Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
BibbiaEDU-logo

Deuteronomio

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 11 11,1καὶ ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου καὶ φυλάξῃ τὰ φυλάγματα αὐτοῦ καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ καὶ τὰς κρίσεις αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας
Interconfessionale Dt«Amate il Signore, vostro Dio, e osservate sempre le sue prescrizioni: le sue leggi, le sue norme e i suoi ordini.
Rimandi
11,1 amare Dio 5,10+.
AT greco 11,2καὶ γνώσεσθε σήμερον ὅτι οὐχὶ τὰ παιδία ὑμῶν ὅσοι οὐκ οἴδασιν οὐδὲ εἴδοσαν τὴν παιδείαν κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ τὰ μεγαλεῖα αὐτοῦ καὶ τὴν χεῖρα τὴν κραταιὰν καὶ τὸν βραχίονα τὸν ὑψηλὸν
Interconfessionale DtVoi dovete riconoscere oggi quel che il Signore, vostro Dio, vi ha insegnato, e che i vostri figli non hanno conosciuto né visto: la sua grandezza e la sua potenza straordinaria.
Rimandi
11,2 la grandezza e la potenza straordinaria 4,34+.
AT greco 11,3καὶ τὰ σημεῖα αὐτοῦ καὶ τὰ τέρατα αὐτοῦ ὅσα ἐποίησεν ἐν μέσῳ Αἰγύπτου Φαραω βασιλεῖ Αἰγύπτου καὶ πάσῃ τῇ γῇ αὐτοῦ
Interconfessionale DtVoi avete visto i miracoli con cui il Signore ha castigato il faraone, re dell’Egitto, e il suo paese;
Rimandi
11,3 interventi di Dio in Egitto Es 7-12.
AT greco 11,4καὶ ὅσα ἐποίησεν τὴν δύναμιν τῶν Αἰγυπτίων τὰ ἅρματα αὐτῶν καὶ τὴν ἵππον αὐτῶν ὡς ἐπέκλυσεν τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης τῆς ἐρυθρᾶς ἐπὶ προσώπου αὐτῶν καταδιωκόντων αὐτῶν ἐκ τῶν ὀπίσω ὑμῶν καὶ ἀπώλεσεν αὐτοὺς κύριος ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας
Interconfessionale Dtcome ha trattato l’esercito egiziano, i suoi cavalieri e i suoi carri: essi vi inseguivano, ma il Signore li ha travolti con le acque del Mar Rosso e li ha distrutti per sempre.
Rimandi
11,4 l’armata egiziana travolta dalle acque Es 14,23-30; 15; Sal 106,11.
Note al Testo
11,4 Mar Rosso: vedi Esodo 13,18 e nota.
AT greco 11,5καὶ ὅσα ἐποίησεν ὑμῖν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἕως ἤλθετε εἰς τὸν τόπον τοῦτον
Interconfessionale Dt11,5Avete visto come il Signore si è preso cura di voi nel deserto e vi ha condotti fin qui.
AT greco 11,6καὶ ὅσα ἐποίησεν τῷ Δαθαν καὶ Αβιρων υἱοῖς Ελιαβ υἱοῦ Ρουβην οὓς ἀνοίξασα ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς κατέπιεν αὐτοὺς καὶ τοὺς οἴκους αὐτῶν καὶ τὰς σκηνὰς αὐτῶν καὶ πᾶσαν αὐτῶν τὴν ὑπόστασιν τὴν μετ’ αὐτῶν ἐν μέσῳ παντὸς Ισραηλ
Interconfessionale DtAvete visto anche quel che ha fatto a Datan e ad Abiràm, figli di Eliàb, della tribù di Ruben: come la terra si è spalancata e ha inghiottito loro, le loro famiglie, le loro tende e tutti gli altri Israeliti che si erano ribellati insieme a loro.
Rimandi
11,6 Datan e Abiràm Nm 16.
Note al Testo
11,6 tutti gli altri Israeliti che si erano ribellati insieme a loro: altri: quanto a loro apparteneva, in mezzo a tutto Israele.
AT greco 11,7ὅτι οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν ἑώρακαν πάντα τὰ ἔργα κυρίου τὰ μεγάλα ὅσα ἐποίησεν ὑμῖν σήμερον
Interconfessionale DtCon i vostri stessi occhi avete visto tutte queste imprese che il Signore ha compiuto».
Rimandi
11,7 avete visto 29,3; cfr. 11,2.
AT greco 11,8καὶ φυλάξεσθε πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον ἵνα ζῆτε καὶ πολυπλασιασθῆτε καὶ εἰσελθόντες κληρονομήσητε τὴν γῆν εἰς ἣν ὑμεῖς διαβαίνετε τὸν Ιορδάνην ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν
Interconfessionale Dt«Osservate perciò tutti gli ordini che oggi vi comunico: solo così sarete forti e potrete impadronirvi del paese che ora state per conquistare.
Rimandi
11,8 gli ordini che oggi vi comunico 4,2+; 5,31+. — impadronirsi del paese, 1,21+.
AT greco 11,9ἵνα μακροημερεύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἧς ὤμοσεν κύριος τοῖς πατράσιν ὑμῶν δοῦναι αὐτοῖς καὶ τῷ σπέρματι αὐτῶν μετ’ αὐτούς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι
Interconfessionale DtVivrete a lungo nella terra che il Signore ha promesso di dare ai vostri padri e ai loro discendenti: terra dove scorre latte e miele.
Rimandi
11,9 la terra promessa 1,8+. — Vivrete a lungo 4,26+.
Note al Testo
11,9 latte e miele: vedi nota a 6,3.
AT greco 11,10ἔστιν γὰρ ἡ γῆ εἰς ἣν εἰσπορεύῃ ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν οὐχ ὥσπερ ἡ γῆ Αἰγύπτου ἐστίν ὅθεν ἐκπεπόρευσθε ἐκεῖθεν ὅταν σπείρωσιν τὸν σπόρον καὶ ποτίζωσιν τοῖς ποσὶν ὡσεὶ κῆπον λαχανείας
Interconfessionale Dt11,10In questa terra che state per possedere, non sarà come nell’Egitto, da dove siete usciti: là, quando seminavate i campi, dovevate irrigarli con fatica, come si fa per un orto;
AT greco 11,11ἡ δὲ γῆ εἰς ἣν εἰσπορεύῃ ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν γῆ ὀρεινὴ καὶ πεδινή ἐκ τοῦ ὑετοῦ τοῦ οὐρανοῦ πίεται ὕδωρ
Interconfessionale Dtma nella terra in cui andate ci sono monti e valli, e il suolo è irrigato dalla pioggia.
Rimandi
11,11 suolo irrigato 8,7.
AT greco 11,12γῆ ἣν κύριος ὁ θεός σου ἐπισκοπεῖται αὐτήν διὰ παντὸς οἱ ὀφθαλμοὶ κυρίου τοῦ θεοῦ σου ἐπ’ αὐτῆς ἀπ’ ἀρχῆς τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ ἕως συντελείας τοῦ ἐνιαυτοῦ
Interconfessionale Dt11,12Il Signore, vostro Dio, si prende cura di questa terra e la rende sempre rigogliosa dall’inizio alla fine dell’anno.
AT greco 11,13ἐὰν δὲ ἀκοῇ εἰσακούσητε πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον ἀγαπᾶν κύριον τὸν θεόν σου καὶ λατρεύειν αὐτῷ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου
Interconfessionale DtSe ubbidirete veramente agli ordini che oggi vi comunico, se amerete il Signore, vostro Dio, e lo servirete con tutto il cuore e con tutta l’anima,
Rimandi
11,13 gli ordini che oggi vi comunico 4,2+. — amare Dio 5,10+. — con tutto il cuore 4,29+.
AT greco 11,14καὶ δώσει τὸν ὑετὸν τῇ γῇ σου καθ’ ὥραν πρόιμον καὶ ὄψιμον καὶ εἰσοίσεις τὸν σῖτόν σου καὶ τὸν οἶνόν σου καὶ τὸ ἔλαιόν σου
Interconfessionale Dtegli farà scendere la pioggia sui vostri campi nella stagione giusta, in autunno e in primavera, e voi ne ricaverete frumento, vino e olio.
Rimandi
11,14 Dio padrone della pioggia 28,12; 1 Re 18,1.45; Ez 34,26-27; Gl 2,23; Am 4,7.
AT greco 11,15καὶ δώσει χορτάσματα ἐν τοῖς ἀγροῖς σου τοῖς κτήνεσίν σου καὶ φαγὼν καὶ ἐμπλησθεὶς
Interconfessionale DtIl Signore farà crescere nei pascoli l’erba per il vostro bestiame. Avrete sempre da mangiare e da saziarvi!
Rimandi
11,15 mangiare a sazietà 6,11+.
AT greco 11,16πρόσεχε σεαυτῷ μὴ πλατυνθῇ ἡ καρδία σου καὶ παραβῆτε καὶ λατρεύσητε θεοῖς ἑτέροις καὶ προσκυνήσητε αὐτοῖς
Interconfessionale Dt«State attenti e non lasciatevi ingannare: non allontanatevi dal Signore, non servite dèi stranieri e non adorateli.
Rimandi
11,16 dei stranieri 6,14+.
AT greco 11,17καὶ θυμωθεὶς ὀργῇ κύριος ἐφ’ ὑμῖν καὶ συσχῇ τὸν οὐρανόν καὶ οὐκ ἔσται ὑετός καὶ ἡ γῆ οὐ δώσει τὸν καρπὸν αὐτῆς καὶ ἀπολεῖσθε ἐν τάχει ἀπὸ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς ἧς ἔδωκεν ὁ κύριος ὑμῖν
Interconfessionale DtAltrimenti, il Signore andrà in collera contro di voi: chiuderà il cielo e non vi sarà più pioggia. Allora la terra non darà più raccolti, e voi scomparirete presto dalla terra fertile che il Signore sta per assegnarvi».
Rimandi
11,17 terra sterile Lv 26,20. — terra fertile Dt 1,25+.
AT greco 11,18καὶ ἐμβαλεῖτε τὰ ῥήματα ταῦτα εἰς τὴν καρδίαν ὑμῶν καὶ εἰς τὴν ψυχὴν ὑμῶν καὶ ἀφάψετε αὐτὰ εἰς σημεῖον ἐπὶ τῆς χειρὸς ὑμῶν καὶ ἔσται ἀσάλευτον πρὸ ὀφθαλμῶν ὑμῶν
Interconfessionale Dt«Imprimetevi dunque nel cuore e nell’anima questi miei insegnamenti: li legherete come un segno sulla vostra mano e li porterete come un pendaglio davanti ai vostri occhi.
Note al Testo
11,18 segno… pendaglio: vedi Esodo 13,9 e nota.
AT greco 11,19καὶ διδάξετε αὐτὰ τὰ τέκνα ὑμῶν λαλεῖν αὐτὰ καθημένους ἐν οἴκῳ καὶ πορευομένους ἐν ὁδῷ καὶ κοιταζομένους καὶ διανισταμένους
Interconfessionale DtLi insegnerete ai vostri figli, dicendoli quando sarete in casa vostra, quando camminerete per la strada, quando vi coricherete e quando vi alzerete.
Rimandi
11,19 insegnamenti da tramandare Es 10,2+.
AT greco 11,20καὶ γράψετε αὐτὰ ἐπὶ τὰς φλιὰς τῶν οἰκιῶν ὑμῶν καὶ τῶν πυλῶν ὑμῶν
Interconfessionale DtLi scriverete sugli stipiti della vostra casa e all’ingresso delle città.
Rimandi
11,20 gli stipiti 6,9.
AT greco 11,21ἵνα πολυημερεύσητε καὶ αἱ ἡμέραι τῶν υἱῶν ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς ἧς ὤμοσεν κύριος τοῖς πατράσιν ὑμῶν δοῦναι αὐτοῖς καθὼς αἱ ἡμέραι τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τῆς γῆς
Interconfessionale DtCosì voi e i vostri discendenti rimarrete nella terra che il Signore ha promesso di dare ai vostri padri; ci rimarrete sempre, finché il cielo resterà sopra la terra.
Rimandi
11,21 la terra promessa 1,35+. — lunga permanenza 4,26+.
AT greco 11,22καὶ ἔσται ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσητε πάσας τὰς ἐντολὰς ταύτας ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον ποιεῖν ἀγαπᾶν κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν καὶ πορεύεσθαι ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ καὶ προσκολλᾶσθαι αὐτῷ
Interconfessionale DtOsservate fedelmente tutti questi ordini che vi comunico: metteteli in pratica, amate il Signore, vostro Dio, comportatevi secondo la sua volontà e rimanetegli fedeli.
Rimandi
11,22 osservare e mettere in pratica 5,1+. — gli ordini che vi comunico 4,2+; 5,31+. — rimanere fedeli a Dio 10,20+.
AT greco 11,23καὶ ἐκβαλεῖ κύριος πάντα τὰ ἔθνη ταῦτα ἀπὸ προσώπου ὑμῶν καὶ κληρονομήσετε ἔθνη μεγάλα καὶ ἰσχυρότερα μᾶλλον ἢ ὑμεῖς
Interconfessionale DtAllora il Signore caccerà via popoli più grandi e potenti di voi, e vi impadronirete della loro terra.
Rimandi
11,23 cacciare via i popoli 4,38+.
AT greco 11,24πάντα τὸν τόπον οὗ ἐὰν πατήσῃ τὸ ἴχνος τοῦ ποδὸς ὑμῶν ὑμῖν ἔσται ἀπὸ τῆς ἐρήμου καὶ Ἀντιλιβάνου καὶ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου ποταμοῦ Εὐφράτου καὶ ἕως τῆς θαλάσσης τῆς ἐπὶ δυσμῶν ἔσται τὰ ὅριά σου
Interconfessionale DtPossederete ogni luogo su cui metterete piede, e i vostri confini andranno dal deserto del sud fino al monte Libano, dal fiume Eufrate fino al Mar Mediterraneo.
Rimandi
11,24 ogni luogo su cui metterete piede Gs 1,3-5.
AT greco 11,25οὐκ ἀντιστήσεται οὐδεὶς κατὰ πρόσωπον ὑμῶν τὸν τρόμον ὑμῶν καὶ τὸν φόβον ὑμῶν ἐπιθήσει κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς ἐφ’ ἧς ἐὰν ἐπιβῆτε ἐπ’ αὐτῆς ὃν τρόπον ἐλάλησεν κύριος πρὸς ὑμᾶς
Interconfessionale DtNessuno potrà resistervi: come vi ha promesso, il Signore, vostro Dio, diffonderà paura e terrore di fronte a voi su tutta la terra che calpesterete.
Rimandi
11,25 paura e terrore 2,25.
AT greco 11,26ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι ἐνώπιον ὑμῶν σήμερον εὐλογίαν καὶ κατάραν
Interconfessionale DtVedete, io vi pongo oggi davanti alla scelta, tra una benedizione e una maledizione.
Rimandi
11,26 benedizione e maledizione 27-28; 30,15-20.
AT greco 11,27τὴν εὐλογίαν ἐὰν ἀκούσητε τὰς ἐντολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἃς ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν σήμερον
Interconfessionale DtAvrete la benedizione, se ubbidirete agli ordini del Signore, vostro Dio, che oggi vi comunico;
Rimandi
11,27 gli ordini che oggi vi comunico 4,2+.
AT greco 11,28καὶ τὰς κατάρας ἐὰν μὴ ἀκούσητε τὰς ἐντολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν σήμερον καὶ πλανηθῆτε ἀπὸ τῆς ὁδοῦ ἧς ἐνετειλάμην ὑμῖν πορευθέντες λατρεύειν θεοῖς ἑτέροις οὓς οὐκ οἴδατε
Interconfessionale Dtvi colpirà la maledizione, se non ubbidirete agli ordini del Signore, vostro Dio, se vi allontanerete dalla strada che oggi vi indico, e seguirete divinità straniere, che non avete conosciuto.
Rimandi
11,28 divinità straniere 6,14+.
AT greco 11,29καὶ ἔσται ὅταν εἰσαγάγῃ σε κύριος ὁ θεός σου εἰς τὴν γῆν εἰς ἣν διαβαίνεις ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν καὶ δώσεις τὴν εὐλογίαν ἐπ’ ὄρος Γαριζιν καὶ τὴν κατάραν ἐπ’ ὄρος Γαιβαλ
Interconfessionale DtQuando il Signore, vostro Dio, vi avrà introdotto nella terra che state per conquistare, pronunzierete la benedizione sul monte Garizìm e la maledizione sul monte Ebal.
Rimandi
11,29 conquistare la terra che il Signore dà 1,21+. — sul monte Ebal e sul monte Garizìm 27,11-13.
Note al Testo
11,29 Garizìm, Ebal: questi due monti, uno a nord e l’altro a sud, dominavano la città di Sichem; anticamente c’era forse un santuario israelita sul monte Ebal (vedi 27,4 e Giosuè 8,30).
AT greco 11,30οὐκ ἰδοὺ ταῦτα πέραν τοῦ Ιορδάνου ὀπίσω ὁδὸν δυσμῶν ἡλίου ἐν γῇ Χανααν τὸ κατοικοῦν ἐπὶ δυσμῶν ἐχόμενον τοῦ Γολγολ πλησίον τῆς δρυὸς τῆς ὑψηλῆς
Interconfessionale DtQuesti due monti si trovano a ovest del Giordano, oltre la strada che va a occidente, nella regione dei Cananei che abitano l’Araba, davanti a Gàlgala, vicino alle Querce di More.
Note al Testo
11,30 Alcuni particolari di queste indicazioni topografiche non sono chiari. Il punto di vista orientativo è naturalmente quello della Transgiordania, dove si trova Mosè che sta parlando.
AT greco 11,31ὑμεῖς γὰρ διαβαίνετε τὸν Ιορδάνην εἰσελθόντες κληρονομῆσαι τὴν γῆν ἣν κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν ἐν κλήρῳ πάσας τὰς ἡμέρας καὶ κληρονομήσετε αὐτὴν καὶ κατοικήσετε ἐν αὐτῇ
Interconfessionale Dt11,31Voi infatti tra poco passerete il Giordano per andare a conquistare la terra che il Signore, vostro Dio, vi dà. Questo paese diventerà vostra proprietà, e vi abiterete.
AT greco 11,32καὶ φυλάξεσθε τοῦ ποιεῖν πάντα τὰ προστάγματα αὐτοῦ καὶ τὰς κρίσεις ταύτας ὅσας ἐγὼ δίδωμι ἐνώπιον ὑμῶν σήμερον
Interconfessionale DtAbbiate cura di mettere in pratica tutte le leggi e le norme che oggi vi presento».
Rimandi
11,32 abbiate cura di mettere in pratica 5,1+.