὴν καρδίαν λέγοντες ἔθνος μέγα καὶ πολὺ καὶ δυνατώτερον ἡμῶν καὶ πόλεις μεγάλαι καὶ τετειχισμέναι ἕως τοῦ οὐρανοῦ ἀλλὰ καὶ υἱοὺς γιγάντων ἑωράκαμεν ἐκεῖ
Interconfessionale Dove possiamo andare? I nostri fratelli ci hanno messo paura e hanno detto che quella è gente più forte di noi; le città sono grandi e le loro mura raggiungono il cielo; hanno detto di aver visto perfino i giganti anakiti”.
1,28 città fortificate degli Anakiti 9,1-2; Nm 13,28; Gs 14,12. 1,28 anakiti: cioè discendenti di Anak (vedi Numeri 13,33 e nota a Numeri 13,22).
AT greco 1,29 καὶ εἶπα πρὸς ὑμᾶς μὴ πτήξητε μηδὲ φοβηθῆτε ἀπ’ αὐτῶν
Interconfessionale Io però vi dissi: Non spaventatevi e non abbiate paura di loro.
1,29 Non spaventatevi 7,21; 20,1-4; 31,6; Gs 1,9.
AT greco 1,30 κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ὁ προπορευόμενος πρὸ προσώπου ὑμῶν αὐτὸς συνεκπολεμήσει αὐτοὺς μεθ’ ὑμῶν κατὰ πάντα ὅσα ἐποίησεν ὑμῖν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ
Interconfessionale Il Signore stesso, il vostro Dio, cammina davanti a voi e combatterà per voi, proprio come ha fatto tante volte sotto i vostri occhi in Egitto
1,30 avete visto le azioni del Signore 29,1-2. — il Signore combatterà 3,22+.
AT greco 1,31 καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ ταύτῃ ἣν εἴδετε ὡς ἐτροφοφόρησέν σε κύριος ὁ θεός σου ὡς εἴ τις τροφοφορήσει ἄνθρωπος τὸν υἱὸν αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν τὴν ὁδόν ἣν ἐπορεύθητε ἕως ἤλθετε εἰς τὸν τόπον τοῦτον
Interconfessionale e nel deserto. Insomma, avete visto quel che ha fatto il Signore, il vostro Dio: per tutta la strada percorsa fin qui, vi ha portati come un padre porta il proprio figlio.
1,31 Dio ha portato Israele Os 11,3-4. — Israele figlio di Dio Es 4,22+; Is 63,16; 64,7; Ger 31,9; Sir 36,17.
AT greco 1,32 καὶ ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ οὐκ ἐνεπιστεύσατε κυρίῳ τῷ θεῷ ὑμῶν
Interconfessionale 1,32 Nonostante le mie parole, voi continuaste a non aver fiducia nel Signore, vostro Dio:
AT greco 1,33 ὃς προπορεύεται πρότερος ὑμῶν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκλέγεσθαι ὑμῖν τόπον ὁδηγῶν ὑμᾶς ἐν πυρὶ νυκτὸς δεικνύων ὑμῖν τὴν ὁδόν καθ’ ἣν πορεύεσθε ἐπ’ αὐτῆς καὶ ἐν νεφέλῃ ἡμέρας
Interconfessionale lui che camminava davanti a voi lungo la strada, per cercarvi un posto per l’accampamento: di notte vi indicava la via da percorrere in un fuoco splendente e di giorno in una grossa nube».
1,33 fuoco splendente Es 13,21+.
AT greco 1,34 καὶ ἤκουσεν κύριος τὴν φωνὴν τῶν λόγων ὑμῶν καὶ παροξυνθεὶς ὤμοσεν λέγων
Interconfessionale 1,34 «Il Signore però udì le vostre mormorazioni, ne fu irritato e dichiarò solennemente:
AT greco 1,35 εἰ ὄψεταί τις τῶν ἀνδρῶν τούτων τὴν ἀγαθὴν ταύτην γῆν ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν αὐτῶν
Interconfessionale “Questi uomini sono tutti malvagi, perciò nessuno di loro vedrà la terra fertile che ho promesso di dare ai loro padri.
1,35 gli uomini usciti dall’Egitto 2,14; Nm 14,22-23.29-30; Sal 95,11; Eb 3,16. — terra fertile Dt 1,25+. — terra promessa 1,8; 6,10; 7,13; 8,1; 9,5; 10,11; 11,9; 19,8; 26,3.15; 31,7.21.23; 34,4.
AT greco 1,36 πλὴν Χαλεβ υἱὸς Ιεφοννη οὗτος ὄψεται αὐτήν καὶ τούτῳ δώσω τὴν γῆν ἐφ’ ἣν ἐπέβη καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ διὰ τὸ προσκεῖσθαι αὐτὸν τὰ πρὸς κύριον
Interconfessionale La vedrà solo Caleb, figlio di Iefunnè. Egli ha avuto piena fiducia in me, e per questo darò a lui e ai suoi figli la terra che ha esplorato”.
1,36 Caleb Nm 14,24; 26,65. — Suoi figli Gs 14,6-15; Gdc 1,20.
AT greco 1,37 καὶ ἐμοὶ ἐθυμώθη κύριος δι’ ὑμᾶς λέγων οὐδὲ σὺ οὐ μὴ εἰσέλθῃς ἐκεῖ
Interconfessionale Per causa vostra il Signore se la prese anche con me! Mi disse: “Neanche tu metterai piede in quella terra!
1,37 il Signore se la prese anche con Mosè 3,26; 4,21; 32,50-52; cfr. Nm 20,12.
AT greco 1,38 Ἰησοῦς υἱὸς Ναυη ὁ παρεστηκώς σοι οὗτος εἰσελεύσεται ἐκεῖ αὐτὸν κατίσχυσον ὅτι αὐτὸς κατακληρονομήσει αὐτὴν τῷ Ισραηλ
Interconfessionale Però il tuo aiutante Giosuè, figlio di Nun, vi entrerà. Fagli coraggio, perché sarà lui a guidare Israele nella conquista di quella terra.
AT greco 1,39 καὶ πᾶν παιδίον νέον ὅστις οὐκ οἶδεν σήμερον ἀγαθὸν ἢ κακόν οὗτοι εἰσελεύσονται ἐκεῖ καὶ τούτοις δώσω αὐτήν καὶ αὐτοὶ κληρονομήσουσιν αὐτήν
Interconfessionale Voi avete avuto paura che i vostri bambini diventassero preda dei nemici. Invece, proprio i vostri figli che ancora non conoscono né il bene né il male, entreranno nella terra. Io la darò a loro, ed essi la occuperanno.
1,39 bambini, preda dei nemici Nm 14,3. 1,39 Io la darò a loro: la promessa della terra vale per coloro che non erano ancora adulti quando fu esplorata la terra promessa (vedi Numeri 14,28-35).
AT greco 1,40 καὶ ὑμεῖς ἐπιστραφέντες ἐστρατοπεδεύσατε εἰς τὴν ἔρημον ὁδὸν τὴν ἐπὶ τῆς ἐρυθρᾶς θαλάσσης
Interconfessionale Voi tornate indietro! Andate verso il deserto, in direzione del Mar Rosso”».
1,40 Tornate indietro! Andate verso il deserto 1,7+. 1,40 Mar Rosso: il testo ebraico ha: Mare delle Canne (vedi Esodo 13,18 e nota).
AT greco 1,41 καὶ ἀπεκρίθητέ μοι καὶ εἴπατε ἡμάρτομεν ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἡμεῖς ἀναβάντες πολεμήσομεν κατὰ πάντα ὅσα ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἡμῖν καὶ ἀναλαβόντες ἕκαστος τὰ σκεύη τὰ πολεμικὰ αὐτοῦ καὶ συναθροισθέντες ἀνεβαίνετε εἰς τὸ ὄρος
Interconfessionale 1,41 «Allora voi mi rispondeste: “È vero, abbiamo peccato contro il Signore! Ora però saliremo e combatteremo proprio come il Signore, nostro Dio, ci ha ordinato”. Ciascuno di voi si preparò al combattimento, perché pensavate che fosse cosa da nulla combattere su quelle montagne.
AT greco 1,42 καὶ εἶπεν κύριος πρός με εἰπὸν αὐτοῖς οὐκ ἀναβήσεσθε οὐδὲ μὴ πολεμήσετε οὐ γάρ εἰμι μεθ’ ὑμῶν καὶ οὐ μὴ συντριβῆτε ἐνώπιον τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν
Interconfessionale Il Signore però mi disse: “Ordina loro di non andare lassù e di non combattere, perché io non sono più con voi, e sarete sconfitti dai vostri nemici”.
1,42 il Signore abbandona Israele 31,17; Nm 14,43.
AT greco 1,43 καὶ ἐλάλησα ὑμῖν καὶ οὐκ εἰσηκούσατέ μου καὶ παρέβητε τὸ ῥῆμα κυρίου καὶ παραβιασάμενοι ἀνέβητε εἰς τὸ ὄρος
Interconfessionale 1,43 Io ve l’avevo detto, ma non mi ascoltaste; anzi, vi ribellaste al comando del Signore, ostinati a salire verso quelle montagne.
AT greco 1,44 καὶ ἐξῆλθεν ὁ Αμορραῖος ὁ κατοικῶν ἐν τῷ ὄρει ἐκείνῳ εἰς συνάντησιν ὑμῖν καὶ κατεδίωξαν ὑμᾶς ὡς εἰ ποιήσαισαν αἱ μέλισσαι καὶ ἐτίτρωσκον ὑμᾶς ἀπὸ Σηιρ ἕως Ερμα
Interconfessionale Allora gli Amorrei, che abitano quei luoghi, vi affrontarono in combattimento, inseguendovi come api, e vi sconfissero da Seir fino a Corma.
1,44 api Sal 118,12. — vi sconfissero Nm 14,45. 1,44 da Seir: altri: in Seir.
AT greco 1,45 καὶ καθίσαντες ἐκλαίετε ἔναντι κυρίου καὶ οὐκ εἰσήκουσεν κύριος τῆς φωνῆς ὑμῶν οὐδὲ προσέσχεν ὑμῖν
Interconfessionale 1,45 Tornati, invocaste l’aiuto del Signore, ma egli non ascoltò la vostra voce e non vi prestò attenzione.
AT greco 1,46 καὶ ἐνεκάθησθε ἐν Καδης ἡμέρας πολλάς ὅσας ποτὲ ἡμέρας ἐνεκάθησθε
Interconfessionale 1,46 Così vi fermaste a Kades e ci siete rimasti molto tempo».