Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
BibbiaEDU-logo

Deuteronomio

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 10 10,1ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ εἶπεν κύριος πρός με λάξευσον σεαυτῷ δύο πλάκας λιθίνας ὥσπερ τὰς πρώτας καὶ ἀνάβηθι πρός με εἰς τὸ ὄρος καὶ ποιήσεις σεαυτῷ κιβωτὸν ξυλίνην
AT greco 10,2καὶ γράψω ἐπὶ τὰς πλάκας τὰ ῥήματα ἃ ἦν ἐν ταῖς πλαξὶν ταῖς πρώταις ἃς συνέτριψας καὶ ἐμβαλεῖς αὐτὰς εἰς τὴν κιβωτόν
AT greco 10,3καὶ ἐποίησα κιβωτὸν ἐκ ξύλων ἀσήπτων καὶ ἐλάξευσα τὰς δύο πλάκας τὰς λιθίνας ὡς αἱ πρῶται καὶ ἀνέβην εἰς τὸ ὄρος καὶ αἱ δύο πλάκες ἐπὶ ταῖς χερσίν μου
Interconfessionale Dt10,3Io costruii dunque un’arca di legno di acacia e tagliai due tavole di pietra come le prime: poi salii sul monte portando le due tavole.
AT greco 10,4καὶ ἔγραψεν ἐπὶ τὰς πλάκας κατὰ τὴν γραφὴν τὴν πρώτην τοὺς δέκα λόγους οὓς ἐλάλησεν κύριος πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ὄρει ἐκ μέσου τοῦ πυρός καὶ ἔδωκεν αὐτὰς κύριος ἐμοί
Interconfessionale DtIl Signore scrisse di nuovo su di esse quel che aveva scritto sulle altre, i dieci comandamenti che egli vi aveva comunicato in mezzo al fuoco, mentre eravate riuniti ai piedi del monte. Poi il Signore me le consegnò.
Rimandi
10,4 i dieci comandamenti 5,6-21; Es 20,1-17.
AT greco 10,5καὶ ἐπιστρέψας κατέβην ἐκ τοῦ ὄρους καὶ ἐνέβαλον τὰς πλάκας εἰς τὴν κιβωτόν ἣν ἐποίησα καὶ ἦσαν ἐκεῖ καθὰ ἐνετείλατό μοι κύριος
Interconfessionale Dt10,5Allora scesi dal monte e misi quelle tavole nell’arca che avevo fatto. Esse sono ancora lì, come il Signore mi ha ordinato».
AT greco 10,6καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπῆραν ἐκ Βηρωθ υἱῶν Ιακιμ Μισαδαι ἐκεῖ ἀπέθανεν Ααρων καὶ ἐτάφη ἐκεῖ καὶ ἱεράτευσεν Ελεαζαρ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ
Interconfessionale Dt«Gli Israeliti partirono dai pozzi di Bene-Iaakàn e si diressero verso Moserà. Là morì Aronne e vi fu sepolto. Suo figlio Eleàzaro divenne sacerdote al posto di lui.
Rimandi
10,6 morte di Aronne Nm 20,22-29; 33,38. — successione del sommo sacerdote Lv 6,15+.
AT greco 10,7ἐκεῖθεν ἀπῆραν εἰς Γαδγαδ καὶ ἀπὸ Γαδγαδ εἰς Ετεβαθα γῆ χείμαρροι ὑδάτων
Interconfessionale Dt10,7Poi gli Israeliti si recarono a Gudgoda, e di là a Iotbata, dove ci sono molti torrenti.
AT greco 10,8ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ διέστειλεν κύριος τὴν φυλὴν τὴν Λευι αἴρειν τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου παρεστάναι ἔναντι κυρίου λειτουργεῖν καὶ ἐπεύχεσθαι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης
Interconfessionale DtIn quel tempo il Signore scelse la tribù di Levi con questi compiti: portare l’arca con le tavole dell’alleanza del Signore, servirlo come sacerdoti e benedire il popolo in suo nome, come fanno ancor oggi.
Rimandi
10,8 la tribù di Levi ha compiti speciali Nm 8,5-19. — i leviti portano l’arca 31,9.25; Gs 3,3. — servire il Signore Dt 17,12; 21,5; 33,10; cfr. 18,5.7.
AT greco 10,9διὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν τοῖς Λευίταις μερὶς καὶ κλῆρος ἐν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν κύριος αὐτὸς κλῆρος αὐτοῦ καθὰ εἶπεν αὐτῷ
Interconfessionale DtPerciò i leviti non hanno ricevuto una proprietà come gli altri Israeliti: il Signore si prende cura del loro mantenimento, come ha promesso».
Rimandi
10,9 il Signore è l’eredità di Levi 18,2; Nm 18,20; Gs 13,33; Ez 44,28; Sir 45,22. — i leviti non hanno un territorio Nm 18,20+.
AT greco 10,10κἀγὼ εἱστήκειν ἐν τῷ ὄρει τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας καὶ εἰσήκουσεν κύριος ἐμοῦ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ καὶ οὐκ ἠθέλησεν κύριος ἐξολεθρεῦσαι ὑμᾶς
Interconfessionale Dt«Anche la seconda volta ero rimasto sul monte quaranta giorni e quaranta notti, e il Signore aveva esaudito la mia preghiera rinunziando a distruggervi.
Rimandi
10,10 Il Signore ha esaudito Mosè Es 34,28.
AT greco 10,11καὶ εἶπεν κύριος πρός με βάδιζε ἄπαρον ἐναντίον τοῦ λαοῦ τούτου καὶ εἰσπορευέσθωσαν καὶ κληρονομείτωσαν τὴν γῆν ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν αὐτῶν δοῦναι αὐτοῖς
Interconfessionale DtPoi mi ordinò: “Va’ e mettiti in cammino; guida il popolo nella conquista della terra che ho promesso ai loro padri di dare loro”».
Rimandi
10,11 la terra promessa 1,35+.
Note al Testo
10,11 terra che ho promesso: vedi nota a 1,7.
AT greco 10,12καὶ νῦν Ισραηλ τί κύριος ὁ θεός σου αἰτεῖται παρὰ σοῦ ἀλλ’ ἢ φοβεῖσθαι κύριον τὸν θεόν σου πορεύεσθαι ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ καὶ ἀγαπᾶν αὐτὸν καὶ λατρεύειν κυρίῳ τῷ θεῷ σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου
Interconfessionale Dt«Israeliti, il Signore, vostro Dio, vi chiede soltanto questo: di rispettarlo e comportarvi come lui vi ha indicato, di amarlo e onorarlo con tutto il cuore e con tutta l’anima!
Rimandi
10,12 rispettare il Signore 4,10+. — amare Dio con tutto il cuore, 6,5+.
AT greco 10,13φυλάσσεσθαι τὰς ἐντολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον ἵνα εὖ σοι ᾖ
Interconfessionale DtOsservate i comandamenti e le leggi del Signore che oggi vi comunico. Se farete così, sarete felici.
Rimandi
10,13 i comandamenti che vi comunico 4,2+. — per la vostra felicità 4,40+.
AT greco 10,14ἰδοὺ κυρίου τοῦ θεοῦ σου ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ ἡ γῆ καὶ πάντα ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτῇ
Interconfessionale Dt10,14Al Signore, vostro Dio, appartengono il cielo sconfinato, la terra e tutto quel che contiene.
AT greco 10,15πλὴν τοὺς πατέρας ὑμῶν προείλατο κύριος ἀγαπᾶν αὐτοὺς καὶ ἐξελέξατο τὸ σπέρμα αὐτῶν μετ’ αὐτοὺς ὑμᾶς παρὰ πάντα τὰ ἔθνη κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην
Interconfessionale DtMa il Signore rivolse il suo affetto soltanto ai vostri padri e li amò; dopo di loro fra tutti i popoli ha scelto voi, i loro discendenti, fino a oggi.
Rimandi
10,15 Dio ama 4,37+.
AT greco 10,16καὶ περιτεμεῖσθε τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν καὶ τὸν τράχηλον ὑμῶν οὐ σκληρυνεῖτε ἔτι
Interconfessionale DtNon continuate a essere testardi ed eliminate la durezza dal vostro cuore!
Rimandi
10,16 eliminare la durezza del cuore 30,6.
Note al Testo
10,16 eliminate la durezza dal vostro cuore: il testo ebraico usa l’immagine: circoncidere il cuore.
AT greco 10,17ὁ γὰρ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν οὗτος θεὸς τῶν θεῶν καὶ κύριος τῶν κυρίων ὁ θεὸς ὁ μέγας καὶ ἰσχυρὸς καὶ ὁ φοβερός ὅστις οὐ θαυμάζει πρόσωπον οὐδ’ οὐ μὴ λάβῃ δῶρον
Interconfessionale DtInfatti il Signore, vostro Dio, è Dio su tutti gli dèi e Signore su tutti i signori. Egli è il Dio grande, forte e terribile. Non fa preferenze e non si lascia corrompere con regali;
Rimandi
10,17 Signore di tutti i signori 1 Tm 6,15; Ap 17,14; 19,16. — Dio non fa preferenze 2 Cr 19,7; At 10,34; Rm 2,11; Gal 2,6; Ef 6,9; 1 Pt 1,17.
AT greco 10,18ποιῶν κρίσιν προσηλύτῳ καὶ ὀρφανῷ καὶ χήρᾳ καὶ ἀγαπᾷ τὸν προσήλυτον δοῦναι αὐτῷ ἄρτον καὶ ἱμάτιον
Interconfessionale Dtdifende i diritti dell’orfano e della vedova; ama gli stranieri che vivono con voi e procura loro cibo e vestiti.
Rimandi
10,18 orfano, vedova, straniero 24,17; 27,19; Es 22,20-21; Ger 7,6; Ez 22,7; Gc 1,27.
AT greco 10,19καὶ ἀγαπήσετε τὸν προσήλυτον προσήλυτοι γὰρ ἦτε ἐν γῇ Αἰγύπτῳ
Interconfessionale DtPerciò amate questi stranieri, perché anche voi foste stranieri quando eravate nell’Egitto.
Rimandi
10,19 amate gli stranieri Lv 19,34+. — Israele straniero in Egitto 23,8; Es 20,22; 23,9; Lv 19,34.
AT greco 10,20κύριον τὸν θεόν σου φοβηθήσῃ καὶ αὐτῷ λατρεύσεις καὶ πρὸς αὐτὸν κολληθήσῃ καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ὀμῇ
Interconfessionale DtRispettate il Signore, vostro Dio, onoratelo e restategli fedeli. Fate giuramenti solo nel suo nome.
Rimandi
10,20 restare fedeli a Dio 11,22; 13,5; 30,20; Gs 22,5; 23,8; 2 Re 18,6.
AT greco 10,21οὗτος καύχημά σου καὶ οὗτος θεός σου ὅστις ἐποίησεν ἐν σοὶ τὰ μεγάλα καὶ τὰ ἔνδοξα ταῦτα ἃ εἴδοσαν οἱ ὀφθαλμοί σου
Interconfessionale DtIl Signore è il vostro Dio, e lui solo dovete ringraziare: avete pur visto i miracoli terribili che ha fatto per voi!
Note al Testo
10,21 miracoli terribili: l’espressione vuole riassumere quanto Dio ha fatto in Egitto per liberare il popolo d’Israele (vedi Esodo 7-12; Deuteronomio 4,3). — numeroso come le stelle: vedi nota a 1,10 e 7,13.
AT greco 10,22ἐν ἑβδομήκοντα ψυχαῖς κατέβησαν οἱ πατέρες σου εἰς Αἴγυπτον νυνὶ δὲ ἐποίησέν σε κύριος ὁ θεός σου ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει
Interconfessionale Dt«Quando i vostri padri andarono in Egitto erano settanta persone; ora il Signore, vostro Dio, vi ha reso un popolo numeroso come le stelle in cielo».
Rimandi
10,22 settanta persone Gn 46,27; Es 1,5; cfr. At 7,14.