Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
BibbiaEDU-logo

Deuteronomio

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 1 1,1οὗτοι οἱ λόγοι οὓς ἐλάλησεν Μωυσῆς παντὶ Ισραηλ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐν τῇ ἐρήμῳ πρὸς δυσμαῖς πλησίον τῆς ἐρυθρᾶς ἀνὰ μέσον Φαραν Τοφολ καὶ Λοβον καὶ Αυλων καὶ καταχρύσεα
Interconfessionale DtIn questo libro sono contenuti i discorsi che Mosè rivolse a tutto il popolo d’Israele, quando furono giunti a est del Giordano: ossia nel deserto, nella valle dell’Araba, di fronte a Suf, tra Paran, Tofel, Laban, Caseròt e Di-Zaab.
Rimandi
1,1 Discorsi di Mosè in Moab 4,45-49. — tutto Israele Dt 5,1; 27,9; 29,1.
Note al Testo
1,1 Araba: indica la profonda e ampia valle che si estende a nord e a sud del Mar Morto. — Suf… Di-Zaab: sono località non sicuramente identificate; il testo però le suppone a est del Giordano.
AT greco 1,2ἕνδεκα ἡμερῶν ἐν Χωρηβ ὁδὸς ἐπ’ ὄρος Σηιρ ἕως Καδης Βαρνη
Interconfessionale DtIl cammino che va dal monte Oreb fino a Kades-Barnea, passando accanto al monte Seir, dura undici giorni.
Note al Testo
1,2 Oreb, Kades-Barnea, monte Seir: vedi note a Esodo 3,1; Genesi 16,14; 32,4.
AT greco 1,3καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ τεσσαρακοστῷ ἔτει ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ μηνὶ μιᾷ τοῦ μηνὸς ἐλάλησεν Μωυσῆς πρὸς πάντας υἱοὺς Ισραηλ κατὰ πάντα ὅσα ἐνετείλατο κύριος αὐτῷ πρὸς αὐτούς
Interconfessionale DtNel quarantesimo anno, il primo giorno dell’undicesimo mese, Mosè riferì agli Israeliti le istruzioni che il Signore gli aveva dato per loro.
Note al Testo
1,3 nel quarantesimo anno, dalla partenza dall’Egitto.
AT greco 1,4μετὰ τὸ πατάξαι Σηων βασιλέα Αμορραίων τὸν κατοικήσαντα ἐν Εσεβων καὶ Ωγ βασιλέα τῆς Βασαν τὸν κατοικήσαντα ἐν Ασταρωθ καὶ ἐν Εδραϊν
AT greco 1,5ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐν γῇ Μωαβ ἤρξατο Μωυσῆς διασαφῆσαι τὸν νόμον τοῦτον λέγων
AT greco 1,6κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Χωρηβ λέγων ἱκανούσθω ὑμῖν κατοικεῖν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ
Interconfessionale Dt1,6Mosè disse:
«Il Signore, nostro Dio, ci parlò sull’Oreb e ci disse: “È già da molto tempo che siete fermi, vicino a questa montagna:
AT greco 1,7ἐπιστράφητε καὶ ἀπάρατε ὑμεῖς καὶ εἰσπορεύεσθε εἰς ὄρος Αμορραίων καὶ πρὸς πάντας τοὺς περιοίκους Αραβα εἰς ὄρος καὶ πεδίον καὶ πρὸς λίβα καὶ παραλίαν γῆν Χαναναίων καὶ Ἀντιλίβανον ἕως τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου Εὐφράτου
AT greco 1,8ἴδετε παραδέδωκα ἐνώπιον ὑμῶν τὴν γῆν εἰσπορευθέντες κληρονομήσατε τὴν γῆν ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν ὑμῶν τῷ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ δοῦναι αὐτοῖς καὶ τῷ σπέρματι αὐτῶν μετ’ αὐτούς
AT greco 1,9καὶ εἶπα πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ λέγων οὐ δυνήσομαι μόνος φέρειν ὑμᾶς
Interconfessionale Dt«In quel tempo io vi dissi: Da solo non ce la faccio più a governarvi:
Rimandi
1,9 compiti dei giudici 16,18-20; 17,8-13; 25,1-3; cfr. Es 23,2-8.
AT greco 1,10κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ἐπλήθυνεν ὑμᾶς καὶ ἰδού ἐστε σήμερον ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει
Interconfessionale Dtil Signore, vostro Dio, vi ha resi numerosi come le stelle del cielo.
Note al Testo
1,10 resi numerosi: il dono della terra è ancora una “promessa” (1,7), mentre si è già compiuta quella di una numerosa discendenza (vedi note a Genesi 12,2; 47,27; Esodo 1,7 e 32,13). — come le stelle del cielo: vedi Genesi 15,5; 22,17; 26,4; Esodo 32,13.
AT greco 1,11κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν προσθείη ὑμῖν ὡς ἐστὲ χιλιοπλασίως καὶ εὐλογήσαι ὑμᾶς καθότι ἐλάλησεν ὑμῖν
Interconfessionale DtIl Signore, Dio dei vostri padri, vi renda anche mille volte più numerosi e vi benedica come vi ha promesso;
Rimandi
1,11 il Dio dei padri 1,21; 4,1; 6,3; 12,1; 26,7; 27,3; 29,24; Es 3,13; Gs 18,3; Gdc 2,12.
AT greco 1,12πῶς δυνήσομαι μόνος φέρειν τὸν κόπον ὑμῶν καὶ τὴν ὑπόστασιν ὑμῶν καὶ τὰς ἀντιλογίας ὑμῶν
Interconfessionale Dt1,12ma io non sono più in grado di portare la responsabilità e il peso delle vostre liti.
AT greco 1,13δότε ἑαυτοῖς ἄνδρας σοφοὺς καὶ ἐπιστήμονας καὶ συνετοὺς εἰς τὰς φυλὰς ὑμῶν καὶ καταστήσω ἐφ’ ὑμῶν ἡγουμένους ὑμῶν
Interconfessionale Dt1,13Dalle vostre tribù sceglietevi uomini saggi, intelligenti e capaci: io affiderò loro la responsabilità di essere i vostri capi.
AT greco 1,14καὶ ἀπεκρίθητέ μοι καὶ εἴπατε καλὸν τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησας ποιῆσαι
Interconfessionale Dt1,14Voi mi diceste che la proposta andava bene.
AT greco 1,15καὶ ἔλαβον ἐξ ὑμῶν ἄνδρας σοφοὺς καὶ ἐπιστήμονας καὶ συνετοὺς καὶ κατέστησα αὐτοὺς ἡγεῖσθαι ἐφ’ ὑμῶν χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρχους καὶ πεντηκοντάρχους καὶ δεκαδάρχους καὶ γραμματοεισαγωγεῖς τοῖς κριταῖς ὑμῶν
Interconfessionale DtAllora presi dalle vostre tribù gli uomini più saggi e più capaci, e li misi a capo di gruppi di mille, di cento, di cinquanta e di dieci persone. Ed essi diventarono i responsabili nelle vostre tribù.
Note al Testo
1,15 Ed essi diventarono i responsabili nelle vostre tribù: altri: e come scribi nelle vostre tribù.
AT greco 1,16καὶ ἐνετειλάμην τοῖς κριταῖς ὑμῶν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ λέγων διακούετε ἀνὰ μέσον τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν καὶ κρίνατε δικαίως ἀνὰ μέσον ἀνδρὸς καὶ ἀνὰ μέσον ἀδελφοῦ καὶ ἀνὰ μέσον προσηλύτου αὐτοῦ
Interconfessionale DtIn quell’occasione ordinai anche ai vostri giudici: È vostro compito ascoltare la gente e risolvere con giustizia le questioni che uno può avere sia con i propri connazionali, sia con i forestieri che abitano presso di voi.
Rimandi
1,16 ascoltare e risolvere le questioni 17,4; Gv 7,51.
AT greco 1,17οὐκ ἐπιγνώσῃ πρόσωπον ἐν κρίσει κατὰ τὸν μικρὸν καὶ κατὰ τὸν μέγαν κρινεῖς οὐ μὴ ὑποστείλῃ πρόσωπον ἀνθρώπου ὅτι ἡ κρίσις τοῦ θεοῦ ἐστιν καὶ τὸ ῥῆμα ὃ ἐὰν σκληρὸν ᾖ ἀφ’ ὑμῶν ἀνοίσετε αὐτὸ ἐπ’ ἐμέ καὶ ἀκούσομαι αὐτό
Interconfessionale DtNon fate preferenze nelle vostre decisioni: ascoltate tutti, più o meno importanti, e non abbiate paura di nessuno, perché il vero giudice è Dio. Quando ci sono cause troppo difficili per voi, presentatele a me. Io deciderò.
Rimandi
1,17 Non fate preferenze Lv 19,15; Prv 24,23; Gc 2,9; cfr. Dt 10,17.
AT greco 1,18καὶ ἐνετειλάμην ὑμῖν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ πάντας τοὺς λόγους οὓς ποιήσετε
Interconfessionale Dt1,18Nella stessa occasione, vi ordinai tutte le cose che dovevate fare».
AT greco 1,19καὶ ἀπάραντες ἐκ Χωρηβ ἐπορεύθημεν πᾶσαν τὴν ἔρημον τὴν μεγάλην καὶ τὴν φοβερὰν ἐκείνην ἣν εἴδετε ὁδὸν ὄρους τοῦ Αμορραίου καθότι ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἡμῖν καὶ ἤλθομεν ἕως Καδης Βαρνη
Interconfessionale Dt1,19«Come il Signore, nostro Dio, ci aveva detto di fare, partimmo dal monte Oreb e attraversammo tutto quel deserto grande e terribile che avete visto sulla strada che porta alle montagne degli Amorrei. Alla fine giungemmo a Kades-Barnea.
AT greco 1,20καὶ εἶπα πρὸς ὑμᾶς ἤλθατε ἕως τοῦ ὄρους τοῦ Αμορραίου ὃ ὁ κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν δίδωσιν ὑμῖν
AT greco 1,21ἴδετε παραδέδωκεν ὑμῖν κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν πρὸ προσώπου ὑμῶν τὴν γῆν ἀναβάντες κληρονομήσατε ὃν τρόπον εἶπεν κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν ὑμῖν μὴ φοβεῖσθε μηδὲ δειλιάσητε
AT greco 1,22καὶ προσήλθατέ μοι πάντες καὶ εἴπατε ἀποστείλωμεν ἄνδρας προτέρους ἡμῶν καὶ ἐφοδευσάτωσαν ἡμῖν τὴν γῆν καὶ ἀναγγειλάτωσαν ἡμῖν ἀπόκρισιν τὴν ὁδόν δι’ ἧς ἀναβησόμεθα ἐν αὐτῇ καὶ τὰς πόλεις εἰς ἃς εἰσπορευσόμεθα εἰς αὐτάς
Interconfessionale Dt1,22«Allora voi veniste da me e mi diceste: “Mandiamo avanti alcuni di noi a esplorare quei territori: essi ci informeranno sulla strada che dovremo fare, e come sono le città in cui entreremo”.
AT greco 1,23καὶ ἤρεσεν ἐναντίον μου τὸ ῥῆμα καὶ ἔλαβον ἐξ ὑμῶν δώδεκα ἄνδρας ἄνδρα ἕνα κατὰ φυλήν
Interconfessionale Dt1,23Mi sembrò una buona idea. Scelsi tra voi dodici uomini, uno per ogni tribù.
AT greco 1,24καὶ ἐπιστραφέντες ἀνέβησαν εἰς τὸ ὄρος καὶ ἤλθοσαν ἕως Φάραγγος βότρυος καὶ κατεσκόπευσαν αὐτήν
Interconfessionale DtSi misero in cammino verso i monti, giunsero alla valle di Escol ed esplorarono l’intera regione.
Note al Testo
1,24 Escol: vedi Numeri 13,23 e nota.
AT greco 1,25καὶ ἐλάβοσαν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν ἀπὸ τοῦ καρποῦ τῆς γῆς καὶ κατήνεγκαν πρὸς ἡμᾶς καὶ ἔλεγον ἀγαθὴ ἡ γῆ ἣν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν δίδωσιν ἡμῖν
Interconfessionale DtCi portarono i frutti che avevano trovato là e ci riferirono che era veramente una terra fertile quella che il Signore, nostro Dio, stava per darci».
Rimandi
1,25 terra fertile 1,35; 3,25; 4,21; 6,18; 8,7; 9,6; 11,17; Nm 14,7; Gs 23,13.
Note al Testo
1,25 terra… che stava per darci: questa formula si alterna, nel Deuteronomio, con quella della promessa fatta ai padri (vedi nota a 1,7). Essa indica come imminente il compimento della promessa di una terra (vedi 1,21; 2,29; 3,20; 4,1.21.40; 5,31; 12,1; 15,4; 16,20; 17,2; 18,9; 19,1.10.14; 21,1.23; 24,4; 25,15; 26,1; 27,2.3; 28,8; 32,49.52).
AT greco 1,26καὶ οὐκ ἠθελήσατε ἀναβῆναι καὶ ἠπειθήσατε τῷ ῥήματι κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν
Interconfessionale Dt1,26«Voi invece vi ribellaste contro l’ordine del Signore, vostro Dio, e non voleste entrare in quella terra.
AT greco 1,27καὶ διεγογγύζετε ἐν ταῖς σκηναῖς ὑμῶν καὶ εἴπατε διὰ τὸ μισεῖν κύριον ἡμᾶς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου παραδοῦναι ἡμᾶς εἰς χεῖρας Αμορραίων ἐξολεθρεῦσαι ἡμᾶς
Interconfessionale Dt1,27Anzi, dentro alle vostre tende cominciaste a mormorare: “State a vedere che il Signore ci odia! Ci ha portati fuori dell’Egitto per farci cadere in mano agli Amorrei e farci uccidere.
AT greco 1,28ποῦ ἡμεῖς ἀναβαίνομεν οἱ ἀδελφοὶ ὑμῶν ἀπέστησαν ὑμῶν τὴν καρδίαν λέγοντες ἔθνος μέγα καὶ πολὺ καὶ δυνατώτερον ἡμῶν καὶ πόλεις μεγάλαι καὶ τετειχισμέναι ἕως τοῦ οὐρανοῦ ἀλλὰ καὶ υἱοὺς γιγάντων ἑωράκαμεν ἐκεῖ
Interconfessionale DtDove possiamo andare? I nostri fratelli ci hanno messo paura e hanno detto che quella è gente più forte di noi; le città sono grandi e le loro mura raggiungono il cielo; hanno detto di aver visto perfino i giganti anakiti”.
Rimandi
1,28 città fortificate degli Anakiti 9,1-2; Nm 13,28; Gs 14,12.
Note al Testo
1,28 anakiti: cioè discendenti di Anak (vedi Numeri 13,33 e nota a Numeri 13,22).
AT greco 1,29καὶ εἶπα πρὸς ὑμᾶς μὴ πτήξητε μηδὲ φοβηθῆτε ἀπ’ αὐτῶν
Interconfessionale DtIo però vi dissi: Non spaventatevi e non abbiate paura di loro.
Rimandi
1,29 Non spaventatevi 7,21; 20,1-4; 31,6; Gs 1,9.
AT greco 1,30κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ὁ προπορευόμενος πρὸ προσώπου ὑμῶν αὐτὸς συνεκπολεμήσει αὐτοὺς μεθ’ ὑμῶν κατὰ πάντα ὅσα ἐποίησεν ὑμῖν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ
Interconfessionale DtIl Signore stesso, il vostro Dio, cammina davanti a voi e combatterà per voi, proprio come ha fatto tante volte sotto i vostri occhi in Egitto
Rimandi
1,30 avete visto le azioni del Signore 29,1-2. — il Signore combatterà 3,22+.
AT greco 1,31καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ ταύτῃ ἣν εἴδετε ὡς ἐτροφοφόρησέν σε κύριος ὁ θεός σου ὡς εἴ τις τροφοφορήσει ἄνθρωπος τὸν υἱὸν αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν τὴν ὁδόν ἣν ἐπορεύθητε ἕως ἤλθετε εἰς τὸν τόπον τοῦτον
Interconfessionale Dte nel deserto. Insomma, avete visto quel che ha fatto il Signore, il vostro Dio: per tutta la strada percorsa fin qui, vi ha portati come un padre porta il proprio figlio.
Rimandi
1,31 Dio ha portato Israele Os 11,3-4. — Israele figlio di Dio Es 4,22+; Is 63,16; 64,7; Ger 31,9; Sir 36,17.
AT greco 1,32καὶ ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ οὐκ ἐνεπιστεύσατε κυρίῳ τῷ θεῷ ὑμῶν
Interconfessionale Dt1,32Nonostante le mie parole, voi continuaste a non aver fiducia nel Signore, vostro Dio:
AT greco 1,33ὃς προπορεύεται πρότερος ὑμῶν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκλέγεσθαι ὑμῖν τόπον ὁδηγῶν ὑμᾶς ἐν πυρὶ νυκτὸς δεικνύων ὑμῖν τὴν ὁδόν καθ’ ἣν πορεύεσθε ἐπ’ αὐτῆς καὶ ἐν νεφέλῃ ἡμέρας
Interconfessionale Dtlui che camminava davanti a voi lungo la strada, per cercarvi un posto per l’accampamento: di notte vi indicava la via da percorrere in un fuoco splendente e di giorno in una grossa nube».
Rimandi
1,33 fuoco splendente Es 13,21+.
AT greco 1,34καὶ ἤκουσεν κύριος τὴν φωνὴν τῶν λόγων ὑμῶν καὶ παροξυνθεὶς ὤμοσεν λέγων
Interconfessionale Dt1,34«Il Signore però udì le vostre mormorazioni, ne fu irritato e dichiarò solennemente:
AT greco 1,35εἰ ὄψεταί τις τῶν ἀνδρῶν τούτων τὴν ἀγαθὴν ταύτην γῆν ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν αὐτῶν
Interconfessionale Dt“Questi uomini sono tutti malvagi, perciò nessuno di loro vedrà la terra fertile che ho promesso di dare ai loro padri.
Rimandi
1,35 gli uomini usciti dall’Egitto 2,14; Nm 14,22-23.29-30; Sal 95,11; Eb 3,16. — terra fertile Dt 1,25+. — terra promessa 1,8; 6,10; 7,13; 8,1; 9,5; 10,11; 11,9; 19,8; 26,3.15; 31,7.21.23; 34,4.
AT greco 1,36πλὴν Χαλεβ υἱὸς Ιεφοννη οὗτος ὄψεται αὐτήν καὶ τούτῳ δώσω τὴν γῆν ἐφ’ ἣν ἐπέβη καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ διὰ τὸ προσκεῖσθαι αὐτὸν τὰ πρὸς κύριον
Interconfessionale DtLa vedrà solo Caleb, figlio di Iefunnè. Egli ha avuto piena fiducia in me, e per questo darò a lui e ai suoi figli la terra che ha esplorato”.
Rimandi
1,36 Caleb Nm 14,24; 26,65. — Suoi figli Gs 14,6-15; Gdc 1,20.
AT greco 1,37καὶ ἐμοὶ ἐθυμώθη κύριος δι’ ὑμᾶς λέγων οὐδὲ σὺ οὐ μὴ εἰσέλθῃς ἐκεῖ
Interconfessionale DtPer causa vostra il Signore se la prese anche con me! Mi disse: “Neanche tu metterai piede in quella terra!
Rimandi
1,37 il Signore se la prese anche con Mosè 3,26; 4,21; 32,50-52; cfr. Nm 20,12.
AT greco 1,38Ἰησοῦς υἱὸς Ναυη ὁ παρεστηκώς σοι οὗτος εἰσελεύσεται ἐκεῖ αὐτὸν κατίσχυσον ὅτι αὐτὸς κατακληρονομήσει αὐτὴν τῷ Ισραηλ
Interconfessionale DtPerò il tuo aiutante Giosuè, figlio di Nun, vi entrerà. Fagli coraggio, perché sarà lui a guidare Israele nella conquista di quella terra.
Rimandi
AT greco 1,39καὶ πᾶν παιδίον νέον ὅστις οὐκ οἶδεν σήμερον ἀγαθὸν ἢ κακόν οὗτοι εἰσελεύσονται ἐκεῖ καὶ τούτοις δώσω αὐτήν καὶ αὐτοὶ κληρονομήσουσιν αὐτήν
Interconfessionale DtVoi avete avuto paura che i vostri bambini diventassero preda dei nemici. Invece, proprio i vostri figli che ancora non conoscono né il bene né il male, entreranno nella terra. Io la darò a loro, ed essi la occuperanno.
Rimandi
1,39 bambini, preda dei nemici Nm 14,3.
Note al Testo
1,39 Io la darò a loro: la promessa della terra vale per coloro che non erano ancora adulti quando fu esplorata la terra promessa (vedi Numeri 14,28-35).
AT greco 1,40καὶ ὑμεῖς ἐπιστραφέντες ἐστρατοπεδεύσατε εἰς τὴν ἔρημον ὁδὸν τὴν ἐπὶ τῆς ἐρυθρᾶς θαλάσσης
Interconfessionale DtVoi tornate indietro! Andate verso il deserto, in direzione del Mar Rosso”».
Rimandi
1,40 Tornate indietro! Andate verso il deserto 1,7+.
Note al Testo
1,40 Mar Rosso: il testo ebraico ha: Mare delle Canne (vedi Esodo 13,18 e nota).
AT greco 1,41καὶ ἀπεκρίθητέ μοι καὶ εἴπατε ἡμάρτομεν ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἡμεῖς ἀναβάντες πολεμήσομεν κατὰ πάντα ὅσα ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἡμῖν καὶ ἀναλαβόντες ἕκαστος τὰ σκεύη τὰ πολεμικὰ αὐτοῦ καὶ συναθροισθέντες ἀνεβαίνετε εἰς τὸ ὄρος
Interconfessionale Dt1,41«Allora voi mi rispondeste: “È vero, abbiamo peccato contro il Signore! Ora però saliremo e combatteremo proprio come il Signore, nostro Dio, ci ha ordinato”. Ciascuno di voi si preparò al combattimento, perché pensavate che fosse cosa da nulla combattere su quelle montagne.
AT greco 1,42καὶ εἶπεν κύριος πρός με εἰπὸν αὐτοῖς οὐκ ἀναβήσεσθε οὐδὲ μὴ πολεμήσετε οὐ γάρ εἰμι μεθ’ ὑμῶν καὶ οὐ μὴ συντριβῆτε ἐνώπιον τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν
Interconfessionale DtIl Signore però mi disse: “Ordina loro di non andare lassù e di non combattere, perché io non sono più con voi, e sarete sconfitti dai vostri nemici”.
Rimandi
1,42 il Signore abbandona Israele 31,17; Nm 14,43.
AT greco 1,43καὶ ἐλάλησα ὑμῖν καὶ οὐκ εἰσηκούσατέ μου καὶ παρέβητε τὸ ῥῆμα κυρίου καὶ παραβιασάμενοι ἀνέβητε εἰς τὸ ὄρος
Interconfessionale Dt1,43Io ve l’avevo detto, ma non mi ascoltaste; anzi, vi ribellaste al comando del Signore, ostinati a salire verso quelle montagne.
AT greco 1,44καὶ ἐξῆλθεν ὁ Αμορραῖος ὁ κατοικῶν ἐν τῷ ὄρει ἐκείνῳ εἰς συνάντησιν ὑμῖν καὶ κατεδίωξαν ὑμᾶς ὡς εἰ ποιήσαισαν αἱ μέλισσαι καὶ ἐτίτρωσκον ὑμᾶς ἀπὸ Σηιρ ἕως Ερμα
Interconfessionale DtAllora gli Amorrei, che abitano quei luoghi, vi affrontarono in combattimento, inseguendovi come api, e vi sconfissero da Seir fino a Corma.
Rimandi
1,44 api Sal 118,12. — vi sconfissero Nm 14,45.
Note al Testo
1,44 da Seir: altri: in Seir.
AT greco 1,45καὶ καθίσαντες ἐκλαίετε ἔναντι κυρίου καὶ οὐκ εἰσήκουσεν κύριος τῆς φωνῆς ὑμῶν οὐδὲ προσέσχεν ὑμῖν
Interconfessionale Dt1,45Tornati, invocaste l’aiuto del Signore, ma egli non ascoltò la vostra voce e non vi prestò attenzione.
AT greco 1,46καὶ ἐνεκάθησθε ἐν Καδης ἡμέρας πολλάς ὅσας ποτὲ ἡμέρας ἐνεκάθησθε
Interconfessionale Dt1,46Così vi fermaste a Kades e ci siete rimasti molto tempo».