Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Deuteronomio

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 10 10,1 ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ εἶπεν κύριος πρός με λάξευσον σεαυτῷ δύο πλάκας λιθίνας ὥσπερ τὰς πρώτας καὶ ἀνάβηθι πρός με εἰς τὸ ὄρος καὶ ποιήσεις σεαυτῷ κιβωτὸν ξυλίνην
AT greco 10,2 καὶ γράψω ἐπὶ τὰς πλάκας τὰ ῥήματα ἃ ἦν ἐν ταῖς πλαξὶν ταῖς πρώταις ἃς συνέτριψας καὶ ἐμβαλεῖς αὐτὰς εἰς τὴν κιβωτόν
AT greco 10,3 καὶ ἐποίησα κιβωτὸν ἐκ ξύλων ἀσήπτων καὶ ἐλάξευσα τὰς δύο πλάκας τὰς λιθίνας ὡς αἱ πρῶται καὶ ἀνέβην εἰς τὸ ὄρος καὶ αἱ δύο πλάκες ἐπὶ ταῖς χερσίν μου
Interconfessionale 10,3 Io costruii dunque un’arca di legno di acacia e tagliai due tavole di pietra come le prime: poi salii sul monte portando le due tavole.
AT greco 10,4 καὶ ἔγραψεν ἐπὶ τὰς πλάκας κατὰ τὴν γραφὴν τὴν πρώτην τοὺς δέκα λόγους οὓς ἐλάλησεν κύριος πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ὄρει ἐκ μέσου τοῦ πυρός καὶ ἔδωκεν αὐτὰς κύριος ἐμοί
Interconfessionale Il Signore scrisse di nuovo su di esse quel che aveva scritto sulle altre, i dieci comandamenti che egli vi aveva comunicato in mezzo al fuoco, mentre eravate riuniti ai piedi del monte. Poi il Signore me le consegnò.
10,4 i dieci comandamenti 5,6-21; Es 20,1-17.
AT greco 10,5 καὶ ἐπιστρέψας κατέβην ἐκ τοῦ ὄρους καὶ ἐνέβαλον τὰς πλάκας εἰς τὴν κιβωτόν ἣν ἐποίησα καὶ ἦσαν ἐκεῖ καθὰ ἐνετείλατό μοι κύριος
Interconfessionale 10,5 Allora scesi dal monte e misi quelle tavole nell’arca che avevo fatto. Esse sono ancora lì, come il Signore mi ha ordinato».
AT greco 10,6 καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπῆραν ἐκ Βηρωθ υἱῶν Ιακιμ Μισαδαι ἐκεῖ ἀπέθανεν Ααρων καὶ ἐτάφη ἐκεῖ καὶ ἱεράτευσεν Ελεαζαρ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ
Interconfessionale «Gli Israeliti partirono dai pozzi di Bene-Iaakàn e si diressero verso Moserà. Là morì Aronne e vi fu sepolto. Suo figlio Eleàzaro divenne sacerdote al posto di lui.
10,6 morte di Aronne Nm 20,22-29; 33,38. — successione del sommo sacerdote Lv 6,15+.
AT greco 10,7 ἐκεῖθεν ἀπῆραν εἰς Γαδγαδ καὶ ἀπὸ Γαδγαδ εἰς Ετεβαθα γῆ χείμαρροι ὑδάτων
Interconfessionale 10,7 Poi gli Israeliti si recarono a Gudgoda, e di là a Iotbata, dove ci sono molti torrenti.
AT greco 10,8 ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ διέστειλεν κύριος τὴν φυλὴν τὴν Λευι αἴρειν τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου παρεστάναι ἔναντι κυρίου λειτουργεῖν καὶ ἐπεύχεσθαι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης
Interconfessionale In quel tempo il Signore scelse la tribù di Levi con questi compiti: portare l’arca con le tavole dell’alleanza del Signore, servirlo come sacerdoti e benedire il popolo in suo nome, come fanno ancor oggi.
10,8 la tribù di Levi ha compiti speciali Nm 8,5-19. — i leviti portano l’arca 31,9.25; Gs 3,3. — servire il Signore Dt 17,12; 21,5; 33,10; cfr. 18,5.7.
AT greco 10,9 διὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν τοῖς Λευίταις μερὶς καὶ κλῆρος ἐν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν κύριος αὐτὸς κλῆρος αὐτοῦ καθὰ εἶπεν αὐτῷ
Interconfessionale Perciò i leviti non hanno ricevuto una proprietà come gli altri Israeliti: il Signore si prende cura del loro mantenimento, come ha promesso».
10,9 il Signore è l’eredità di Levi 18,2; Nm 18,20; Gs 13,33; Ez 44,28; Sir 45,22. — i leviti non hanno un territorio Nm 18,20+.
AT greco 10,10 κἀγὼ εἱστήκειν ἐν τῷ ὄρει τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας καὶ εἰσήκουσεν κύριος ἐμοῦ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ καὶ οὐκ ἠθέλησεν κύριος ἐξολεθρεῦσαι ὑμᾶς
Interconfessionale «Anche la seconda volta ero rimasto sul monte quaranta giorni e quaranta notti, e il Signore aveva esaudito la mia preghiera rinunziando a distruggervi.
10,10 Il Signore ha esaudito Mosè Es 34,28.
AT greco 10,11 καὶ εἶπεν κύριος πρός με βάδιζε ἄπαρον ἐναντίον τοῦ λαοῦ τούτου καὶ εἰσπορευέσθωσαν καὶ κληρονομείτωσαν τὴν γῆν ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν αὐτῶν δοῦναι αὐτοῖς
Interconfessionale Poi mi ordinò: “Va’ e mettiti in cammino; guida il popolo nella conquista della terra che ho promesso ai loro padri di dare loro”».
10,11 la terra promessa 1,35+. 10,11 terra che ho promesso: vedi nota a 1,7.
AT greco 10,12 καὶ νῦν Ισραηλ τί κύριος ὁ θεός σου αἰτεῖται παρὰ σοῦ ἀλλ’ ἢ φοβεῖσθαι κύριον τὸν θεόν σου πορεύεσθαι ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ καὶ ἀγαπᾶν αὐτὸν καὶ λατρεύειν κυρίῳ τῷ θεῷ σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου
Interconfessionale «Israeliti, il Signore, vostro Dio, vi chiede soltanto questo: di rispettarlo e comportarvi come lui vi ha indicato, di amarlo e onorarlo con tutto il cuore e con tutta l’anima!
10,12 rispettare il Signore 4,10+. — amare Dio con tutto il cuore, 6,5+.
AT greco 10,13 φυλάσσεσθαι τὰς ἐντολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον ἵνα εὖ σοι ᾖ
Interconfessionale Osservate i comandamenti e le leggi del Signore che oggi vi comunico. Se farete così, sarete felici.
10,13 i comandamenti che vi comunico 4,2+. — per la vostra felicità 4,40+.
AT greco 10,14 ἰδοὺ κυρίου τοῦ θεοῦ σου ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ ἡ γῆ καὶ πάντα ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτῇ
Interconfessionale 10,14 Al Signore, vostro Dio, appartengono il cielo sconfinato, la terra e tutto quel che contiene.
AT greco 10,15 πλὴν τοὺς πατέρας ὑμῶν προείλατο κύριος ἀγαπᾶν αὐτοὺς καὶ ἐξελέξατο τὸ σπέρμα αὐτῶν μετ’ αὐτοὺς ὑμᾶς παρὰ πάντα τὰ ἔθνη κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην
Interconfessionale Ma il Signore rivolse il suo affetto soltanto ai vostri padri e li amò; dopo di loro fra tutti i popoli ha scelto voi, i loro discendenti, fino a oggi.
10,15 Dio ama 4,37+.
AT greco 10,16 καὶ περιτεμεῖσθε τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν καὶ τὸν τράχηλον ὑμῶν οὐ σκληρυνεῖτε ἔτι
Interconfessionale Non continuate a essere testardi ed eliminate la durezza dal vostro cuore!
10,16 eliminare la durezza del cuore 30,6. 10,16 eliminate la durezza dal vostro cuore: il testo ebraico usa l’immagine: circoncidere il cuore.
AT greco 10,17 ὁ γὰρ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν οὗτος θεὸς τῶν θεῶν καὶ κύριος τῶν κυρίων ὁ θεὸς ὁ μέγας καὶ ἰσχυρὸς καὶ ὁ φοβερός ὅστις οὐ θαυμάζει πρόσωπον οὐδ’ οὐ μὴ λάβῃ δῶρον
Interconfessionale Infatti il Signore, vostro Dio, è Dio su tutti gli dèi e Signore su tutti i signori. Egli è il Dio grande, forte e terribile. Non fa preferenze e non si lascia corrompere con regali;
10,17 Signore di tutti i signori 1Tm 6,15; Ap 17,14; 19,16. — Dio non fa preferenze 2Cr 19,7; At 10,34; Rm 2,11; Gal 2,6; Ef 6,9; 1Pt 1,17.
AT greco 10,18 ποιῶν κρίσιν προσηλύτῳ καὶ ὀρφανῷ καὶ χήρᾳ καὶ ἀγαπᾷ τὸν προσήλυτον δοῦναι αὐτῷ ἄρτον καὶ ἱμάτιον
Interconfessionale difende i diritti dell’orfano e della vedova; ama gli stranieri che vivono con voi e procura loro cibo e vestiti.
10,18 orfano, vedova, straniero 24,17; 27,19; Es 22,20-21; Ger 7,6; Ez 22,7; Gc 1,27.
AT greco 10,19 καὶ ἀγαπήσετε τὸν προσήλυτον προσήλυτοι γὰρ ἦτε ἐν γῇ Αἰγύπτῳ
Interconfessionale Perciò amate questi stranieri, perché anche voi foste stranieri quando eravate nell’Egitto.
10,19 amate gli stranieri Lv 19,34+. — Israele straniero in Egitto 23,8; Es 20,22; 23,9; Lv 19,34.
AT greco 10,20 κύριον τὸν θεόν σου φοβηθήσῃ καὶ αὐτῷ λατρεύσεις καὶ πρὸς αὐτὸν κολληθήσῃ καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ὀμῇ
Interconfessionale Rispettate il Signore, vostro Dio, onoratelo e restategli fedeli. Fate giuramenti solo nel suo nome.
10,20 restare fedeli a Dio 11,22; 13,5; 30,20; Gs 22,5; 23,8; 2Re 18,6.
AT greco 10,21 οὗτος καύχημά σου καὶ οὗτος θεός σου ὅστις ἐποίησεν ἐν σοὶ τὰ μεγάλα καὶ τὰ ἔνδοξα ταῦτα ἃ εἴδοσαν οἱ ὀφθαλμοί σου
Interconfessionale Il Signore è il vostro Dio, e lui solo dovete ringraziare: avete pur visto i miracoli terribili che ha fatto per voi!
10,21 miracoli terribili: l’espressione vuole riassumere quanto Dio ha fatto in Egitto per liberare il popolo d’Israele (vedi Esodo 7-12; Deuteronomio 4,3). — numeroso come le stelle: vedi nota a 1,10 e 7,13.
AT greco 10,22 ἐν ἑβδομήκοντα ψυχαῖς κατέβησαν οἱ πατέρες σου εἰς Αἴγυπτον νυνὶ δὲ ἐποίησέν σε κύριος ὁ θεός σου ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει
Interconfessionale «Quando i vostri padri andarono in Egitto erano settanta persone; ora il Signore, vostro Dio, vi ha reso un popolo numeroso come le stelle in cielo».
10,22 settanta persone Gn 46,27; Es 1,5; cfr. At 7,14.